wymowa: IPA: /ˌsʌɪkəʊsəˈmatɪk/ /ˌsaɪkoʊsəˈmædɪk/ ˌsaɪkoʊsəˈmætɪk ˌsaɪkəʊsəˈmætɪk  

Tłumaczenia na język polski:

  • psychosomatyczny   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny psychosomatyczny
 
of physical effects with mental causes
 
(now rare) Pertaining to both the mind and the body.
 
(medicine, psychology) Pertaining to physical diseases, symptoms etc. which have mental causes.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (3)

psychosomatic diseasechoroba psychosomatyczna
psychosomatic effectefekt psychosomatyczny
psychosomatic illnesschoroba psychosomatyczna

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "psychosomatic", pamięć tłumaczeniowa

add example
We' il do a pain profile to rule out psychosomatic pain, search the homeMusimy zrobić charakterystykę bólu, by wykluczyć ból psychosomatyczny.Przeszukajcie dom
Clearly, this is psychosomaticNajwyraźniej to ma podłoże psychiczne
whereas health is not only influenced by alcohol, tobacco, inactivity, diet and similar external factors, and therefore more attention should be devoted to the psychosomatic dimension of many diseases and to the deeper causes of the growing number of people affected by depression and other mental disordersmając na uwadze, że na zdrowie wpływ mają nie tylko alkohol, tytoń, brak ruchu, odżywianie się i podobne czynniki zewnętrzne, a zatem większą uwagę należy zwrócić na psychosomatyczny wymiar wielu chorób oraz na głębsze powody rosnącej liczby przypadków depresji i innych zaburzeń psychicznych
Types of personality ( focused particularly on: type A of personality, type C of personality and "psychosomatic optimum") in the context of sex roles (gender).Wzory zachowania (ze szczególnym uwzględnieniem WZA, WZC oraz "optimum psychosomatycznego") a płeć psychologiczna (gender).
Effects of stress on psychosomatic disease ulcerative colitis.Wpływ stresu na psychosommatyczna chorobę Wrzodziejące Zapalenie jelita Grubego.
Direct/indirect communication and corroboration of the communication reception and psychosomatic disorderPotwierdzanie odbioru komunikatów przez bliskie osoby oraz komunikowanie się wprost/nie wprost a zaburzenia psychosomatyczne
It' s psychosomatic after allI to rzeczywiście jest psychosomatyczne
Functioning of children with anorexia problem in the psychosomatic family environmentFunkcjonowanie dzieci z problemem anoreksji w rodzinie psychosomatycznej.
Refering weight of events in rising and development of somatic and psychosomatic.Rola wydarzeń życiowych w chorobach somatycznych i psychosomatycznych.
Means the pain' s not psychosomatic./ It also means it' s not rhabdomyolysis./- Up till now, his heart and lungs were the only places he didn' t have painWięc ból nie jest psychosomatyczny.Znaczy to też, że to nie rabdomioliza. Do tej pory serce i płuca jako jedyne go nie bolały
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I' ve ever seenMoja ostatnia analiza Kamienia wykazała psychosomatyczne pole energetyczne niepodobne do niczego, co kiedykolwiek widziałem
A psychosomatic complicationsKomplikacje psychosomatyczne
It' s a psychosomatic reactionTo reakcja psychosomatyczna
I think there is a reason, and it' s probably a psychosomatic oneMyślę, że jest jakaś przyczyna i że jest najprawdopodobniej przychosomatyczna
cancer in psychosomatic approach. a study about emotional control, defense mechanisms and alexithymia.choroba nowotworowa w ujęciu psychosomatycznym. badania nad kontrolą emocji, mechanizmami obronnymi i aleksytymią.
A tension headache by you is psychosomaticCisnieniowe bóle glowy sa psychosomatyczne?
Construct of personality in relation to the stress-coping styles and psychosomatic disorders among academic students.Struktura osobowości a style radzenia sobie ze stresem i odczuwane dolegliwości psychosomatyczne u młodzieży akademickiej
Emotional control and psychosomatic disorders among university studentsKontrola emocjonalna a zaburzenia psychosomatyczne u studentów
She said that Val Waxman directed the picture blind... that all throughout the picture he was a victim of psychosomatic blindnessOna twierdzi, że Val Waxman reżyserował ten film będąc ślepym... że podczas całego kręcenia cierpiał na psychosomatyczną ślepotę
The correlation between temperament, emotional control and psychosomatic disorders within the group of managersTemperamentalne i emocjonalne uwarunkowania zaburzeń psychosomatycznych w grupie menedżerów
Level of coherence and locus of control and type and intesity of psychosomatic disorder at corporate employeesPoziom koherencji i umiejscowienie poczucia kontroli, a rodzaj i intensywność dolegliwości psychosomatycznych u pracowników korporacji.
Personality correlates of psychosomatic sensivity in adolescent with bullyingOsobowościowe uwarunkowania wrażliwości psychosomatycznej u młodzieży gimnazjalnej doświadczającej bullyingu
We' il do a pain profile to rule out psychosomatic pain,/ search the homeStwórz profil bólu, żeby wykluczyć podłoże psychosomatyczne.Przeszukajcie dom
There' s a psychosomatic element, you' il agreeZgodzi się pan, że to element psychosomatyczny?
Piper, you know, sometimes bringing back old memories, old feelings, can have a psychosomatic effectPiper, czasami przypominanie starych wspomnień, uczuć, może mieć efekt psychosomatyczny
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28 zdań frazy psychosomatic.Znalezione w 0,461 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.