Tłumaczenia na język polski:

  • progesteron   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
biochem. biochemia progesteron
 
the steroid hormone
 
(biochemistry, steroids, uncountable) A steroid hormone, secreted by the ovaries, whose function is to prepare the uterus for the implantation of a fertilized ovum and to maintain pregnancy.
 
(biochemistry, steroids, countable) A synthetic version of the compound, used in contraceptive pills and other pharmaceutical products.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

plasma progesteroneprogesteron osocza

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "progesterone", pamięć tłumaczeniowa

add example
It is especially important to tell your doctor if you are taking any medicine for diabetes, thyroid disorder or any anticonvulsants, ciclosporin or steroid hormones such as oestrogens, progesterone or corticosteroidsSzczególnie ważne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki na cukrzycę, choroby tarczycy lub leki przeciwdrgawkowe, cyklosporynę lub hormony steroidowe, takie jak estrogeny, progesteron lub kortykosteroidy
However, these methods cannot distinguish between naturally occurring hormones and residues of progesterone as a means of controlling that the restrictions of use established in Directive ‧/EC are observedMetody te nie pozwalają jednak na rozróżnienie między hormonami pojawiającymi się naturalnie oraz pozostałościami progesteronu, co jest sposobem kontroli przestrzegania ograniczeń stosowania progesteronu, ustanowionych w dyrektywie ‧/WE
In both arms, after the last cycle of chemotherapy, patients with positive estrogen and/or progesterone receptors received tamoxifen ‧ mg daily for up to ‧ yearsW obu grupach po ostatnim cyklu chemioterapii pacjenci z dodatnimi receptorami estrogenowymi i (lub) progesteronowymi otrzymywali tamoksyfen w dawce ‧ mg na dobę przez okres aż do ‧ lat
The impact of PBDEs on the activity of enzymes involved in the secretion of progesterone by the corpus luteum.Wpływ PBDE na aktywność enzymów biorących udział w sekrecji progesteronu przez ciałko żółte.
Measurement of serum FSH, LH and oestradiol during the study indicated some loss of suppression of ovarian hormonal activity in some women, although measurement of serum progesterone indicated that there was no hormonal evidence of ovulation in any of the ‧ subjectsPrzeprowadzony podczas badania pomiar stężenia FSH, LH i estradiolu w surowicy wskazywał na pewne osłabienie hamowania czynności hormonalnej jajników u niektórych kobiet, chociaż pomiary stężenia progesteronu w surowicy nie wykazywały hormonalnych dowodów wystąpienia owulacji u żadnej z ‧ pacjentek
Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ July ‧ in Case C-‧/‧ P: Commission of the European Communities v CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Appeal- Regulation (EEC) No ‧/‧- Veterinary medicinal products- Establishment of a maximum residue level for progesterone- Conditions governing the non-contractual liability of the CommunityWyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ P Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Odwołanie- Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧- Weterynaryjne produkty lecznicze- Ustalanie maksymalnego limitu pozostałości dla progesteronu- Przesłanki odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty
Decreased serum estradiol and progesterone concentrations have been reported in women treated with human leukocyte interferonU kobiet leczonych ludzkim interferonem leukocytarnym stwierdzano zmniejszenie stężenia estradiolu i progesteronu
There was a tendency towards an increased incidence of LH and progesterone rises in women with a higher body weight (> ‧ kg), but no effect on clinical outcome was observedU kobiet z większą masą ciała (> ‧ kg) występowała tendencja częstszego wzrostu stężenia LH i progesteronu, ale nie obserwowano wpływu tego zjawiska na wynik kliniczny
Serum levels of LH, FSH and progesterone were not significantly affectedStężenia LH, FSH oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione
In addition, rosiglitazone inhibited ovarian oestradiol and progesterone synthesis and lowered plasma levels of these hormones resulting in effects on oestrus/menstrual cycles and fertility (see sectionPonadto rozyglitazon hamował syntezę estradiolu i progesteronu przez jajniki oraz zmniejszał stężenie tych hormonów, prowadząc tym samym do zaburzenia cyklów rujowych i(lub) miesiączkowych i zaburzeń płodności (patrz punkt
Serum levels of luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH) and progesterone were not significantly affectedStężenia hormonu luteinizującego (LH), hormonu folikulotropowego (FSH) oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione
Taking into account the results of the risk assessment and all other available pertinent information, it has to be concluded that, in order to achieve the chosen level of protection in the Community from the risks posed, in particular to human health, by the routine use of these hormones for growth promotion and the consumption of residues found in meat derived from animals to which these hormones have been administered for growth promotion, it is necessary to maintain the permanent prohibition laid down in Directive ‧/EC on oestradiol ‧ß and to continue provisionally to apply the prohibition to the other five hormones (testosterone, progesterone, trenbolone acetate, zeranol and melengestrol acetateBiorąc pod uwagę wyniki oceny ryzyka i wszystkie inne odnoszące się do tego informacje, należy podsumować, że aby osiągnąć we Wspólnocie wybrany poziom ochrony przed ryzykiem stwarzanym, w szczególności dla zdrowia ludzi, przez rutynowe używanie tych hormonów w celu poprawy wzrostu oraz konsumpcję pozostałości znajdujących się w mięsie pochodzącym od zwierząt, którym te hormony były podawane, konieczne jest utrzymanie stałego zakazu ustalonego w dyrektywie ‧/EC co do ‧β-estradiolu oraz dalsze tymczasowe stosowanie zakazu innych pięciu hormonów (testosteron, progesteron, octan trenbolonu, zeranol i octan melengestrolu
progesterone,-Ethisterone*progesteron,-ethisteron*
The active substance in Implanon, etonogestrel, is a synthetic female hormone resembling progesteroneSubstancja czynna preparatu Implanon, etonogestrel, jest syntetycznym hormonem żeńskim przypominającym progesteron
It is therefore considered appropriate to include progesterone in Annex ‧ to Regulation (EEC) No ‧ in accordance with the Annex to the present proposal for a Commission Regulation, which limits the use of progesterone to this specific purpose and product formulationZ tego względu wydaje się odpowiednie włączenie progesteronu do załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ zgodnie z załącznikiem do niniejszej propozycji rozporządzenia Komisji, które ogranicza stosowanie progesteronu do tego szczególnego celu i formy produktu
The principal pharmacodynamic activity in women is oocyte meiosis resumption, follicular rupture (ovulation), corpus luteum formation and production of progesterone and estradiol by the corpus luteumGłówna aktywność farmakodynamiczna u kobiet polega na wznowieniu mejozy w komórce jajowej, pęknięciu pęcherzyka (owulacja), utworzeniu ciałka żółtego i wytwarzaniu progesteronu i estradiolu przez ciałko żółte
the administering to farm animals, for therapeutic purposes, of oestradiol ‧ â, testosterone and progesterone and derivatives which readily yield the parent compound on hydrolysis after absorption at the site of applicationpodawanie zwierzętom gospodarskim, w celach leczniczych, estradiolu ‧ ß, testosteronu i progesteronu oraz ich pochodnych, łatwo uwalniających w miejscu ich podawania związki macierzyste w wyniku procesu hydrolizy, zachodzącego po ich wchłonięciu
Animals also naturally produce progesteroneZwierzęta również wytwarzają progesteron w sposób naturalny
Application of tissue microarrays to the assessment of estrogen, progesterone and HER2 receptors in breast carcinomaZastosowanie mikromacierzy tkankowych do oceny receptorów estrogenowego, progesteronowego i HER2 w raku piersi.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy progesterone.Znalezione w 0,473 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.