wymowa: IPA: ˈrekənsɑil /ˈɹɛkənsaɪl/ , SAMPA: /"r\Ek@nsaIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • uzgadniać   
   
  To compare and adjust two or more accounts or statements so that the figures agree.
 • godzić   
 • pogodzić   
 • pojednać   
 • uzgodnić   
 • wyrównać   
 • zgadzać   

Pozostałe znaczenia:

 
pogodzić
 
To accept unwillingly.
 
To make things compatible.
 
to make things compatible or consistent
 
to recreate friendly relationships
 
To make things compatible or consistent.
 
To bring to an agreement.
 
To put back in good terms people that weren't anymore.
 
To recreate friendly relationships.
 
To make the net difference in credits and debits of a financial account agree with the balance.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

reconcilementpogodzenie; pojednanie; zgoda

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "reconcile", pamięć tłumaczeniowa

add example
We do not need any extra transport or climate protection or energy efficiency funds, but we do need to work on how we reconcile the challenges we face with a sound cohesion policy.Nie potrzebujemy dodatkowych funduszy na transport, ochronę środowiska lub efektywność energetyczną, ale musimy rzeczywiście wypracować sposób pogodzenia stojących przed nami wyzwań z rozsądną polityką spójności.
The region did well when we managed to reconcile often contradictory interests without harming values.Region ten miał się dobrze wówczas, gdy potrafiliśmy pogodzić często sprzeczne interesy bez naruszania wartości.
Only by reconciling ourselves to history can we truly break away from the bonds imposed by the regimes of the past.Jedynie poprzez uporanie się z historią możemy rzeczywiście wyrwać się z niewoli narzuconej przez dawne reżimy.
In my opinion, it is imperative for the EU that these standards with those of third countries be reconciled, particularly with key trade partners, so as to preserve a basic level of equality in international trade.W mojej ocenie UE powinna koniecznie doprowadzić do pogodzenia tych standardów ze standardami państw trzecich, zwłaszcza u najważniejszych partnerów handlowych, w celu zachowania minimalnego poziomu równości w handlu międzynarodowym.
Because of their wide scope, social changes relating to e.g. training, industrial relations, measures to reconcile work and family life, health and safety at work, occupational health care, vocational training, professional rehabilitation, pension benefits, or retirement opportunities, are important in the long termW perspektywie długookresowej, ze względu na ich szeroki zakres, istotne są zmiany społeczne dotyczące choćby szkoleń, stosunków między pracodawcami a pracownikami, rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, medycyny pracy, doskonalenia zawodowego, rehabilitacji zawodowej, świadczeń emerytalnych czy możliwości przejścia na emeryturę
Reconciling the national and European dimensions of communicating EuropeW jaki sposób pogodzić wymiar krajowy i europejski w komunikowaniu o Europie
Though rare, seizures may occur in dogs treated with ReconcileU psów leczonych lekiem Reconcile mogą rzadko występować napady drgawkowe
The Estrela report, as debated and amended, pursues with conviction the principle of reconciling private and working life and that of equal opportunities, and therefore of healthy and balanced progress.Sprawozdanie pani poseł Estreli, w postaci będącej wynikiem debat i poprawek, realizuje z przekonaniem zasadę godzenia życia prywatnego z życiem zawodowym, jak również zasadę równych szans, a więc tym samym zasadę zdrowego i zrównoważonego postępu.
The discretion of national regulatory authorities needs to be reconciled with the development of consistent regulatory practices and the consistent application of the regulatory framework in order to contribute effectively to the development and completion of the internal marketSwobodę decyzyjną krajowych organów regulacyjnych należy pogodzić z rozwijaniem spójnych praktyk regulacyjnych i spójnym stosowaniem ram regulacyjnych, aby mogła skutecznie przyczyniać się do rozwoju i pełnego utworzenia rynku wewnętrznego
Whereas it is necessary to make arrangements within a Community framework, in order to avoid potential legal uncertainty and market distortions and to reconcile free circulation of television services with the need to prevent the possibility of circumvention of national measures protecting a legitimate general interestNiezbędne jest dokonanie uzgodnień we wspólnotowych ramach, w celu uniknięcia potencjalnej niepewności prawnej i zakłóceniom rynkowym oraz pogodzenia swobodnego obrotu usługami telewizyjnymi z koniecznością uniemożliwienia obchodzenia krajowych przepisów chroniących uzasadniony interes ogólny
the performance of the air navigation service provider compared to the performance objectives established in the business plan, reconciling actual performance against the annual plan by using the indicators of performance established in the annual planwydajność instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej w porównaniu z założeniami dotyczącymi wydajności ustanowionymi w planie biznesowym oraz dostosowanie faktycznej wydajności do planu rocznego za pomocą wskaźników wydajności ustalonych w planie rocznym
Furthermore, the information submitted on total turnover, as well as domestic and export sales could not be reconciled with the available audit reports and the company's accounting recordsPonadto przedłożone informacje dotyczące całkowitego obrotu, jak również sprzedaży krajowej i eksportowej, nie zgadzały się z dostępnymi sprawozdaniami z audytu i zapisami księgowymi przedsiębiorstwa
It aims to reconcile the interests of the various economic players, ease conflicts and maintain social harmonyJest to instytucja działająca na rzecz zbliżenia interesów różnych podmiotów gospodarczych w celu złagodzenia konfliktów i zachowania pokoju społecznego
I also believe that it is vital to strengthen positive interaction between trade and climate protection, to make international trade prices fairer and avoid carbon leakage, to promote the differentiation of products according to their impact on the climate, to ensure that trade liberalisation does not jeopardise ambitious climate policies, to fully include transport in the trade and climate equation, and to strengthen tools to reconcile trade and climate and enhance EU consistency on climate and trade from the viewpoint of developing countries.Uważam też, że jest to niezmiernie istotne dla umocnienia pozytywnych wzajemnych powiązań między handlem a ochroną klimatu, zapewnienia uczciwszych cen w handlu międzynarodowym i uniknięcia ucieczki emisji, propagowania zróżnicowania produktów ze względu na ich oddziaływanie na klimat, zapewnienia, aby liberalizacja handlu nie szkodziła ambitnej polityce klimatycznej, dla pełnego uwzględnienia transportu w działaniach mających na celu zrównanie handlu z klimatem, jak również dla umocnienia narzędzi służących pogodzeniu handlu z klimatem oraz zapewnienia większej konsekwencji ze strony UE w obszarze klimatu i handlu z punktu widzenia krajów rozwijających się.
notes that water and sewage pricing is a particularly sensitive and important issue for administrations, as they have to reconcile appropriate incentives to use resources efficiently with the financial impact of prices on users, given the physical, climatic and geographical differences, discrepancies between infrastructures and the different ways that public services are organised in each areaZwraca uwagę, że polityka w zakresie cen wody i opłat za odprowadzanie ścieków stanowi szczególnie delikatną kwestię o podstawowym znaczeniu dla administracji, gdyż konieczne jest pogodzenie odpowiednich zachęt dla użytkowników do efektywnego korzystania z zasobów wodnych z wpływem owych cen i opłat na budżet użytkowników, z uwzględnieniem warunków naturalnych i klimatycznych, różnic geograficznych, zróżnicowanej sytuacji infrastrukturalnej oraz różnych sposobów organizacji służb publicznych na każdym obszarze
Is this a way of reconciling our citizens with Europe?Czy istnieje sposób na pogodzenie naszych obywateli z Europą?
Enabling conditions to reconcile family and work commitmentsStworzenie warunków dla godzenia życia rodzinnego z pracą
The key goal of the Lisbon Strategy must be to ensure the continued viability of the European social model to which our citizens are so attached, as expressed in the Charter of Fundamental Rights, and at the same time to reconcile that model with the demands of competitivenessKluczowym celem Strategii Lizbońskiej musi być zapewnienie długotrwałego funkcjonowania przyjętego przez obywateli unijnych europejskiego modelu społecznego, tak jak jest to ujęte w Karcie Praw Podstawowych oraz równoczesne dostosowanie tego modelu do wymogów konkurencyjności
Urges the Commission and the Member States to promote male involvement in the implementation of gender equality policies, especially in the field of reconciling work, private and family livesnalega, aby Komisja i państwa członkowskie wspierały udział mężczyzn we wdrażaniu polityki równości płci, w szczególności w zakresie godzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego
The actions planned therefore aim to produce a statistical methodology and computer tool that can be applied in different circumstances when reconciling trade data between two or more partnersPlanowane działania mają zatem na celu opracowanie takiej metodologii statystycznej oraz takiego narzędzia komputerowego, które znalazłoby zastosowanie w różnych okolicznościach podczas uzgadniania danych związanych z handlem między dwoma lub większą liczbą partnerów
Facilitating in the creation of kindergartens attached to factories as a opportunity to reconcile parental and professional duties in the duration of baby boomUłatwianie tworzenia przedszkoli przyzakładowych szansą na godzenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych w okresie trwania wyżu demograficznego
In this context, the Committee takes the view that the goals of consumer protection, the maintenance of cultural diversity, the safeguarding of fair competition and the maintenance and increase in the number of jobs in rural areas are objectives of equal importance which need to be reconciled with each otherKomitet wyraża przy tym pogląd, że ochrona konsumenta, utrzymanie różnorodności kulturowej, zapewnienie uczciwej konkurencji oraz utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich są celami o równie istotnym znaczeniu i powinny być realizowane w sposób skoordynowany
Today Gunther and I will reconcileDzisiaj Gunther i ja pogodzimy się
The Administrative Commission shall seek to reconcile the points of view within six months of the date on which the matter was brought before itKomisja Administracyjna stara się pogodzić rozbieżne opinie w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym przedstawiono jej sprawę
Reconcile tablets should be administered orally with or without foodLek Reconcile tabletki można podawać wraz z posiłkiem lub oddzielnie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1056 zdań frazy reconcile.Znalezione w 2,839 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.