wymowa: IPA: /ɹeɪp/ rɛɪp , SAMPA: /reIp/    

Tłumaczenia na język polski:

 • gwałcić   
  (Verb  )
   
  force sexual intercourse
   
  zmuszać do stosunku płciowego
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • gwałt   
  (Noun  m)
   
  act of forcing sexual activity
   
  zmuszenie kogoś przemocą do odbycia stosunku seksualnego
   
  The act of forcing sexual intercourse or other sexual activity upon another person against their will.
 • zgwałcić   
  (Verb  )
   
  force sexual intercourse
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • brać     
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • naruszyć   
  (Verb  )
   
  cause damage, destruction to a countryside, nature etc
 • rzepak   
   
  Brassica napus var. oleifera, roślina z rodziny krzyżowych, o jasnożółtych kwiatach, mająca formy jare i ozime, uprawiana ze względu na nasiona zawierające olej, a także na paszę zieloną
   
  A Eurasian cruciferous plant, Brassica napus, that is cultivated for its seeds, which yield a useful oil, and as a fodder plant.
 • wziąć   
   
  To force sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent.
 • porwanie   
 • rabować   
 • rabunek   
 • rzepa   
 • rzepakowy   
 • uwodzić   
 • zabór   
 • zgwałcenie   
 • zniewolenie   

Pozostałe znaczenia:

 
bot. botanika rzepak
 
gwałt
 
gwałcić
 
rapeseed, Brassica napus
 
rape (seed oil plant) (Brassica Campestris)
 
To abuse an object in an extreme manner.
 
One of the six former administrative divisions of Sussex, UK.
 
(slang) To dominate in a contest.
 
The act of forcing sexual intercourse or other sexual activity upon another person, without their consent and/or against their will.
 
rape (Brassica napus)
 
(obsolete) Fruit plucked in a bunch.
 
A filter containing the stalks and husks of grapes used for clarifying wine.
 
The stalks and husks of grapes.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (14)

hybrid combination oilseed rapekombinacja mieszańcowa rzepaku
hybrid cultivar of oilseed rapeodmiana mieszańcowa rzepaku
hybrid variety of oilseed rapeodmiana mieszańcowa rzepaku
indian raperzepa jadalna; rzepa biała
oil seed raperzepak
oilseed raperzepak
oilseed rape linelinia rzepaku
oilseed swede raperzepak
rape (plant)rzepak
rape oilolej rzepakowy
rape seednasiona rzepaku
rapinggwałt
The Rape of LucreceGwałt na Lukrecji
The Rape of the Sabine WomenPorwanie Sabinek

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rape", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ladies and gentlemen, I am very concerned about events in the Democratic Republic of Congo, where hundreds if not thousands of women and children have been raped in the last few months.na piśmie. - (LT) Szanowni państwo! Jestem głęboko zaniepokojony wydarzeniami w Demokratycznej Republice Konga, w której setki, o ile nie tysiące kobiet i dzieci padło w ostatnich miesiącach ofiarą gwałtów.
I have killed, burned villages, raped womenZabijałem, paliłem wsie, gwałciłem kobiety
medical, psychological and other assistance, aimed in particular at minors and including specialised assistance to women and girls who have fallen victim to harassment in any form or to criminal acts (rape or violence) or have suffered because of poor conditions as refugeespomoc medyczna, psychologiczna i inna, skierowana zwłaszcza do małoletnich, wraz z pomocą specjalistyczną dla kobiet i dziewczyn będących ofiarami jakiejś formy prześladowań lub aktów kryminalnych (gwałt lub przemoc) lub gdy jako uchodźcy cierpiały z powodu złych warunków
Mr President, Afghanistan's new law, effectively legalising rape in marriage and also child marriage for Shia women, threatens to take the country back to the medieval days of Taliban rule.Panie przewodniczący! Nowe prawo afgańskie w rzeczywistości legalizuje gwałt w małżeństwie, jak również małżeństwa szyickich dziewczynek, grożąc cofnięciem kraju do średniowiecznych czasów, jak pod rządami talibów.
I met victims in a country where rape is seen as an instrument of war, where armed groups continue to practice mass rapes and other systematic crimes against civil society, especially against women, old people and children.Spotkałam ofiary w kraju, gdzie gwałt jest postrzegany jako narzędzie wojny, gdzie uzbrojone grupy nadal dopuszczają się masowych gwałtów i innych planowych zbrodni przeciw społeczeństwu obywatelskiemu, zwłaszcza przeciwko kobietom, osobom starszym i dzieciom.
Stresses that the rehabilitation and reform of the judicial system (incorporating a prevention and protection dimension and combating impunity with regard to sexual violence) and assistance for and reintegration of victims should be central to the aid programmes to be funded; in this context, calls for the cases of mass rape in the east of the DRC to be referred to the International Criminal Courtpodkreśla, że modernizacja i reforma systemu sądownictwa (obejmująca wymiar zapobiegania i ochrony oraz zwalczania bezkarności w odniesieniu do przemocy seksualnej), jak również pomoc ofiarom i ich ponowna integracja powinny być centralnym elementem programów pomocowych, które będą objęte finansowaniem; w związku z tym wzywa do zgłaszania do Międzynarodowego Trybunału Karnego przypadków masowych gwałtów na wschodzie DRK
In accordance with the procedure provided for in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, the competent authority of Belgium prepared an assessment report, which was submitted to the Commission and the competent authorities of other Member States; whereby the assessment report concluded that the genetically modified oilseed rape products (Brassica napus L., lines Ms‧, Rf‧ and Ms‧xRf‧) should be placed on the market for import and processing and for use as any other oilseed rape but not for the requested use of cultivationZgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE właściwy organ w Belgii sporządził sprawozdanie z oceny, które zostało przedłożone Komisji i właściwym organom innych państw członkowskich; w sprawozdaniu z oceny stwierdzono, że należy wprowadzić do obrotu produkty genetycznie zmodyfikowanego rzepaku oleistego (Brassica napus L., odmiany Ms‧, Rf‧ i Ms‧xRf‧) do przywozu i przetwarzania oraz do tych samych zastosowań co w przypadku każdego innego rzepaku oleistego, lecz nie do zastosowania w uprawie, o które wnioskowano
They believe she' d been raped, then stabbed through the neckSądzą, że ja zgwałcono, a potem dźgnięto w szyję
Some guy tried to rape meJakiś facet próbował mnie zgwałcić
crime rape in polish and german penal lawprzestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym i karalność zachowań w nim określonym w niemieckim prawie karnym
She thought about God... and rapeMyślała o Bogu... i gwałcie
There used to be a murder every two weeks...... a rape every two days, a robbery every hourCo dwa tygodnie zdarzało się tam morderstwo...... gwałt co dwa dni, co godzinę napad rabunkowy
So you rape people?Więc gwałcisz ludzi?
One significant case is that of a Libyan woman who, in March, told some journalists in a Tripoli hotel that she had been a victim of gang rape by soldiers.Bardzo ważna jest sprawa Libijki, która w marcu w hotelu w Tripolisie powiedziała dziennikarzom, że była ofiarą zbiorowego gwałtu dokonanego przez żołnierzy.
They murdered that fellow from Chicago, and then they raped and killed his wifeZabili faceta z Chicago.A potem zgwałcili i zabili jego żonę
Extraordinary brutality is characteristic of this regime; its catalogue of crimes includes rape, torture, forced labour and the use of child soldiers.Nadzwyczajna brutalność jest cechą charakterystyczną tego reżimu; jego katalog zbrodni obejmuje gwałt, tortury, prace przymusowe i wykorzystywanie dzieci żołnierzy.
The Crime of Rape in Polish LawPrzestępstwo zgwałcenia w polskim Kodeksie karnym
The international community must significantly increase funding for campaigns to protect women from rape and other forms of violence, such as genital mutilation, which is also a serious violation of human rights and the physical integrity of women.Wspólnota międzynarodowa musi znacznie zwiększyć finansowanie kampanii mających na celu ochronę kobiet przed gwałtem oraz innymi formami przemocy, takimi jak okaleczanie genitaliów, co jest również poważnym naruszeniem praw człowieka oraz fizycznej integralności kobiet.
(ES) Mr President, I voted in favour of this initiative in order to condemn the mass human rights violations and the use of rape as a weapon of war against women, boys, girls and babies; in order to ask for those implicated to be held responsible; in order to demand more commitment from the United Nations following the failure of the actions of the United Nations Organisation Stabilisation Mission in the Democratic Republic of the Congo; in order to demand a political solution to the armed conflict, which needs to happen by resuming the dialogue on the peace process; and in order to demand greater commitment from the Great Lakes region to promoting peace and stability in the region.(ES) Panie przewodniczący! Głosowałam za przyjęciem tej inicjatywy, aby potępić powszechne naruszenia praw człowieka oraz gwałty na kobietach, chłopcach, dziewczętach i dzieciach jako narzędzie walki, domagać się pociągnięcia do odpowiedzialności zaangażowanych w ten proceder osób, wezwać ONZ do większego zaangażowania się po niepowodzeniu działań Misji ONZ w Demokratycznej Republice Konga, domagać się politycznego rozwiązania konfliktu zbrojnego, co musi nastąpić poprzez wznowienie rozmów w ramach procesu pokojowego; oraz wezwać do większego zaangażowania się państw regionu Wielkich Jezior Afrykańskich w propagowanie pokoju i stabilizacji w regionie.
inform operators that these plants should be eradicated to minimise the potential for unanticipated adverse effects arising from the Ms‧, Rf‧ and Ms‧xRf‧ oilseed rapeinformuje podmioty gospodarcze, że te rośliny powinny zostać zlikwidowane w celu zminimalizowania możliwości nieprzewidzianych negatywnych skutków wynikających z obecności rzepaku oleistego Ms‧, Rf‧ i Ms‧xRf
Briggs Turnip rapeBriggs Rzepik
You wanted to be raped because you didn' t want to be rapedChciałaś być zgwałcona, bo nie chciałaś być zgwałcona
Why did you swear on the rosary that he' d raped you?Dlaczego pani przysiegala na rózaniec, ze zostala zgwalcona?
Furthermore, I am convinced that rape should be recognised as an offence throughout the European Union and its perpetrators brought to trial.Ponadto jestem przekonany, że w całej Unii Europejskiej należy uznawać gwałt za przestępstwo, a jego sprawców stawiać przed sądem.
Furthermore, many Copts have been pressurised through violence to change their beliefs and there have been cases of rape and other crimes.Ponadto wielu kontystów zostało siłą skłonionych do zmiany swojej wiary, były też przypadki gwałtów i innych przestępstw.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1540 zdań frazy rape.Znalezione w 2,668 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.