Tłumaczenia na język polski:

  • znamionowy współczynnik efektywności energetycznej   

Przykładowe zdania z "rated energy efficiency ratio", pamięć tłumaczeniowa

add example
The primary energy ratio (PER) is given by: COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for heat pumps with electrically driven compressors and by COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for heat pumps with gas driven compressors, where ‧,‧ is the current European average electricity power generation efficiency including grid losses and ‧,‧ is the current European average gas efficiency including distribution lossesWskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją
The applicant shall supply suitable tools, computer programs and guidance so that competent installers are able to calculate the performance parameters of the heat pump system such as seasonal performance factor, seasonal energy efficiency ratio, primary energy ratio and annual emissions of carbon dioxideWnioskodawca dostarcza odpowiednie narzędzia, programy komputerowe i wsparcie umożliwiające wykwalifikowanym monterom obliczanie parametrów układu pomp ciepła, np. okresowego współczynnika efektywności, okresowego współczynnika efektywności energetycznej, współczynnika energii głównej i rocznej emisji dwutlenku węgla
energy efficiency: a ratio between an output of performance, service, goods or energy, and an input of energyefektywność energetyczna: stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii
If the heat pump is reversible and can cool, then the efficiency of the heat pump unit shall exceed the following minimum requirements of the energy efficiency ratio (EER) in cooling modeJeśli pompa ciepła jest dwufunkcyjna i jest zdolna do chłodzenia, jej wydajność powinna przekraczać następujące minimalne wymagania współczynnika efektywności energetycznej (EER) w trybie chłodzenia
The efficiency of the heat pump unit shall exceed the following minimum requirements of the coefficient of performance (COP) and primary energy ratio (PERWydajność pompy ciepła powinna przekraczać następujące minimalne wymagania współczynnika efektywności (COP) i wskaźnika zużycia energii pierwotnej (PER
Energy efficiency ratio (EER) is the ratio of cold output to electricity input for a specified source and output temperatureWspółczynnik efektywności energetycznej (EER) jest stosunkiem oddanej mocy chłodzącej do wkładu energii elektrycznej lub gazu dla określonego źródła i temperatury przy wylocie
If the refrigerant has a GWP of less than ‧ then the minimum requirements of the coefficient of performance (COP) and primary energy ratio (PER) in heating mode and the energy efficiency ratio (EER) in cooling mode, as set out in criteria ‧ and ‧ of this Annex, shall be reduced by ‧ %Jeśli wartość GWP czynnika chłodniczego jest niższa od ‧, minimalne wymagania współczynnika efektywności (COP) i wskaźnika zużycia energii pierwotnej (PER) w trybie grzania i współczynnika efektywności energetycznej (EER) w trybie chłodzenia określone w kryterium ‧ i ‧ niniejszego załącznika należy zmniejszyć o ‧ %
Efforts geared towards increasing recovery ratios and subsequent use of recovered glass (which result in environmental performance gains due to improved energy efficiency and decreased carbon dioxide emission) should be supported extensivelyNależy zdecydowanie wspierać wysiłki zmierzające do zwiększenia współczynnika odzyskiwania szkła i jego późniejszej reutylizacji (co prowadzi do większej ekologiczności ze względu na poprawę efektywności energetycznej i mniejsze emisje dwutlenku węgla
Achieving the 20-20-20 objective by 2020, in other words a 20% reduction in energy consumption, an increase in the ratio of energy from renewable sources to total energy consumption to 20% and a 20% increase in energy efficiency requires coordinated and targeted action, both by the EU and by the Member States.Realizacja do 2020 roku celu 20-20-20, a innymi słowy zmniejszenia o 20 % zużycia energii, zwiększenia do 20 % udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w łącznej ilości zużywanej energii oraz zwiększenia o 20 % efektywności energetycznej wymaga podjęcia skoordynowanych i ukierunkowanych działań, zarówno przez Unię Europejską, jak i przez państwa członkowskie.
The energy efficiency class is then determined in accordance with the following tables: where the EER (energy efficiency ratio) is determined in accordance with the test procedures of the harmonised standards referred to in Article ‧ at conditions TKlasa efektywności energetycznej jest ustalona zgodnie z następującymi tabelami, w których EER (wskaźnik efektywności energetycznej) jest ustalany zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm określonymi w art. ‧, w warunkach T
The EER (energy efficiency ratio) of the appliance in cooling mode at full load, determined in accordance with the test procedures of the harmonised standards referred to in Article ‧ (conditions TEER (wskaźnik efektywności energetycznej) urządzenia w trybie chłodzącym w czasie pełnego obciążenia, ustalony zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm, określonymi w art. ‧ (warunki T
Seasonal energy efficiency ratio and energy consumption for coolingSezonowy współczynnik efektywności energetycznej i zużycie energii na chłodzenie
Another positive element is that the aid is tendered out, i.e. that different projects compete for support and that only the most efficient projects which provide the best aid/energy efficiency ratio will be supportedKolejnym pozytywnym elementem jest to, że pomoc jest przedmiotem przetargu, tj. że różne projekty konkurują o wsparcie i że tylko najbardziej efektywne projekty, które zapewniają najlepszy stosunek pomoc/efektywność energetyczna, zostaną wsparte
This is essential for combating congestion and pollution and to establishing a better cost efficiency ratio – in the use of energy resources .Jest to podstawowy warunek , by walczyć z na tężeniem ruchu i zanieczyszczeniem oraz by zapewnić lepszy stosunek kosztów do efektywności w wykorz ystywaniu źróde ł energii .
Any efforts to increase the recovery ratio and use of recovered glass can improve the resulting environmental performance in three ways: it can improve energy efficiency: ‧ % increase of recovered glass ratio lowers energy consumption by ‧,‧ %; it can lower carbon dioxide emissions: ‧ % increase of recovered glass ratio reduces CO‧ emissions by ‧,‧ %, and it can save raw materials: using ‧ tonne of recycled glass to make new glass saves ‧,‧ tonnes of virgin raw materialsWszelkie wysiłki na rzecz zwiększenia odzysku szkła oraz jego wykorzystania mogą w trojaki sposób przyczynić się do zmniejszenia obciążenia dla środowiska: poprzez poprawę efektywności energetycznej – jednoprocentowy wzrost odzysku szkła przekłada się na spadek zużycia energii o ‧,‧ %, poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla – jednoprocentowy wzrost odzysku szkła obniża emisje CO‧ o ‧,‧ %, oraz poprzez oszczędność materiałów – wykorzystanie jednej tony szkła pochodzącego z recyklingu do produkcji nowego szkła zaoszczędza ‧,‧ tony surowców pierwotnych
The energy efficiency is the ratio of mechanical output power to the electrical input powerSprawność energetyczna stanowi stosunek mechanicznej mocy wyjściowej do elektrycznej mocy wejściowej
Energy efficiency ratio (EER) is ratio of cold output to electricity or gas input for a specified source and output temperatureWspółczynnik efektywności energetycznej (EER) jest stosunkiem oddanej mocy chłodzącej do wkładu energii elektrycznej lub gazu dla określonego źródła i temperatury przy wylocie
The primary energy ratio (PER) is given by: COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for electrically driven heat pumps and by COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for gas driven or gas absorption heat pumps, where ‧,‧ is the current European average electricity power generation efficiency including grid losses and ‧,‧ is the current European average gas efficiency including distribution losses according to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive ‧/‧/EECWskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją, zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) is the energy efficiency ratio averaged over the length of the cooling season for the heat pump system at a specified locationSezonowy współczynnik efektywności energetycznej (SEER) to uśredniony współczynnik efektywności energetycznej z sezonu chłodniczego dla systemu pompy ciepła w danej lokalizacji
The reduction in energy intensity (ratio of energy consumption to GDP) of more than ‧.‧ % p.a. (!) that this requires should be achieved through structural changes, improved energy efficiency and the introduction of advanced technologiesKonieczne do tego zmniejszenie energochłonności (wykorzystanie energii w stosunku do produktu krajowego brutto) o więcej niż ‧,‧ % rocznie (!) powinno być spowodowane zmianami strukturalnymi, lepszą wydajnością energii oraz stosowaniem zaawansowanych technologii
Solutions such as granting zero tariff rates to products with low greenhouse gas production/consumption values; the prohibition of exotic woods importation, a policy of labelling for energy efficient products and integrating aviation into the emissions trading scheme should all be progressed.Należy rozwijać takie rozwiązania, jak zerowe cła na produkty o niskich wartościach gazów cieplarnianych w procesie produkcji/konsumpcji; zakaz importu egzotycznych gatunków drzewa, polityka etykietowania energooszczędnych produktów i włączenie lotnictwa do systemu handlu uprawnieniami do emisji.
The agreements, tradable permit schemes or equivalent arrangements must lead to the achievement of environmental objectives or increased energy efficiency, broadly equivalent to what would have been achieved if the standard Community minimum rates had been observedPorozumienia, systemy zezwoleń handlowych lub równoważne uzgodnienia muszą prowadzić do osiągania celów środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, zasadniczo równoważnych z tymi jakie byłyby osiągnięte, jeśli przestrzegane byłyby standardowe wspólnotowe stawki minimalne
Only if we increase the absorption level of the 4% ERDF allocation earmarked for energy efficiency in buildings during the 2010-2013 period will we be able to ask later on for a significant increase in this rate for the 2014-2020 financial period.Musimy w okresie 2010-2013 zwiększyć poziom absorpcji 4 % alokacji z EFRR przeznaczonej na efektywność energetyczną w budynkach, bo inaczej nie będziemy mogli później ubiegać się o znaczące zwiększenie tego odsetka w okresie finansowym 2014-2020.
I hope that we have your support for a significant increase in the allocation rate from the ERDF for energy efficiency in housing, as well as for the creation of a fund, starting in 2014, for improving energy efficiency in the industrial sector too.Mam więc nadzieję, że poprą państwo znaczne zwiększenie środków z EFRR przeznaczonych na wydajność energetyczną budynków oraz utworzenie, poczynając od 2014 roku, funduszu na poprawę wydajności energetycznej w sektorze przemysłu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 104287 zdań frazy rated energy efficiency ratio.Znalezione w 71,066 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.