wymowa: IPA: ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti ˈpɹɑpɚtiː [ˈpɹɑpɚtiː] /ˈpɹɒ.pə(ɹ).ti/    

Tłumaczenia na język polski:

 • własność   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
   
  something owned
   
  właściwość, cecha
   
  prawo do rozporządzania daną rzeczą
   
  rzecz posiadana przez kogoś
   
  Something that is owned.
 • właściwość   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  cecha, zwykle jakiejś substancji
   
  Attribute or characteristic of an object that is used to define its state, appearance, or value.
 • mienie   
   
  ogół rzeczy stanowiących czyjąś własność;
 • cecha   
  (Noun  f)
   
  attribute or abstract quality associated with an object, individual or concept
   
  parametr opisujący coś lub kogoś, mogący odróżniać to od innych przedmiotów lub osób
 • posiadłość   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
 • majątek   
   
  posiadłość ziemska
 • majątkowy   
   
  dotyczący majątku
 • posesja   
  (Noun  f)
   
  piece of real estate
 • posiadanie   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • prawo własności   
  (Noun  n)
   
  exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing
 • wyróżnik   
  (Noun  m)
   
  an attribute characteristic of a class of objects
 • budynek     
 • dobro   
 • dobytek   
 • dorobek   
 • działka     
 • majętność   
 • nieruchomość   
 • odpowiedniość   
 • przyzwoitość   
 • rekwizyt   

Pozostałe znaczenia:

 
własność intelektualna
 
właściwość
 
nieruchomość, posiadłość, majątek
 
własność, mienie
 
real estate; the business of selling houses.
 
(usually in the plural, theater) An object used in a dramatic production
 
computing: an editable parameter associated with an application, or its value
 
(computing) An editable or read-only parameter associated with an application, component or class, or the value of such a parameter.
 
A piece of real estate, such as a parcel of land.
 
The exclusive right of possessing, enjoying and disposing of a thing.
 
An attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects.
 
An attribute or abstract quality associated with an individual, object or concept.
 
An abstract quality associated with an object.
 
country property
 
an object used in a dramatic production

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (70)

acaricidal propertieswłaściwości akarycydów
acoustic propertieswłaściwości akustyczne
acquisition of propertynabycie własności
antifungal propertieswłaściwości przeciwgrzybicze
antimicrobial propertieswłaściwości przeciwdrobnoustrojowe
attached propertywłaściwość dołączona
catalog propertywłaściwości wykazu
Certified Property ManagerDyplomowany Zarządca Nieruchomości
chemical propertieswłaściwości chemiczne
colloidal propertieswłaściwości koloidalne
concealing or disguising the illicit origin of the propertyzatajenie lub ukrycie nielegalnego pochodzenia mienia
context propertywłaściwość kontekstu
crime against propertyprzestępstwo przeciwko mieniu
cross-directional stretch propertieswłaściwości rozciągania poprzecznego
custom propertywłaściwość niestandardowa
deed (property)tytuł własności domu
default propertywłaściwość domyślna
drug propertieswłaściwości leków; właściwości lecznicze
engineering propertiescharakterystyka techniczna; parametry techniczne
event propertywłaściwość zdarzenia
federal propertymajątek państwowy
file propertywłaściwość pliku
finite propertyograniczone właściwości
flavouring propertieswłaściwości aromatyzujące
form propertieswłaściwości formularza
freezing or seizing of propertyzamrożenie lub zajęcie mienia
fungicidal propertieswłaściwości grzybobójcze
government propertymajątek państwowy
illicit origin of the propertynielegalne pochodzenie mienia
in-schema propertywłaściwość w schemacie
industrial propertywłasność przemysłowa
Industrial Property Rights Strategy for Europeeuropejska strategia w zakresie praw własności przemysłowej
insecticidal propertieswłaściwości owadobójcze
intellectual propertywłasność intelektualna
land and property registerrejestr ziemi i własności
large-scale landed propertylatyfundium
limited properties of work centersograniczone właściwości gniazd produkcyjnych
location or movement of the propertymiejsce położenia lub przemieszczania mienia
mandatory propertywłaściwość obowiązkowa
medicinal propertieswłaściwości leków; właściwości lecznicze
member propertywłaściwość elementu członkowskiego
obtain authority to dispose of the propertyuprawnienia do rozporządzania majątkiem
organoleptic propertiescecha sensoryczna; właściwosci organoleptyczne
physical propertieswłaściwości fizyczne
private propertywłasność prywatna
property bagzbiór właściwości
property developmentinwestycja budowlana
Property EditorEdytor właściwości
property fieldspola właściwości
property incomedochody z tytułu własności
property insuranceubezpieczenie majątkowe
property mappingmapowanie właściwości
property namenazwa właściwości
Property of BaireWłasność Baire’a
property pagestrona właściwości
property plant and equipmentaktywa trwałe
property rightsprawo własności
property setzestaw właściwości
property sheetarkusz właściwości
property storemagazyn właściwości
property taxpodatek od nieruchomości; podatek majątkowy; podatek gruntowy;
property transfersobrót nieruchomościami
property-manrekwizytor
public propertywłasność państwowa
real propertynieruchomość; własność nieruchoma
recipients of property incomeosoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu własności
rheological propertieswłaściwości reologiczne
Richard Luton Properties Canberra InternationalRichard Luton Properties Canberra International
Standard Test Method for Measuring Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Testerznormalizowana metoda badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni metodą brytyjskiego wahadła
World Intellectual Property OrganisationŚwiatowa Organizacja Własności Intelektualnej

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "property", pamięć tłumaczeniowa

add example
The permissible use of protected trademarks in the light of Industrial Property Right Act article 156 (Considerations based on European and Anglo-American rules)Dozwolony użytek chronionych znaków towarowych w świetle art. 156 ustawy - Prawo własności przemysłowej (rozważania na tle uregulowań europejskich i anglo-amerykańskich).
This property voucher says this dobson guy got locked up five years agoZ tego dokumentu własności wynika, że ten Dobson został zamknięty pięć lat temu
Usually the one that takes the lead - developing the mechanisms, the models, having the intellectual property - has the leverage, and the advantage of being the first as well.Zwykle podmiot, który przejmuje inicjatywę - opracowuje mechanizmy, modele, jest w posiadaniu własności intelektualnej - może wywierać wpływ i korzysta także z tego, że podejmuje takie działania jako pierwszy.
Conditions of development of the Polish property insurance marketUwarunkowania rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń majątkowych
Pharmacodynamic properties inWłaściwości farmakodynamiczne ol zw
Source materials which shall not be used for the production of flavourings and food ingredients with flavouring propertiesMateriały źródłowe, których nie stosuje się do wytwarzania środków aromatyzujących ani składników żywności o właściwościach aromatyzujących
Under one such exception the general rule should not apply to contracts relating to rights in rem in immovable property or tenancies of such property unless the contract relates to the right to use immovable property on a timeshare basis within the meaning of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basisJeden z takich wyjątków polega na tym, że ogólna reguła nie powinna być stosowana do umów, których przedmiotem jest prawo rzeczowe na nieruchomości lub prawo do korzystania z nieruchomości, chyba że taka umowa dotyczy korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie w rozumieniu dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie ochrony nabywców w odniesieniu do niektórych aspektów umów odnoszących się do nabywania praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie
Each Party shall ensure that the intellectual property rights of legal entities of the other Party participating in activities carried out pursuant to this Agreement and the related rights and obligations arising from such participation, shall be consistent with the relevant international conventions that are applicable to the Parties, including the TRIPS Agreement (Agreement on trade-related aspects of intellectual property Rights administered by the World Trade Organisation) as well as the Berne Convention (Paris Act ‧) and the Paris Convention (Stockholm ActKażda ze Stron zapewnia, że prawa własności intelektualnej osób prawnych drugiej ze Stron, uczestniczących w działaniach prowadzonych na mocy Umowy i praw pokrewnych oraz zobowiązań wynikających z takiego uczestnictwa, są zgodne z odnośnymi konwencjami międzynarodowymi, mającymi zastosowanie do Stron, włączając TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej zarządzane przez Światową Organizację Handlu), jak również Konwencję Berneńską (Akt Paryski z ‧ r.) oraz Konwencję Paryską (Akt Sztokholmski z ‧ r
Michael Gift' s property in factA w zasadzie własności Michaela Gifta
where retro-reflectivity is employed, the reflective properties of the material used are in compliance with appropriate specifications and that they are fabricated so as to allow train headlights to allow the driver to read the informationczy tam, gdzie stosowana jest odblaskowość, właściwości odblaskowe użytego materiału są zgodne z odpowiednimi specyfikacjami i czy wskaźniki są wykonane w taki sposób, by maszynista mógł bez problemu przeczytać informację, korzystając ze świateł czoła pociągu
This item is intended to record revenue from the sale or part-exchange of movable property, other than vehicles, belonging to the institutionsW pozycji tej przewidziane są dochody ze sprzedaży lub przejęcia majątku ruchomego, innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji
All grades show the same basic physical (crystalline) and chemical propertiesWszystkie te klasy wykazują takie same podstawowe właściwości fizyczne (kryształy) i chemiczne
the IPR Help Desk service (for intellectual property rightsserwis IPR-Helpdesk (w zakresie praw własności intelektualnej
In the context of the establishment and functioning of the internal market, the European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative procedure, shall establish measures for the creation of European intellectual property rights to provide uniform protection of intellectual property rights throughout the Union and for the setting up of centralised Union-wide authorisation, coordination and supervision arrangementsW ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, ustanawiają środki dotyczące tworzenia europejskich tytułów prawnych w celu zapewnienia jednolitej ochrony praw własności intelektualnej w Unii oraz utworzenia scentralizowanych na poziomie Unii systemów zezwoleń, koordynacji i nadzoru
Right to propertyPrawo własności
Treatment of information, industrial property and copyright connected with the cooperation activities under this Agreement shall take place in accordance with the AnnexesPrzetwarzanie informacji, własności przemysłowej i praw autorskich, związanych z działaniami współpracy na mocy niniejszej Umowy, odbywa się zgodnie z przepisami załączników
I therefore think savings should be made in common services, but that further efforts should also be made on the property policy, by rationalising the space already available to us and by adopting a medium- and long-term plan that allows advance planning of expenditure on buildings as well as making our decisions in this area more transparent and rational.W związku z powyższym uważam, że oszczędności należy dokonywać we wspólnych służbach, natomiast dalsze wysiłki należy podjąć także w przypadku polityki w zakresie budynków poprzez racjonalniejsze wykorzystanie przestrzeni, z której już możemy korzystać, oraz poprzez przyjęcie średnio- i długofalowego planu umożliwiającego wcześniejsze planowanie wydatków na budynki oraz doprowadzenie do tego, aby nasze decyzje w tej dziedzinie były przejrzyste i racjonalne.
Subject: TV licence for a second propertyDotyczy: abonamentu TV w przypadku drugiej nieruchomości
The financement of the properties destined for residential purposes by Polish banksFinansowanie nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe przez banki w Polsce
Paragraph ‧ shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security, the protection of health and life of humans, animals and plants, the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value, conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption, or the protection of industrial and commercial propertyUstęp ‧ nie wyklucza zakazów lub ograniczeń dotyczących przywozu, wywozu lub tranzytu towarów uzasadnionego względami moralności społecznej, porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, ochroną zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz roślin, ochroną narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej, zachowaniem ograniczonych zasobów naturalnych, jeśli środki takie przyjmuje się w połączeniu z ograniczeniami w zakresie produkcji lub konsumpcji krajowej lub ochroną własności przemysłowej i handlowej
PHARMACOLOGICAL PROPERTIESWŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE
‘ Debts and funeral expenses shall be deducted as a matter of priority from the movable property and the assets referred to in Article 60a , unless the declarants prove that a debt was specially incurred for the purpose of acquiring or preserving immovable property . ’„ Długi i koszty pogrzebu odlicza się w pierwszej kolejności z majątku ruchomego oraz aktywów , o których mowa w art . 60a , chyba że składający oświadczenie udowodnią , że długi zostały zaciągnięte w celu nabycia i utrzymania nieruchomości ” .
In particular, this Directive seeks to ensure full respect for intellectual property, in accordance with Article ‧ of the CharterNiniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego egzekwowania praw własności intelektualnej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ karty
The economic benefits embodied in an item of property, plant and equipment are consumed by the enterprise principally through the use of the assetKorzyści ekonomiczne pochodzące z pozycji rzeczowych aktywów trwałych konsumowane są przez jednostkę gospodarczą przede wszystkim w drodze użytkowania składnika aktywów
The Parties further agree that the level of protection referred to in Article ‧, paragraph ‧ of this Agreement (SAA Article ‧ paragraph ‧), shall include the availability of the measures, procedures and remedies provided for in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the enforcement of intellectual property rightsStrony zgadzają się ponadto że ochrona na poziomie, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ niniejszej umowy (art. ‧ ust. ‧ SAA), obejmuje dostęp do środków i procedur przewidzianych w dyrektywie ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17270 zdań frazy property.Znalezione w 7,956 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.