wymowa: IPA: /poʊst/ pəʊst /pəʊst/ poʊst , SAMPA: /poUst/ poUst /p@Ust/ p@Ust      

Tłumaczenia na język polski:

 • poczta   
   
  korespondencja, listy
   
  instytucja zajmująca się przekazywaniem listów, paczek, towarów, pieniędzy itp.
 • ogłaszać   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • post   
  (Noun  m)
   
  individual message in a forum
   
  inform. informatyka , slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
 • księgować   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • słup   
   
  pionowa podpora w kształcie walca;
 • afiszować   
 • artykuł     
 • filar     
 • godność     
 • korespondencja   
 • lokal   
 • miejsce     
 • miejscowość   
 • nadawać   
 • nadać   
 • naklejać   
 • plac   
 • placówka   
 • po   
 • podpora   
 • posada   
 • posterunek   
 • pozycja   
 • rewir   
 • serwis   
 • stanowisko   
 • słupek   
 • urząd   
 • wysłać   
 • zakładać   
 • zastawa   
 • zawiadamiać   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy zdobyć (punkty)
 
amer. amerykański angielski zapłacić rachunek
 
wysłać coś
 
wysłać kogoś na jakieś stanowisko
 
ogłaszać
 
kartka z wiadomością, wywieszona na tablicy; post (wiadomość na grupie dyskusyjnej)
 
stanowisko pracy
 
the post sport. termin sportowy słupek (bramki)
 
słup ( również w złożeniach )
 
placówka, oddział firmy, posterunek
 
poczta, korespondencja
 
poczta (budynek, instytucja)
 
to send mail
 
A message posted in an electronic forum.
 
To make public with, or as if with, a poster.
 
To place so as to be noticed.
 
(transitive, poker) To pay (a blind)
 
An individual message or parcel sent by mail.
 
(transitive) To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review.
 
assigned station
 
A long dowel or plank protruding from the ground; a fence post; a light post.
 
A pole in a battery
 
An assigned station; a guard post.
 
method of sending mail
 
To enter (e.g. a message) on a public list.
 
(transitive, Internet) To send to an electronic forum.
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something.
 
(construction) a stud; a two-by-four.
 
To affix in a public place or for public notice.
 
long dowel or plank protruding from the ground
 
A location on a basketball court near the basket.
 
(dentistry) A long, narrow piece inserted into a root canal to strengthen the tooth.
 
A method of sending mail by a relay system of horses and riders.
 
(Internet ) to send a message to a Usenet; to save a message on a blog
 
(paper, printing) A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches.
 
sent via the postal service
 
(vocal music, chiefly a cappella) a prolonged final melody note, among moving harmony notes.
 
With the post, on post-horses; express, with speed, quickly.
 
(sports) goalpost
 
Any mail system for sending tangible messages or parcels.
 
post (a notice on a board)
 
after; especially after a significant event that has long-term ramifications.
 
(Internet) To send a message to a Usenet newsgroup or to a mailing list; to save a message on a blog.
 
To send mail.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (61)

a post-officeurząd pocztowy
anonymous postwpis anonimowy
basic posts and corresponding career bracketsrodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery
border inspection postpunkt kontroli granicznej
branch line postposterunek bocznicowy
bridging postingksięgowanie pomostowe
by postpocztą
can you direct me to the nearest post-officeczy możesz mnie skierować do najbliższej poczty
CCS post-combustion 250 MWtechnologia wychwytywania CO2 po spalaniu w bloku o mocy minimum 250 MW
consular posturząd konsularny
control postpunkt kontroli
Defense of the Polish Post Office in DanzigObrona Poczty Polskiej w Gdańsku
door-postfutryna
Emil Leon PostEmil Leon Post
ex ante and ex post evaluationocena ex ante i ex post
ex post auditaudyt ex post
ex post verificationweryfikacja ex post
ex-post impact assessmentocena ex-post oddziaływania
finger-postdrogowskaz
guide postpachołek
guide-postdrogowskaz
inspection postpunkt kontroli
junction postposterunek odgałęźny
lamp-post
level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary educationwykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dające dostęp do studiów wyższych
Minister for Posts and TelegraphsMinistrowie poczt i telegrafów Irlandii
MTV Video Music Award for Best Post-Modern VideoMTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
official post controlurzędowa ocena następcza
permanent poststanowisko stałe
Post a noteOpublikuj notatkę
post boxskrzynka
Post millKoźlak
post mortemautopsja
post officepoczta; urząd pocztowy;
post office boxskrytka pocztowa
post office financial servicesfinansowe usługi pocztowe
Post Office ProtocolPOP3
Post Office Protocol version 3POP3
post-; post-
post-bellumpowojenny
post-cardpocztówka
post-clearance verificationweryfikacja po odprawie
post-communismpostkomunizm
Post-CommunismPostkomunizm
post-compulsory educationkształcenie po zakończeniu obowiązku szkolnego
post-crisis countriespaństwa, które wyszły z kryzysu
post-datepostdatować
post-deployment scriptskrypt powdrożeniowy
post-eventpo zdarzeniu; zdarzenie następcze
post-event audit-based controlskontrole ex post o charakterze audytu
post-glacialpolodowcowy
post-harvest treatmentzabiegi po zbiorze plonu
Post-ImpressionismPostimpresjonizm
post-industrialpostindustrialny
post-industrial economygospodarka postindustrialna
post-milestone reviewprzegląd po osiągnięciu kamieni milowych
post-mortemautopsja; pośmiertny; obdukcja
Product Evaluation Post LaunchOcena produktu po wprowadzeniu na rynek
SNCF TGV La PosteTGV La Poste
SVS Post SchwechatSVS Post Schwechat
The Morning PostMorning Post

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "post", pamięć tłumaczeniowa

add example
Vaccinees with a history of febrile convulsions should be closely followed up as such adverse events may occur within ‧ to ‧ days post vaccinationZaszczepieni z drgawkami gorączkowymi w wywiadzie powinni być poddani uważnej obserwacji ze względu na to, że takie działania niepożądane mogą wystąpić w ciągu ‧ dni po szczepieniu
The Commission would also note that the establishment of a genuinely level playing field with La Poste's competitors required two adjustments to the TECKomisja zauważa ponadto, że ustanowienie faktycznie równych warunków w porównaniu z konkurentami La Poste wymaga wprowadzenia dwóch następujących zmian do wskaźnika równowagi konkurencyjnej
In accordance with the provisions of the basic Regulation, post-IP events are not taken into account, except in exceptional circumstancesZgodnie z przepisami rozporządzenia podstawowego, z wyjątkiem okoliczności szczególnych, nie uwzględnia się wydarzeń, które miały miejsce po OD
to care for and monitor the progress of the mother in the post-natal period and to give all necessary advice to the mother on infant care to enable her to ensure the optimum progress of the new-born infantopieka nad matką oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego oraz udzielanie matce wszelkich niezbędnych porad na temat opieki nad noworodkiem, aby umożliwić jej stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dziecka
Identification and characterization of integrons originated from Pseudomonas spp. isolated from Lubin copper mine and Zelazny Most post-flotation waste reservoirIdentyfikacja i charakterystyka integronów bakterii z rodzaju Pseudomonas pochodzących z kopalni miedzi Lubin i składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most
Kybartai railway post, Kudirkos Naumiesčio g. ‧, Kybartai, Vilkaviškio r. (KG‧/LTKGUrząd celny drogowy Kybartai, Kudirkos Naumiesčio g. ‧, Kybartai,Vilkaviškio r. (KG‧/LTKG
Application of the principle of equal treatment means that there shall be no discrimination whatsoever on grounds of sex in the conditions , including selection criteria , for access to all jobs or posts , whatever the sector or branch of activity , and to all levels of the occupational hierarchy .Stosowanie zasady równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie warunków , włą czając w to kryteria selekcji , dostępu do wszystkich prac lub stanowisk , niezależnie od sektora czy gałęzi działalności , i do wszystkich poziomów hierarchii zawodowej .
In connection with the establishment of Post Danmark A/S, an opening balance of approx. DKK ‧,‧ billion (DKK ‧,‧ billion after tax) was set aside for an actuarially calculated lump sum payment to the State to bring down future annual pension contributions from ‧ % to ‧ % of salaries for former and remaining civil servants for whom the company still had to pay pension contributions, etcW związku z ustanowieniem Post Danmark A/S bilans otwarcia w wysokości ok. ‧,‧ mld DKK (‧,‧ mld po opodatkowaniu) został zarezerwowany na wyliczoną zgodnie z kalkulacją ubezpieczeniową kwotę ryczałtową płatną na rzecz państwa w celem zmniejszenia przyszłych rocznych składek emerytalnych z ‧ % do ‧ % pensji dla byłych i obecnych urzędników państwowych, którym firma wciąż musiała płacić składki emerytalne itp
However, such posts may be reserved for nationals where, in pursuance of any provision laid down by law or regulation, the organization concerned is connected with the exercise of official authorityJednakże, tego rodzaju stanowiska mogą być zastrzeżone dla obywateli, w przypadku gdy zgodnie z przepisami ustaw lub rozporządzeń, działalność danej organizacji jest związana ze sprawowaniem władzy publicznej
Publication of a vacancy notice for the post of Director (grade AD ‧), BrusselsOgłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora (grupa zaszeregowania AD ‧), Bruksela
The applicant takes exception to the defendant's refusal to admit to the competition procedure his application for the vacant post of Head of Delegation for ColombiaSkarżący w niniejszej sprawie sprzeciwia się decyzji, którą pozwana odmówiła dopuszczenia go do udziału w konkursie na wolne stanowisko Szefa Przedstawicielstwa w Kolumbii
At local level, diplomatic missions or consular posts shall, in the framework of local consular cooperation, ensure that appropriate information on the responsibilities arising from the use of representation pursuant to (a) and (b) is made available to visa applicantsW ramach współpracy konsularnej na szczeblu lokalnym misje dyplomatyczne i urzędy konsularne zapewniają osobom ubiegającym się o wizę odpowiednie informacje dotyczące obowiązków wynikających z korzystania z reprezentacji na podstawie lit. a) i b
DECISION OF THE OFFICIAL VETERINARIAN AT THE POST MORTEM INSPECTIONDECYZJE URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII PODEJMOWANE PODCZAS BADANIA POUBOJOWEGO
La Poste did not, therefore, engage exclusively in monopolistic activitiesLa Poste nie prowadziła tylko działalności monopolistycznej
The Board is claiming a Post Traumatic StressBędą głosować nad nakazem.Chcą cię odsunąć
The COS project was posting big losses for EuriskoProjekt COS przynosił duże straty dla Eurisko
state to the Appointing Authority the consequences of the annulment of the contested decisions, and, in particular, that it should take an express decision by which it recognises that the date of ‧ July ‧ amounts to a first taking up of post within the meaning of Article ‧(d) of the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities (PPIwskazanie organowi powołującemu skutków jakie pociąga za sobą uchylenie zaskarżonych decyzji, a w szczególności, że wydać ma wyraźną decyzję, w której uznaje dzień ‧ lipca ‧ r. za pierwsze objęcie funkcji w rozumieniu art. ‧ lit. d) Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (PPI
diagnostic laboratories must have facilities for post mortem examination, the necessary capacity for serology, histology, etc., and must maintain the skills for rapid diagnosisdysponowanie przez laboratoria diagnostyczne wyposażeniem do przeprowadzenia badań pośmiertnych, konieczną zdolnością dokonywania badań serologicznych, histologicznych itd., oraz dysponowanie specjalistami odnośnie do szybkiego diagnozowania
The seed crop to be inspected shall be grown from seed which has undergone official post-control, the results of which have been satisfactoryUprawa nasienna, która ma być poddana inspekcji, prowadzona jest z materiału siewnego poddanego urzędowej kontroli a posteriori, której wyniki były zadawalające
I was shivering, but I stood at my post at the little accidental spy-hole in case they decided to come back and try the same on someone else.Cały czas trząsłem się z zimna, ale nie opuszczałem mojego posterunku przy szparze, w obawie, że mogą wrócić i powtórzyć ten sam numer z kimś innym.
mechanisms for ex-post assessment and monitoring the cost-effectiveness of measures need to be introducedwprowadzenie mechanizmów oceny ex-post i monitorowania efektywności gospodarczej środków
Active surveillance implies definitive action intended to identify the presence of disease, such as systematic clinical inspections, ante-and post-mortem examination, serology on farm or in abattoir, referral of pathological material for laboratory diagnosis, sentinel animalsCzynny nadzór oznacza zdecydowane działania mające na celu identyfikację występowania choroby, takie jak systematyczne badania kliniczne, badanie przedubojowe i poubojowe, badania serologiczne w gospodarstwie i rzeźni, poddanie materiału chorobotwórczego diagnozie laboratoryjnej, zwierzęta wskaźnikowe
Preventive actions are crucial in this respect, as they allow for situations to be prevented without ex post actions having to be taken.W tym zakresie kluczowe są działania profilaktyczne, gdyż pozwalają one zapobiec pewnym sytuacjom bez konieczności podejmowania działań ex post.
integrating the drive to combat functional illiteracy among the horizontal objectives of the revised post-‧ Lisbon StrategyOkreślenie walki z analfabetyzmem jako jeden z celów przekrojowych w zmienionej strategii lizbońskiej po roku
"The problems of post-operative care of kidney transplant patients on the first day""Problemy pielęgnacyjne pacjentów po przeszczepie nerek w pierwszej dobie po zabiegu"
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16614 zdań frazy post.Znalezione w 4,68 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.