wymowa: IPA: /ˈrɪdʌndən̩(t)si/ /ˈriˌdʌndən̩si/

Tłumaczenia na język polski:

 • nadkomplet   
 • nadmiar   
 • nadmiarowość   
 • nadmierność   
 • niepotrzebność   
 • przerost   
 • redukcja   
 • redukcja etatów   
 • redundancja   
 • rezerwowanie   
 • rozwlekłość   
 • zależność   
 • zbędność   
 • zwielokrotnienie   

Pozostałe znaczenia:

 
nadmierne zaludnienie
 
redukcja etatu
 
zbyteczność
 
redundancja, rezerwa, zapas
 
nadmiar
 
Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components
 
(chiefly UK, Australian, New Zealand) The state of being unemployed because one's job is no longer necessary; the dismissal of such an employee; a layoff.
 
Duplication of parts of a message to guard against transmission errors
 
Duplication of parts of a message to guard against transmission errors.
 
Duplication of components or circuits to provide survival of the total system in case of failure of single components.
 
relative redundancy (in information theory)
 
The state of being redundant; a superfluity; something redundant or excessive; a needless repetition in language; excessive wordiness.
 
The state of being unemployed because one's job is no longer necessary
 
The state of being redundant

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (7)

cyclic redundancy checkCRC
Cyclic redundancy checkCRC
cyclical redundancy checkCRC
make redundant
redundancebogactwo; zasobność; nadmiar; zatrzęsienie; obfitość; urodzaj; ; dostatek; nadkomplet; nadmierność; niepotrzebność; przerost; rozwlekłość; zbędność
redundantnadmiarowy; niepotrzebny; zbyteczny; nadliczbowy; zbędny; rezerwowy; ; redundancyjny; wielomówny; nadmierny; rozwlekły; zbędna
Redundant Array of Independent DisksRAID

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "redundancy", pamięć tłumaczeniowa

add example
I voted for the European Parliament Resolution on the mobilisation of the EGF for granting aid to those made redundant.Głosowałam za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uruchomienia EFG w celu przyznania pomocy zwolnionym pracownikom.
The redundancies were made in 45 companies involved in producing machinery and equipment for the shipbuilding sector.Do zwolnień doszło w 45 przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia dla sektora stoczniowego.
Procedure for collective redundancesProcedura zwolnień grupowych
Moreover , the aim of Directive 96 / 71 , which is to guarantee compliance with a nucleus of rules for the protection of workers , renders the existence of such an additional obligation all the more redundant since , having regard to the procedures involved , it is likely to dissuade undertakings established in another Member State from exercising their freedom to provide services .Zresztą cel dyrektywy 96 / 71 polegający na zagwarantowaniu przestrzegania jądra minimalnych norm dotyczących ochrony pracowników czyni tym bardziej zbędnym istnienie tego rodzaju dodatkowego obowiązku , który w związku z procedurami , jakie się z nim wiążą , może zniechęcić przedsiębiorstwa mające siedzibę w innym państwie członkowskim do skorzystania ze swobody świadczenia usług .
Article ‧ of Directive ‧/‧, read in conjunction with the first subparagraph of Article ‧ of that directive, must be interpreted to mean that, in the case of a group of undertakings consisting of a parent company and one or more subsidiaries, the obligation to hold consultations with the workers’ representatives falls on the subsidiary which has the status of employer only once that subsidiary, within which collective redundancies may be made, has been identifiedArtykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧ w związku z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w przypadku grupy przedsiębiorstw składającej się ze spółki dominującej i co najmniej jednej spółki zależnej obowiązek przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników powstaje po stronie spółki zależnej będącej pracodawcą dopiero z chwilą wskazania konkretnej spółki zależnej, w której mogą zostać przeprowadzone zwolnienia grupowe
Although reducing the number of redundancies needed to qualify for this Fund from 1 000 to 500 is an improvement, the large number still discriminates against small countries and against workers who lose their jobs in smaller numbers.Chociaż zmniejszenie liczby zwolnień niezbędnych do zakwalifikowania się do wsparcia z funduszu z 1 000 do 500 stanowi poprawę, to jednak wielkość ta nadal dyskryminuje małe kraje i pracowników, którzy stracili pracę w mniejszej liczbie.
Also in light of the terrible data relating to redundancies and unemployment benefit measures, I call on the Commission to submit more effective proposals on the best use of the Social Fund and the Globalisation Adjustment Fund.Również w świetle strasznych danych dotyczących zwolnień i instrumentów związanych ze świadczeniami dla bezrobotnych, wzywam Komisję do przedłożenia bardziej skutecznych propozycji w zakresie wykorzystania funduszu społecznego oraz funduszu dostosowania do globalizacji.
In this region on the north-eastern tip of North Jutland, 951 people in 45 enterprises were made redundant between 15 February and 14 November 2009.W tym regionie położonym na północno-wschodnim krańcu Północnej Jutlandii w okresie od 15 lutego do 14 listopada 2009 r. zwolniono 951 osób w 45 przedsiębiorstwach.
The proposed changes will cost the UK up to GBP 2 billion at a time when public and private sector workers are being made redundant in order to save far smaller sums.Proponowane zmiany będą kosztowały Wielką Brytanię do 2 miliardów funtów rocznie w czasach, kiedy zwalnia się pracowników sektora publicznego i prywatnego, by zaoszczędzić dalece niższe kwoty.
This standard does not deal with other forms of employment benefits such as employment termination indemnities, deferred compensation arrangements, long-service leave benefits, special early retirement or redundancy plans, health and welfare plans or bonus plansNiniejszego standardu nie stosuje się do innych form świadczeń pracowniczych, takich jak odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenia odroczone, świadczenia urlopowe z tytułu długiego stażu pracy, specjalne programy świadczeń z tytułu wcześniejszego przechodzenia na emeryturę lub zwolnień grupowych, programy świadczeń w ramach opieki zdrowotnej i socjalnej lub programy świadczeń w formie premii
whereas the Union's financial assistance to workers made redundant should be dynamic and made available as quickly and efficiently as possible, in accordance with the Joint Declaration of the European Parliament, the Council and the Commission adopted during the conciliation meeting on ‧ July ‧, and having due regard for the IIA of ‧ May ‧ in respect of the adoption of decisions to mobilise the Fundmając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu ‧ lipca ‧ r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie przyjęcia decyzji o uruchomieniu Funduszu
The conclusion was that the redundancies were motivated by a desire to improve the bottom line, rather than to meet industry requirementsStwierdzili oni, że zwolnienia te częściej mają na celu poprawę wyników finansowych, niż są skutkiem koniecznych przemian w branży
If the employer is an undertaking (a subsidiary belonging to a group) controlled within the meaning of Article ‧ of the directive by another undertaking (parent company or group management), is Article ‧ of the directive to be interpreted as meaning that the consultation procedure referred to there must be concluded before the decision on collective redundancies to be implemented in the subsidiary company is taken within the parent company or the group management?W przypadku gdy pracodawca jest przedsiębiorstwem (należącą do koncernu spółką-córką), które jest zależne od innego przedsiębiorstwa (spółki-matki lub zarządu koncernu) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ dyrektywy, czy art. ‧ dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że przewidziana w nim procedura konsultacji musi zostać zakończona zanim w ramach spółki-matki lub zarządu koncernu zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w spółce-córce?
Memoranda like the one the troika of the International Monetary Fund (IMF), the European Central Bank (ECB) and the Commission drew up with Portuguese officials demanded anti-social policies, including amendments to redundancy and privatisation laws, and attacks on public and universal social security which can only lead to social regression, condemning workers and the public to unemployment, poverty, underdevelopment and extreme dependency.Protokoły ustaleń podobne do zawartego między trojką, w której skład wchodzi Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Europejski Bank Centralny (EBC) i Komisja, a przedstawicielami Portugalii wymuszają antyspołeczne strategie polityczne, w tym zmiany w prawie dotyczącym zwolnień i prywatyzacji oraz ataki na publiczne i powszechne zabezpieczenie społeczne, które mogą doprowadzić jedynie do regresji społecznej, skazania pracowników i społeczeństwa na bezrobocie, ubóstwo, niedorozwój i ogromną zależność.
In 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.W 2009 roku uruchomiono kwotę 832 800 euro po zwolnieniach w sektorze włókienniczym.
The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) was established to provide additional support for workers made redundant as a result of major structural changes in world trade patterns due to globalisation and to assist them with their reintegration into the labour marketEuropejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy
The number of employees taking so-called voluntary redundancy is increasing.Zwiększa się liczba pracowników, uczestniczących w tak zwanej dobrowolnej redukcji zatrudnienia.
This really should inspire our manufacturers, who are preoccupied with using the environmental, financial and economic crises to make staff redundant, after years of making profits that were not redistributed to employees and after years of negotiating voluntary agreements on pollution, which were just as much of a failure.To naprawdę powinno zainspirować naszych producentów, którzy wykorzystują kryzys środowiskowy, finansowy i gospodarczy, aby zwolnić pracowników po latach czerpania zysków, które nie trafiały do pracowników, i po latach negocjowania dobrowolnych porozumień o zanieczyszczaniu, które również zakończyły się porażką.
Calls on the Commission to present Parliament with a timetable for the review and modernisation of Community legislation on information and consultation, collective redundancies, safeguarding employees' rights in the event of transfers of undertakings and, in particular, the long-awaited revision of Directive ‧/‧/ECwzywa Komisję do przedstawienia Parlamentowi harmonogramu przeglądu i unowocześniania prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego informowania i konsultacji, zwolnień zbiorowych, ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, a szczególnie oczekiwanego od dawna przeglądu dyrektywy ‧/‧/WE
It is based on the December ‧ amendment of the Iron and Steel Industry (Restructuring) Act of ‧ August ‧ and stipulated that the sole recipients are the employees (the employer is merely an intermediary which transfers budget funds to redundant workersDotacja została przyznana w wyniku przyjętej w grudniu ‧ r. poprawki do ustawy z dnia ‧ sierpnia ‧ r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali, precyzującej, że jedynym beneficjentem pomocy jest pracownik, a pracodawca jest tylko pośrednikiem przekazującym fundusze z budżetu zwolnionym pracownikom
It is worth emphasising the need for this fund to be mobilised quickly and effectively, without excessive red tape, so as to contribute to better training for the workers made redundant, and thus facilitating their reintegration into the labour market in better conditions than those in which they left.Warto podkreślić potrzebę szybkiego i skutecznego uruchomienia tego funduszu, bez nadmiernej biurokratyzacji, co pozwoli na sprawniejsze przekwalifikowanie zwolnionych pracowników, ułatwiając tym samym ich powrót na rynek pracy na warunkach lepszych niż dotychczasowe.
failure of more than one system in a redundancy system mandatory for flight guidance and navigationawaria więcej niż jednego systemu w obrębie systemu nadmiarowego, który jest obowiązujący dla kierowania i nawigacji podczas lotu
The Netherlands has prepared a coordinated package of personalised services for the 613 workers made redundant from two businesses belonging to the company Randstad, such as offering guidance on the transition from one job to another, setting up mobility centres, placing staff made redundant, providing professional training and researching employability.Holandia przygotowała skoordynowany pakiet spersonalizowanych usług dla 613 pracowników zwolnionych z dwóch przedsiębiorstw należących do firmy Randstad, obejmujący na przykład poradnictwo przy przekwalifikowaniu z jednego zawodu na inny, ustanowienie centrów mobilności, zatrudnianie zwolnionych pracowników, zapewnienie szkoleń zawodowych i analizę możliwości zatrudnienia.
Emission-related messages must use the cyclic redundancy check and the three-byte header and not use inter-byte separation or checksumsInterfejs przesyłania danych klasy B. Wiadomości związane z emisją muszą wykorzystywać cykliczny test redundancji oraz trzybajtowy nagłówek, bez separatora międzybajtowego czy sum kontrolnych
EU nationals are being threatened with redundancy should they not agree to enforced flexibility.Obywatele Unii Europejskiej są straszeni zwolnieniem z pracy, jeżeli nie zgodzą się na narzuconą elastyczność.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1589 zdań frazy redundancy.Znalezione w 0,827 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.