wymowa: IPA: ˈrekənsɑil /ˈɹɛkənsaɪl/ , SAMPA: /"r\Ek@nsaIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • uzgadniać   
   
  To compare and adjust two or more accounts or statements so that the figures agree.
 • godzić   
 • pogodzić   
 • pojednać   
 • uzgodnić   
 • wyrównać   
 • zgadzać   

Pozostałe znaczenia:

 
pogodzić
 
To accept unwillingly.
 
To make things compatible.
 
to make things compatible or consistent
 
to recreate friendly relationships
 
To make things compatible or consistent.
 
To bring to an agreement.
 
To put back in good terms people that weren't anymore.
 
To recreate friendly relationships.
 
To make the net difference in credits and debits of a financial account agree with the balance.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

reconcilementpogodzenie; pojednanie; zgoda

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "reconcile", pamięć tłumaczeniowa

add example
On this key issue, the common position of the Council seeks to reconcile different approaches to customs representation amongst Member StatesJeśli chodzi o tę kluczową kwestię, wspólne stanowisko Rady dąży do pogodzenia różnych podejść dotyczących przedstawicielstwa, stosowanych przez poszczególne państwa członkowskie
Indeed, this text reconciles economic, social, political and institutional dimensions in order to ensure that trade between the two geographical areas also benefits the most disadvantaged populations and contributes to the sustainable development of the subcontinent.W rzeczywistości tekst ten łączy aspekty gospodarcze, społeczne, polityczne i instytucjonalne w celu zapewnienia, by wymiana handlowa pomiędzy dwoma obszarami geograficznymi działała również na rzecz społeczeństw najbardziej poszkodowanych przez los i przyczyniała się do zrównoważonego rozwoju subkontynentu.
Reconciling national objectives with European obligations: the comparative analysis of healthcare systems raises difficult strategic issues which it must be possible to use to promote European cooperation in the healthcare sphere and to monitor the impact of the European Union on healthcare systemsPogodzenie celów narodowych za zobowiązaniami nakładanymi przez Unię Europejską: analiza porównawcza systemów opieki zdrowotnej wiąże się z trudnymi kwestiami o charakterze strategicznym, mającymi zastosowanie w celu promowania współpracy na poziomie europejskim w sferze ochrony zdrowia oraz monitorowania wpływu, jaki Unia Europejska wywiera na systemy opieki zdrowotnej
is designed to reconcile heterogeneous information models by semantically transforming the data that is exchanged between the systems and by reconciling the business process and application-level protocol differencesjest przeznaczona do uzgodnienia ze sobą heterogenicznych modeli informacji poprzez semantyczne przekształcanie danych wymienianych pomiędzy systemami oraz uzgadnianie różnic procesu gospodarczego i protokołu poziomu aplikacji
An intense debate has been taking place in recent months in order to reconcile the requirements, expectations and needs not only of farmers but also of European citizens as a whole.W ostatnich miesiącach miała miejsce intensywna debata w celu pogodzenia wymagań, oczekiwań i potrzeb nie tylko rolników, ale i ogółu obywateli europejskich.
Differentiated appropriations were introduced in order to reconcile the principle of annuality with the need to manage multi-annual operationsŚrodki zróżnicowane zostały wprowadzone w celu pogodzenia zasady jednoroczności z koniecznością zarządzania działaniami wieloletnimi
It is therefore essential to reconcile these different issues.Dlatego konieczne jest pogodzenie tych różnych kwestii.
Nor do I believe that for the time being, we will be able to reconcile the two camps: those who think that global warming is a major problem and those who repeatedly and fundamentally doubt that the problem does indeed exist in this form.Nie wierzę także, że obecnie będziemy w stanie pogodzić dwa obozy: tych którzy myślą, że globalne ocieplenie jest poważnym problemem i tych, którzy wciąż zdecydowanie wątpią, iż problem w tej postaci rzeczywiście istnieje.
However, we naturally share the same objective and we obviously need to reconcile our differences of opinion.Dążymy jednak do tego samego celu i oczywiście musimy złagodzić różnice w naszych poglądach.
Calls on the Member States to adopt appropriate legislative and/or administrative measures to support elected representatives in the reconciliation of their family and public responsibilities and, in particular, encourage parliaments and local and regional authorities to ensure that their timetables and working methods enable elected representatives of both sexes to reconcile their work and family lifewzywa państwa członkowskie do przyjęcia odpowiednich środków legislacyjnych lub administracyjnych w celu wspierania pochodzących z wyboru przedstawicieli w godzeniu ich obowiązków rodzinnych i publicznych, a w szczególności do zachęcania parlamentów oraz lokalnych i regionalnych władz do dopilnowania, by ich harmonogram i metody pracy pozwalały demokratycznym przedstawicielom obu płci na godzenie życia zawodowego i rodzinnego
It should be noted that this company provided several revised versions of its questionnaire response during the verification visit to an extent that significantly impeded the investigation as it was not possible to reconcile any of the different versions with its accountsNależy zauważyć, że to przedsiębiorstwo dostarczyło kilku zmienionych wersji odpowiedzi na kwestionariusz podczas wizyty weryfikacyjnej w stopniu utrudniającym dochodzenie, ze względu na to, że nie było możliwe zestawienie różnych wersji odpowiedzi z jego dokumentacją
The Centre shall keep a physical and an accounting inventory, which shall be reconciled on a regular basisCentrum prowadzi fizyczny i księgowy spis, które są regularnie uzgadniane
It is a legislative package, then, that reconciles health and the environment with competitiveness and innovation, instead of pitting them against one another, as is all too often the case.Jest to zatem pakiet legislacyjny, który godzi interes zdrowia i środowiska naturalnego z interesem w dziedzinie konkurencyjności i innowacji nie przeciwstawiając ich sobie wzajemnie, co w przeszłości było aż nazbyt częstym przypadkiem.
makes the critical point that EU objectives regarding liberalisation of energy markets (increasing competition in order to reduce prices) and energy-efficiency are difficult to reconcilekrytycznie ocenia fakt, że cele UE, dążącej z jednej strony do liberalizacji rynków energii (zwiększenie konkurencji, aby obniżyć ceny), a z drugiej strony do efektywnego korzystania z energii, nawzajem sobie przeczą
No provision that might reconcile these two apparently inconsistent aspects appeared in any of the extracts providedW żadnym z przekazanych wyciągów nie było przepisu, który pozwoliłby na pogodzenie tych dwóch pozornie sprzecznych aspektów
Recognises that, in the case of SSGIs, there are two contrasting factors which must be reconciled: on the one hand, the principle of subsidiarity which upholds the Member State authorities' freedom to define, organise and finance SSGIs as they see fit, in conjunction with the principle of proportionality, and, on the other, the joint responsibility of the Community pursuant to the Treaty, and in particular Article ‧ thereof, and the existence of underlying values and principles which are shared throughout Europe and must be respected by all, by ensuring that the rules to which SSGIs are subject uphold human rights and the dignity of the individualuznaje, że w przypadku usług socjalnych użyteczności publicznej ścierają się dwa czynniki, które należy koniecznie pogodzić: z jednej strony jest to zasada pomocniczości, która stanowi, że państwa członkowskie mogą dowolnie definiować, organizować i finansować usługi socjalne użyteczności publicznej, a także zasada proporcjonalności, a z drugiej strony współodpowiedzialność Wspólnoty wynikająca z Traktatu, w szczególności z jego art. ‧, oraz istnienie podstawowych wartości i zasad uznawanych w całej Europie, których powinni przestrzegać wszyscy, wprowadzając regulacje dotyczące usług socjalnych użyteczności publicznej w taki sposób, aby służyły one poszanowaniu praw człowieka i godności osoby ludzkiej
If a foreign branch reported for inclusion or exclusion in the list of MFIs by a host country NCB, is disputed by the home country NCB, the following steps are taken: (i) the ECB, with the co-operation of the home and host country NCBs, will try to reconcile the informationJeśli oddział zagranicznej instytucji zgłoszony do włączenia lub usunięcia z listy MIF przez KBC kraju goszczącego, jest kwestionowany przez KBC siedziby instytucji, postępuje się w następujący sposób: (i) EBC we współpracy z KBC kraju goszczącego i kraju siedziby instytucji podejmie próbę uzgodnienia informacji
As the report states, there are also problems in reconciling work and family life that are relevant to equality between women and men in professional life.Jak napisano w sprawozdaniu, istnieją również problemy z pogodzeniem życia zawodowego i rodzinnego, co ma związek z równością kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym.
The region did well when we managed to reconcile often contradictory interests without harming values.Region ten miał się dobrze wówczas, gdy potrafiliśmy pogodzić często sprzeczne interesy bez naruszania wartości.
In conclusion, Mr President, this is an excellent report, whose line we support as it is capable of reconciling prevention of the problem with appropriate action in terms of education and information and with zero tolerance for those failing to abide by the rules.Panie przewodniczący! Na zakończenie chcę stwierdzić, że jest to znakomite sprawozdanie, którego zamysł popieramy, ponieważ pozwala pogodzić działania prewencyjne z działaniami na rzecz edukacji i informacji, bez tolerancji dla tych, którzy nie chcą stosować się do przepisów.
Whereas many Member States already have a wide variety of policy measures and practices relating to leave facilities, childcare and flexible working arrangements, tailored to the needs of workers and employers and aiming to support parents in reconciling their professional, private and family life; these should be taken into account when implementing this agreementmając na uwadze, że wiele państw członkowskich wprowadziło już różnorodne środki w ramach polityk oraz praktyki dotyczące ułatwień urlopowych, opieki nad dziećmi oraz elastycznej organizacji czasu pracy, dostosowane do potrzeb pracowników i pracodawców i mające na celu wsparcie rodziców w godzeniu ich życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego; należy je zatem uwzględnić przy wdrażaniu niniejszego porozumienia
Reconcile tablets are flavoured and most dogs will consume the tablet when offered by the ownerTabletki Reconcile są aromatyczne i większość psów spożywa tabletkę po podaniu przez opiekuna
However, the CoR would point out that measures to promote families and to reconcile work and private life should not be seen as the only political response to demographic changeKomitet przestrzega jednak przed traktowaniem działań służących wspieraniu rodziny i godzeniu życia prywatnego i zawodowego jako jedynej reakcji politycznej na zmiany demograficzne
Reconciling of thework programme sambitions ’ with theactual budgetarysituation : setting ofpriorities objectives to be achieved , resources to be allocated , authorisation ofexpenditure expected measurableresults year n year nPrzyjęcie budżetu : prognozowanie programu prac : założone cele , środki , które należy uruchomić , oczekiwane dochodów , zatwier dzenie wydatków mierzalne rezultaty rok n rok n
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1178 zdań frazy reconcile.Znalezione w 0,957 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.