wymowa: IPA: /ˈprɪnsɪpəl/ ˈprɪnsɪpəl ˈprɪnsəpəl /ˈprɪnsəpəl/      

Tłumaczenia na język polski:

 • kapitał   
  (Noun  )
   
  The money originally invested or loaned
 • podmiot zabezpieczeń   
   
  In Windows-based computers, an account (such as a user, security group, device, or computer) that can be granted or denied access to resources.
 • podstawowy   
  (Adjective  )
   
  primary, main
 • pryncypał   
   
  daw. dawniej, dawny przełożony
 • przełożony   
   
  osoba wyższa rangą, mająca władzę nad kimś lub czymś
 • czołowy   
 • dyrektor   
 • główny   
 • główny zobowiązany   
 • kapitalny   
 • kierownik     
 • kierownik szkoły   
 • kwota główna (kredytu, długu)   
 • mocodawca   
 • pryncypalny   
 • pryncypialny   
 • szef   
 • zasadniczy   
 • zleceniodawca   

Pozostałe znaczenia:

 
główny
 
ekon. ekonomia kwota nominalna
 
praw. prawniczy zleceniodawca
 
odtwórca głównej roli
 
szef, pryncypał
 
mocodawca
 
kapitał
 
(finance, uncountable) The money originally invested or loaned, on which basis interest and returns are calculated
 
A company represented by a sales person
 
(North America) A partner or owner of a business.
 
principal (invest.)
 
The most important element.
 
(North America, Australian, New Zealand) The principal administrator of a school
 
Primary; most important in a group.
 
One who directs another (the agent) to act on one's behalf
 
The principal administrator of a school
 
principal (e.g. in a loan)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (45)

Balaton PrincipalityKsięstwo Błatneńskie
Chernihiv PrincipalityKsięstwo Czernihowskie
Danubian PrincipalitiesKsięstwo Rumunii
democratic republic of sao tome and principedemokratyczna republika wysp Św. tomasza i książęcej
principal databasedublowana baza danych
principal fellingużytkowanie główne; użytkowanie rębne
principal idealideałów głównych
principal marginal distributiongłówny rozkład brzegowy
principal of an organiser of a sale by public auctionzleceniodawca sprzedaży w drodze aukcji publicznej
Principal Onlypapiery kapitałowe
principal place of businesssiedziba główna
principal serverserwer dublowany
principal tax authoritygłówny organ podatkowy
principal taxpayergłówny podatnik
principal-only bondobligacja nieoprocentowana
principalityksięstwo;
PrincipalityKsięstwo
Principality of AchaeaKsięstwo Achai
Principality of AndorraKsięstwo Andory; Andora
Principality of AntiochKsięstwo Antiochii
Principality of AsturiasAsturia
Principality of Hutt RiverHutt River
principality of liechtensteinksięstwo lichtenstein
Principality of LiechtensteinLiechtenstein; Księstwo Liechtenstein
principality of monacoksięstwo monako; monako
Principality of NitraKsięstwo Nitrzańskie
Principality of Pindus and Voivodship of MacedoniaKsięstwo Pindosu
Principality of PolatskKsięstwo Połockie
Principality of RutheniaKsięstwo Ruskie
Principality of SealandSealandia; Księstwo Sealandii
Principality of SeborgaSeborga
principallygłównie; oddzielnie; osobno; szczególnie; ; zwłaszcza
PrincipatePryncypat
principeksiążęca (wyspa)
Principe de AsturiasPrincipe de Asturias
principesprincipes
san thome and principeŚwiętego tomasza i książęca (wyspy)
sao tome and principewyspy Świętego tomasza i książęca
security principalpodmiot zabezpieczeń
security principal namenazwa podmiotu zabezpieczeń
service principal namegłówna nazwa usługi
Upper Oka PrincipalitiesKsięstwa Wierchowskie
user principal namegłówna nazwa użytkownika
user principal name suffixsufiks głównych nazw użytkowników
Vice Principal NeroJózefina Anwhistle

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "principal", pamięć tłumaczeniowa

add example
also calls upon the institutions to consider the possibility of providing some assistance in translating the principal elements of an initiative that has been declared admissible into all the official languages of the European Union, so that all the citizens of the Union can be made aware of itApeluje ponadto do instytucji o rozważenie możliwości udzielania pomocy w tłumaczeniu na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej głównych elementów inicjatywy uznanej za dopuszczalną, tak by wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogli się z nią zapoznać
It is a principal question.Jest to sprawa o zasadniczym znaczeniu.
Order the Principality of Liechtenstein to bear the costs of the proceedingsobciążyć Księstwo Liechtensteinu kosztami postępowania
Everybody expects me to do everything around here because I' m the principalWszyscy uważają, że powinienem wszystko tu robić bo jestem dyrektorem
Turnover from the principal activity at the NACE Rev.‧ three-digit levelObrót z podstawowego rodzaju działalności na trzycyfrowym poziomie klasyfikacji NACE wersja
` Moreover , the principal objective of regional policy is to prevent a two-speed telecommunications society from coming about .Z drugiej strony zasadnicz ym celem polityki regionalnej jest niedopuszczenie do powstania spoıecze ┴ stwa dwùch pr ┢ dko ┾ ci w zakresie dost ┢ pu do telekomunikacji .
dB(A) for AWDs intended principally for vehicles of categories M and N, and motor cycles with a power greater than ‧ kWb) ‧ dB(A) w przypadku DUO przeznaczonych zasadniczo dla pojazdów kategorii M i N oraz motocykli o mocy większej niż ‧ kW
Table 9.2 European Union Agencies and Executive Agencies Principal data — —Tabela 9.2 – Agencje i agencje wykonawcze Unii Europejskiej – dane podstawowe
Additionally , the evaluation of the offers and the award of contracts are based principally on comparative data of the offers received , with no systematic comparison with other sources ofinformation such as market prices .Ponadto ocena oferti udzielanie zamówień opiera się w zasadniczej mierze na danych porównawczych pochodzących ze złożonych ofert , bezsystematycznegozestawianiaichzinnymiźródłamiinformacji , np. z cenamirynkowymi .
insurance corporations and pension funds: non-monetary financial corporations and quasi-corporations principally engaged in financial intermediation as the consequence of the pooling of risks (the ‧ paragraphs ‧ toinstytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne: niemonetarne przedsiębiorstwa finansowe i jednostki typu przedsiębiorstwo, których działalność polega głównie na pośrednictwie finansowym będącym konsekwencją podziału ryzyka ( ‧ par
It must , however , be pointed out that the principal words which make up the mark applied for have already been used in slogans concerning drinks . OHIM refers in this regard to the following examples : ‘ vollkommener genuß ’ of Efes Pilsener , ‘ gerolsteiner. einfach vollkommen ’ of Gerolsteiner , ‘ in jeder weise vollkommen ’ of Jacobs Kaffee , ‘ ursprung des biers ’ of Weihenstephan or even , ‘ so gesund wie sein ursprung ’ of Volvic .Należy jednak podkreślić , że istotne słowa wchodzące w skład zgłoszonego znaku towarowego były już używane w sloganach odnoszących się do napojów .
It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default on a loan granted under the Decisions referred to belowUmożliwi ona Komisji, w razie konieczności, obsługę zadłużenia (zwrot kwoty nominalnej, odsetek i innych kosztów) w przypadku niewywiązania się dłużnika z obowiązku spłaty pożyczki udzielonej na podstawie decyzji określonych poniżej
Nonetheless, the Commission considers that Article ‧) will generally not be applicable to the obligations imposed on the agent as to the contracts negotiated and/or concluded on behalf of the principal where property in the contract goods bought or sold does not vest in the agent, or the agent does not himself supply the contract services and where the agentNiemniej jednak Komisja uważa, że art. ‧ ust. ‧ nie będzie zwykle miał zastosowania do obowiązków nałożonych na agenta w odniesieniu do umów negocjowanych i/lub zawieranych w interesie dającego zlecenie, jeżeli agentowi nie jest przyznane prawo własności do zakupionych lub sprzedanych towarów objętych umową lub jeżeli sam nie świadczy usług objętych umową i jeżeli agent
I voted in favour of the recommendation to the Commission concerning the criteria and mechanisms for establishing the state responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State, in Switzerland and - if the protocol is ratified, as the majority of the European Parliament hopes - in the Principality of Liechtenstein as well.Zagłosowałem za przyjęciem zalecenia dla Komisji dotyczącego kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim, w Szwajcarii, a także - jeśli protokół zostanie ratyfikowany, na co liczy większość w Parlamencie Europejskim - w Księstwie Lichtensteinu.
It is necessary , in that context , to consider whether that consent forms part of a procedure carried out in several stages involving a principal decision and implementing decisions and whether account is to be taken of the cumulative effect of several projects whose impact on the environment must be assessed globally .W tym kontekście należy zbadać , czy to zezwolenie na inwestycję wpisuje się w wieloetapową procedurę obejmującą decyzję główną i decyzje wykonawcze oraz czy należy uwzględnić łączny skutek kilku przedsięwzięć , których oddziaływanie na środowisko naturalne powinno z ostać ocenione całościowo .
Enova's principal task is to implement the support schemes, administer the Energy Fund and reach the energy policy objectives which the Norwegian Parliament approved inGłównym zadaniem Enovy jest wdrażanie programów wsparcia, zarządzanie Funduszem Energetyki oraz osiąganie celów polityki energetycznej, które norweski parlament zatwierdził w ‧ r
The new definition lists as alternatives the statutory seat, the central administration, or the principal place of business of the company or other legal personW nowej definicji wyszczególnia się jako alternatywne siedzibę statutową, główny organ zarządzający lub główne przedsiębiorstwo spółki lub innej osoby prawnej
The semi-elliptical crack shall be modelled at the locations specified in paragraph F.‧. of appendix F. The crack shall be oriented such that the highest tensile principal stress shall drive the crackPółeliptyczne pęknięcie modeluje się w miejscach określonych w pkt F.‧. załącznika F. Pęknięcie ustawie się w kierunku najwyższego podstawowego naprężenia
Yet much of the iconic quality of urban music lies in the perceived or actual rivalry between the principal artistsJeszcze wiele gatunków miejskiej muzyki leży w odczuciach albo rzeczywistych rywalizacjach, pomiędzy głównymi artystami
for multi-sector services involving a change of aircraft, no combination of flights may be featured more than once in any principal displayw usługach wielosektorowych, uwzględniających zmianę pokładu samolotu, żadne zestawienie połączeń nie może być wyróżnione więcej niż jeden raz w żadnym rejestrze głównym
The Principal shall be responsible for the smooth running of the SchoolDyrektor jest odpowiedzialny za właściwe działanie Szkoły
This appropriation is intended principally to cover installation and re-installation expenses for staff obliged to move after entering the service and resettle on leaving itŚrodki te przeznaczone są przede wszystkim na dodatek z tytułu zagospodarowania i ponownego zagospodarowania należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków oraz w związku z całkowitym zaprzestaniem ich wykonywania połączonym z ponownym osiedleniem się w innej miejscowości
This item is intended to cover the secretarial allowance paid to temporary staff in category C employed as shorthand-typists or typists, teleprinter operators, typesetters, executive secretaries or principal secretaries recruited before ‧ MayŚrodki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu, zatrudnionych przed dniem ‧ maja ‧ r
tobacco products or cigarettes or product placement from undertakings whose principal activity is the manufacture or sale of cigarettes and other tobacco productswyroby tytoniowe lub papierosy lub wyroby przedsiębiorstw, których zasadnicza działalność polega na produkcji lub sprzedaży papierosów i innych wyrobów tytoniowych
These programmes shall define the principal objectives of, and guidelines for, Community assistance in the areas of cooperation set out in Annex ‧ and would, as far as possible, include indicative financial estimatesProgramy te określają podstawowe cele oraz wytyczne pomocy wspólnotowej w obszarach współpracy określonych w załączniku II, i mogłyby, w miarę możliwości w największym zakresie, obejmować orientacyjne szacunki finansowe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6532 zdań frazy principal.Znalezione w 2,676 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.