wymowa: IPA: ˈrekənsɑil /ˈɹɛkənsaɪl/ , SAMPA: /"r\Ek@nsaIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • uzgadniać   
   
  To compare and adjust two or more accounts or statements so that the figures agree.
 • godzić   
 • pogodzić   
 • pojednać   
 • uzgodnić   
 • wyrównać   
 • zgadzać   

Pozostałe znaczenia:

 
pogodzić
 
To accept unwillingly.
 
To make things compatible.
 
to make things compatible or consistent
 
to recreate friendly relationships
 
To make things compatible or consistent.
 
To bring to an agreement.
 
To put back in good terms people that weren't anymore.
 
To recreate friendly relationships.
 
To make the net difference in credits and debits of a financial account agree with the balance.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

reconcilementpogodzenie; pojednanie; zgoda

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "reconcile", pamięć tłumaczeniowa

add example
Reconcile ‧ mg chewable tablets for dogs Reconcile ‧ mg chewable tablets for dogs Reconcile ‧ mg chewable tablets for dogs Reconcile ‧ mg chewable tablets for dogsReconcile ‧ mg tabletki do żucia dla psów Reconcile ‧ mg tabletki do żucia dla psów Reconcile ‧ mg tabletki do żucia dla psów Reconcile ‧ mg tabletki do żucia dla psów
I feel that in future we also ought to have better control of Member States' desires and interests, because if we are creating a common energy market, those interests must be reconciled.Myślę, że w przyszłości będziemy także musieli skuteczniej kontrolować pragnienia i interesy państw członkowskich, ponieważ jeżeli chcemy stworzyć wspólny rynek energii, interesy te będziemy musieli pogodzić.
How can one reconcile a announced stimulus of EUR 7 billion through the Structural Funds and the Cohesion Fund with an announced structural budget under-spend of EUR 10 billion in 2009?Jak można pogodzić zapowiedziany bodziec wynoszący 7 miliardów euro z funduszy strukturalnych i z Funduszu Spójności z ogłoszonym budżetem strukturalnym, z którego w 2009 roku wydano o 10 miliardów euro mniej?
Reconciliation: All data are recorded in a way which makes it possible to reconcile them with the prior and subsequent links in the chain in a timely mannerUzgadnianie: wszystkie dane rejestruje się w sposób umożliwiający terminowe uzgodnienie ich z wcześniejszymi i kolejnymi ogniwami łańcucha
This policy area aims to reconcile energy and transport with environmental constraints, while guaranteeing economic growth, safety and security of supply by focusing on completion of the internal market and ensuring a modal shift in transport and energy, together with safety-related measures and the development of trans-European networksCelem tego obszaru działalności jest pogodzenie energii i transportu z ograniczeniami wynikającymi z ochrony środowiska, gwarantując równocześnie wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i pewność dostaw poprzez skoncentrowanie się na zakończeniu tworzenia rynku wewnętrznego oraz zapewnienie zmian w sektorach transportu i energii wraz ze środkami bezpieczeństwa oraz rozwojem sieci transeuropejskich
Reconcile should also not be used in dogs that may be hypersensitive (allergic) to fluoxetine or other SSRIsLeku nie należy także podawać psom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na fluoksetynę lub inne leki z grupy SSRI
It is moreover particularly difficult to reconcile with the behaviour of a private investorCo więcej, wyjątkowo trudno jest uznać to za postępowanie właściwe dla inwestora prywatnego
There are also other initiatives, such as the European Pact for Youth, aimed at improving young Europeans' education/training, mobility, career development and social inclusion, whilst at the same time making it easier to reconcile working life and home lifeIstnieją też inne inicjatywy, jak europejski pakt na rzecz młodzieży, który ma na celu poprawę kształcenia, mobilności, integracji zawodowej i włączenia społecznego młodych Europejczyków, przy jednoczesnym ułatwianiu godzenia życia zawodowego i rodzinnego
The Commission's Action Plan implementing the Stockholm Programme involves making use of the tools available following the entry into force of the Treaty of Lisbon, in order to ease daily life and business for EU citizens, reconciling the needs of the public and the internal market with the diversity of legal traditions among the Member States.W planie działań Komisji służącym realizacji programu sztokholmskiego jest mowa o wykorzystaniu narzędzi dostępnych po wejściu w życie traktatu lizbońskiego dla ułatwienia obywatelom UE życia codziennego i prowadzenia działalności gospodarczej, przy jednoczesnym pogodzeniu potrzeb społeczeństwa i rynku wewnętrznego z różnorodnością tradycji prawnych w państwach członkowskich.
I could not reconcile sleep since thenPotem udusił na moich oczach
Notes that women were disproportionately affected by cuts in social services and public spending such as health care, child and family care; points out that these non-wage benefits and services which were previously provided enabled women to participate in paid employment and consequently to reconcile work and family lifezauważa, że kobiety nieproporcjonalnie ucierpiały z powodu oszczędności wprowadzonych w wydatkach socjalnych i publicznych, takich jak służba zdrowia, opieka rodzinna i nad dziećmi; zwraca uwagę, że istniejące w przeszłości niezarobkowe źródła dochodów i usługi, tam gdzie istniały pozwalały kobietom na znalezienie płatnego zatrudnienia i w rezultacie na pogodzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym
In fact, I may well have reconciled thousands of years of theological disparityBędę musiał być może zażegnać tysiącletnią debatę teologiczną
The Commission will take part in its proceedings and has the task of taking the initiatives necessary to reconcile the positions of the two arms of the budgetary authorityKomisja uczestniczy w pracach komitetu i podejmuje wszelkie niezbędne inicjatywy na rzecz zbliżenia stanowisk obu organów władzy budżetowej
This is good news for Europe because it gains leading politicians who have graduated from the not-always-easy school of European dialogue, who see their national affairs in a community dimension, and who are not only able to represent interests, but have also learnt to reconcile them.To dobra wiadomość dla Europy, ponieważ zyskuje czołowych polityków, którzy ukończyli tę nie zawsze łatwą szkołę europejskiego dialogu, którzy postrzegają sprawy swojego kraju przez pryzmat wspólnoty, i którzy nie tylko potrafią reprezentować określone interesy, ale również nauczyli się je godzić.
Commissioner, let us consider a wise compromise which would reconcile the principles of the Single Market, which the Commission upholds, with the interests of three thousand shipyard workers.Panie Komisarzu, zastanówmy się na mądrym kompromisem, który pogodziłby z jednej strony zasady jednolitego rynku, na straży których stoi Komisja Europejska, z interesem trzech tysięcy pracowników stoczni.
It is not possible to reconcile all forms of development for the waterway with the objective of protecting the unique natural heritage of the Danube region.Nie można pogodzić wszystkich form rozwoju szlaków wodnych z celem ochrony wyjątkowego dziedzictwa przyrody regionu Dunaju.
the total gross investment in the lease reconciled to the present value of minimum lease payments receivable in three periodic bands: not later than one yearłączną kwotę inwestycji leasingowej brutto uzgodnioną z wartością bieżącą należnych minimalnych opłat leasingowych w trzech przedziałach czasowych
We will try to reconcile the need for speed with the rights of all MEPs to discharge their duties and to vote.Spróbujemy pogodzić potrzebę zapewnienia odpowiedniego tempa i prawa wszystkich posłów do PE do sprawowania swoich funkcji i głosowania.
Any consultations held under this paragraph shall be approached by both Parties in a spirit of cooperation and with a desire to reconcile the difference between themWszelkie konsultacje odbywające się na mocy niniejszego ustępu obie Strony prowadzą w duchu współpracy i pragnienia osiągnięcia wzajemnego porozumienia
Their claim is also hard to reconcile with AGVO’s articles of association that indicate that AGVO is established for an indefinite time, that the City has the intention to control AGVO and that subsidiaries or companies in which AGVO holds shares must be controlled by AGVO (and thus by the CityTwierdzenie władz belgijskich jest również trudne do pogodzenia ze statutem AGVO, który wskazuje, że AGVO została ustanowiona na czas nieokreślony, że Miasto ma zamiar kontrolować AGVO oraz że spółki zależne lub spółki, w których AGVO ma udziały, muszą być kontrolowane przez AGVO (a tym samym przez Miasto
Agrees with the Court of Auditors that bank balance and accounts should be reconciled to allow detection of errors in the amounts to be paid and that instructions to the bank should be countersigned; welcomes the measures taken by the Centre to implement the Court of Auditors' recommendations; is pleased to note the Centre's assurance that a countersigning system will be implementedzgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że saldo bankowe i księgi rachunkowe powinny być uzgadniane w celu umożliwienia wykrywania błędów w kwotach do zapłaty i że zlecenia bankowe powinny być kontrasygnowane; z zadowoleniem przyjmuje środki zastosowane przez Centrum w celu realizacji zaleceń Trybunału Obrachunkowego; z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie Centrum, że wdrożony zostanie system kontrasygnat
For a full list of all side-effects reported with Reconcile, see the Package LeafletPełny wykaz wszystkich zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Reconcile znajduje się w ulotce informacyjnej
However, all relevant payments and bank transfers when acquiring the company could be verified and reconciled during the investigation demonstrating that the company was a wholly foreign owned companyW okresie dochodzenia zweryfikowano wszystkie odpowiednie płatności i transakcje bankowe dokonywane w związku z nabyciem przedsiębiorstwa oraz wykazano ich zgodność, potwierdzając, że przedsiębiorstwo to było w rzeczywistości w całości własnością podmiotu zagranicznego
Notes that the Commission faces a difficult task in trying to reconcile demands that the administrative burdens placed on applicants for grants under programmes of this kind be as light as possible, with the obligation imposed on it by the Implementing Rules for the Financial Regulation to ensure sound financial managementzwraca uwagę, że Komisja stanęła przed trudnym zadaniem podjęcia próby zmniejszenia w największym możliwym stopniu wymagań administracyjnych, jakie muszą spełniać osoby składające wnioski o dotacje w programach tego rodzaju, przy jednoczesnym spełnieniu obowiązku nałożonego na Komisję mocą Zasad Wykonawczych do Rozporządzenia Finansowego w celu zapewnienia należytego zarządzania finansami
it permits the aggregate amounts certified to the Commission to be reconciled with the detailed accounting records and supporting documents held by the certifying authority, managing authority, intermediate bodies and lead beneficiaries as regards operations co-financed under the cross-border programmepozwala Komisji na uzgodnienie łącznych poświadczonych kwot ze szczegółowymi zapisami księgowymi i dokumentami uzupełniającymi będącymi w posiadaniu instytucji certyfikującej, instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczących i beneficjentów wiodących w odniesieniu do działań współfinansowanych w ramach programu transgranicznego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1056 zdań frazy reconcile.Znalezione w 1,324 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.