wymowa: IPA: /poʊst/ pəʊst /pəʊst/ poʊst , SAMPA: /poUst/ poUst /p@Ust/ p@Ust      

Tłumaczenia na język polski:

 • poczta   
   
  korespondencja, listy
   
  instytucja zajmująca się przekazywaniem listów, paczek, towarów, pieniędzy itp.
 • ogłaszać   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • post   
  (Noun  m)
   
  individual message in a forum
   
  inform. informatyka , slang. slangowo wiadomość na grupie dyskusyjnej lub forum
 • księgować   
   
  To submit an article in a newsgroup or other online conference or forum. The term is derived from the "posting" of a notice on a physical bulletin board.
 • słup   
   
  pionowa podpora w kształcie walca;
 • afiszować   
 • artykuł     
 • filar     
 • godność     
 • korespondencja   
 • lokal   
 • miejsce     
 • miejscowość   
 • nadawać   
 • nadać   
 • naklejać   
 • plac   
 • placówka   
 • po   
 • podpora   
 • posada   
 • posterunek   
 • pozycja   
 • rewir   
 • serwis   
 • stanowisko   
 • słupek   
 • urząd   
 • wysłać   
 • zakładać   
 • zastawa   
 • zawiadamiać   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy zdobyć (punkty)
 
amer. amerykański angielski zapłacić rachunek
 
wysłać coś
 
wysłać kogoś na jakieś stanowisko
 
ogłaszać
 
kartka z wiadomością, wywieszona na tablicy; post (wiadomość na grupie dyskusyjnej)
 
stanowisko pracy
 
the post sport. termin sportowy słupek (bramki)
 
słup ( również w złożeniach )
 
placówka, oddział firmy, posterunek
 
poczta, korespondencja
 
poczta (budynek, instytucja)
 
to send mail
 
A message posted in an electronic forum.
 
To make public with, or as if with, a poster.
 
To place so as to be noticed.
 
(transitive, poker) To pay (a blind)
 
An individual message or parcel sent by mail.
 
(transitive) To hang (a notice) in a conspicuous manner for general review.
 
assigned station
 
A long dowel or plank protruding from the ground; a fence post; a light post.
 
A pole in a battery
 
An assigned station; a guard post.
 
method of sending mail
 
To enter (e.g. a message) on a public list.
 
(transitive, Internet) To send to an electronic forum.
 
A strong upright piece of wood, metal etc. that is fixed into the ground, especially to support something.
 
(construction) a stud; a two-by-four.
 
To affix in a public place or for public notice.
 
long dowel or plank protruding from the ground
 
A location on a basketball court near the basket.
 
(dentistry) A long, narrow piece inserted into a root canal to strengthen the tooth.
 
A method of sending mail by a relay system of horses and riders.
 
(Internet ) to send a message to a Usenet; to save a message on a blog
 
(paper, printing) A printing paper size measuring 19.25 inches x 15.5 inches.
 
sent via the postal service
 
(vocal music, chiefly a cappella) a prolonged final melody note, among moving harmony notes.
 
With the post, on post-horses; express, with speed, quickly.
 
(sports) goalpost
 
Any mail system for sending tangible messages or parcels.
 
post (a notice on a board)
 
after; especially after a significant event that has long-term ramifications.
 
(Internet) To send a message to a Usenet newsgroup or to a mailing list; to save a message on a blog.
 
To send mail.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (61)

a post-officeurząd pocztowy
anonymous postwpis anonimowy
basic posts and corresponding career bracketsrodzaje stanowisk oraz odpowiadające im szczeble kariery
border inspection postpunkt kontroli granicznej
branch line postposterunek bocznicowy
bridging postingksięgowanie pomostowe
by postpocztą
can you direct me to the nearest post-officeczy możesz mnie skierować do najbliższej poczty
CCS post-combustion 250 MWtechnologia wychwytywania CO2 po spalaniu w bloku o mocy minimum 250 MW
consular posturząd konsularny
control postpunkt kontroli
Defense of the Polish Post Office in DanzigObrona Poczty Polskiej w Gdańsku
door-postfutryna
Emil Leon PostEmil Leon Post
ex ante and ex post evaluationocena ex ante i ex post
ex post auditaudyt ex post
ex post verificationweryfikacja ex post
ex-post impact assessmentocena ex-post oddziaływania
finger-postdrogowskaz
guide postpachołek
guide-postdrogowskaz
inspection postpunkt kontroli
junction postposterunek odgałęźny
lamp-post
level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary educationwykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dające dostęp do studiów wyższych
Minister for Posts and TelegraphsMinistrowie poczt i telegrafów Irlandii
MTV Video Music Award for Best Post-Modern VideoMTV Video Music Award for Best Post-Modern Video
official post controlurzędowa ocena następcza
permanent poststanowisko stałe
Post a noteOpublikuj notatkę
post boxskrzynka
Post millKoźlak
post mortemautopsja
post officepoczta; urząd pocztowy;
post office boxskrytka pocztowa
post office financial servicesfinansowe usługi pocztowe
Post Office ProtocolPOP3
Post Office Protocol version 3POP3
post-; post-
post-bellumpowojenny
post-cardpocztówka
post-clearance verificationweryfikacja po odprawie
post-communismpostkomunizm
Post-CommunismPostkomunizm
post-compulsory educationkształcenie po zakończeniu obowiązku szkolnego
post-crisis countriespaństwa, które wyszły z kryzysu
post-datepostdatować
post-deployment scriptskrypt powdrożeniowy
post-eventpo zdarzeniu; zdarzenie następcze
post-event audit-based controlskontrole ex post o charakterze audytu
post-glacialpolodowcowy
post-harvest treatmentzabiegi po zbiorze plonu
Post-ImpressionismPostimpresjonizm
post-industrialpostindustrialny
post-industrial economygospodarka postindustrialna
post-milestone reviewprzegląd po osiągnięciu kamieni milowych
post-mortemautopsja; pośmiertny; obdukcja
Product Evaluation Post LaunchOcena produktu po wprowadzeniu na rynek
SNCF TGV La PosteTGV La Poste
SVS Post SchwechatSVS Post Schwechat
The Morning PostMorning Post

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "post", pamięć tłumaczeniowa

add example
The contracts define the list of public service missions and the calculation of compensation to La PosteUmowy te zawierają wykaz misji użyteczności publicznej oraz obliczenie rekompensaty dla La Poste
In case anyone posts about the party.I don' t want him checking " Gossip Girl. "Na wypadek gdyby ktokolwiek puścił parę o zabawie, nie chcę, by sprawdzał " Plotkarę "
Each year, the High Representative shall present a report to the European Parliament and the Council on the occupation of posts in the EEASWysoki Przedstawiciel co roku przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z obsadzania stanowisk w ESDZ
In some regions we are funding employment-intensive work programmes, especially in post-conflict countries such as Rwanda, Burundi and the DRC.Na niektórych obszarach finansujemy programy prac nastawione na zatrudnienie, szczególnie w państwach takich, jak Ruanda, Burundi i Demokratyczna Republika Konga, gdzie występowały konflikty zbrojne.
Application of the principle of equal treatment means that there shall be no discrimination whatsoever on grounds of sex in the conditions , including selection criteria , for access to all jobs or posts , whatever the sector or branch of activity , and to all levels of the occupational hierarchy .Stosowanie zasady równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze względu na płeć w zakresie warunków , włą czając w to kryteria selekcji , dostępu do wszystkich prac lub stanowisk , niezależnie od sektora czy gałęzi działalności , i do wszystkich poziomów hierarchii zawodowej .
Post-employment benefit plans are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditionsProgramy świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia dzielą się na programy określonych składek i programy określonych świadczeń, w zależności od sensu ekonomicznego takiego programu wynikającego z jego podstawowych zasad
Where required by OPS ‧.‧ to carry more than one cabin crew member, an operator shall not appoint a person to the post of senior cabin crew member unless that person has at least one year's experience as an operating cabin crew member and has completed an appropriate course covering the following as a minimumJeśli zgodnie z OPS ‧.‧ wymagany jest więcej niż jeden członek personelu pokładowego, operator nie wyznacza na stanowisko starszego członka personelu pokładowego osoby, która nie posiada co najmniej rocznej praktyki na stanowisku członka personelu pokładowego i nie ukończyła odpowiedniego szkolenia obejmującego co najmniej
Cases with fatal out-come had been observed in post-marketing setting (see respiratory events and sectionPo wprowadzeniu preparatu do obrotu, obserwowano przypadki zakończone zgonem (patrz zdarzenia oddechowe i punkt
I don' t know what was odder.The janitor spouting random non sequiturs or Dr. Kelso doing his daily post- muffin power walk and rubbing in the fact that he' s retiredI kredyty subprime, obciążanie hipoteki, zajmowanie obciążonej nieruchomości, przewaga podaży nad popytem
Where the extensions are used for consecutive FDPs the pre and post rest between the two operations shall run consecutivelyJeśli wydłużenia są wykorzystywane w kolejnych okresach FDP, okresy wypoczynku przed lotem i po zakończeniu lotu między dwoma kolejnymi operacjami następują po sobie
The guarantee is an essential component of state support, thanks to which La Poste enjoys more favourable borrowing terms that it would have obtained had it been judged solely on its own meritsGwarancja stanowi istotny element wsparcia państwa, dzięki któremu przedsiębiorstwo La Poste korzysta z bardziej korzystnych warunków finansowania niż gdyby było oceniane jedynie na podstawie swoich wyników
Observations can be sent to the Commission by fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Tata Motors/Jaguar/Land Rover, to the following addressMogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr: (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Tata Motors/Jaguar/Land Rover, na adres
Grants for the building or the renovation of control postsDotacja na budowę lub remont punktów kontroli
In addition to terminal-based measures to remedy this in the port itself (including expansion), efficient pre- and post-transport procedures are also needed, both at sea and on landPoza działaniami podejmowanymi w samych terminalach portowych w celu rozwiązania tego problemu (m.in. powiększania portów) potrzebne są również efektywne procedury skomunikowania tego transportu z transportem poprzedzającym i następującym, zarówno drogą morską jak i lądową
Observations can be sent to the Commission by fax (No (‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M. ‧- Trimoteur/Fortis/NIB CApital/Sandd, to the following addressMogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Trimoteur/NIBCapital/Fortis/Sandd, na adres
It is important that the official veterinarian responsible at a border inspection post receiving goods in transit for exit from the Community is made aware of consignments arriving at all times but especially those arriving outside normal working hours of the border inspection postIstotne jest, aby urzędowy lekarz weterynarii właściwy dla punktu kontroli granicznej, przez który towary objęte tranzytem mają opuścić terytorium Wspólnoty, był za każdym razem powiadamiany o przesyłkach, w szczególności o tych odprawianych poza normalnymi godzinami pracy punktu kontroli granicznej
In this context, the least developed, landlocked and island, post-conflict and post natural disaster ACP States shall receive more favourable treatmentW tym kontekście najmniej rozwinięte, śródlądowe i wyspiarskie państwa AKP oraz państwa AKP, które znajdują się w sytuacji pokonfliktowej lub po katastrofie naturalnej są traktowane w sposób bardziej uprzywilejowany
Internet skills for posting messages to chat rooms, newsgroups or an online discussion forum (e.g. on websites for social networkingumiejętności korzystania z Internetu w zakresie zamieszczania wiadomości na czacie, w grupie dyskusyjnej lub na forum internetowym (np. w serwisach społecznościowych
Staff holding a post provided for in the establishment planPracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia
Points out that the difficulties raised by the application of the Posting of Workers Directive are related partly to the fact that it has not been transposed by all the Member States, and calls on the Commission to keep Parliament informed of the progress of infringement proceedings against defaulting Member States; and also draws attention to the difficulties of implementing the Posting of Workers Directive as a result of differences of interpretation of certain key concepts, such as worker, minimum salary, and subcontracting, the difficulty of both workers and small businesses in obtaining information, and the difficulty of monitoring compliance with the directivewskazuje, że trudności wynikłe ze stosowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników są częściowo związane z faktem, że nie wszystkie państwa członkowskie dokonały jej transpozycji i wzywa Komisję do informowania Parlamentu Europejskiego o postępach w postępowaniach o uchybienie prowadzonych przeciwko państwom członkowskim, które nie wywiązują się z zobowiązań; zwraca również uwagę na trudności przy wdrażaniu dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników wynikające z różnic interpretacji pewnych podstawowych pojęć (pracownik, płaca minimalna, zlecanie pracy podwykonawcom), trudności, które mają pracownicy i małe przedsiębiorstwa z uzyskaniem informacji, oraz na trudność kontrolowania zgodności z postanowieniami dyrektywy
This should be facilitated by a rotation of the different countries of origin of the members of the Management Board without any post being reserved for nationals of any specific Member StatePowinno to być ułatwione poprzez rotację członków zarządu z różnych państw, bez żadnego stanowiska zarezerwowanego dla obywateli, któregokolwiek z państw członkowskich
Invites the Commission to report on its current initiatives to guarantee the direct consultation of stakeholders; feels that it is also important that the Commission carry out an ex-post evaluation that gives evidence of the results obtainedzachęca Komisję do złożenia sprawozdania w sprawie bieżących inicjatyw mających na celu zapewnienie bezpośrednich konsultacji z zainteresowanymi stronami; uważa, że istotne jest również aby Komisja przeprowadziła ocenę ex-post, która zaświadczy o uzyskanych wynikach
Frontier post of exit from third country (last country crossedPosterunek graniczny wyjazdu z państwa trzeciego (ostatni kraj tranzytowy
This Panel will invite those candidates who have the best profiles for the specific needs to an interview, selected on the basis of their merits relevant to the post according to the criteria set out aboveKomisja zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów o profilu najpełniej odpowiadającym wymaganiom, wybranych na podstawie ich osiągnięć ważnych z punktu widzenia oferowanego stanowiska według kryteriów określonych powyżej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16614 zdań frazy post.Znalezione w 12,916 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.