wymowa: IPA: ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti ˈpɹɑpɚtiː [ˈpɹɑpɚtiː] /ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti/    

Tłumaczenia na język polski:

 • własność   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  something owned
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  rzecz posiadana przez kogoś
   
  Something that is owned.
 • właściwość   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  cecha, zwykle jakiejś substancji
   
  Attribute or characteristic of an object that is used to define its state, appearance, or value.
 • mienie   
   
  ogół rzeczy stanowiących czyjąś własność;
 • cecha   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  parametr opisujący coś lub kogoś, mogący odróżniać to od innych przedmiotów lub osób
 • posiadłość   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
 • majątek   
   
  posiadłość ziemska
 • majątkowy   
   
  dotyczący majątku
 • posesja   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
 • posiadanie   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • prawo własności   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • wyróżnik   
  (Noun  m)
   
  an attribute characteristic of a class of objects
 • budynek     
 • dobro   
 • dobytek   
 • dorobek   
 • działka     
 • majętność   
 • nieruchomość   
 • odpowiedniość   
 • przyzwoitość   
 • rekwizyt   

Pozostałe znaczenia:

 
własność intelektualna
 
właściwość
 
nieruchomość, posiadłość, majątek
 
własność, mienie
 
real estate; the business of selling houses.
 
(usually in the plural, theater) An object used in a dramatic production
 
computing: an editable parameter associated with an application, or its value
 
(computing) An editable or read-only parameter associated with an application, component or class, or the value of such a parameter.
 
A piece of real estate, such as a parcel of land.
 
The exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing.
 
An attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects.
 
An attribute or abstract quality associated with an individual, object or concept.
 
country property
 
An abstract quality associated with an object.
 
an object used in a dramatic production

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (70)

acaricidal propertieswłaściwości akarycydów
acoustic propertieswłaściwości akustyczne
acquisition of propertynabycie własności
antifungal propertieswłaściwości przeciwgrzybicze
antimicrobial propertieswłaściwości przeciwdrobnoustrojowe
attached propertywłaściwość dołączona
catalog propertywłaściwości wykazu
Certified Property ManagerDyplomowany Zarządca Nieruchomości
chemical propertieswłaściwości chemiczne
colloidal propertieswłaściwości koloidalne
concealing or disguising the illicit origin of the propertyzatajenie lub ukrycie nielegalnego pochodzenia mienia
context propertywłaściwość kontekstu
crime against propertyprzestępstwo przeciwko mieniu
cross-directional stretch propertieswłaściwości rozciągania poprzecznego
custom propertywłaściwość niestandardowa
deed (property)tytuł własności domu
default propertywłaściwość domyślna
drug propertieswłaściwości leków; właściwości lecznicze
engineering propertiescharakterystyka techniczna; parametry techniczne
event propertywłaściwość zdarzenia
federal propertymajątek państwowy
file propertywłaściwość pliku
finite propertyograniczone właściwości
flavouring propertieswłaściwości aromatyzujące
form propertieswłaściwości formularza
freezing or seizing of propertyzamrożenie lub zajęcie mienia
fungicidal propertieswłaściwości grzybobójcze
government propertymajątek państwowy
illicit origin of the propertynielegalne pochodzenie mienia
in-schema propertywłaściwość w schemacie
industrial propertywłasność przemysłowa
Industrial Property Rights Strategy for Europeeuropejska strategia w zakresie praw własności przemysłowej
insecticidal propertieswłaściwości owadobójcze
intellectual propertywłasność intelektualna
land and property registerrejestr ziemi i własności
large-scale landed propertylatyfundium
limited properties of work centersograniczone właściwości gniazd produkcyjnych
location or movement of the propertymiejsce położenia lub przemieszczania mienia
mandatory propertywłaściwość obowiązkowa
medicinal propertieswłaściwości leków; właściwości lecznicze
member propertywłaściwość elementu członkowskiego
obtain authority to dispose of the propertyuprawnienia do rozporządzania majątkiem
organoleptic propertiescecha sensoryczna; właściwosci organoleptyczne
physical propertieswłaściwości fizyczne
private propertywłasność prywatna
property bagzbiór właściwości
property developmentinwestycja budowlana
Property EditorEdytor właściwości
property fieldspola właściwości
property incomedochody z tytułu własności
property insuranceubezpieczenie majątkowe
property mappingmapowanie właściwości
property namenazwa właściwości
Property of BaireWłasność Baire’a
property pagestrona właściwości
property plant and equipmentaktywa trwałe
property rightsprawo własności
property setzestaw właściwości
property sheetarkusz właściwości
property storemagazyn właściwości
property taxpodatek od nieruchomości; podatek majątkowy; podatek gruntowy;
property transfersobrót nieruchomościami
property-manrekwizytor
public propertywłasność państwowa
real propertynieruchomość; własność nieruchoma
recipients of property incomeosoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu własności
rheological propertieswłaściwości reologiczne
Richard Luton Properties Canberra InternationalRichard Luton Properties Canberra International
Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Testerznormalizowana metoda badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni metodą brytyjskiego wahadła
World Intellectual Property OrganisationŚwiatowa Organizacja Własności Intelektualnej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "property", pamięć tłumaczeniowa

add example
Recommends that media education should shed light on copyright aspects of media use and on the importance of respecting intellectual property rights, in particular regarding the Internet, as well as on data and privacy security and the right of informational self-determination; stresses the need for new media-literate users to be aware of the potential risks concerning IT security and the security of personal data, and of the risks relating to cyber-violencezaleca, aby w ramach edukacji medialnej informowano również o aspektach praw autorskich przy korzystaniu z mediów, znaczeniu poszanowania praw własności intelektualnej, szczególnie w odniesieniu do Internetu, a także o bezpieczeństwie danych i zabezpieczeniu prywatności oraz prawie do decydowania o wykorzystywaniu własnych informacji w Internecie; podkreśla konieczność uświadomienia użytkownikom, którzy niedawno nabyli umiejętność korzystania z mediów, potencjalnych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa danych osobowych, a także ryzyka związanego z przemocą w sieci
The SCVPH repeatedly confirmed that the use of hormones for growth promotion purposes in meat production poses a potential health risk to consumers due to their intrinsic pharmacological and toxicological properties and epidemiological findingsKomitet Naukowy Środków Weterynaryjnych dotyczących Zdrowia publicznego wielokrotnie potwierdzał, że stosowanie hormonów jako promotorów wzrostu w produkcji mięsa stwarza potencjalne zagrożenie dla konsumentów z uwagi na istotne własności farmakologiczne i toksykologiczne hormonów oraz uzyskane dane epidemiologiczne
Proceeds from letting and subletting immovable property and reimbursement of charges connected with lettingsWpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem
This Standard supersedes IAS ‧, accounting for investments, with respect to investment propertyNiniejszy standard zastępuje MSR
expenses concerned with the physical and material security of persons and property, in particular contracts for the guarding of buildings, contracts for the maintenance of security installations and the purchase of minor items of equipment (before contracts for an amount in excess of EUR ‧ are renewed or concluded, and with a view to rationalising expenditure, the Office must consult the other institutions with regard to the conditions (price, currency chosen, indexing, duration, other clauses) obtained by each of them for a similar contractwydatków związanych z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności dotyczących umów o ochronę budynków, umów o utrzymanie bezpieczeństwa instalacji oraz zakupu drobnego sprzętu (przed odnowieniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą ‧ EUR i mając na uwadze racjonalizację wydatków, Biuro musi skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu trwania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawieraniu podobnych umów
Such a settlement would help resolve the problems over property on the island, which the European Parliament's honourable Member is referring to.Taka ugoda pomogłaby rozwiązać problemy nieruchomości na wyspie, o których wspomina szanowny pan poseł.
When furniture is included in the fair value of investment property, an enterprise does not recognise that furniture as a separate assetJeżeli wartość mebli zawarta jest w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej, jednostka gospodarcza nie ujmuje mebli jako oddzielnych składników aktywów
Urine acidifying properties and low level of magnesiumWłaściwości zakwaszania moczu oraz niski poziom magnezu
With respect to OPAK's evaluation, it has already been pointed out above that an inadequate inspection of the properties, not all the buildings and only ‧ out of ‧ apartments were inspected, cannot be considered to represent a proper basis for a value assessmentJeżeli chodzi o wycenę firmy OPAK, zauważono już powyżej, iż niewystarczającego badania nieruchomości (nie wszystkie budynki oraz jedynie ‧ z ‧ mieszkań poddano badaniu) nie można uznać za przedstawiające odpowiednią podstawę do dokonania oceny wartości
Article ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧, must be interpreted as meaning that it does not preclude the charging of the variable or proportional amount of the duty on transfers of assets and documented legal transactions when it is chargeable on the conclusion of a purchase by an undertaking whose business activity consists of buying and selling immovable property or purchasing immovable property for development or lettingArtykuł ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, s. ‧), w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r., powinien być interpretowany w ten sposób, że nie sprzeciwia się on poborowi podatku od przeniesienia własności i czynności prawych sporządzonych w formie dokumentu urzędowego według stopniowej lub proporcjonalnej stawki, jeżeli stosowana jest przy zawieraniu umowy zakupu przez przedsiębiorcę, którego działalność polega na zakupie i sprzedaży nieruchomości lub ich zakupie w celu późniejszego ich przekształcenia lub wynajmu
the gross carrying amount of any fully depreciated property, plant and equipment that is still in usewartość bilansową brutto wszystkich, w pełni zamortyzowanych, rzeczowych aktywów trwałych będących nadal w używaniu
The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement ‧, contained in Annex ‧C to the Agreement establishing the World Trade Organisation) contains detailed provisions on the availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rightsPorozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (porozumienie TRIPS z ‧ r. zawarte w załączniku ‧C do umowy ustanawiającej Światową Organizację Handlu) zawiera szczegółowe przepisy dotyczące dostępności, nabywania, zakresu stosowania, utrzymywania oraz dochodzenia praw własności intelektualnej
Where a Member State ascertains that the devices referred to in Article ‧), when correctly installed, maintained and used for their intended purpose may compromise the health and/or safety of patients, users or, where applicable, other persons, or the safety of property, it shall take all appropriate interim measures to withdraw such devices from the market or prohibit or restrict their being placed on the market or put into serviceW przypadku gdy Państwo Członkowskie stwierdzi, że wyroby określone w art. ‧ ust. ‧, po prawidłowym zainstalowaniu, konserwacji i w przypadku stosowania zgodnie z przeznaczeniem mogą narażać zdrowie i/lub bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników lub, tam gdzie ma to zastosowanie, innych osób lub mienia, należy przedsięwziąć wszelkie odpowiednie środki tymczasowe w celu wycofania takich wyrobów z obrotu lub zakazania albo ograniczenia wprowadzania ich do obrotu lub oddania do użytku
PROPERTY, FUNDS, ASSETS AND OPERATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIESMIENIE, FUNDUSZE, AKTYWA I OPERACJE WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Crimes against property in Jazowsko and Łącko demesnes, Iwkowa village and Klimkówka area during XVII and XVIII centuryPrzestępstwa przeciw mieniu kluczów jazowskiego i łąckiego, wsi Iwkowej i kresu klimkowskiego w XVII-XVIII wieku.
These properties mean that they can be marketed when the other products in the same category are no longer availableDzięki swoim właściwościom Pesca di Leonforte jest sprzedawana o takiej porze roku, kiedy inne produkty należące do tej samej kategorii nie są już dostępne na rynku
concerning Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rightsdotyczące art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
PRINCIPLES ON THE ALLOCATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTSZASADY PRZYZNAWANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
The uniqueness of Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs derives from the long experience of the Hessen cheese dairies in obtaining the best characteristics from each batch of sour milk quark in order to emphasise the best properties of the quarkNiepowtarzalność sera Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs wynika z wieloletniego doświadczenia heskich serowarni, w których wybiera się najlepsze partie kwaśnego skrzepu, aby w ten sposób podkreślić doskonałe właściwości sera
to be made available free of charge to the victims of such disasters, while remaining the property of the organisations in questionbezpłatnego udostępniania ofiarom takich katastrof, pozostając własnością tych organizacji
& Properties& Właściwości
given the level of control in manufacture and use, the risks from physicochemical properties are smallbiorąc pod uwagę poziom kontroli produkcji i stosowania, ryzyko wynikające z właściwości fizykochemicznych substancji jest małe
Pharmacokinetic properties of oseltamivir, such as low protein binding and metabolism independent of the CYP‧ and glucuronidase systems (see section ‧), suggest that clinically significant drug interactions via these mechanisms are unlikelyWłaściwości farmakokinetyczne oseltamiwiru, takie jak niski stopień wiązania z białkami i metabolizm niezależny od systemów CYP‧ i glukuronidazy (patrz punkt ‧. ‧) sugerują, że wystąpienie znaczących klinicznie interakcji lekowych za pośrednictwem tych mechanizmów jest mało prawdopodobne
Two-component hydrogels: chitosan/trisodium citrate. Synthesis and selected physicochemical properties.Dwuskładnikowe hydrożele chitozan/cytrynian trisodu. Synteza i wybrane właściwości fizykochemiczne.
Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ November ‧ in Case C-‧/‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour d'appel de Bruxelles): Etat belge v Temco Europe SA (Sixth VAT Directive- Article ‧B(b)- Exempt transactions- Letting of immovable property- Licence to occupyWyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie C-‧/‧, Belgia przeciwko Temco Europe SA (wniosek Cour d'Appel de Bruxelles o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Szósta Dyrektywa w sprawie podatku VAT- Art. ‧ B lit. b)- Transakcje zwolnione od podatku- Najem nieruchomości- Porozumienie dotyczące użyczenia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16333 zdań frazy property.Znalezione w 7,534 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.