Tłumaczenia na język polski:

  • progesteron   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
biochem. biochemia progesteron
 
the steroid hormone
 
(biochemistry, steroids, uncountable) A steroid hormone, secreted by the ovaries, whose function is to prepare the uterus for the implantation of a fertilized ovum and to maintain pregnancy.
 
(biochemistry, steroids, countable) A synthetic version of the compound, used in contraceptive pills and other pharmaceutical products.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

plasma progesteroneprogesteron osocza

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "progesterone", pamięć tłumaczeniowa

add example
In contrast , it should be noted that cp-Pharma stated , in response to a written question put to it by the Court , that it could not indicate whether the mode of administration of progesterone had an effect on the quantity of residues without carrying out a study on the residues concerned .W przeciwieństwie do Komisji , cp-Pharma w odpowiedzi na pisemne zapytanie skierowane do niej przez Trybunał odpowiedziała , że bez przeprowadzenia badań nie może wskazać , czy forma podania progesteronu ma wpływ na ilość pozostałości .
It is especially important to tell your doctor if you are taking any medicine for diabetes, thyroid disorder or any anticonvulsants, ciclosporin or steroid hormones such as oestrogens, progesterone or corticosteroidsSzczególnie ważne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki na cukrzycę, choroby tarczycy lub leki przeciwdrgawkowe, cyklosporynę lub hormony steroidowe, takie jak estrogeny, progesteron lub kortykosteroidy
progesterone in that annex .włącza progesteron do wykazu załącznika I do rozporządzenia .
However, these methods cannot distinguish between naturally occurring hormones and residues of progesterone as a means of controlling that the restrictions of use established in Directive ‧/EC are observedMetody te nie pozwalają jednak na rozróżnienie między hormonami pojawiającymi się naturalnie oraz pozostałościami progesteronu, co jest sposobem kontroli przestrzegania ograniczeń stosowania progesteronu, ustanowionych w dyrektywie ‧/WE
In both arms, after the last cycle of chemotherapy, patients with positive estrogen and/or progesterone receptors received tamoxifen ‧ mg daily for up to ‧ yearsW obu grupach po ostatnim cyklu chemioterapii pacjenci z dodatnimi receptorami estrogenowymi i (lub) progesteronowymi otrzymywali tamoksyfen w dawce ‧ mg na dobę przez okres aż do ‧ lat
Cp-Pharma adds that , in any event , the Commission could not adopt a measure concerning the MRL for progesterone which contradicts the opinion of the CVMP , while the Polish Government submits that Regulation No 1873 / 2003 is insufficiently reasoned with regard to the grounds on which the Commission decided not to follow that opinion .Cp-Pharma dodaje , że w każdym razie Komisja nie mogła przyjąć przepisów dotyczących MRL w stosunku do progesteronu , ponieważ jest to sprzeczne z opinią Komitetu ( CVMP ) , podczas gdy rząd polski podnosi , że rozporządzenie nr 1873 / 2003 jest niewystarczająco uzasadnione w zakresie powodów , dla których Komisja postanowiła nie postępować zgodnie z tą opinią .
Moreover , in my view the effects of the limitations on the mode of administration of progesterone imposed by Regulation No 1873 / 2003 are not merely declaratory in nature but are binding and legislative in character .Ponadto moim zdaniem skutki takiego ograniczenia formy podania progesteronu wynikające z rozporządzenia nr 1873 / 2003 nie są jedynie deklaratoryjne , lecz mają charakter legislacyjny i wiążący .
The impact of PBDEs on the activity of enzymes involved in the secretion of progesterone by the corpus luteum.Wpływ PBDE na aktywność enzymów biorących udział w sekrecji progesteronu przez ciałko żółte.
Measurement of serum FSH, LH and oestradiol during the study indicated some loss of suppression of ovarian hormonal activity in some women, although measurement of serum progesterone indicated that there was no hormonal evidence of ovulation in any of the ‧ subjectsPrzeprowadzony podczas badania pomiar stężenia FSH, LH i estradiolu w surowicy wskazywał na pewne osłabienie hamowania czynności hormonalnej jajników u niektórych kobiet, chociaż pomiary stężenia progesteronu w surowicy nie wykazywały hormonalnych dowodów wystąpienia owulacji u żadnej z ‧ pacjentek
Aside from the specific terms of Article 15 of Regulation No 2377 / 90 , I consider that Regulation No 1873 / 2003 has modified the scope of obligations imposed on the Member States by Directive 96 / 22 , as amended by Directive 2003 / 74 , in that the latter regulation effectively eliminates the possibility hitherto available for the Member States pursuant to Article 4 ( 1 ) of Direct- ive 96 / 22 to authorise the administration under certain conditions of progesterone to farm animals .Oprócz szczegółowych uregulowań art . 15 rozporządzenia nr 2377 / 90 , moim zdaniem rozporządzenie nr 1873 / 2003 zmodyfikowało zakres obowiązków nałożonych na państwa członkowskie dyrektywą 96 / 22 w brzmieniu wprowadzonym dyrektywą 2003 / 74 w ten sposób , że wyeliminowało w praktyce dotychczas istniejącą na podstawie art . 4 ust . 1 dyrektywy 96 / 22 możliwość zezwolenia przez państwa członkowskie pod pewnymi warunkami na podawanie zwierzętom gospodarskim progesteronu .
OPINION OF MR MAZÁK CASE C-448 / 06 progesterone form — a central and thus inextricable part of that regulation as a whole and cannot be severed from the remainder of the regulation .OPINIA J. MAZÁKA — SPRAWA C-448 / 06 progesteronu stanowią istotną i nieodłączną część tego rozporządzenia , i nie mogą zostać oddzielone od pozostałej jego części .
The level of endogenous secretion of progesterone in the animals is variable , depending notably on gender , age , breed and sexual cycle .Poziom endogennego wydzielania progesteronu u zwierząt jest zmienny , zależny w znacznym stopniu od rodzaju zwierzęcia , wieku , rasy oraz cyklu płciowego .
The inclusion of the active substance progesterone in Annex II to Regulation No 2377 / 90 was qualified by a note orWłączenie farmakologicznie czynnego progesteronu do załącznika II do rozporządzenia 2377 / 90 oznaczone zostało gwiazdką ( * )
As is apparent from the sixth and eighth recitals in the preamble to Regulation No 1873 / 2003 , the fact that endogenous progesterone cannot be distinguished from exogenous progesterone made it impossible to establish an MRL , for the purposes of inclusion of that substance in Annex I or III to Regulation No 2377 / 90 , which would exclude the existence of a risk to consumer health .W rzeczywistości bowiem , tak jak to wynika z motywu siódmego i ósmego rozporządzenia nr 1873 / 2003 , niemożliwość rozróżnienia progesteronu endogennego od egzogennego nie pozwala na ustalenie MRL w celu zamieszczenia tej substancji w załącznikach I lub III do rozporządzenia nr 2377 / 90 , z wykluczeniem istnienia niebezpieczeństwa dla zdrowia publicznego .
In addition , the Commission had to take account of the limitations on the use of progesterone imposed by Dir -ective 96 / 22 in order to prevent misuse of that product as a growth promoter .Ponadto Komisja musiała wziąć pod uwagę ograniczenia w stosowaniu progesteronu wynikające z dyrektywy 96 / 22 w celu zapobieżenia niewłaściwemu stosowaniu progesteronu w charakterze stymulatora wzrostu .
Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ July ‧ in Case C-‧/‧ P: Commission of the European Communities v CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Appeal- Regulation (EEC) No ‧/‧- Veterinary medicinal products- Establishment of a maximum residue level for progesterone- Conditions governing the non-contractual liability of the CommunityWyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ P Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Odwołanie- Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧- Weterynaryjne produkty lecznicze- Ustalanie maksymalnego limitu pozostałości dla progesteronu- Przesłanki odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty
Decreased serum estradiol and progesterone concentrations have been reported in women treated with human leukocyte interferonU kobiet leczonych ludzkim interferonem leukocytarnym stwierdzano zmniejszenie stężenia estradiolu i progesteronu
The 10th recital in the preamble to Regulation No 1873 / 2003 provides that the restrictions imposed by that regulation on the mode of administration of progesterone to animals of the bovine species are aimed at creating an additional safeguard against the possible misuse of veterinary medicinal products containing progesterone .Motyw 10 rozporządzenia nr 1873 / 2003 stanowi , że przewidziane przez to rozporządzenie ograniczenia w warunkach stosowania progesteronu u bydła mają na celu stworzenie dodatkowego zabezpieczenia dla uniknięcia niewłaściwego zastosowania weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających progesteron .
17 ; ‘ Directive 96 / 22 ’ ) , which is the version relevant to the dispute in the main proceedings , provides that Member States are to prohibit the administration to a farm animal of hormonal substances having a gestagenic effect , which includ es progesterone .( Dz.U. L 262 , s . 17 ) ( zwana dalej „ dyrektywą 96 / 22 ” ) , mającym zastosowanie do postępowania przed sądem krajowym przewiduje , że państwa członkowskie zakazują podawania zwierzętom gospodarskim substancji hormonalnych mających działanie gestagenne , do których należy progesteron .
Poland rejects the Commission claims that the prohibition of the use of progesterone in injectable form acts as an extra guarantee in order to prevent its misuse .Polska odrzuca twierdzenia Komisji , że zakaz używania progesteronu w postaci roztworu do iniekcji stanowi dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające nadużywaniu tej substancji .
While a particular substance must be listed in Annexes I to III to Regulation No 2377 / 90 in order to obtain a marketing authorisation pursuant to Directive 2001 / 82 and thereby comply with one of the conditions set by Article 4 ( 1 ) of Directive 96 / 22 in order for a Member State to authoris e its administration to farm animals , the Commission may not through its delegated powers under Regulation No 2377 / 90 impinge on the specific terms of Article 4 ( 1 ) of Directive 96 / 22 , which permits Member States , inter alia , to authorise the administration to farm animals of progesterone by injection in certain circumstances , and thereby unlawfully arrogate to itself legislative power which rightly rests with the European Parliament , the Council and the Commission .Podczas gdy dana substancja , aby uzyskać zezwolenie na wprowadzenie na rynek na podstawie dyrektywy 2001 / 82 , musi zostać umieszczona w wykazie załącznika I , II lub III rozporządzenia 2377 / 90 , czyli spełniać któryś z warunków określonych w art . 4 ust . 1 dyrektywy 96 / 22 , aby państwo członkowskie mogło zezwolić na podawanie jej zwierzętom gospodarskim , Komisja , działając na podstawie uprawnień delegowanych jej zgodnie z rozporządzeniem nr 2377 / 90 , nie może naruszać szczegółowych uregulowań zawartych w art . 4 ust . 1 dyrektywy 96 / 22 , który dopuszcza między innymi zezwolenie przez państwa członkowskie na podawanie zwierzętom gospodarskim w pewnych okolicznościach progesteronu w postaci iniekcji , czyli bezprawnie przejmować uprawnień , które zgodnie z przepisami należą do Parlamentu Europejskiego , Rady i Komisji .
On the grounds set out in paragraphs 31 to 33 of the present judgment , the Commission could legitimately restrict the inclusion of progesterone in Annex II to that regulation to a specific method of administration , that is to say intravaginally . InZe względów , o których mowa w pkt 31 – 33 niniejszego wyroku , Komisja mogła zgodnie z prawem ograniczyć zamieszczenie progesteronu w załączniku II do rzeczonego rozporządzenia do szczególnej formy podawania , to znaczy w drodze
There was a tendency towards an increased incidence of LH and progesterone rises in women with a higher body weight (> ‧ kg), but no effect on clinical outcome was observedU kobiet z większą masą ciała (> ‧ kg) występowała tendencja częstszego wzrostu stężenia LH i progesteronu, ale nie obserwowano wpływu tego zjawiska na wynik kliniczny
Serum levels of LH, FSH and progesterone were not significantly affectedStężenia LH, FSH oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione
I therefore consider that Regulation No 1873 / 2003 by limiting the mode of administration of progesterone to intravaginal use effectively departs from the terms of Article 4 ( 1 ) of Directive 96 / 22 .Uważam zatem , że rozporządzenie nr 1873 / 2003 , ograniczając formę podania progesteronu do podawania drogą dopochwową , odbiega od sformułowania art . 4 ust . 1 dyrektywy 96 / 22 .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 154 zdań frazy progesterone.Znalezione w 0,508 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.