Tłumaczenia na język polski:

  • psychometria   

Pozostałe znaczenia:

 
psych. psychologia stat. statystyka, statystyczny psychometria
 
(psychology) The design of psychological tests to measure intelligence, aptitude and personality; and the analysis and interpretation of their results.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

psychometric testtest psychometryczny

Przykładowe zdania z "psychometrics", pamięć tłumaczeniowa

add example
Application of data mining tools in analizing psychometric dataZastosowanie metod data mining do analizy danych psychometrycznych
"My thoughts". The questionnaire for the study of daydreams - psychometric descriptionMoje rozmyślania. Kwestionariusz do badań marzeń na jawie - opracowanie psychometryczne.
Developing psychometric scales to identify intensive , dependent and problematic cannabis use in survey data there are important temporal differences between countries and waves of popularity observable in the use of the drug since it began to become popular in the 1960s ( 38 ) .Opracowanie skali psychometrycznych do identyfikowania intensywnego i problemowego zażywania konopi indyjskich oraz uzależnienia w danych sondażowych stwierdzono powyżej , większość osób rozpoczynających zażywanie pochodnych konopi indyjskich przerwie je po pewnym czasie .
Psychometric Properties of the Polish version of Posttraumatic Diagnostic Scale (PDS)Charakterystyka własności psychometrycznych polskiej wersji Potraumatycznej Skali Diagnostycznej (PDS)
Psychometric Properties of Posttraumatic Cognitions Inventory (PTCI)Charakterystyka własności psychometrycznych Inwentarza Pourazowych Treści Poznawczych (PTCI)
Psychometric Properties of LiZa (List of Behaviors), a Transgression Type TestWłasności psychometryczne testu "LIZA - Lista Zachowań", badającego rodzaje zachowań transgresyjnych
Psychometrical Verification of Zbigniew Nęcki's Communication Activity Scale.Psychometryczna weryfikacja kwestionariusza SKALA AKTYWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ Zbigniewa Nęckiego.
Analysis of psychometric features of the depression assessment inventory BDI-II developed by Aaron T.BeckAnaliza Własności Psychometrycznych Kwestionariusza do Pomiaru Depresji Aarona T. Becka - BDI-II
Psychometric criteria in the application of occupational selection methodspsychometryczne kryteria w stosowaniu metod doboru zawodowego
Comparing psychometric technic and projective metod in ability to diagnose crisisOcena i porównywanie wartości diagnostycznej techniki psychometrycznej i metody projekcyjnej w diagozowaniu kryzysu.
No criminal charges... will be filed against you at this time... and you are released on your own recognizance... for a six- month period of psychometric probation... to include monthly review by an ICC psychiatric technicianNie zostanie wszczęte postępowanie karne przeciwko tobie i jesteś wolna na własne zobowiązanie do sześcio- miesięcznego nadzoru psychometrycznego, z comiesięcznym przeglądem przez psychiatrę ICC
The adaptation and the psychometric verification of E.T.Dowd's, C.R.Milne's i S.L.Wise's questionnaire for the measurement of reactance Therapeutic Reactance ScaleAdaptacja i weryfikacja psychometryczna kwestionariusza do pomiaru reaktancji Therapeutic Reactance Scale E.T.Dowda, C.R.Milne'a i S.L.Wise'a
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 12 zdań frazy psychometrics.Znalezione w 0,301 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.