Tłumaczenia na język polski:

  • czerwone ciałka krwi   
  • erytrocyt   
  • krwinki czerwone   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of red blood cell.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

packed red blood cellsoddzielone czerwone ciałka krwi
red blood cellerytrocyt; krwinka czerwona

Przykładowe zdania z "red blood cells", pamięć tłumaczeniowa

add example
Probenecid may also cause other side effects including loss of appetite, sore gums, flushing, hair loss, dizziness, reduced red blood cell count and increased frequency to urinateProbenecyd może powodować także inne działania niepożądane, takie jak utrata apetytu, ból dziąseł, uderzenia gorąca, wypadanie włosów, zawroty głowy, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek oraz zwiększenie częstości oddawania moczu
The following side effects are uncommon (between ‧ in ‧ and ‧ in ‧ patients treated); anaemia (low red blood cell count), neutropenia (low white blood cell count), and reductions in platelets (blood cells important for blood clottingNastępujące objawy są niezbyt częste (pomiędzy ‧ na ‧ a ‧ na ‧ leczonych pacjentów): niedokrwistość (mała liczba czerwonych krwinek), neutropenia (mała liczba białych krwinek) i zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek krwi biorących udział w krzepnięciu krwi
The other four studies (in ‧ patients) were carried out in patients on dialysis who had already been receiving medicines to stimulate red blood cell productionPozostałe cztery badania (obejmujące łącznie ‧ uczestników) przeprowadzono u pacjentów dializowanych, uprzednio leczonych już preparatami pobudzającymi wytwarzanie krwinek czerwonych
Red blood cellsKoncentratu krwinek czerwonych
they include dried/frozen/liquid plasma, dried whole blood, dried/frozen/liquid red cells or fractions thereof and mixturesobejmują one osocze suszone/mrożone/płynne, mączkę z pełnej krwi, krwinki czerwone suszone/mrożone/płynne lub ich frakcje i mieszaniny
In non-clinical safety studies, high doses of irbesartan (‧ mg/kg/day in rats and ‧ mg/kg/day in macaques) caused a reduction of red blood cell parameters (erythrocytes, haemoglobin, haematocritW nieklinicznych badaniach bezpieczeństwa stwierdzono, że duże dawki irbesartanu (≥ ‧ mg/kg/dobę u szczurów i ≥ ‧ mg/kg/dobę u makaków) powodowały zmniejszenie parametrów czerwonokrwinkowych (erytrocyty, hemoglobina, hematokryt
The most common side effects of Glubrava (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are anaemia (low red blood cells), visual disturbance, weight increase, arthralgia (joint pain), headache, haematuria (blood in the urine) and erectile dysfunction (problems getting an erectionNajczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Glubrava (obserwowane u ‧ pacjentów na ‧) to: anemia (niski poziom czerwonych krwinek), zaburzenia widzenia, wzrost masy ciała, bóle stawów, ból głowy, krwiomocz (krew w moczu) i zaburzenia erekcji
Common side effects (likely to occur in more than ‧ out of ‧ persons and less than ‧ out of ‧ persons): changes in number of blood cells (red cells, white cells and platelets), reduced appetite, depression, irritability, headache, fainting, fluid retention (swelling), taste disturbances, pain in the abdomen, vomiting, nausea, constipation, skin odour, rash, abnormal kidney function, weight gain and altered laboratory test valuesCzęste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż ‧ na ‧ osób i u mniej niż ‧ na ‧ osób): zmiany w liczbie krwinek (czerwonych, białych, płytek krwi), zmniejszenie apetytu, depresja, drażliwość, bóle głowy, omdlenia, zatrzymanie płynów (obrzęki), zaburzenia smaku, bóle brzucha, wymioty, nudności, zaparcia, nieprzyjemny zapach skóry, wysypka, zaburzenia czynności nerek, zwiększenie masy ciała i zmiany w wynikach badań laboratoryjnych
They took Pee Wee out of his cell. I caught a glimpse of his small harmless figure. His face was red with blood. His right eye was swollen and his nose gushing blood.Zabrali P.W. z celi. Zauważyłem jego małą bezbronną postać. Twarz miał czerwoną od krwi. Prawe oko zapuchnięte, nos broczył krwią.
The required amount of pre-donated blood is expressed in units whereby one unit in the nomogram is equivalent to ‧ ml red cellsWymaganą ilość krwi autologicznej wyraża się w jednostkach; jedna jednostka na nomogramie odpowiada ‧ ml krwinek czerwonych
The most commonly reported adverse reactions of Docetaxel Winthrop alone are: decrease in the number of red blood cells or white blood cells, alopecia, nausea, vomiting, sores in the mouth, diarrhea and tirednessNajczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi po stosowaniu wyłącznie leku Docetaxel Winthrop są: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, utrata włosów, nudności, wymioty, owrzodzenia w jamie ustnej, biegunka i zmęczenie
In the main study, ‧ (‧ %) of the ‧ patients receiving Soliris had stable haemoglobin levels, and, on average, they did not need any transfusions of red blood cellsW głównym badaniu u ‧ (‧ %) spośród ‧ pacjentów otrzymujących preparat Soliris poziom hemoglobiny był stabilny i średnio nie wymagali oni żadnych przetoczeń krwinek czerwonych
However, since ciclosporin is bound by red blood cells there is potential for interactions with other medicinal productsIstnieje jednak możliwość interakcji z innymi produktami leczniczymi, ponieważ cyklosporyna wiązana jest przez erytrocyty
These will monitor the amount of blood cells (white blood cells, red blood cells and platelets) in your body to see how Tasigna is toleratedBadania określają liczbę komórek krwi (krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi) w organizmie, aby ocenić jak lek Tasigna jest tolerowany
if you have a very low red blood cell count (anaemia) or very low white blood cell countW przypadku bardzo małej liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość) lub bardzo małej liczby
Epoetins are growth factors that primarily stimulate red blood cell productionEpoetyny są czynnikami wzrostu przede wszystkim stymulującymi produkcję erytrocytów
Bone marrow examination usually reveals characteristic " ringed sideroblasts " (i. e. developing red blood cells containing iron-engorged paranuclear mitochondriaBadania szpiku kostnego ujawniają na ogół obecność „ syderoblastów pierścieniowatych ” (tj. czerwonych krwinek zawierających złogi żelaza w mitrochondriach przyjądrowych
Red blood cell transfusions were given in ‧ % of patients (‧ % of coursesPrzetoczenie masy erytrocytarnej wykonano u ‧ % pacjentów (‧ % kursów
The effect on the unbound concentrations of sirolimus has not been determined, but is expected to be larger than the effect on whole-blood concentrations due to the saturable binding to red blood cellsNie ustalono wpływu na stężenie syrolimusu w postaci niezwiązanej, jednak oczekuje się, że będzie on większy niż wpływ na stężenia w krwi pełnej z uwagi na nasycalny charakter wiązania z krwinkami czerwonymi
Upper respiratory tract infection (e. g. sore throat, inflamed sinuses, common cold), urinary tract infections; increase in certain white blood cells (eosinophilia), deficiency in red blood cells (anaemia), low platelet count (thrombocytopenia); serious allergic reaction (e. g. hypersensitivity, anaphylactic reaction, drug rash); high potassium levels; slow heart rate (bradycardia); upset stomach; eczema (a skin disorder); inflammation of the tendons; kidney impairment including acute kidney failure; weakness; decreased haemoglobin (a blood protein), ineffectiveness of telmisartanZakażenia górnych dróg oddechowych (np. ból gardła, zapalenie zatok, przeziębienie), zakażenia dróg moczowych; zwiększenie liczby pewnego typu białych krwinek (eozynofilia), niedobór czerwonych krwinek (niedokrwistość), mała ilośc płytek krwi (małopłytkowość); ciężkie reakcje alergiczne (np. nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne, wysypka polekowa); duże stężenie potasu; wolna czynność serca (rzadkoskurcz); nieżyt żołądka; wypryski (zaburzenie dotyczące skóry); zapalenie ścięgien; zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek; osłabienie; zmniejszenie stężenia hemoglobiny (białka krwi), nieskuteczność telimsartanu
Abseamed was as effective as Eprex/Erypo in increasing and maintaining red blood cell countsW przypadku zwiększania liczby czerwonych krwinek preparat Abseamed okazał się równie skuteczny co preparat Eprex/Erypo
This study supports ‧ g once every three weeks being comparable to once weekly administration with respect to the incidence of subjects receiving at least one red blood cell transfusion from week ‧ to the end of treatment phaseBadanie to potwierdza, że podawanie stałej dawki ‧ μg produktu Aranesp raz na ‧ tygodnie jest porównywalne z dawkowaniem raz na tydzień w odniesieniu do pacjentów otrzymujących przynajmniej jedno przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych od tygodnia piątego do końca cyklu leczenia
However, there is potential for an interaction with drugs that are highly bound to red blood cells e. g. cyclosporin, tacrolimusNiemniej jednak istnieje ryzyko wystąpienia interakcji z lekami wykazującymi silne powinowactwo do krwinek czerwonych, np. cyklosporyną lub takrolimusem
In all studies in rats and dogs Nespo produced marked increases in haemoglobin, haematocrits, red blood cell counts and reticulocytes, which correspond to the expected pharmacological effectsWe wszystkich badaniach prowadzonych na psach i szczurach stwierdzono, że Nespo powodował znaczące zwiększenie wartości hemoglobiny, hematokrytu, ilości krwinek czerwonych i retikulocytów, co jest zgodne ze spodziewanym działaniem farmakologicznym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27168 zdań frazy red blood cells.Znalezione w 8,495 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.