Tłumaczenia na język polski:

  • czerwone ciałka krwi   
  • erytrocyt   
  • krwinki czerwone   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of red blood cell.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

packed red blood cellsoddzielone czerwone ciałka krwi
red blood cellerytrocyt; krwinka czerwona

Przykładowe zdania z "red blood cells", pamięć tłumaczeniowa

add example
Low red blood cells, low blood platelets Kidney damage with low blood platelets and low red blood cell counts with or without rash (thrombocytopenic purpura/haemolytic uraemic syndrome), a reduced number of infection fighting cells in the blood (white blood cells), low levels of a type of white blood cells called neutrophilsmała liczba krwinek czerwonych, mała liczba płytek krwi. uszkodzenie nerki z małą liczbą płytek i czerwonych krwinek, ze współistniejącą wysypką lub bez niej (plamica małopłytkowa, zespół hemolityczno-mocznicowy), zmniejszona liczba komórek biorących udział w zwalczaniu zakażeń we krwi (białe krwinki), mała liczba białych krwinek-neutrofilia
Low red blood cells, low blood platelets Kidney damage with low blood platelets and low red blood cell counts with or without rash (thrombocytopenic purpura/haemolytic uraemic syndrome), a reduced number of infection fighting cells in the blood (white blood cells), low levels of a type of white blood cells called neutrophilsmała liczba krwinek czerwonych, mała liczba płytek krwi. uszkodzenie nerki z małą liczbą płytek i czerwonych krwinek, ze współistniejącą wysypką lub bez niej (plamica małopłytkowa, zespół hemolityczno-mocznicowy), zmniejszena liczba komórek biorących udział w zwalczaniu zakażeń we krwi (białe krwinki), mała liczba białych krwinek-neutrofilia
Flu-like symptoms, sinusitis, chills, weakness-Anaemia, low numbers of cells called platelets that help the blood to clot, low numbers of some types of white blood cells or of all types of blood cells, red or purple discoloration of the skin which may be caused by low platelet count, other blood cell changes-Low blood sugar, low blood potassium-Anxiety, depression, tingling, confusion, dizziness, agitation, trembling, hallucinations and other nervous symptoms-Low blood pressure, inflammation of a vein (which may be associated with the formation of a blood clot)-Breathing difficulty, chest pain, fluid accumulation in the lungs-Jaundice, redness of the skin-Swelling of the lips or face-Allergic reactions (sometimes severe), including widespread blistering rash and skin peeling, severe skin reaction following exposure to light or sun-Itchiness-Hair loss-Back painCzęste działania niepożądane (występujące u ‧ na ‧ pacjentów) − Objawy grypopodobne, zapalenie zatok, dreszcze, osłabienie − Niedokrwistość, mała liczba komórek krwi nazywanych płytkami, które pomagają w krzepnięciu krwi, mała liczba niektórych rodzajów białych krwinek lub wszystkich rodzajów komórek krwi, czerwone lub fioletowe przebarwienia skóry, które mogą być powodowane przez małą liczbę płytek, inne zmiany komórek krwi − Małe stężenie cukru i małe stężenie potasu we krwi − Niepokój, depresja, mrowienie, uczucie splątania, zawroty głowy, pobudzenie, omamy drżenia i inne objawy nerwowe
Rare (may occur in less than ‧ in ‧ patients): serious allergic reactions (including severe localized swelling of the skin and wheezing); combined low platelet, red, and white blood cell count; nervous system disorders (with signs and symptoms similar to those of multiple sclerosis or inflammation of the nerves of the eyes or spinal cord); tuberculosis; worsening congestive heart failure; seizures; lupus or lupus-like syndrome (symptoms may include persistent rash, fever, joint pain, and tiredness); inflammation of the blood vessels; low red blood cell count, low white blood cell count, low neutrophil (a type of white blood cell) count; elevated liver blood tests; skin rash which may lead to severe blistering and peeling of the skin• Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u ‧ na ‧ pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne (w tym ciężkie zlokalizowane obrzęki skóry i sapanie), jednoczesne wystąpienie małej liczby płytek, krwinek czerwonych i białych, zaburzenia układu nerwowego (z objawami takimi przy stwardnieniu rozsianym, zapaleniu nerwu wzrokowego lub poprzecznym zapaleniu rdzenia), gruźlica, pogorszenie zastoinowej niewydolności serca, napady drgawkowe, toczeń lub zespół toczniopodobny (objawy mogą obejmować utrzymującą się wysypkę, gorączkę, ból stawów i zmęczenie), zapalenie naczyń krwionośnych, mała liczba krwinek czerwonych, mała liczba krwinek białych, mała liczba neutrofili (rodzaj krwinek białych), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, wysypka skórna, która może prowadzić do nasilonego powstawania pechęrzy i złuszczania się skóry
Rare (may occur in less than ‧ in ‧ patients): serious allergic reactions (including severe localized swelling of the skin and wheezing); combined low platelet, red, and white blood cell count; nervous system disorders (with signs and symptoms similar to those of multiple sclerosis or inflammation of the nerves of the eyes or spinal cord); tuberculosis; worsening congestive heart failure; seizures; lupus or lupus-like syndrome (symptoms may include persistent rash, fever, joint pain, and tiredness); inflammation of the blood vessels; low red blood cell count, low white blood cell count, low neutrophil (a type of white blood cell) count; elevated liver blood tests; skin rash which may lead to severe blistering and peeling of the skin• Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u ‧ na ‧ pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne (w tym ciężkie zlokalizowane obrzęki skóry i sapanie), jednoczesne wystąpienie małej liczby płytek, krwinek czerwonych i białych, zaburzenia układu nerwowego (z objawami takimi jak przy stwardnieniu rozsianym, zapaleniu nerwu wzrokowego lub poprzecznym zapaleniu rdzenia), gruźlica, pogorszenie zastoinowej niewydolności serca, napady drgawkowe, toczeń lub zespół toczniopodobny (objawy mogą obejmować utrzymującą się wysypkę, gorączkę, ból stawów i zmęczenie), zapalenie naczyń krwionośnych, mała liczba krwinek czerwonych, mała liczba krwinek białych, mała liczba neutrofili (rodzaj krwinek białych), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, wysypka skórna, która może prowadzić do nasilonego powstawania pechęrzy i złuszczania się skóry
The main measure of effectiveness in most clinical studies was whether NeoRecormon increased the red blood cells in the blood (by measuring haemoglobin levels, the protein found in red blood cells that carries oxygen around the body, or the volume of red cells), or reduced the need for blood transfusionGłównym miernikiem skuteczności w większości badań klinicznych było to, czy preparat NeoRecormon zwiększył liczbę czerwonych ciałek we krwi (sprawdzane poprzez pomiar poziomu hemoglobiny, białka występującego w czerwonych ciałkach krwi, które przenosi tlen w organizmie lub pomiar ilości czerwonych krwinek) lub czy zmniejszył zapotrzebowanie na transfuzję krwi
Filgrastim HEXAL is used to stimulate the bone marrow to release (mobilisation) peripheral blood progenitor cells (PBPC, a type of stem cells) into the blood, so that they eventually grow and develop into all types of blood cells: white blood cells, red blood cells and plateletsFilgrastim HEXAL jest stosowany w celu pobudzania szpiku kostnego do uwalniania (mobilizacji) komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC, rodzaj komórek macierzystych) do krwi, tak aby następnie wzrastały i rozwijały się we wszystkie rodzaje krwinek: białe krwinki, czerwone krwinki i płytki krwi
Zarzio is used to stimulate the bone marrow to release (mobilisation) peripheral blood progenitor cells (PBPC, a type of stem cells) into the blood, so that they eventually grow and develop into all types of blood cells: white blood cells, red blood cells and plateletsZarzio jest stosowany w celu pobudzania szpiku kostnego do uwalniania (mobilizacji) komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells, PBPC, rodzaj komórek macierzystych) do krwi, tak aby następnie wzrastały i rozwijały się we wszystkie rodzaje krwinek: białe krwinki, czerwone krwinki i płytki krwi
The most common side effects with Mycamine (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), anaemia (low red blood cell counts), hypokalaemia (low blood potassium levels), hypomagnesaemia (low blood magnesium levels), hypocalcaemia (low blood calcium levels), headache, phlebitis (inflammation of a vein), nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, abdominal (tummy) pain, signs of liver problems in the blood (increased levels of alkaline phosphatase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase or bilirubin), rash, pyrexia (fever) and rigors (shaking chillsNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Mycamine (obserwowane u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) to: leukopenia (niski poziom leukocytów – typu krwinek białych), neutropenia (niski poziom neutrofilów – typu krwinek białych), niedokrwistość (niski poziom krwinek czerwonych), hipokalemia (obniżony poziom potasu we krwi), hipomagnezemia (obniżony poziom magnezu we krwi), hipokalcemia (obniżony poziom wapnia we krwi), bóle głowy, zapalenie żył, nudności (mdłości), wymioty, biegunka, bóle brzucha, oznaki problemów dotyczących wątroby (podwyższony poziom fosfatazy alkalicznej, aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej lub bilirubiny we krwi), wysypka, gorączka i dreszcze
These include; a decreased number of white cells in the blood, in particular neutrophils (one type of white blood cell which helps protect against infections) in the blood; presence of protein in the urine; decreased blood potassium, sodium or phosphorous (a mineral); increased blood sugar; increased blood alkaline phosphatase (an enzyme); decreased haemoglobin (found in red blood cells, which carry oxygen), which may be severebiałych krwinek, które chronią organizm przed infekcjami), obecność białka w moczu, zmniejszone stężenie potasu, sodu lub fosforu (substancja mineralna) we krwi, zwiększone stężenie cukru we krwi, zwiększona aktywności fosfatazy zasadowej (enzym), zmniejszone stężenie hemoglobiny (substancja występująca w krwinkach czerwonych przenosząca tlen), które mogą mieć ciężki charakter
patients who have developed pure red cell aplasia (reduced or stopped red blood cell production) following treatment with any erythropoietin; patients with high blood pressure that is not controlled; patients who are going to donate their own blood who have had a heart attack of stroke within the last month, who have angina pectoris (a severe type of chest pain) or who are at risk of deep venous thrombosis (DVT: formation of blood clots in the deep veins of the body, usually in the leg); patients who cannot receive medicines for the prevention of blood clots; patients about to undergo major orthopaedic surgery who have severe cardiovascular (heart and blood vessel) problems including a recent heart attack or strokePreparatu nie należy stosować w następujących przypadkach: • pacjenci z całkowitą aplazją układu czerwonokrwinkowego (zmniejszenie lub zahamowanie wytwarzania krwinek czerwonych) w następstwie leczenia innymi erytropoetynami; • pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym; • pacjenci, którzy będą oddawać własną krew, którzy mieli zawał serca lub udar w ciągu poprzedzającego miesiąca, z dławicą piersiową (ciężki rodzaj bólu w klatce piersiowej) lub u których może wystąpić głęboka zakrzepica żylna (DVT: tworzenie się zakrzepów w głębokich żyłach organizmu, zazwyczaj w nodze); • pacjenci, którzy nie mogą otrzymywać leków zapobiegających zakrzepicy; • pacjenci przed dużymi zabiegami ortopedycznymi, u których występują jednocześnie poważne choroby serca lub naczyń krwionośnych, w tym niedawny zawał lub udar
if you are allergic (hypersensitive) to erythropoietins or any of the other ingredients of Retacrit if you have developed Pure Red Cell Aplasia (PRCA; reduced or stopped production of red blood cells) following treatment with any erythropoietin if you have high blood pressure, which is not properly controlled with blood pressure-lowering medicines if you cannot be given medicines to thin blood for the prevention of blood clots if you are donating your own blood before surgery, and− Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na erytropoetynę lub którykolwiek składnik produktu leczniczego. − Jeśli u pacjenta stwierdzono występowanie wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej (PRCA; nieobecność bardzo młodych czerwonych krwinek) po leczeniu erytropoetyną. − Jeśli u pacjenta stwierdzono wysokie ciśnienie krwi, które nie poddaje się właściwie kontroli za pomocą produktów leczniczych obniżających ciśnienie. − Jeśli u pacjenta przeciwwskazane jest stosowanie leków rozcieńczających krew. − Jeśli pacjent jest przygotowywany do pobrania własnej krwi przed zabiegiem operacyjnym, oraz
The most common side effects with Abraxane (seen in more than ‧ patient in ‧) are neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), anaemia (low red blood cell counts), leucopenia (low levels of leucocytes, a type of white blood cell), thrombocytopenia (low blood platelet counts), lymphopenia (low levels of lymphocytes, a type of white blood cell), peripheral neuropathy (nerve damage in the hands and feet), neuropathy (nerve damage), hypoaesthesia (reduced sense of touch), paraesthesia (unusual sensations like pins and needles), nausea (feeling sick), diarrhoea, vomiting, constipation, stomatitis (inflammation of the lining of the mouth), alopecia (hair loss), rash, arthralgia (joint pain), myalgia (muscle pain), anorexia (loss of appetite), fatigue (tiredness), asthenia (weakness) and pyrexia (feverNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Abraxane (obserwowane u więcej niż ‧ pacjentki na ‧) to: neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek), niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów – typu białych krwinek), małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), limfopenia (zmniejszenie liczby limfocytów – typu białych krwinek), neuropatia obwodowa (uszkodzenie nerwów w rękach i stopach), neuropatia (uszkodzenie nerwów), zaburzenia czucia (osłabienie odczuwania dotyku), parestezje (nieprawidłowe odczucia, takie jak mrowienie), nudności (mdłości), biegunka, wymioty, zaparcia, zapalenie jamy ustnej, łysienie (utrata owłosienia), wysypka, bóle stawów, bóle mięśni, anoreksja (utrata apetytu), uczucie zmęczenia, astenia (osłabienie) i gorączka
During treatment your doctor will take blood samples regularly to check for changes in your white blood cells (cells that fight infection), red blood cells (cells that carry oxygen), platelets (blood clotting cells), liver function or changes in other laboratory valuesLekarz prowadzący będzie w trakcie leczenia regularnie pobierał krew do badań laboratoryjnych, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany w liczbie krwinek białych (komórki zwalczające zakażenia), krwinek czerwonych (komórki, które przenoszą tlen), płytek krwi (komórki odpowiadające za krzepnięcie krwi), kontrolowania czynności wątroby lub innych badań laboratoryjnych
Retacrit is used to stimulate red blood cell production in the following situations: to treat anaemia (low red blood cell counts) caused by chronic renal failure (long-term, progressive decrease in the ability of the kidneys to work properly) or other kidney problems, to treat anaemia and reduce the need for blood transfusions in adults receiving chemotherapy for certain types of cancer, to increase the amount of blood that patients with moderate anaemia can donate before surgery, so that their own blood can be given back to them during or after surgeryPreparat Retacrit stosuje się do stymulowania wytwarzania krwinek czerwonych w następujących sytuacjach: • w leczeniu niedokrwistości (obniżonego poziomu krwinek czerwonych) na skutek niewydolności nerek (przewlekłego, postępującego obniżenia zdolności nerek do prawidłowego funkcjonowania) lub innych problemów dotyczących nerek, • w leczeniu niedokrwistości oraz w celu zmniejszenia konieczności przetaczania krwi u osób dorosłych otrzymujących chemioterapię w ramach leczenia pewnych typów nowotworów, • w celu zwiększenia ilości krwi, jaką pacjenci z umiarkowaną niedokrwistością mogą oddać przed zabiegiem chirurgicznym, dzięki czemu podczas zabiegu lub po jego zakończeniu można u nich wykonać autotransfuzję
Common: elevated liver values (AST, ALT, alkaline phosphatase, direct and total bilirubin), increased serum creatinine, decreased haemoglobin, decreased haematocrit, blood potassium decreased, hypomagnesaemia, low albumin, decreased white blood cells, increased eosinophils, platelet count decreased, decreased neutrophils, increased urinary red blood cells, increased partial thromboplastin time, decreased total serum protein, increased urinary protein, increased prothrombin time, blood sodium decreased, increased urinary white blood cells and low calciumCzęsto: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, fosfataza zasadowa), zwiększenie stężenia bilirubiny bezpośredniej i całkowitej, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, niedobór magnezu we krwi, zmniejszenie stężenia albumin, zmniejszenie liczby białych krwinek, zwiększenie liczby eozynofilów, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, zwiększenie liczby krwinek czerwonych wydalanych w moczu, wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny, zmniejszenie stężenia całkowitego białka w surowicy, zwiększenie wydalania białka w moczu, wydłużenie czasu protrombinowego, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zwiększenie liczby krwinek białych wydalanych w moczu, zmniejszenie stężenia wapnia w osoczu
The most common side effect with Siklos (seen in more than ‧ patient in ‧) is bone marrow suppression, causing neutropenia (low levels of neutrophils, a type of white blood cell), reticulocytopenia (low levels of reticulocytes, a type of immature red blood cell) and macrocytosis (enlargement of red blood cellsNajczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem preparatu Siklos (obserwowanymi u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów) jest zahamowanie czynności szpiku wywołujące neutropenię (obniżenie liczby krwinek białych obojętnochłonnych), retykulocytopenię (niski poziom retykulocytów, rodzaj niedojrzałych czerwonych krwinek) oraz makrocytemię (powiększenie czerwonych krwinek
" Red blood cells carry oxygen through your blood." More than ‧ million red blood cells are in a drop of blood the size of a raindrop. "" Czerwone krwinki roznoszą tlen w naszej krwi... " " w jednj kropli krwi jest ponad...... ‧ milionów czerwonych krwinek. "
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27168 zdań frazy red blood cells.Znalezione w 16,191 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.