Tłumaczenia na język polski:

  • czerwone ciałka krwi   
  • erytrocyt   
  • krwinki czerwone   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of red blood cell.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

packed red blood cellsoddzielone czerwone ciałka krwi
red blood cellerytrocyt; krwinka czerwona

Przykładowe zdania z "red blood cells", pamięć tłumaczeniowa

add example
This study supports ‧ g once every three weeks being comparable to once weekly administration with respect to the incidence of subjects receiving at least one red blood cell transfusion from week ‧ to the end of treatment phaseBadanie to potwierdza, że podawanie stałej dawki ‧ μg produktu Aranesp raz na ‧ tygodnie jest porównywalne z dawkowaniem raz na tydzień w odniesieniu do pacjentów otrzymujących przynajmniej jedno przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych od tygodnia piątego do końca cyklu leczenia
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. Patients who develop Pure Red Cell Aplasia (PRCA) following treatment with any erythropoietin must not receive Retacrit or any other erythropoietin (see section ‧). Uncontrolled hypertension. In the indication " increasing the yield of autologous blood ": myocardial infarction or stroke in the month preceding treatment, unstable angina pectoris, increased risk of deep venous thrombosis such as history of venous thromboembolic disease. Patients who for any reason cannot receive adequate antithrombotic prophylaxis− Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. − Pacjentom, u których leczenie dowolną erytropoetyną prowadzi do wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej (PRCA – Pure Red Cell Aplasia), nie wolno podawać leku Retacrit ani żadnej innej erytropoetyny (patrz punkt ‧. ‧). − Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. − Podawanie preparatu w celu " zwiększenia liczby autologicznych krwinek czerwonych " jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy w miesiącu poprzedzającym leczenie przebyli zawał serca lub udar mózgu, u osób z niestabilną dławicą piersiową oraz u chorych o zwiększonym ryzyku wystąpienia zakrzepicy żył głębokich, np. z chorobą zakrzepowo-zatorową stwierdzoną w wywiadzie. − Pacjenci, którzy z jakiegokolwiek powodu nie mogą otrzymywać odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej
Upper respiratory tract infection (e. g. sore throat, inflamed sinuses, common cold), urinary tract infections; increase in certain white blood cells (eosinophilia), deficiency in red blood cells (anaemia), low platelet count (thrombocytopenia); serious allergic reaction (e. g. hypersensitivity, anaphylactic reaction, drug rash); high potassium levels; slow heart rate (bradycardia); upset stomach; eczema (a skin disorder); inflammation of the tendons; kidney impairment including acute kidney failure; weakness; decreased haemoglobin (a blood protein), ineffectiveness of telmisartanZakażenia górnych dróg oddechowych (np. ból gardła, zapalenie zatok, przeziębienie), zakażenia dróg moczowych; zwiększenie liczby pewnego typu białych krwinek (eozynofilia), niedobór czerwonych krwinek (niedokrwistość), mała ilośc płytek krwi (małopłytkowość); ciężkie reakcje alergiczne (np. nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne, wysypka polekowa); duże stężenie potasu; wolna czynność serca (rzadkoskurcz); nieżyt żołądka; wypryski (zaburzenie dotyczące skóry); zapalenie ścięgien; zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek; osłabienie; zmniejszenie stężenia hemoglobiny (białka krwi), nieskuteczność telimsartanu
Erythropoietin is also used before surgery to increase the number of red blood cells and help minimise the consequences of blood lossErytropoetynę stosuje się także przed zabiegami chirurgicznymi w celu zwiększenia liczby krwinek czerwonych i zmniejszenia ryzyka powikłań wynikających z utraty krwi
Very rare side effects (affects less than ‧ out of ‧ people) ‧ reduced or damaged blood cells (increased chance of bleeding, bruising or infection) a type of anaemia that can be severe and is caused by red blood cells breaking upBardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż ‧ osoby na ‧): zmniejszenie liczby lub uszkodzenie krwinek (zwiększona skłonność do występowania krwawień, siniaków lub zakażeń) rodzaj niedokrwistości, która może mieć ciężki przebieg i jest spowodowana rozpadem krwinek czerwonych
The clinically relevant effects noted were a reduction in red blood cell count and neutropeniaIstotnym klinicznie objawem było zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i neutropenia
In all studies in rats and dogs Nespo produced marked increases in haemoglobin, haematocrits, red blood cell counts and reticulocytes, which correspond to the expected pharmacological effectsWe wszystkich badaniach prowadzonych na psach i szczurach stwierdzono, że Nespo powodował znaczące zwiększenie wartości hemoglobiny, hematokrytu, ilości krwinek czerwonych i Pr
An initial daily dose of ‧ mg/kg may be considered for patients who require reduction of elevated body iron levels and who are also receiving more than ‧ ml/kg/month of packed red blood cells (approximately > ‧ units/month for an adultMożna rozważyć podanie dawki początkowej ‧ mg/kg mc. na dobę u pacjentów, którzy wymagają zmniejszenia zwiększonego stężenia żelaza w organizmie i którzy otrzymują również ponad ‧ ml koncentratu krwinek czerwonych/kg mc. na miesiąc (w przybliżeniu > ‧ jednostki na miesiąc u dorosłych pacjentów
Low red blood cells, low blood platelets Kidney damage with low blood platelets and low red blood cell counts with or without rash (thrombocytopenic purpura/haemolytic uraemic syndrome), a reduced number of infection fighting cells in the blood (white blood cells), low levels of a type of white blood cells called neutrophilsmała liczba krwinek czerwonych, mała liczba płytek krwi. uszkodzenie nerki z małą liczbą płytek i czerwonych krwinek, ze współistniejącą wysypką lub bez niej (plamica małopłytkowa, zespół hemolityczno-mocznicowy), zmniejszona liczba komórek biorących udział w zwalczaniu zakażeń we krwi (białe krwinki), mała liczba białych krwinek-neutrofilia
Epoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell productionEpoetyny są czynnikami wzrostu przede wszystkim stymulującymi produkcję erytrocytów
a small reduction in red blood cell countniewielkie zmniejszenie liczby czerwonych krwinek
Endogenous red cell reserve = blood volume [ ml ] x (PCV-‧) ÷Wewnętrzna rezerwa krwinek czerwonych = objętość krwi [ ml ] x (hematokryt
Binocrit was as effective as Eprex/Erypo in increasing and maintaining red blood cell countsW przypadku zwiększania liczby czerwonych krwinek preparat Binocrit okazał się równie skuteczny co preparat Eprex/Erypo
reduction in red blood cells (anaemiazmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość
Vaso-occlusive crises happen when blood vessels become blocked by the abnormal red blood cells, restricting the flow of blood to an organZatory naczyniowe następują, gdy naczynia krwionośne zostaną zatkane przez nieprawidłowe czerwone krwinki, ograniczając przepływ krwi do narządów
Uncommon: red blood cell count decreased, blood chloride increasedNiezbyt często: zmniejszenie stężenia krwinek czerwonych, zwiększenie stężenia chlorków we krwi
Other side effects reported with Keppra are: nervous system disorders: paraesthesia (tingling); psychiatric disorders: abnormal behaviour, anger, anxiety, confusion, hallucination, mental disorder, suicide, suicide attempt and suicidal ideation; digestive disorders: pancreatitis, hepatic failure, hepatitis, liver function test abnormal; nutrition disorders: weight loss; skin disorders: hair loss; blood disorders: decreased number of red blood cells, and/or white blood cells• zaburzenia psychiczne: nieprawidłowe zachowanie, uczucie złości, lęk, dezorientacja, omamy, zaburzenia umysłowe, samobójstwo, myśli samobójcze; • zaburzenia trawienia: zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych; • zaburzenia odżywiania: utrata masy ciała; • zaburzenia skóry: utrata włosów; • zaburzenia krwi: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i (lub) krwinek białych
Very common (occur in at least ‧ in ‧ patients) Low white blood cells Low haemoglobin level (anaemia) Low platelet count Diarrhoea Vomiting Pain, redness, swelling or sores in your mouth Nausea Loss of appetite Fatigue (tiredness) Skin rash Hair loss Constipation Loss of sensation Kidney: abnormal blood testsBardzo częste (występujące u co najmniej ‧ na ‧ pacjentów) Mała liczba białych krwinek Niski poziom hemoglobiny (anemia) Mała liczba płytek krwi Biegunka Wymioty
Arava should not be used in patients with: liver disease, severe immunodeficiency states, such as acquired immune deficiency syndrome (AIDS), poor bone marrow function or low blood cell counts (red cells, white cells or platelets) caused by conditions other than rheumatoid or psoriatic arthritis, serious infections, moderate to severe kidney disease, severe hypoproteinaemia (low blood protein levelsPreparat Arava nie powinien być stosowany u pacjentów, u których stwierdzono: • zaburzenia czynności wątroby; • ciężkie niedobory odporności, takie jak zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS); • znaczne zaburzenie czynności szpiku kostnego lub niski poziom komórek krwi (czerwonych lub białych krwinek lub płytek krwi) spowodowane przez inne schorzenia niż reumatoidalne zapalenie stawów lub artropatia łuszczycowa; • ciężkie zakażenia; • umiarkowaną lub ciężką niewydolność nerek; • ciężką hipoproteinemię (niski poziom białek we krwi
A reduction in red blood cells (anaemia), which may be related to nevirapine therapy, is also more commonly observed in childrenZmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), która może mieć związek z leczeniem newirapiną, również występuje częściej u dzieci
If blood products (whole blood, packed red cells, platelet concentrate and fresh frozen plasma) and hydroxocobalamin are administered simultaneously, use of separate intravenous lines (preferably on contralateral extremities) is recommended (see sectionW przypadku jednoczesnego podawania hydroksykobalaminy i produktów krwiopochodnych (krew pełna, koncentrat krwinek czerwonych, koncentrat płytek krwi i świeżo mrożone osocze) zaleca się stosowanie oddzielnych linii dożylnych (najlepiej na przeciwległych kończynach) (patrz punkt
In preclinical safety studies, doses producing exposure comparable to that in the clinical therapeutic range caused reduced red cell parameters (erythrocytes, haemoglobin, haematocrit), changes in renal haemodynamics (increased blood urea nitrogen and creatinine), as well as increased serum potassium in normotensive animalsW badaniach przedklinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, ekspozycja odpowiadająca dawkom terapeutycznym powodowała zmniejszenie parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocytów, hemoglobiny, hematokrytu) i zmiany w hemodynamicznej czynności nerek (zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi), jak również zwiększenie stężenia potasu w surowicy u zwierząt z prawidłowym ciśnieniem tętniczym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27585 zdań frazy red blood cells.Znalezione w 10,342 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.