Tłumaczenia na język polski:

  • znamionowy współczynnik efektywności energetycznej   

Przykładowe zdania z "rated energy efficiency ratio", pamięć tłumaczeniowa

add example
Any efforts to increase the recovery ratio and use of recovered glass can improve the resulting environmental performance in three ways: it can improve energy efficiency: ‧ % increase of recovered glass ratio lowers energy consumption by ‧,‧ %; it can lower carbon dioxide emissions: ‧ % increase of recovered glass ratio reduces CO‧ emissions by ‧,‧ %, and it can save raw materials: using ‧ tonne of recycled glass to make new glass saves ‧,‧ tonnes of virgin raw materialsWszelkie wysiłki na rzecz zwiększenia odzysku szkła oraz jego wykorzystania mogą w trojaki sposób przyczynić się do zmniejszenia obciążenia dla środowiska: poprzez poprawę efektywności energetycznej – jednoprocentowy wzrost odzysku szkła przekłada się na spadek zużycia energii o ‧,‧ %, poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla – jednoprocentowy wzrost odzysku szkła obniża emisje CO‧ o ‧,‧ %, oraz poprzez oszczędność materiałów – wykorzystanie jednej tony szkła pochodzącego z recyklingu do produkcji nowego szkła zaoszczędza ‧,‧ tony surowców pierwotnych
The primary energy ratio (PER) is given by: COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for electrically driven heat pumps and by COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for gas driven or gas absorption heat pumps, where ‧,‧ is the current European average electricity power generation efficiency including grid losses and ‧,‧ is the current European average gas efficiency including distribution losses according to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive ‧/‧/EECWskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją, zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) is the energy efficiency ratio averaged over the length of the cooling season for the heat pump system at a specified locationSezonowy współczynnik efektywności energetycznej (SEER) to uśredniony współczynnik efektywności energetycznej z sezonu chłodniczego dla systemu pompy ciepła w danej lokalizacji
As many speakers mentioned the issue of energy efficiency, I want to repeat what I already said in my introductory remarks: in April we will come forward with a proposal that will be focused on climate change and energy efficiency issues, a review of the Energy Taxation Directive, and the Green Tax Package proposing reduced VAT rates for green services that are aimed at increasing energy efficiency.Skoro wielu przedmówców wspomniało o wydajności energetycznej, chcę powtórzyć to, co mówiłem już w moich uwagach wstępnych: w kwietniu przedstawimy wniosek, w którym skoncentrujemy się na zmianach klimatu i kwestiach wydajności energetycznej, omówimy dyrektywę w sprawie opodatkowania energii oraz pakiet w sprawie proekologicznego opodatkowania proponujący obniżone stawki VAT od usług ekologicznych mających zwiększać wydajność energetyczną.
If the refrigerant has a GWP of less than ‧ then the minimum requirements of the coefficient of performance (COP) and primary energy ratio (PER) in heating mode and the energy efficiency ratio (EER) in cooling mode, as set out in criteria ‧ and ‧ of this Annex, shall be reduced by ‧ %Jeśli wartość GWP czynnika chłodniczego jest niższa od ‧, minimalne wymagania współczynnika efektywności (COP) i wskaźnika zużycia energii pierwotnej (PER) w trybie grzania i współczynnika efektywności energetycznej (EER) w trybie chłodzenia określone w kryterium ‧ i ‧ niniejszego załącznika należy zmniejszyć o ‧ %
The applicant shall supply suitable tools, computer programs and guidance so that competent installers are able to calculate the performance parameters of the heat pump system such as seasonal performance factor, seasonal energy efficiency ratio, primary energy ratio and annual emissions of carbon dioxideWnioskodawca dostarcza odpowiednie narzędzia, programy komputerowe i wsparcie umożliwiające wykwalifikowanym monterom obliczanie parametrów układu pomp ciepła, np. okresowego współczynnika efektywności, okresowego współczynnika efektywności energetycznej, współczynnika energii głównej i rocznej emisji dwutlenku węgla
Achieving the 20-20-20 objective by 2020, in other words a 20% reduction in energy consumption, an increase in the ratio of energy from renewable sources to total energy consumption to 20% and a 20% increase in energy efficiency requires coordinated and targeted action, both by the EU and by the Member States.Realizacja do 2020 roku celu 20-20-20, a innymi słowy zmniejszenia o 20 % zużycia energii, zwiększenia do 20 % udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w łącznej ilości zużywanej energii oraz zwiększenia o 20 % efektywności energetycznej wymaga podjęcia skoordynowanych i ukierunkowanych działań, zarówno przez Unię Europejską, jak i przez państwa członkowskie.
The energy efficiency class is then determined in accordance with the following tables: where the EER (energy efficiency ratio) is determined in accordance with the test procedures of the harmonised standards referred to in Article ‧ at conditions TKlasa efektywności energetycznej jest ustalona zgodnie z następującymi tabelami, w których EER (wskaźnik efektywności energetycznej) jest ustalany zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm określonymi w art. ‧, w warunkach T
In the case of non-ETS sectors, the measures considered may include the following: renovating buildings with poor energy efficiency, creating an energy efficiency fund in each Member State; and increasing considerably the ERDF rate which can be used to boost energy efficiency in buildings and develop public transport.W przypadku sektorów nieobjętych handlem uprawnieniami do emisji rozważane środki mogą obejmować: remonty budynków o niskiej efektywności energetycznej, stworzenie w każdym państwie członkowskim funduszu efektywności energetycznej oraz znaczne zwiększenie środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które mogą być przeznaczone na podnoszenie efektywności energetycznej w budynkach i rozwój transportu publicznego.
Notes that new technologies and approaches can in certain cases lead to an increase in energy consumption compared to the systems they are replacing; calls on the Commission and the Member States to take steps to ensure that consumers are made fully aware of the energy-efficiency performance of innovative systems compared to the technologies that are being replaced; calls on the Commission to come forward with a methodology for rating the energy performance of systems; notes the crucial role that smart meters can play in alerting consumers who change their behaviour or adopt new systems to the overall consequences of these changes in terms of energy efficiencyzauważa, że nowe technologie i podejścia mogą w niektórych przypadkach doprowadzić do zwiększonego zużycia energii w porównaniu z systemami, które zastępują; wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań w celu pełnego uświadomienia konsumentom wydajności energetycznej innowacyjnych systemów w porównaniu z technologiami, które są przez nie zastępowane; wzywa Komisję do opracowania metodologii oceniania wydajności energetycznej systemów; zaznacza, że inteligentne urządzenia pomiarowe mogą odgrywać istotną rolę w uświadamianiu konsumentom, którzy zmieniają swoje zachowanie lub zaczynają korzystać z nowych systemów, ogólnych konsekwencji tych zmian pod względem wydajności energetycznej
The reduction in energy intensity (ratio of energy consumption to GDP) of more than ‧.‧ % p.a. (!) that this requires should be achieved through structural changes, improved energy efficiency and the introduction of advanced technologiesKonieczne do tego zmniejszenie energochłonności (wykorzystanie energii w stosunku do produktu krajowego brutto) o więcej niż ‧,‧ % rocznie (!) powinno być spowodowane zmianami strukturalnymi, lepszą wydajnością energii oraz stosowaniem zaawansowanych technologii
energy efficiency: a ratio between an output of performance, service, goods or energy, and an input of energyefektywność energetyczna: stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii
Energy efficiency ratio (EER) is ratio of cold output to electricity or gas input for a specified source and output temperatureWspółczynnik efektywności energetycznej (EER) jest stosunkiem oddanej mocy chłodzącej do wkładu energii elektrycznej lub gazu dla określonego źródła i temperatury przy wylocie
Energy efficiency ratio (EER) is the ratio of cold output to electricity input for a specified source and output temperatureWspółczynnik efektywności energetycznej (EER) jest stosunkiem oddanej mocy chłodzącej do wkładu energii elektrycznej lub gazu dla określonego źródła i temperatury przy wylocie
This is why the European Parliament proposed the funding of measures for the energy performance of buildings from the European Regional Development Fund, the creation of a European Fund for Energy Performance of buildings and the promotion of renewable energy sources through the contribution of the EIB, the European Commission and Member States, the possibility of using a low VAT rate for services and products relating to the energy performance of buildings, the development of national programmes which help boost the energy efficiency of buildings by adopting financial instruments and certain specific fiscal measures.Dlatego Parlament Europejski zaproponował sfinansowanie działań w zakresie wydajności energetycznej budynków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stworzenie Europejskiego Funduszu ds. Wydajności Energetycznej Budynków oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii poprzez wkład EBI, Komisji Europejskiej i państw członkowskich, możliwość skorzystania z niskich stawek podatku VAT na usługi i produkty związane z wydajnością energetyczną budynków, opracowanie krajowych programów, które przyczynią się do propagowaniu wydajności energetycznej budynków przez przyjęcie instrumentów finansowych i pewnych konkretnych środków finansowych.
The Netherlands plans to offer an Energy Investment Deduction to private companies, while Italy has introduced a gross tax deduction of up to ‧ % for the purchase of energy efficient consumer durables (A+ rated refrigerators and boilers) and lighting equipment, and for energy efficiency building refurbishmentHolandia wprowadzi w życie odliczenie podatkowe z tytułu inwestycji energetycznych przeznaczone dla przedsiębiorstw prywatnych, natomiast Włochy wprowadziły system obniżki podatku brutto, wynoszącej maksymalnie ‧ % w odniesieniu do energooszczędnego sprzętu gospodarstwa domowego (lodówki klasy A+, bojlery), sprzętu oświetleniowego oraz modernizacji energetycznej budynków
If the heat pump is reversible and can cool, then the efficiency of the heat pump unit shall exceed the following minimum requirements of the energy efficiency ratio (EER) in cooling modeJeśli pompa ciepła jest dwufunkcyjna i jest zdolna do chłodzenia, jej wydajność powinna przekraczać następujące minimalne wymagania współczynnika efektywności energetycznej (EER) w trybie chłodzenia
Another positive element is that the aid is tendered out, i.e. that different projects compete for support and that only the most efficient projects which provide the best aid/energy efficiency ratio will be supportedKolejnym pozytywnym elementem jest to, że pomoc jest przedmiotem przetargu, tj. że różne projekty konkurują o wsparcie i że tylko najbardziej efektywne projekty, które zapewniają najlepszy stosunek pomoc/efektywność energetyczna, zostaną wsparte
The primary energy ratio (PER) is given by: COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for heat pumps with electrically driven compressors and by COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for heat pumps with gas driven compressors, where ‧,‧ is the current European average electricity power generation efficiency including grid losses and ‧,‧ is the current European average gas efficiency including distribution lossesWskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją
Seasonal energy efficiency ratio and energy consumption for coolingSezonowy współczynnik efektywności energetycznej i zużycie energii na chłodzenie
Points out the potential of the promising markets for renewable energy and energy efficiency increasing technologies; stresses the positive growth and employment rates of the renewable energy sector; and warns against the risk of losing market leadership in environmental technologies to the United States and to highly skilled emerging economies; points out that CO‧ building restoration programmes are highly significant with regard to energy savingszwraca uwagę na potencjał obiecujących rynków na energię odnawialną i technologie zwiększające energooszczędność; podkreśla dodatni wzrost i rosnącą stopę zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej; przestrzega przed ryzykiem utraty wiodącej pozycji na rynku technologii ekologicznych na rzecz Stanów Zjednoczonych oraz gospodarek wschodzących z wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą; wskazuje, że programy modernizacji budynków eliminujące emisję CO‧ mają duże znaczenie w zakresie oszczędności energii
I urge the Commission and Member States to increase the budgets allocated to residential energy efficiency and, when carrying out the mid-term review of the use of the Structural Funds, to adopt the measures required to ensure a better absorption of the 4% ERDF rate for residential energy efficiency.Wzywam Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia budżetów przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a przy przeprowadzaniu średniookresowej rewizji wykorzystania funduszy strukturalnych, do podjęcia działań wymaganych dla zapewnienia lepszej absorpcji 4 % funduszy EFRR na efektywność energetyczną budynków mieszkalnych.
Calls on the Council to encourage the Member States to apply a reduced rate of value added tax on labour, materials and components which improve energy efficiency in buildings; calls on the Council to ensure that the overall tax system reflects, in a coherent way, the aim of improving energy efficiency in buildingswzywa Radę, aby zachęciła państwa członkowskie do stosowania obniżonej stawki podatku VAT od robocizny, materiałów i komponentów poprawiających wydajność energetyczną budynków; wzywa Radę do dopilnowania spójnego odzwierciedlenia w systemie podatkowym celu, jakim jest poprawa wydajności energetycznej w budynkach
As rapporteur for energy efficiency in buildings, I called for an increase in the ERDF rate which Member States can use to build social housing and boost energy efficiency in buildings from 3% to 15%.Jako sprawozdawca zajmujący się efektywnością energetyczną budynków apelowałem o zwiększenie poziomu finansowania z EFRR, które państwa członkowskie będą mogły przeznaczać na budownictwo społeczne i zwiększanie efektywności energetycznej budynków z 3% do 15%.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 96901 zdań frazy rated energy efficiency ratio.Znalezione w 62,619 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.