wymowa: IPA: /ˈpɜːtʃəs/ ˈpɜːtʃəs /ˈpɚːtʃəs/ ˈpɚːtʃəs        

Tłumaczenia na język polski:

 • kupić     
  []
   
  To obtain in exchange for money or goods.
 • zakup   
 • kupno   
 • nabywanie   
   
  umowa, na podstawie której kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz od sprzedawcy i zapłacić mu ustaloną cenę w zamian za przeniesienie na siebie prawa własności
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
 • kupować     
 • nabycie   
 • nabytek   
 • nabywać   
 • nabyć   
 • skup   
 • sprawunek   
 • talia   
 • wykupienie   
 • zakupić   
 • zakupywać   

Pozostałe znaczenia:

 
zakup
 
kupować
 
To buy, obtain by payment of a price in money or its equivalent.
 
to obtain by any outlay, as of labor, danger or sacrifice
 
(to) buy
 
(uncountable) Any mechanical hold or advantage, applied to the raising or removing of heavy bodies, as by a lever, a tackle or capstan.
 
To obtain by any outlay, as of labor, danger, or sacrifice, etc.
 
An individual item one has purchased.
 
that which is obtained for a price in money or its equivalent
 
To pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain,or acquire.
 
To put forth effort to obtain anything; to strive; to exert one's self.
 
That which is obtained, got or acquired, in any manner, honestly or dishonestly; property; possession; acquisition.
 
the act or process of seeking and obtaining something
 
The apparatus, tackle or device by which such mechanical advantage is gained.
 
To apply to (anything) a device for obtaining a mechanical advantage; to get a purchase upon, or apply a purchase to.
 
to obtain by paying money or its equivalent; to buy for a price
 
To expiate by a fine or forfeit.
 
the acquisition of title to, or property in, anything for a price
 
sale (transaction)
 
individual item one has purchased
 
The act or process of seeking and obtaining something (e.g. property, etc.)
 
The acquisition of title to, or property in, anything for a price; buying for money or its equivalent.
 
To constitute the buying power for a purchase, have a trading value.
 
to pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain or acquire
 
acquisition of lands or tenements by other means than descent or inheritance
 
That which is obtained for a price in money or its equivalent.
 
(rock climbing, uncountable) The amount of hold one has from an individual foothold or ledge.
 
(law, dated) Acquisition of lands or tenements by means other than descent or inheritance, namely, by one's own act or agreement.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (52)

9% nickel purchase orderzamówienia na stal niklową 9%
central purchasing bodycentralna jednostka zakupująca
compulsory purchase of landprzymusowy wykup ziemi
contract under which commission is payable on purchase or saleumowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
cooperative purchasingskup interwencyjny
credit purchasekupno na kredyt
dynamic purchasing systemsystem zamówień dynamicznych; dynamiczny system zakupów
exclusive purchasingwyłączny zakup
exclusive purchasing agreementumowa o wyłączności zakupu
expected purchase order net amountszacowana wartość netto zamówienia
Gadsden PurchaseZakup Gadsdena
hire purchaserata; sprzedaż ratalna; kupno na raty; leasing
hire-purchasesprzedaż ratalna
intercompany purchase ordermiędzyfirmowe zamówienie zakupu
intercompany purchase order invoicefaktura międzyfirmowego zamówienia zakupu
joint purchasing agreementporozumienie o wspólnych zakupach
levy on meat purchases (rendering levy)opłata związana z zakupem mięsa (opłata utylizacyjna)
Louisiana PurchaseTerytorium Luizjany
multiline purchasezakup wielowierszowy
planned purchase orderplanowane zamówienie zakupu
proof of purchasedowód zakupu
purchasablekupny
purchase amount approval limitlimit akceptacji kwoty zakupu
purchase ceilinggórny limit zakupów
purchase invoicefaktura zakupu
purchase miscellaneous chargepozostałe koszty zakupu
purchase of sharesnabycie udziałów/akcji
purchase orderzamówienie
purchase order line net amountcena netto pozycji na zamówieniu zakupu
purchase order net unit pricecena jednostkowa netto na zamówieniu zakupu
purchase order overdelivery percentageprocent zawyżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase order underdelivery percentageprocent zaniżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase pricecena zakupu; cena nabycia
purchase requisitionzapotrzebowanie na zakup
purchasedkupiony
purchased goodwillwartość firmy
purchasernabywca; ; klient; kupiec; odbiorca
purchaser'snabywczy
purchasersnabywca
purchasingskup; kupno; zakup
purchasing cooperativeszakup spółdzielczy
purchasing habitszwyczaje konsumenta; przyzwyczajenia kupujących
purchasing marketrynek zakupu
purchasing powersiła nabywcza
purchasing power parityparytet siły nabywczej
Purchasing Power Standardstandard siły nabywczej; SSN
purchasing pricecena nabycia; cena zakupu
secondary purchasewtórny zakup; refinansowanie
simplified contract notice for use in a dynamic purchasing systemuproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów
stealth purchaseukryte kupno
to purchasekupić; nabyć; zakupić; zakupywać
unlimited purchase approvalnieograniczony limit akceptacji zakupów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "purchase", pamięć tłumaczeniowa

add example
The vineyards received a down payment of ‧ % of the purchase price from the GfW in the same yearW tym samym roku winnice otrzymały od GfW zaliczkę w wysokości ‧ % ceny zakupu
general costs linked to the expenditure under points ‧ and ‧ such as professional fees, feasibility studies, purchase of patents or licenseskoszty ogólne związane z wydatkami wymienionymi w pkt ‧ i ‧, takie jak: honoraria, studia wykonalności, uzyskanie patentów lub pozwoleń
when the buyer has the right to rescind the purchase for a reason specified in the sales contract and the entity is uncertain about the probability of returnnabywca posiada prawo odstąpienia od zakupu z przyczyn przewidzianych w umowie sprzedaży i jednostka nie ma pewności co do prawdopodobieństwa wystąpienia zwrotu zakupów
expenses concerned with the physical and material security of persons and property, in particular contracts for the guarding of buildings, contracts for the maintenance of security installations and the purchase of minor items of equipment (before contracts for an amount in excess of EUR ‧ are renewed or concluded, and with a view to rationalising expenditure, the Office must consult the other institutions with regard to the conditions (price, currency chosen, indexing, duration, other clauses) obtained by each of them for a similar contractwydatków związanych z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności dotyczących umów o ochronę budynków, umów o utrzymanie bezpieczeństwa instalacji oraz zakupu drobnego sprzętu (przed odnowieniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą ‧ EUR i mając na uwadze racjonalizację wydatków, Biuro musi skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu trwania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawieraniu podobnych umów
On ‧ May ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Bridgepoint Capital Group Limited (Bridgepoint, UK) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings Gambro Healthcare (Sweden) by way of purchase of sharesW dniu ‧ maja ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Bridgepoint Capital Group Limited (Bridgepoint, Zjednoczone Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Gambro Healthcare (Szwecja) w drodze zakupu udziałów
On ‧ November ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings APM Terminals China Company Limited (APMT China), belonging to the AP Møller-Maersk A/S group (APMM, Denmark), DP World (POSN) BV (DPW POSN, the Netherlands) and DP World Red BV (DPW Red, the Netherlands), both belonging to the DP World group (DPW, UAE), COSCO Ports (Qianwan) Limited (COSCO Qianwan, China), belonging to the China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) group, and Qingdao Port Group (QPGL, China), acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Merger Regulation joint control of the undertaking Qingdao Qianwan Container Terminal Co. Ltd (QQCT, China) by way purchase of sharesW dniu ‧ listopada ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo APM Terminals China Company Limited (APMT China), należące do grupy AP Møller-Maersk A/S (APMM, Dania), przedsiębiorstwa DP World (POSN) BV (DPW POSN, Niderlandy) i DP World Red BV (DPW Red, Niderlandy), oba należące do grupy DP World (DPW, Zjednoczone Emiraty Arabskie), przedsiębiorstwo COSCO Ports (Qianwan) Limited (COSCO Qianwan, Chiny), należące do grupy China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) oraz przedsiębiorstwo Qingdao Port Group (QPGL, Chiny), przejmują, w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Qingdao Qianwan Container Terminal Co. Ltd (QQCT, Chiny) w drodze zakupu udziałów
In view of the public holidays in April ‧, derogation should be made as regards the dates for submitting the offers in order to ensure compliance with the limit of ‧ tonnes to be purchased at fixed priceZ uwagi na dni wolne od pracy w kwietniu ‧ r. należy wprowadzić odstępstwo od terminów składania ofert w celu umożliwienia dotrzymania limitu zakupu ‧ ton po stałej cenie
On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which AREVA NP (AREVA NP, France), jointly controlled by AREVA (AREVA, France) and Siemens AG (Siemens, Deutschland) and Mitsubishi Heavy Industries (MHI, Japan) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking ATMEA (ATMEA, France) by way of purchase of shares in a newly created company constituting a joint ventureDnia ‧ września ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo AREVA NP (AREVA NP, Francja), wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwa AREVA (AREVA, Francja), Siemens AG (Siemens, Niemcy) i Mitsubishi Heavy Industries (MHI, Japonia), przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem ATMEA (ATMEA, Francja) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo
On ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Arcelor Profil Luxembourg S.A. (Arcelor Profil, Luxembourg) belonging to the Arcelor group and the Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (SNCFL, Luxembourg) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking CFL Cargo S.A. (CFL Cargo, Luxembourg) by way of purchase of shares in a newly created company constituting a joint ventureW dniu ‧ sierpnia ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Arcelor Profil Luxembourg S.A. (Arcelor Profil, Luksemburg), należące do grupy Arcelor, i przedsiębiorstwo Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (SNCFL, Luksemburg) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem CFL Cargo S.A. (CFL Cargo, Luksemburg), w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo
You said that send to the for purchasing informationMówił, że chciałaś kupić od niego informacje
Article ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧, must be interpreted as meaning that it does not preclude the charging of the variable or proportional amount of the duty on transfers of assets and documented legal transactions when it is chargeable on the conclusion of a purchase by an undertaking whose business activity consists of buying and selling immovable property or purchasing immovable property for development or lettingArtykuł ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, s. ‧), w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r., powinien być interpretowany w ten sposób, że nie sprzeciwia się on poborowi podatku od przeniesienia własności i czynności prawych sporządzonych w formie dokumentu urzędowego według stopniowej lub proporcjonalnej stawki, jeżeli stosowana jest przy zawieraniu umowy zakupu przez przedsiębiorcę, którego działalność polega na zakupie i sprzedaży nieruchomości lub ich zakupie w celu późniejszego ich przekształcenia lub wynajmu
They also wanted to purchase MicroConTeż chcieli wykupić MicroCon
This appropriation in intended to cover the purchase and/or licensing of softwareŚrodki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu/licencji oprogramowania
The Member States shall carry out unannounced checks to verify compliance with Article ‧, with the time limit for payment of the purchase price provided for in Article ‧)(j) and with the time limit for payment of the amount provided for in ArticlePaństwa Członkowskie przeprowadzają niezapowiedziane kontrole w celu weryfikacji zgodności z art. ‧, terminowości wypłaty ceny zakupu przewidzianej w art. ‧ ust. ‧ lit. j) oraz terminowości wypłaty sumy przewidzianej w art. ‧ ust
We never purchase a computer on the basis of looking at the control panel, but none of our computers works for a long time without a proper control panel system inside.Nie dokonujemy nigdy zakupu komputera na podstawie oględzin panelu sterowania, natomiast żaden z naszych komputerów nie może pracować przez dłuższy czas bez odpowiedniego wewnętrznego panelu sterowania.
Certain other obligations, such as stocking requirements, which appear to fall short of requiring exclusive purchasing, may in practice lead to the same effectNiektóre inne zobowiązania, takie jak wymóg utrzymania określonego poziomu zapasów, które pozornie nie jest obciążone obowiązkiem wyłącznego zakupu, w praktyce może wywołać taki sam skutek
The purchase of the shares of ISPAT Nová Huť held by Třinecké železárny, a.s. does not constitute State aid within the meaning of Article ‧ of the EC TreatyKupno akcji ISPAT Nová Huť będących w posiadaniu przedsiębiorstwa Třinecke železárny, a.s. nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
In contrast, the EESC considers the application of an open emissions trading system (i.e. permitting trading with other sectors) to be possible, offering the advantage of guaranteeing an overall reduction in CO‧ emissions with an appropriate degree of flexibility, while setting limits on possible purchases for vehicle manufacturersEKES uważa natomiast za możliwe zastosowanie otwartego systemu handlu emisjami (tzn. takiego, który zezwala na wymianę z innymi sektorami
This appropriation is intended to cover the purchase and publication of works of general interest on Community law, other expenditure on the dissemination of information and photographic costsŚrodki te przeznaczone są na zakup i zlecanie wykonania prac upowszechniających prawo wspólnotowe, inne wydatki na informację oraz koszty prac fotograficznych
The Fund shall provide financial contributions to projects, which contribute to achieving the objectives laid down in the Treaty on European Union, in the fields of the environment and trans-European transport infrastructure networks in Member States with a per capita gross national product (GNP), measured in purchasing power parities, of less than ‧ % of the Community average which have a programme leading to the fulfilment of the conditions of economic convergence referred to in Article ‧c of the TreatyFundusz wnosi wkłady finansowe do projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów ustanowionych w Traktacie o Unii Europejskiej, w zakresie środowiska oraz transeuropejskiej sieci infrastruktury transportowej w Państwach Członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB), mierzony według parytetu siły nabywczej, jest mniejszy od ‧ % średniej wspólnotowej, dla posiadających program zmierzający do spełnienia określonych w art. ‧c Traktatu warunków konwergencji ekonomicznej
Those sales shall be the subject of a notice of sale published in the Official Journal of the European Communities, if the unit purchase value is EUR ‧ or moreSprzedaż jest przedmiotem ogłoszenia o sprzedaży, publikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość jednostki kupna wynosi ‧ EUR lub więcej
Purchases of energy products cannot be isolated in company accountsZakupy produktów energetycznych nie mogą występować samodzielnie w sprawozdaniu finansowym spółki
a preprinted note on the package or given with the eggs to the consumer at the time of purchaseinformację uprzednio wydrukowaną na opakowaniu lub podawaną razem z jajami konsumentowi w momencie zakupu
On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Basell AF S.C.A. (Basell, Luxembourg), controlled by the Access Group acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Lyondell Chemical Company (Lyondell, USA) by way of purchase of sharesW dniu ‧ wrzesnia ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Basell AF S.C.A. (Basell, Luksemburg kontrolowane przez Access nabywa kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Lyondell Chemical Company (Lyondell, USA) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
The United Kingdom shall require the Nuclear Decommissioning Authority and Site Licensee Companies for power plants to undertake not to offer to supply non-domestic end-users who purchase electricity directly from the Nuclear Decommissioning Authority and Site Licensee Companies for power plants on terms where the price of the energy element of the contract with the users is below the prevailing wholesale market priceZjednoczone Królestwo nałoży na Agencję ds. likwidacji obiektów jądrowych oraz na firmy licencjonowane przez zakład wyznaczone dla elektrowni wymóg na mocy którego zobowiążą się one nie oferować niekrajowym końcowym użytkownikom, którzy kupują energię elektryczną bezpośrednio od Agencji ds. likwidacji obiektów jądrowych oraz od firm licencjonowanych przez zakład wyznaczonych dla elektrowni na warunkach, w których cena składnika energii w umowie z użytkownikami jest poniżej dominującej hurtowej ceny rynkowej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16006 zdań frazy purchase.Znalezione w 8,461 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.