wymowa: IPA: /ˈpɜːtʃəs/ ˈpɜːtʃəs /ˈpɚːtʃəs/ ˈpɚːtʃəs        

Tłumaczenia na język polski:

 • kupić     
  []
   
  To obtain in exchange for money or goods.
 • zakup   
 • kupno   
 • nabywanie   
   
  umowa, na podstawie której kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz od sprzedawcy i zapłacić mu ustaloną cenę w zamian za przeniesienie na siebie prawa własności
   
  The acquisition or the act of buying something by payment of money or its equivalent.
 • kupować     
 • nabycie   
 • nabytek   
 • nabywać   
 • nabyć   
 • skup   
 • sprawunek   
 • talia   
 • wykupienie   
 • zakupić   
 • zakupywać   

Pozostałe znaczenia:

 
zakup
 
kupować
 
To buy, obtain by payment of a price in money or its equivalent.
 
(to) buy
 
to obtain by any outlay, as of labor, danger or sacrifice
 
(uncountable) Any mechanical hold or advantage, applied to the raising or removing of heavy bodies, as by a lever, a tackle or capstan.
 
To obtain by any outlay, as of labor, danger, or sacrifice, etc.
 
An individual item one has purchased.
 
that which is obtained for a price in money or its equivalent
 
To pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain,or acquire.
 
To put forth effort to obtain anything; to strive; to exert one's self.
 
That which is obtained, got or acquired, in any manner, honestly or dishonestly; property; possession; acquisition.
 
the act or process of seeking and obtaining something
 
The apparatus, tackle or device by which such mechanical advantage is gained.
 
To apply to (anything) a device for obtaining a mechanical advantage; to get a purchase upon, or apply a purchase to.
 
to obtain by paying money or its equivalent; to buy for a price
 
To expiate by a fine or forfeit.
 
the acquisition of title to, or property in, anything for a price
 
sale (transaction)
 
individual item one has purchased
 
The act or process of seeking and obtaining something (e.g. property, etc.)
 
The acquisition of title to, or property in, anything for a price; buying for money or its equivalent.
 
To constitute the buying power for a purchase, have a trading value.
 
to pursue and obtain; to acquire by seeking; to gain, obtain or acquire
 
acquisition of lands or tenements by other means than descent or inheritance
 
That which is obtained for a price in money or its equivalent.
 
(rock climbing, uncountable) The amount of hold one has from an individual foothold or ledge.
 
(law, dated) Acquisition of lands or tenements by means other than descent or inheritance, namely, by one's own act or agreement.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (52)

9% nickel purchase orderzamówienia na stal niklową 9%
central purchasing bodycentralna jednostka zakupująca
compulsory purchase of landprzymusowy wykup ziemi
contract under which commission is payable on purchase or saleumowa, zgodnie z którą prowizja jest płacona od zakupu lub sprzedaży
cooperative purchasingskup interwencyjny
credit purchasekupno na kredyt
dynamic purchasing systemsystem zamówień dynamicznych; dynamiczny system zakupów
exclusive purchasingwyłączny zakup
exclusive purchasing agreementumowa o wyłączności zakupu
expected purchase order net amountszacowana wartość netto zamówienia
Gadsden PurchaseZakup Gadsdena
hire purchaserata; sprzedaż ratalna; kupno na raty; leasing
hire-purchasesprzedaż ratalna
intercompany purchase ordermiędzyfirmowe zamówienie zakupu
intercompany purchase order invoicefaktura międzyfirmowego zamówienia zakupu
joint purchasing agreementporozumienie o wspólnych zakupach
levy on meat purchases (rendering levy)opłata związana z zakupem mięsa (opłata utylizacyjna)
Louisiana PurchaseTerytorium Luizjany
multiline purchasezakup wielowierszowy
planned purchase orderplanowane zamówienie zakupu
proof of purchasedowód zakupu
purchasablekupny
purchase amount approval limitlimit akceptacji kwoty zakupu
purchase ceilinggórny limit zakupów
purchase invoicefaktura zakupu
purchase miscellaneous chargepozostałe koszty zakupu
purchase of sharesnabycie udziałów/akcji
purchase orderzamówienie
purchase order line net amountcena netto pozycji na zamówieniu zakupu
purchase order net unit pricecena jednostkowa netto na zamówieniu zakupu
purchase order overdelivery percentageprocent zawyżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase order underdelivery percentageprocent zaniżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
purchase pricecena zakupu; cena nabycia
purchase requisitionzapotrzebowanie na zakup
purchasedkupiony
purchased goodwillwartość firmy
purchasernabywca; ; klient; kupiec; odbiorca
purchaser'snabywczy
purchasersnabywca
purchasingskup; kupno; zakup
purchasing cooperativeszakup spółdzielczy
purchasing habitszwyczaje konsumenta; przyzwyczajenia kupujących
purchasing marketrynek zakupu
purchasing powersiła nabywcza
purchasing power parityparytet siły nabywczej
Purchasing Power Standardstandard siły nabywczej; SSN
purchasing pricecena nabycia; cena zakupu
secondary purchaserefinansowanie; wtórny zakup
simplified contract notice for use in a dynamic purchasing systemuproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów
stealth purchaseukryte kupno
to purchasekupić; nabyć; zakupić; zakupywać
unlimited purchase approvalnieograniczony limit akceptacji zakupów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "purchase", pamięć tłumaczeniowa

add example
By specially purchasing information and advertising its publications, the Observatory has become the main source of economic and legal information covering various segments of the audiovisual industry, which is used by members in both the public and private sectors.Dzięki nabywaniu informacji oraz reklamowaniu swoich publikacji Obserwatorium stało się głównym źródłem informacji ekonomicznych i prawnych dotyczących różnych segmentów branży audiowizualnej, które są wykorzystywane zarówno przez członków sektora publicznego, jak i prywatnego.
Yet all the opinion polls confirm that people want to see greater emphasis placed on social issues: they want to feel more secure, they want their purchasing power to improve and they want better public services.Mimo to wszystkie badania opinii potwierdzają, że społeczeństwo chce, aby kładziono większy nacisk na zagadnienia społeczne: chce czuć się bezpieczniej, chce mieć większe możliwości nabywcze i chce móc korzystać z lepszych usług publicznych.
Under one such exception the general rule should not apply to contracts relating to rights in rem in immovable property or tenancies of such property unless the contract relates to the right to use immovable property on a timeshare basis within the meaning of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basisJeden z takich wyjątków polega na tym, że ogólna reguła nie powinna być stosowana do umów, których przedmiotem jest prawo rzeczowe na nieruchomości lub prawo do korzystania z nieruchomości, chyba że taka umowa dotyczy korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie w rozumieniu dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie
It is not decisive for the exclusionary character of agreements or conditions whether the purchase volume commitment is expressed in absolute terms or with reference to a certain percentage thereofUmowa lub warunek ma charakter wykluczający bez względu na to, czy zobowiązanie do zakupu określonej ilości jest wyrażone w wielkościach bezwzględnych czy też w formie określonego procentu tej wielkości
On ‧ May ‧ the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking The Carphone Warehouse Groups PLC (United Kingdom) via its wholly owned UK subsidiary TalkTalk Group Limited acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of Tiscali UK Limited and its UK subsidiaries (United Kingdom) by way of purchase of sharesW dniu ‧ maja ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo The Carphone Warehouse Groups PLC (Zjednoczone Królestwo), za pośrednictwem swojej brytyjskiej spółki zależnej TalkTalk Group Limited, przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Tiscali UK Limited i jego brytyjskimi spółkami zależnymi (Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałów
encouraging social partners within their own areas of responsibility to set the right framework for wage bargaining in order to reflect productivity and labour market challenges at all relevant levels, to guarantee European citizens sufficient purchasing power and to avoid gender pay gaps and growing inequalitieszachęcanie partnerów społecznych w obrębie ich zakresów odpowiedzialności do ustalania odpowiednich ram dla systemów negocjacji płacowych, aby odzwierciedlać wyzwania dotyczące wydajności i rynku pracy na wszystkich istotnych poziomach w celu zagwarantowania obywatelom europejskim wystarczającej siły nabywczej oraz aby unikać różnic w poziomie wynagrodzenia mężczyzn i kobiet i rosnących nierówności
Mortgage credit as a way to financing real estate purchaseKredyt hipoteczny jako sposób na finansowanie zakupu nieruchomości
Fourthly, the Commission had doubts as to whether some of the alleged restructuring costs, such as the costs of purchasing production assets, should be considered eligible as genuinely related to the restructuringPo czwarte, Komisja miała wątpliwości, czy niektóre z rzekomych kosztów restrukturyzacji, jak np. koszty zakupu aktywów produkcyjnych, powinny zostać uznane za kwalifikowalne jako rzeczywiście związane z restrukturyzacją
This appropriation is intended to cover the purchase of books, documents and other non-periodic publications and the updating of existing volumes required by Agency departmentsŚrodki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji
The financial contribution by the Community shall be at the rate of ‧ % of the costs to be incurred by each Member State referred to in paragraph ‧ for the cost of laboratory tests and for the purchase and distribution of vaccine plus baits for the programmes and shall not exceedWkład finansowy Wspólnoty stanowi ‧ % kosztów, które poniesie każde państwo członkowskie, o którym mowa w ust. ‧, na koszty badań laboratoryjnych, zakup i dystrybucję szczepionek i przynęt w ramach wspomnianych programów, i nie przekracza
Food purchases by the government shall be made at current market prices and the financing and administration of the aid shall be transparentZakupy żywności przez władze publiczne są dokonywane według bieżących cen rynkowych, a finansowanie i administrowanie taką pomocą musi być przejrzyste
The Contracting Parties undertake, provided that they have sufficient stocks for their own needs, to make tissue-typing reagents available to other Parties who are in need of them and to charge only those costs of collection, processing and carriage of such substances and the cost (if any) of their purchaseUmawiające się Strony zobowiązują się, pod warunkiem posiadania wystarczających zapasów dla zaspokojenia własnych potrzeb, do udostępnienia odczynników do oznaczania grup zgodności tkankowej innym Stronom, które ich potrzebują, bez żadnej innej odpłatności poza zwrotem kosztów zbiórki, przygotowania i transportu tych substancji, a także kosztów ich zakupu, jeśli miał on miejsce
Exemption from VAT shall be granted if the actual purchase price of the goods and services mentioned in the invoice or equivalent document totals at least ‧ Swiss francs (inclusive of taxZwolnienie z podatku VAT dotyczy przypadków, gdy rzeczywista cena towarów i usług podana na fakturze lub innym równoważnym dokumencie wynosi co najmniej ‧ franków szwajcarskich (wraz z podatkiem
Library supplies, purchase and preservation of booksMateriały biblioteczne, zakup i konserwacja książek
A significant amount of the payables of the Communities are not related to the purchase of goods or services- instead they are unpaid cost claims from beneficiaries of grants or other Communities fundingZnacząca kwota zobowiązań Wspólnot nie jest związana z zakupem towarów lub usług i obejmuje niezapłacone kwoty roszczeń z tytułu wniosków o zwrot kosztów od beneficjentów dotacji lub innych form finansowania przez Wspólnoty
Library expenses, purchase of books and information subscriptionsWydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych
Twenty per cent of the investments will be used to purchase heavy traction equipment, soil preparation equipment or equipment enabling environmentally sound practices and ‧ % to purchase other tools% kwoty inwestycji na ciężki sprzęt rolniczy, maszyny do przygotowania gruntu lub maszyny umożliwiające stosowanie praktyk przyjaznych dla środowiska, ‧ % na inne narzędzia
On ‧ November ‧ the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which Alcadis (Belgium), Isuzu Motors Ltd (Isuzu, Japan), and Mitsubishi Corporation (Mitsubishi, Japan) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of a newly created joint venture company Isuzu Benelux by way of purchase of sharesW dniu ‧ listopada ‧ r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwa Alcadis (Belgia), Isuzu Motors Ltd (Isuzu, Japonia), oraz Mitsubishi Corporation (Mitsubishi, Japonia) nabywają wspólną kontrolę nad całością nowo powstałego przedsiębiorstwa Isuzu Benelux stanowiącego spółkę joint venture w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji
The Restructuring Plan proposes to address this risk with four pillars: taking this risk into account when defining the strategy of the yard (definition of risk-tolerance, control of risk), adjusting the organisational structure, using information technology and adopting various risk-limitation methods (natural hedging, indexation clauses in contracts and purchase of financial products such as currency options and forwardsSystem zarządzania ryzykiem przewidziany we planie restrukturyzacji opiera się czterech zasadniczych elementach: uwzględnianiu ryzyka przy opracowywaniu strategii stoczni (określenie tolerancji na ryzyko, kontrola ryzyka), dostosowaniu struktury organizacyjnej, wykorzystaniu technologii informatycznych oraz zastosowaniu różnych metod ograniczających ryzyko (hedging naturalny, klauzule indeksacyjne w kontraktach, zakup produktów finansowych takich jak opcje walutowe oraz transakcje forward
On ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ and following a referral pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Austrian Energy & Environment AG & Co KG (AEE, Austria) belonging to the Austrian A-Tec group (A-Tec, Austria), acquire(s) within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Lentjes GmbH (Lentjes, Germany), by way of purchase of sharesW dniu ‧ czerwca ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Austrian Energy & Environment AG & Co KG (AEE, Austria), należące do grupy Austrian A-Tec group (A-Tec, Austria), przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Lentjes GmbH (Lentjes, Niemcy) w drodze zakupu udziałów
In addition the installer shall be capable of completing the information fiche for consumers prior to the consumer purchase of the equipmentPonadto monter potrafi wypełnić kartę informacyjną dla klienta przed zakupem sprzętu przez klienta
On ‧ November ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings J&F Participações S.A. (J&F, Brazil) and ZMF Fundo de Investimento em Participações (ZMF, Brazil) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of parts of the undertakings JBS S.A. (JBS, Brazil) and Bertin S.A. (Bertin, Brazil) by way of purchase of sharesW dniu ‧ listopada ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa J&F Participações S.A. (J&F, Brazylia) oraz ZMF Fundo de Investimento em Participações (ZMF, Brazylia) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad częściami przedsiębiorstw JBS S.A. (JBS, Brazylia) oraz Bertin S.A. (Bertin, Brazylia) w drodze zakupu akcji
By its Question 1 ( b ) and Question 2 ( b ) , the referring court essentially asks whether the contract at issue in the case in the main proceedings could benefit from the application of the system of block exemption established by Regulation No 1984 / 83 , which applies to exclusive purchasing agreements entered into for the purpose of resale , if that contract fulfils the conditions laid down by that regulation .W pytaniu pierwszym lit. b ) i w pytaniu drugim lit. b ) sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia , czy umowa badana w sprawie przed sądem krajowym może skorzystać z reżimu wyłączeń grupowych ustanowionego przez rozporządzenie nr 1984 / 83 , który ma zastosowanie do umów w sprawie wyłącznego zakupu w celu odsprzedaży , jeśli umowa ta spełnia warunki przewidziane przez to rozporządzenie .
procurement procedures, by also reviewing the list of medicines purchasedpoprawie procedur przetargowych, w tym poprzez dokonanie przeglądu wykazu nabywanych leków
This appropriation is intended to cover in particular the expenditure on medical check-ups as well as expenditure on the purchase of work tools deemed necessary for the medical equipment of the European Police CollegePowyższa asygnowana kwota ma objąć zwłaszcza wydatki na kontrolne badania medyczne, jak również wydatki na zakup narzędzi uważanych za konieczne dla wyposażenia medycznego Europejskiego Kolegium Policyjnego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16006 zdań frazy purchase.Znalezione w 9,804 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.