Tłumaczenia na język polski:

  • znamionowy współczynnik efektywności energetycznej   

Przykładowe zdania z "rated energy efficiency ratio", pamięć tłumaczeniowa

add example
Efforts geared towards increasing recovery ratios and subsequent use of recovered glass (which result in environmental performance gains due to improved energy efficiency and decreased carbon dioxide emission) should be supported extensivelyNależy zdecydowanie wspierać wysiłki zmierzające do zwiększenia współczynnika odzyskiwania szkła i jego późniejszej reutylizacji (co prowadzi do większej ekologiczności ze względu na poprawę efektywności energetycznej i mniejsze emisje dwutlenku węgla
Achieving the 20-20-20 objective by 2020, in other words a 20% reduction in energy consumption, an increase in the ratio of energy from renewable sources to total energy consumption to 20% and a 20% increase in energy efficiency requires coordinated and targeted action, both by the EU and by the Member States.Realizacja do 2020 roku celu 20-20-20, a innymi słowy zmniejszenia o 20 % zużycia energii, zwiększenia do 20 % udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w łącznej ilości zużywanej energii oraz zwiększenia o 20 % efektywności energetycznej wymaga podjęcia skoordynowanych i ukierunkowanych działań, zarówno przez Unię Europejską, jak i przez państwa członkowskie.
The reduction in energy intensity (ratio of energy consumption to GDP) of more than ‧.‧ % p.a. (!) that this requires should be achieved through structural changes, improved energy efficiency and the introduction of advanced technologiesKonieczne do tego zmniejszenie energochłonności (wykorzystanie energii w stosunku do produktu krajowego brutto) o więcej niż ‧,‧ % rocznie (!) powinno być spowodowane zmianami strukturalnymi, lepszą wydajnością energii oraz stosowaniem zaawansowanych technologii
The primary energy ratio (PER) is given by: COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for electrically driven heat pumps and by COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for gas driven or gas absorption heat pumps, where ‧,‧ is the current European average electricity power generation efficiency including grid losses and ‧,‧ is the current European average gas efficiency including distribution losses according to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive ‧/‧/EECWskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją, zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG
Another positive element is that the aid is tendered out, i.e. that different projects compete for support and that only the most efficient projects which provide the best aid/energy efficiency ratio will be supportedKolejnym pozytywnym elementem jest to, że pomoc jest przedmiotem przetargu, tj. że różne projekty konkurują o wsparcie i że tylko najbardziej efektywne projekty, które zapewniają najlepszy stosunek pomoc/efektywność energetyczna, zostaną wsparte
Energy efficiency ratio (EER) is the ratio of cold output to electricity input for a specified source and output temperatureWspółczynnik efektywności energetycznej (EER) jest stosunkiem oddanej mocy chłodzącej do wkładu energii elektrycznej lub gazu dla określonego źródła i temperatury przy wylocie
The primary energy ratio (PER) is given by: COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for heat pumps with electrically driven compressors and by COP × ‧,‧ (or COP/‧,‧) for heat pumps with gas driven compressors, where ‧,‧ is the current European average electricity power generation efficiency including grid losses and ‧,‧ is the current European average gas efficiency including distribution lossesWskaźnik zużycia energii pierwotnej (PER) uzyskuje się w następujący sposób: COP × ‧,‧ (lub COP/‧,‧) dla elektrycznie zasilanych pomp ciepła lub COP × ‧,‧ (COP/‧,‧) dla pomp ciepła zasilanych gazem lub absorpcyjnych pomp ciepła, gdzie ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem utrat z sieci, a ‧,‧ stanowi bieżącą średnią europejską wydajność gazową z uwzględnieniem utrat związanych z dystrybucją
Seasonal energy efficiency ratio and energy consumption for coolingSezonowy współczynnik efektywności energetycznej i zużycie energii na chłodzenie
The energy efficiency class is then determined in accordance with the following tables: where the EER (energy efficiency ratio) is determined in accordance with the test procedures of the harmonised standards referred to in Article ‧ at conditions TKlasa efektywności energetycznej jest ustalona zgodnie z następującymi tabelami, w których EER (wskaźnik efektywności energetycznej) jest ustalany zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm określonymi w art. ‧, w warunkach T
energy efficiency: a ratio between an output of performance, service, goods or energy, and an input of energyefektywność energetyczna: stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii
If the refrigerant has a GWP of less than ‧ then the minimum requirements of the coefficient of performance (COP) and primary energy ratio (PER) in heating mode and the energy efficiency ratio (EER) in cooling mode, as set out in criteria ‧ and ‧ of this Annex, shall be reduced by ‧ %Jeśli wartość GWP czynnika chłodniczego jest niższa od ‧, minimalne wymagania współczynnika efektywności (COP) i wskaźnika zużycia energii pierwotnej (PER) w trybie grzania i współczynnika efektywności energetycznej (EER) w trybie chłodzenia określone w kryterium ‧ i ‧ niniejszego załącznika należy zmniejszyć o ‧ %
Energy efficiency ratio (EER) is ratio of cold output to electricity or gas input for a specified source and output temperatureWspółczynnik efektywności energetycznej (EER) jest stosunkiem oddanej mocy chłodzącej do wkładu energii elektrycznej lub gazu dla określonego źródła i temperatury przy wylocie
The applicant shall supply suitable tools, computer programs and guidance so that competent installers are able to calculate the performance parameters of the heat pump system such as seasonal performance factor, seasonal energy efficiency ratio, primary energy ratio and annual emissions of carbon dioxideWnioskodawca dostarcza odpowiednie narzędzia, programy komputerowe i wsparcie umożliwiające wykwalifikowanym monterom obliczanie parametrów układu pomp ciepła, np. okresowego współczynnika efektywności, okresowego współczynnika efektywności energetycznej, współczynnika energii głównej i rocznej emisji dwutlenku węgla
Any efforts to increase the recovery ratio and use of recovered glass can improve the resulting environmental performance in three ways: it can improve energy efficiency: ‧ % increase of recovered glass ratio lowers energy consumption by ‧,‧ %; it can lower carbon dioxide emissions: ‧ % increase of recovered glass ratio reduces CO‧ emissions by ‧,‧ %, and it can save raw materials: using ‧ tonne of recycled glass to make new glass saves ‧,‧ tonnes of virgin raw materialsWszelkie wysiłki na rzecz zwiększenia odzysku szkła oraz jego wykorzystania mogą w trojaki sposób przyczynić się do zmniejszenia obciążenia dla środowiska: poprzez poprawę efektywności energetycznej – jednoprocentowy wzrost odzysku szkła przekłada się na spadek zużycia energii o ‧,‧ %, poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla – jednoprocentowy wzrost odzysku szkła obniża emisje CO‧ o ‧,‧ %, oraz poprzez oszczędność materiałów – wykorzystanie jednej tony szkła pochodzącego z recyklingu do produkcji nowego szkła zaoszczędza ‧,‧ tony surowców pierwotnych
If the heat pump is reversible and can cool, then the efficiency of the heat pump unit shall exceed the following minimum requirements of the energy efficiency ratio (EER) in cooling modeJeśli pompa ciepła jest dwufunkcyjna i jest zdolna do chłodzenia, jej wydajność powinna przekraczać następujące minimalne wymagania współczynnika efektywności energetycznej (EER) w trybie chłodzenia
This is essential for combating congestion and pollution and to establishing a better cost efficiency ratio – in the use of energy resources .Jest to podstawowy warunek , by walczyć z na tężeniem ruchu i zanieczyszczeniem oraz by zapewnić lepszy stosunek kosztów do efektywności w wykorz ystywaniu źróde ł energii .
The energy efficiency is the ratio of mechanical output power to the electrical input powerSprawność energetyczna stanowi stosunek mechanicznej mocy wyjściowej do elektrycznej mocy wejściowej
The EER (energy efficiency ratio) of the appliance in cooling mode at full load, determined in accordance with the test procedures of the harmonised standards referred to in Article ‧ (conditions TEER (wskaźnik efektywności energetycznej) urządzenia w trybie chłodzącym w czasie pełnego obciążenia, ustalony zgodnie z procedurami kontrolnymi zharmonizowanych norm, określonymi w art. ‧ (warunki T
The efficiency of the heat pump unit shall exceed the following minimum requirements of the coefficient of performance (COP) and primary energy ratio (PERWydajność pompy ciepła powinna przekraczać następujące minimalne wymagania współczynnika efektywności (COP) i wskaźnika zużycia energii pierwotnej (PER
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) is the energy efficiency ratio averaged over the length of the cooling season for the heat pump system at a specified locationSezonowy współczynnik efektywności energetycznej (SEER) to uśredniony współczynnik efektywności energetycznej z sezonu chłodniczego dla systemu pompy ciepła w danej lokalizacji
Instead of giving the largest industrial users incentives to embrace energy efficiency, they provide them with electricity at subsidised rates.Zamiast zapewnić największym odbiorcom przemysłowym zachęty do zwiększania efektywności energetycznej, te kraje dostarczają im energię elektryczną po subwencjonowanych stawkach.
As rapporteur for the Energy Performance of Buildings Directive, I even proposed reduced VAT rates for products in the energy efficiency and renewable energy sector as well.Jako sprawozdawczyni dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków proponowałam nawet obniżone stawki VAT od produktów z sektora wydajności energetycznej i energii odnawialnej.
I strongly support the need to allow Member States to apply reduced VAT rates to renovation and repair works aimed at boosting energy saving and energy efficiency.Zdecydowanie uznaję potrzebę pozwolenia państwom członkowskim na zastosowanie obniżonych stawek VAT do prac remontowych i naprawczych mającego na celu zwiększenie oszczędności energii i wydajności energetycznej.
Parliament has proposed interesting solutions: an increase in the European Regional Development Fund's rate from 2014, the creation of a new special fund commencing in 2014 and the opportunity to apply a reduced VAT rate, with energy efficiency and the use of renewable energies in mind.Parlament przedstawił propozycje interesujących rozwiązań: zwiększenie, począwszy od 2014 roku, udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stworzenie, począwszy od 2014 roku, nowego funduszu specjalnego oraz możliwość stosowania obniżonej stopy podatku od wartości dodanej w odniesieniu do działań na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 104287 zdań frazy rated energy efficiency ratio.Znalezione w 23,379 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.