Tłumaczenia na język polski:

  • progesteron   
     
    chemicals

Pozostałe znaczenia:

 
biochem. biochemia progesteron
 
the steroid hormone
 
(biochemistry, steroids, uncountable) A steroid hormone, secreted by the ovaries, whose function is to prepare the uterus for the implantation of a fertilized ovum and to maintain pregnancy.
 
(biochemistry, steroids, countable) A synthetic version of the compound, used in contraceptive pills and other pharmaceutical products.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

plasma progesteroneprogesteron osocza

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "progesterone", pamięć tłumaczeniowa

add example
Decreased serum estradiol and progesterone concentrations have been reported in women treated with human leukocyte interferonU kobiet leczonych ludzkim interferonem leukocytarnym stwierdzano zmniejszenie stężenia estradiolu i progesteronu
progesterone,-Ethisterone*progesteron,-ethisteron*
Serum levels of luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH) and progesterone were not significantly affectedStężenia hormonu luteinizującego (LH), hormonu folikulotropowego (FSH) oraz progesteronu w surowicy nie zostały znacząco zmienione
No threshold levels can be defined for progesterone in this regardPod tym względem nie można określić żadnych progowych poziomów progesteronu
In the light of the results of a dispute settlement case brought before the World Trade Organisation (WTO) by the United States of America and by Canada (the Hormones case) and recommendations made in that respect by the WTO Dispute Settlement Body on ‧ February ‧, the Commission immediately initiated a complementary risk assessment, in accordance with the requirements of the Agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures (WTO-GATT) as interpreted by the appellate body in the Hormones case, of the six hormonal substances (oestradiol ‧ß, testosterone, progesterone, trenbolone acetate, zeranol and melengestrol acetate) whose administration for animal growth promotion purposes is prohibited by Directive ‧/ECW świetle wyników dyskusji na temat rozstrzygania sporu wniesionego do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przez Stany Zjednoczone Ameryki i przez Kanadę (sprawa hormonów) [‧] i rekomendacji dokonanych w tej sprawie przez Organ WTO Organowi Rozstrzygania Sporu ‧ lutego ‧ r., Komisja niezwłocznie rozpoczęła ocenę dodatkowego ryzyka, zgodnie z wymaganiami Porozumienia w sprawie zastosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (WTO-GATT) [‧]
Establishment of a maximum residue level for progesteroneUstalanie maksymalnego limitu pozostałości dla progesteronu
It is especially important to tell your doctor if you are taking any medicine for diabetes, thyroid disorder or any anticonvulsants, ciclosporin or steroid hormones such as oestrogens, progesterone or corticosteroidsSzczególnie ważne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki na cukrzycę, choroby tarczycy lub leki przeciwdrgawkowe, cyklosporynę lub hormony steroidowe, takie jak estrogeny, progesteron lub kortykosteroidy
In addition, rosiglitazone inhibited ovarian oestradiol and progesterone synthesis and lowered plasma levels of these hormones resulting in effects on oestrus/menstrual cycles and fertility (see sectionPonadto rozyglitazon hamował syntezę estradiolu i progesteronu przez jajniki oraz zmniejszał stężenie tych hormonów, prowadząc tym samym do zaburzenia cyklów rujowych i(lub) miesiączkowych i zaburzeń płodności (patrz punkt
It is therefore considered appropriate to include progesterone in Annex ‧ to Regulation (EEC) No ‧ in accordance with the Annex to the present proposal for a Commission Regulation, which limits the use of progesterone to this specific purpose and product formulationZ tego względu wydaje się odpowiednie włączenie progesteronu do załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ zgodnie z załącznikiem do niniejszej propozycji rozporządzenia Komisji, które ogranicza stosowanie progesteronu do tego szczególnego celu i formy produktu
the administering to farm animals, for therapeutic purposes, of oestradiol ‧ â, testosterone and progesterone and derivatives which readily yield the parent compound on hydrolysis after absorption at the site of applicationpodawanie zwierzętom gospodarskim, w celach leczniczych, estradiolu ‧ ß, testosteronu i progesteronu oraz ich pochodnych, łatwo uwalniających w miejscu ich podawania związki macierzyste w wyniku procesu hydrolizy, zachodzącego po ich wchłonięciu
The level of endogenous secretion of progesterone in the animals is variable, depending notably on gender, age, breed and sexual cyclePoziom endogennego wydzielania progesteronu u zwierząt jest zmienny, zależny w znacznym stopniu od rodzaju zwierzęcia, wieku, rasy oraz cyklu płciowego
The CVMP considered in its initial and subsequent evaluations, that it was not necessary, for the protection of public health, to establish maximum residues limits for progesterone when used in veterinary medicinal products authorised in accordance with Community legislationKomitet ds. weterynaryjnych produktów leczniczych na podstawie swych początkowych i późniejszych ocen uważa, że dla ochrony zdrowia publicznego nie było konieczne ustalenie maksymalnych limitów pozostałości progesteronu stosowanego w weterynaryjnych produktach leczniczych zatwierdzonych zgodnie z prawodawstwem Wspólnoty
In both arms, after the last cycle of chemotherapy, patients with positive estrogen and/or progesterone receptors received tamoxifen ‧ mg daily for up to ‧ yearsW obu grupach po ostatnim cyklu chemioterapii pacjenci z dodatnimi receptorami estrogenowymi i (lub) progesteronowymi otrzymywali tamoksyfen w dawce ‧ mg na dobę przez okres aż do ‧ lat
I am supposed to take progesterone to help me with the crisisMuszę brać progesteron aby wyciągnął mnie z kryzysu
Analysis of the relatioship between the age of menarche and levels of estradiol and progesterone in adult women.Badanie zależności pomiędzy wiekiem pierwszej miesiączki a stężeniami estradiolu i progesteronu wśród dorosłych kobiet.
Progesterone concentrations were not affected when the medicinal products were co-administeredStężenia progesteronu nie zmieniały się podczas jednoczesnego podawania tych produktów leczniczych
During Orgalutran treatment the average incidence of LH rises (> ‧ IU/l) with concomitant progesteron rise (> ‧ ng/ml) was ‧ % compared to ‧ % during GnRH agonist treatmentPodczas leczenia preparatem Orgalutran przeciętne występowanie wzrostu stężenia LH (> ‧ j. m./l) ze współwystępującym wzrostem stężenia progesteronu (> ‧ ng/mml) wynosiło ‧, ‧ % w porównaniu z ‧, ‧ % podczas leczenia agonistą GnRH
It has therefore proposed to include progesterone in the list in Annex ‧ of Regulation (EEC) NoZ tego względu Komitet zaproponował włączenie progesteronu do wykazu w załączniku ‧ rozporządzenia (EWG) nr
The relation between progesterone and oestrogen levels and aggressive behaviours in womenZależność pomiedzy stężeniami progesteronu i estrogenu a zahowaniami agresywnymi u kobiet
The combination of estrogen-and/or progesterone-based contraceptives and INTELENCE can be used without dose adjustmentŚrodki antykoncepcyjnych zawierające estrogeny i (lub) progesteron można podawać razem z preparatem INTELENCE bez zmiany dawki
Application of tissue microarrays to the assessment of estrogen, progesterone and HER2 receptors in breast carcinomaZastosowanie mikromacierzy tkankowych do oceny receptorów estrogenowego, progesteronowego i HER2 w raku piersi.
The Commission considers that safeguards as to the possibility of misuse of veterinary medicinal products containing progesterone are necessaryKomisja uważa, że zabezpieczenia dotyczące możliwości niewłaściwego zastosowania weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających progesteron są konieczne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60 zdań frazy progesterone.Znalezione w 1,465 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.