wymowa: IPA: /ˈprɪnsɪpəl/ ˈprɪnsɪpəl ˈprɪnsəpəl /ˈprɪnsəpəl/      

Tłumaczenia na język polski:

 • kapitał   
  (Noun  )
   
  The money originally invested or loaned
 • podmiot zabezpieczeń   
   
  In Windows-based computers, an account (such as a user, security group, device, or computer) that can be granted or denied access to resources.
 • podstawowy   
  (Adjective  )
   
  primary, main
 • pryncypał   
   
  daw. dawniej, dawny przełożony
 • przełożony   
   
  osoba wyższa rangą, mająca władzę nad kimś lub czymś
 • czołowy   
 • dyrektor   
 • główny   
 • główny zobowiązany   
 • kapitalny   
 • kierownik     
 • kierownik szkoły   
 • kwota główna (kredytu, długu)   
 • mocodawca   
 • pryncypalny   
 • pryncypialny   
 • szef   
 • zasadniczy   
 • zleceniodawca   

Pozostałe znaczenia:

 
główny
 
ekon. ekonomia kwota nominalna
 
praw. prawniczy zleceniodawca
 
odtwórca głównej roli
 
szef, pryncypał
 
mocodawca
 
kapitał
 
(finance, uncountable) The money originally invested or loaned, on which basis interest and returns are calculated
 
A company represented by a sales person
 
(North America) A partner or owner of a business.
 
principal (invest.)
 
The most important element.
 
(North America, Australian, New Zealand) The principal administrator of a school
 
Primary; most important in a group.
 
One who directs another (the agent) to act on one's behalf
 
The principal administrator of a school
 
principal (e.g. in a loan)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (45)

Balaton PrincipalityKsięstwo Błatneńskie
Chernihiv PrincipalityKsięstwo Czernihowskie
Danubian PrincipalitiesKsięstwo Rumunii
democratic republic of sao tome and principedemokratyczna republika wysp Św. tomasza i książęcej
principal databasedublowana baza danych
principal fellingużytkowanie główne; użytkowanie rębne
principal idealideałów głównych
principal marginal distributiongłówny rozkład brzegowy
principal of an organiser of a sale by public auctionzleceniodawca sprzedaży w drodze aukcji publicznej
Principal Onlypapiery kapitałowe
principal place of businesssiedziba główna
principal serverserwer dublowany
principal tax authoritygłówny organ podatkowy
principal taxpayergłówny podatnik
principal-only bondobligacja nieoprocentowana
principalityksięstwo;
PrincipalityKsięstwo
Principality of AchaeaKsięstwo Achai
Principality of AndorraKsięstwo Andory; Andora
Principality of AntiochKsięstwo Antiochii
Principality of AsturiasAsturia
Principality of Hutt RiverHutt River
principality of liechtensteinksięstwo lichtenstein
Principality of LiechtensteinLiechtenstein; Księstwo Liechtenstein
principality of monacoksięstwo monako; monako
Principality of NitraKsięstwo Nitrzańskie
Principality of Pindus and Voivodship of MacedoniaKsięstwo Pindosu
Principality of PolatskKsięstwo Połockie
Principality of RutheniaKsięstwo Ruskie
Principality of SealandSealandia; Księstwo Sealandii
Principality of SeborgaSeborga
principallygłównie; oddzielnie; osobno; szczególnie; ; zwłaszcza
PrincipatePryncypat
principeksiążęca (wyspa)
Principe de AsturiasPrincipe de Asturias
principesprincipes
san thome and principeŚwiętego tomasza i książęca (wyspy)
sao tome and principewyspy Świętego tomasza i książęca
security principalpodmiot zabezpieczeń
security principal namenazwa podmiotu zabezpieczeń
service principal namegłówna nazwa usługi
Upper Oka PrincipalitiesKsięstwa Wierchowskie
user principal namegłówna nazwa użytkownika
user principal name suffixsufiks głównych nazw użytkowników
Vice Principal NeroJózefina Anwhistle

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "principal", pamięć tłumaczeniowa

add example
Post-employment benefit plans are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditionsProgramy świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia dzielą się na programy określonych składek i programy określonych świadczeń, w zależności od sensu ekonomicznego takiego programu wynikającego z jego podstawowych zasad
acting unanimously on a proposal from the Principal of the School, approve the work programmezatwierdza jednogłośnie program pracy, na podstawie wniosku dyrektora Szkoły
Declares that, by requiring lawyers, patent lawyers, auditors and trustees to be, by reason of their residence, in a position to fulfil their tasks actually and on a regular basis, the Principality of Liechtenstein has failed to fulfil its obligations under Article ‧ of the EEA Agreementorzeka, że wymagając od prawników, rzeczników patentowych, audytorów i powierników, aby byli ze względu na swoje miejsce zamieszkania w stanie w sposób rzeczywisty i regularny wykonywać swoje obowiązki, Księstwo Lichtensteinu uchybiło swoim zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. ‧ Porozumienia EOG
The calcium sensing receptor on the surface of the chief cell of the parathyroid gland is the principal regulator of PTH secretionReceptory wykrywające wapń na powierzchni głównych komórek gruczołu przytarczycznego zapewniają podstawową regulację wydzielania PTH
be a public or private organisation with legal status, whose principal activity is in the cultural sphere (cultural and creative sectors); andbyć publiczną lub prywatną organizacją posiadającą status prawny, której podstawowa działalność należy do sfery kultury (sektor kulturalny i twórczy), oraz
Regarding the acquisition of residence for secondary use, the Law provides that for a period of five years, following Cyprus's accession to EU, EU nationals not permanently residing in Cyprus and EU registered companies not having their registered office, central administration or principal place of business in Cyprus, may not acquire real estate for the purpose of using it as secondary residence, without prior authorisation by the Council of Ministers, which has delegated its authority to the District Officers, as mentioned aboveJeśli chodzi o nabywanie drugiego domu, ustawa przewiduje, że przez okres pięciu lat po przystąpieniu Cypru do UE obywatele UE niezamieszkujący na stałe na Cyprze i spółki zarejestrowane w UE nieposiadające siedziby, centralnej administracji lub głównego biura na Cyprze, nie mogą nabywać nieruchomości, aby wykorzystać je w charakterze drugiego domu bez uprzedniej zgody Rady Ministrów, która przekazała swoje uprawnienia dyrektorom regionalnym, jak wspomniano powyżej
` Moreover , the principal objective of regional policy is to prevent a two-speed telecommunications society from coming about .Z drugiej strony zasadnicz ym celem polityki regionalnej jest niedopuszczenie do powstania spoıecze ┴ stwa dwùch pr ┢ dko ┾ ci w zakresie dost ┢ pu do telekomunikacji .
Table 9.2 European Union Agencies and Executive Agencies Principal data — —Tabela 9.2 – Agencje i agencje wykonawcze Unii Europejskiej – dane podstawowe
MPA is metabolised principally by glucuronyl transferase to form the phenolic glucuronide of MPA (MPAG), which is not pharmacologically activeMPA jest metabolizowany głównie przy udziale glukuronylotransferazy do fenolowego glukuronidu MPA (MPAG), który nie jest farmakologicznie aktywny
For those programmes, the Commission may conclude that it can rely principally on the audit evidence provided by the Member States and that it will carry out its own on-the-spot checks only if there is evidence to suggest shortcomings in the systemsW odniesieniu do tych programów Komisja może stwierdzić, że może polegać głównie na dowodach z audytów przedstawionych przez państwa członkowskie oraz że przeprowadzi ona własne kontrole na miejscu jedynie w przypadku istnienia dowodów sugerujących braki w systemach
Additionally , the evaluation of the offers and the award of contracts are based principally on comparative data of the offers received , with no systematic comparison with other sources ofinformation such as market prices .Ponadto ocena oferti udzielanie zamówień opiera się w zasadniczej mierze na danych porównawczych pochodzących ze złożonych ofert , bezsystematycznegozestawianiaichzinnymiźródłamiinformacji , np. z cenamirynkowymi .
It must , however , be pointed out that the principal words which make up the mark applied for have already been used in slogans concerning drinks . OHIM refers in this regard to the following examples : ‘ vollkommener genuß ’ of Efes Pilsener , ‘ gerolsteiner. einfach vollkommen ’ of Gerolsteiner , ‘ in jeder weise vollkommen ’ of Jacobs Kaffee , ‘ ursprung des biers ’ of Weihenstephan or even , ‘ so gesund wie sein ursprung ’ of Volvic .Należy jednak podkreślić , że istotne słowa wchodzące w skład zgłoszonego znaku towarowego były już używane w sloganach odnoszących się do napojów .
A general illustration for principal passing beam and beam contributors and correlated light source optionsRysunek ogólny głównych świateł mijania i wszystkich źródeł światła oraz powiązanych opcji źródeł światła
The economic benefits embodied in an item of property, plant and equipment are consumed by the enterprise principally through the use of the assetKorzyści ekonomiczne pochodzące z pozycji rzeczowych aktywów trwałych konsumowane są przez jednostkę gospodarczą przede wszystkim w drodze użytkowania składnika aktywów
An action against the Principality of Liechtenstein was brought before the EFTA Court on ‧ June ‧ by the EFTA Surveillance Authority, represented by Bjørnar Alterskjær and Ólafur Jóhannes Einarsson, acting as Agents of the EFTA Surveillance Authority, rue Belliard ‧, ‧ Brussels, BELGIUMSkarga przeciwko Księstwu Liechtensteinu została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu ‧ czerwca ‧ r. przez Urząd Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Bjørnara Alterskjæra i Ólafura Jóhannesa Einarssona, działających jako przedstawiciele Urzędu Nadzoru EFTA, ‧, Rue Belliard, ‧ Bruksela, BELGIA
Principal activitiesDziałalność podstawowa
It is necessary , in that context , to consider whether that consent forms part of a procedure carried out in several stages involving a principal decision and implementing decisions and whether account is to be taken of the cumulative effect of several projects whose impact on the environment must be assessed globally .W tym kontekście należy zbadać , czy to zezwolenie na inwestycję wpisuje się w wieloetapową procedurę obejmującą decyzję główną i decyzje wykonawcze oraz czy należy uwzględnić łączny skutek kilku przedsięwzięć , których oddziaływanie na środowisko naturalne powinno z ostać ocenione całościowo .
The operation may be conducted under a principal-based programme i.e. the bank offering this programme is considered the final counterparty, or under an agency-based programme i.e. the bank offering this programme acts only as agent, and the final counterparty is the institution with which the security lending transactions are effectively conductedTransakcja może być prowadzona w programie opartym na faktycznym uczestnictwie tj. bank oferujący ten program uważany jest za ostatecznego kontrahenta transakcji lub w ramach programu funkcjonującego na zasadzie agencji tj. bank oferujący ten program działa tylko jako agent, a ostatecznym kontrahentem jest instytucja, z którą faktycznie prowadzi się zabezpieczone transakcje pożyczkowe
Other parts and accessories, if suitable for use solely or principally with a particular kind of machine, instrument or apparatus, or with a number of machines, instruments or apparatus of the same heading (including a machine, instrument or apparatus of heading ‧, ‧ or ‧) are to be classified with the machines, instruments or apparatus of that kindpozostałe części i akcesoria, jeżeli nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie z konkretnym typem maszyny, przyrządu lub aparatury, lub z pewną liczbą maszyn, przyrządów lub aparatury objętych tą samą pozycją (włącznie z maszyną, przyrządem lub aparaturą, objętym pozycją ‧, ‧ lub ‧), należy klasyfikować do maszyn, przyrządów lub aparatury właściwego rodzaju
A mass balance study showed that approximately ‧ % of radiolabelled olanzapine appeared in urine, principally as metabolitesBadanie bilansu masy wykazało, e około ‧ % znakowanej radioaktywnie olanzapiny wyst powało w moczu, głównie w postaci metabolitów
Under the terms of Article ‧ [of Directive ‧/‧/EC]- read in the light of the preamble emphasising that the principal aim of measures controlling the prices of medicinal products is the promotion of public health by ensuring the availability of adequate supplies of medicinal products at a reasonable cost and preventing disparities in such measures [which] may hinder or distort intra-Community trade in medicinal products- is it compatible with the Community rules to adopt measures which refer to economic values attributed to that expenditure on the basis of predictions rather than values which have been ascertained (this question relates to both situations)?czy w rozumieniu wspomnianego art. ‧, interpretowanego w świetle założeń przyjętych zgodnie z głównym celem środków kontroli cen produktów leczniczych, jakim jest wspieranie zdrowia publicznego poprzez zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w produkty lecznicze dostępne po umiarkowanych cenach oraz unikanie różnic we wspomnianych środkach mogących wpływać na handel produktami leczniczymi wewnątrz Wspólnoty lub zakłócać go- można uznać, że przyjęcie środków, które odwołują się do przewidywanej a nie ustalonej kwoty wydatków jest zgodne z prawem wspólnotowym (pytanie obejmuje obydwa przypadki
Additional Agreement between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein extending to the Principality of Liechtenstein the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural productsDodatkowe porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu rozszerzające na Księstwo Liechtensteinu stosowanie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi
Once this principal mandate or objective has been achieved, or in so far as it is achieved, the mandate is to ensure that monetary policy is coordinated with the rest of the economic policy objectives.W przypadku realizacji tego podstawowego zadania lub celu, albo na tyle, na ile zostanie on zrealizowany, zadaniem banku jest koordynowanie polityki monetarnej z pozostałymi celami polityki gospodarczej.
Principal measures proposed and commentsPodstawowe zaproponowane środki i uwagi na ich temat
DECLARATION BY THE EEA COUNCIL concerning nationals of the Principality of Liechtenstein who hold higher-education diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three yearsDEKLARACJA RADY EOG dotycząca obywateli Księstwa Liechtensteinu, którzy posiadają przyznane w państwie trzecim dyplomy wyższego wykształcenia wydane po zakończeniu edukacji zawodowej oraz co najmniej trzyletniego okresu kształcenia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6532 zdań frazy principal.Znalezione w 3,676 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.