wymowa: IPA: /poʊst/ pəʊst /pəʊst/ poʊst , SAMPA: /poUst/ poUst /p@Ust/ p@Ust      

Tłumaczenia na język polski:

 • poczta   
   
  korespondencja, listy
   
  instytucja zajmująca się przekazywaniem listów, paczek, towarów, pieniędzy itp.
 • ogłaszać   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • post   
  (Noun  m)
   
  individual message in a forum
   
  inform. informatyka , slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
 • księgować   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • słup   
   
  pionowa podpora w kształcie walca;
 • afiszować   
 • artykuł     
 • filar     
 • godność     
 • korespondencja   
 • lokal   
 • miejsce     
 • miejscowość   
 • nadawać   
 • nadać   
 • naklejać   
 • plac   
 • placówka   
 • po   
 • podpora   
 • posada   
 • posterunek   
 • pozycja   
 • rewir   
 • serwis   
 • stanowisko   
 • słupek   
 • urząd   
 • wysłać   
 • zakładać   
 • zastawa   
 • zawiadamiać   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy zdobyć (punkty)
 
amer. amerykański angielski zapłacić rachunek
 
wysłać coś
 
wysłać kogoś na jakieś stanowisko
 
ogłaszać
 
kartka z wiadomością, wywieszona na tablicy; post (wiadomość na grupie dyskusyjnej)
 
stanowisko pracy
 
the post sport. termin sportowy słupek (bramki)
 
słup ( również w złożeniach )
 
placówka, oddział firmy, posterunek
 
poczta, korespondencja
 
poczta (budynek, instytucja)
 
to send mail
 
A message posted in an electronic forum.
 
To make public with, or as if with, a poster.
 
To place so as to be noticed.
 
(transitive, poker) To pay (a blind)
 
An individual message or parcel sent by mail.
 
(transitive) To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review.
 
assigned station
 
A long dowel or plank protruding from the ground; a fence post; a light post.
 
A pole in a battery
 
An assigned station; a guard post.
 
method of sending mail
 
To enter (e.g. a message) on a public list.
 
(transitive, Internet) To send to an electronic forum.
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something.
 
(construction) a stud; a two-by-four.
 
To affix in a public place or for public notice.
 
long dowel or plank protruding from the ground
 
A location on a basketball court near the basket.
 
(dentistry) A long, narrow piece inserted into a root canal to strengthen the tooth.
 
A method of sending mail by a relay system of horses and riders.
 
(Internet ) to send a message to a Usenet; to save a message on a blog
 
(paper, printing) A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches.
 
sent via the postal service
 
(vocal music, chiefly a cappella) a prolonged final melody note, among moving harmony notes.
 
With the post, on post-horses; express, with speed, quickly.
 
(sports) goalpost
 
Any mail system for sending tangible messages or parcels.
 
post (a notice on a board)
 
after; especially after a significant event that has long-term ramifications.
 
(Internet) To send a message to a Usenet newsgroup or to a mailing list; to save a message on a blog.
 
To send mail.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (61)

a post-officeurząd pocztowy
anonymous postwpis anonimowy
basic posts and corresponding career bracketsrodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery
border inspection postpunkt kontroli granicznej
branch line postposterunek bocznicowy
bridging postingksięgowanie pomostowe
by postpocztą
can you direct me to the nearest post-officeczy możesz mnie skierować do najbliższej poczty
CCS post-combustion 250 MWtechnologia wychwytywania CO2 po spalaniu w bloku o mocy minimum 250 MW
consular posturząd konsularny
control postpunkt kontroli
Defense of the Polish Post Office in DanzigObrona Poczty Polskiej w Gdańsku
door-postfutryna
Emil Leon PostEmil Leon Post
ex ante and ex post evaluationocena ex ante i ex post
ex post auditaudyt ex post
ex post verificationweryfikacja ex post
ex-post impact assessmentocena ex-post oddziaływania
finger-postdrogowskaz
guide postpachołek
guide-postdrogowskaz
inspection postpunkt kontroli
junction postposterunek odgałęźny
lamp-post
level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary educationwykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dające dostęp do studiów wyższych
Minister for Posts and TelegraphsMinistrowie poczt i telegrafów Irlandii
MTV Video Music Award for Best Post-Modern VideoMTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
official post controlurzędowa ocena następcza
permanent poststanowisko stałe
Post a noteOpublikuj notatkę
post boxskrzynka
Post millKoźlak
post mortemautopsja
post officepoczta; urząd pocztowy;
post office boxskrytka pocztowa
post office financial servicesfinansowe usługi pocztowe
Post Office ProtocolPOP3
Post Office Protocol version 3POP3
post-; post-
post-bellumpowojenny
post-cardpocztówka
post-clearance verificationweryfikacja po odprawie
post-communismpostkomunizm
Post-CommunismPostkomunizm
post-compulsory educationkształcenie po zakończeniu obowiązku szkolnego
post-crisis countriespaństwa, które wyszły z kryzysu
post-datepostdatować
post-deployment scriptskrypt powdrożeniowy
post-eventpo zdarzeniu; zdarzenie następcze
post-event audit-based controlskontrole ex post o charakterze audytu
post-glacialpolodowcowy
post-harvest treatmentzabiegi po zbiorze plonu
Post-ImpressionismPostimpresjonizm
post-industrialpostindustrialny
post-industrial economygospodarka postindustrialna
post-milestone reviewprzegląd po osiągnięciu kamieni milowych
post-mortemautopsja; pośmiertny; obdukcja
Product Evaluation Post LaunchOcena produktu po wprowadzeniu na rynek
SNCF TGV La PosteTGV La Poste
SVS Post SchwechatSVS Post Schwechat
The Morning PostMorning Post

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "post", pamięć tłumaczeniowa

add example
Second part:and enhanced consular cooperation leading to the creation of joint consular postsdruga część:ściślejszej współpracy na szczeblu konsularnym, prowadzącej do tworzenia łączonych stanowisk konsularnych
The Marketing Authorisation Holder (MAH) shall ensure that the educational programme implemented for the authorised indication of treatment of post-menopausal osteoporosis, is extended to the potential prescribers concerned by the new indication: treatment of osteoporosis in post-menopausal women and men at increased risk of fracture, including those with a recent low-trauma hip fracturePodmiot odpowiedzialny (ang.MAH – Marketing Authorisation Holder) powinien zapewnić, że program edukacyjny wprowadzony w zarejestrowanym wskazaniu leczenia osteoporozy pomenopauzalnej zostanie rozszerzony na lekarzy potencjalnie przepisujących produkt w związku z nowym wskazaniem: leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn, u których występuje zwiększone ryzyko złamań kości, w tym tych, którzy przebyli ostatnio niskoenergetyczne złamanie szyjki kości udowej
The Post Office went postal on your plaguePoczta schrzaniła twój znakomity plan
In the first phase a national database of pupils and schools provided the basis for a detailed analysis of primary and post-primary pupils (aged between ‧ and ‧) leaving school prematurelyW pierwszej fazie ogólnokrajowa baza danych o uczniach i szkołach stała się podstawą do szczegółowej analizy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w wieku od ‧ do ‧ lat), przedwcześnie porzucających naukę
Regards it as an important task for the European side in the TEC to convince the EU's transatlantic partners of the need for a far-reaching, ambitious and legally binding post-Kyoto regime on greenhouse gas emissions by ‧, and to design a grand transatlantic project for investment and technology exchange in the field of safe and non-polluting energy productionza ważne zadanie strony europejskiej TRG uważa przekonanie transatlantyckich partnerów UE o potrzebie wypracowania do ‧ r. dalekosiężnego, ambitnego i prawnie wiążącego systemu w zakresie emisji gazów cieplarnianych na okres po wygaśnięciu protokołu z Kioto oraz o potrzebie nakreślenia wielkiego transatlantyckiego projektu dotyczącego wymiany inwestycji i technologii w dziedzinie bezpiecznego i czystego wytwarzania energii
The Policy of the Russian Federation Towards the Countries of Post-Soviet Central AsiaPolityka Federacji Rosyjskiej wobec państw poradzieckiej Azji Centralnej
For the purposes of analysing price undercutting, the weighted average sales prices per product type of the Community industry to unrelated customers on the Community market, adjusted to an ex-works level, were compared to the corresponding weighted average prices of the imports concerned, established on a cif basis with an appropriate adjustment for the customs duties and post-importation costsW celu przeanalizowania podcięcia cenowego porównano średnią ważoną cen sprzedaży według typu produktu wytwarzanego przez przemysł wspólnotowy dla klientów niepowiązanych na rynku Wspólnoty, dostosowaną do poziomu ex-works, do odpowiadającej średniej ważonej cen rozpatrywanego przywozu, ustalonej na podstawie CIF z odpowiednią korektą uwzględniającą cła i koszty ponoszone po przywozie
In the section of border inspection posts in Italyw sekcji dotyczącej punktów kontroli granicznej we Włoszech
For reasons of coherence, it would be appropriate to include in this article also the specific provisions concerning staff seconded from national diplomatic services engaged to fill temporarily a permanent post in the EEAS rather than introducing them in the proposed new Article ‧bDla zachowania spójności wskazane byłoby ujęcie w tym artykule także szczegółowych przepisów dotyczących pracowników oddelegowanych przez krajowe służby dyplomatyczne, zatrudnionych na czas określony na stałym stanowisku w ESDZ zamiast umieszczania tych przepisów w proponowanym nowym art. ‧b ust
The directive covers the practical coordination of terms and conditions of employment for posted workersDyrektywa o delegowaniu reguluje praktyczną koordynację warunków pracy i zatrudnienia dla oddelegowanych pracowników
whereas at least the supervisory authority responsible for this sector should also be provided with certain ex-post powers, e.g. to publish a regular report or to refer matters to the judicial authoritiesprzynajmniej organ nadzorczy odpowiedzialny za tę dziedzinę powinien być również wyposażony w niektóre uprawnienia ex post, np. publikowania regularnych sprawozdań lub kierowania spraw do władz sądowych
I can assure the honourable Member that information about the responses is - already, I believe - posted on the website of DG TRADE, but we shall also publish what is, I hope, an easily accessible version or presentation of the responses we have had to the Green Paper in order to allow good time for reflection on those responses to take place ahead of the submission by the Commission of our proposals.Mogę pana zapewnić, panie pośle, że informacje na temat odzewu w sprawie księgi zostały już - jak mniemam - opublikowane na stronie internetowej dyrekcji generalnej ds. handlu. Opublikujemy jednak również łatwo dostępną, mamy nadzieję, wersję czy prezentację poszczególnych opinii na temat zielonej księgi, aby można się było poważnie nad nimi zastanowić jeszcze zanim Komisja złoży swoje propozycje.
Observations can be sent to the Commission by fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Warburg Pincus/JPMP SK, to the following addressMożna je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.‧- Warburg Pincus/JPMP SK, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej
At the request of several Member States and also following inspections and recommendations of the Food and Veterinary Office of the Commission, various amendments have been made to the details of the listing for a number of border inspection posts, including the addition of details of inspection centres within border inspection postsNa żądanie wielu Państw Członkowskich, jak również po przeprowadzeniu inspekcji i na podstawie zaleceń Biura ds. Żywności i Weterynarii przy Komisji Europejskiej, dokonano szeregu poprawek w wykazie posterunków kontroli granicznej, włączając dodanie szczegółów odnośnie centrów kontroli działających w ramach posterunków kontroli granicznej
Observations can be sent to the Commission by fax (No (‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- SEPHORA/EL CORTE INGLES/JV, to the following addressMogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- SEPHORA/EL CORTE INGLES/JV, na adres
on behalf of the S&D Group. - Madam President, the NATO Summit in Lisbon has acknowledged the new realities, challenges and non-conventional threats of the post-Cold War world.w imieniu grupy S&D - Pani Przewodnicząca! Szczyt NATO w Lizbonie uzmysłowił nam nowe fakty, wyzwania i niekonwencjonalne zagrożenia dla świata po zimnej wojnie.
The Commission shall ensure that the actions covered by this Decision are subject to prior evaluation, monitoring and ex-post evaluationKomisja zapewnia, że działania podejmowane na podstawie niniejszej decyzji podlegają ocenie wstępnej, monitorowaniu oraz ocenie ex post
There is an emerging consensus that global efforts are needed to win the battle against climate change and that Bali must set out the process and content of the post-2012 climate agreement.Pojawia się konsensus, wg którego, by wygrać walkę ze zmianami klimatu, potrzebujemy globalnych wysiłków i wg którego na Bali należy ustanowić proces i treść porozumienia w sprawie klimatu po 2012 r.
Similarly, in his reply to the Court of Auditors' report on La Poste in ‧, the Chairman of La Poste explained that the group will press ahead with its internationalisation in order to take account of the opening up of markets and the internationalisation of its largest customersPodobnie w odpowiedzi na sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego w sprawie La Poste z ‧ r. prezes zarządu La Poste wyjaśnia, że: Grupa będzie kontynuowała swój rozwój na rynkach światowych, by uwzględnić otwarcie rynków i rozwój na skalę międzynarodową swoich największych klientów
The appellant puts forward three pleas in law in support if its appeal against the judgment of the Court of First Instance of ‧ February ‧, by which a Commission Decision of ‧ July ‧ raising no objections, following a preliminary examination procedure provided for in Article ‧ EC, to a proposal announced on ‧ December ‧ in increase La Poste’s capital and to certain other measures adopted by the Belgium authorities in favour of La Poste was annulledWnoszący odwołanie podnosi trzy zarzuty na poparcie swego odwołania od wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu ‧ lutego ‧ r., w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. o niewnoszeniu zastrzeżeń, po przeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ WE, wobec projektu podwyższenia kapitału La Poste zgłoszonego w dniu ‧ grudnia ‧ r. oraz wobec kilku innych środków przyjętych przez władze belgijskie na rzecz La Poste
Recruitment will be based on availability of posts and budgetZatrudnienie będzie uzależnione od pojawienia się wakatu oraz dostępnego budżetu
Fibre has been traditionally consumed as plant material and has one or more beneficial physiological effects such as: decrease intestinal transit time, increase stool bulk, is fermentable by colonic microflora, reduce blood total cholesterol, reduce blood LDL cholesterol levels, reduce post-prandial blood glucose, or reduce blood insulin levelsBłonnik pokarmowy tradycyjnie spożywany jest jako materiał roślinny i wywołuje jeden lub więcej korzystnych efektów fizjologicznych, takich jak: skrócenie czasu pasażu jelitowego, zwiększenie objętości stolca, fermentacja pod wpływem mikroflory okrężnicy, obniżenie całkowitego poziomu cholesterolu we krwi, obniżenie poziomu cholesterolu LDL we krwi, obniżenie poziomu cukru we krwi lub obniżenie poziomu insuliny we krwi
adjusting the weightings applicable from ‧ August, ‧ September, ‧ October, ‧ November and ‧ December ‧ and from ‧ January ‧ to the remuneration of officials, temporary staff and contract staff of the European Communities serving in third countries and of certain officials remaining in post in the ‧ new Member States for a maximum period of ‧ months after accession (Article ‧ of the Treaty on the accession of the ‧ new Member Statesdotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia ‧ sierpnia ‧ r., ‧ września ‧ r., ‧ października ‧ r., ‧ listopada ‧ r., ‧ grudnia ‧ r. i ‧ stycznia ‧ r., w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich, w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. ‧ ust. ‧ Traktatu o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich
Submission of tenders: Tenders must be sent in five copies by registered post with recorded delivery or be delivered by hand against receipt to the following addressSkładanie ofert: Oferty powinny być składane w pięciu egzemplarzach; można je nadsyłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) lub składać osobiście (również za potwierdzeniem odbioru) na adres
It is prohibited to pre-date or post-date the machinery when affixing the CE markingZakazane jest antydatowanie lub postdatowanie maszyny w momencie umieszczania oznakowania CE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15565 zdań frazy post.Znalezione w 6,715 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.