wymowa: IPA: /plʊˌɹɑleɪ̯ˈtɑntəm/

Tłumaczenia na język polski:

  • plurale tantum   
     
    A noun that appears only in the plural form.

Pozostałe znaczenia:

 
(grammar) A noun (in any specific sense) that has no singular form, such as scissors (in most usage).
 
A noun without a singular form

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "plurale tantum", pamięć tłumaczeniowa

add example
The structure of genitvi tantum in Modern LatvianStruktura genetiwów tantum we współczesnym języku łotewskim
Una tantum and in any case aid can not be paid more than three years after the adverse weather eventUna tantum a w każdym razie pomoc nie może zostać wypłacona później niż w ciągu trzech lat od wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
It also takes the standpoint that the concentration of media ownership is approaching levels where media pluralism is not granted by the forces of the free market, especially in the new Member States.Wyrażono również stanowisko, że koncentracja własności mediów dochodzi do poziomu, gdzie pluralizm mediów nie jest zagwarantowany przez siły wolnego rynku, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich.
We support the joint motion for a resolution, but we do not wish to be associated with references to a proposal for a directive by the Commission on concentrations in the media and the protection of pluralism, because we consider that this competence, on such a serious and necessary matter, should be vested in the Member States.Popieramy wspólny projekt rezolucji, ale nie chcemy, by kojarzono nas z odniesieniem do propozycji przyjęcia przez Komisję dyrektywy w sprawie koncentracji mediów i ochrony pluralizmu, ponieważ uważamy, że tak poważna i konieczna kwestia powinna pozostawać w kompetencjach państw członkowskich.
Actually, I think when it' s plural, it' s " cacti. "W liczbie mnogiej to są kaktusy.- Zabiję go
Calls on the Commission to take into account community media as an alternative, bottom-up solution for increasing media pluralism when designing indicators for media pluralismzwraca się do Komisji, by przy określaniu wskaźników ilustrujących pluralizm medialny wzięła pod uwagę media społeczne jako alternatywne, oparte na oddolnym podejściu rozwiązanie kwestii zwiększenia pluralizmu mediów
How could I remain indifferent about a text on pluralism and the concentration of power in regulatory authorities such as those set out in the still fresh Hungarian media law?Jak mogę pozostać obojętna wobec tekstu na temat pluralizmu oraz skupienia władzy w rękach organów regulacyjnych, jak te określone w jeszcze gorącej węgierskiej ustawie medialnej?
promoting plurality in the mediadziałanie na rzecz pluralizmu opinii w mediach
Plurality in enterprise must be safeguarded and promoted in order to take advantage of the specificities of small and medium enterprise and social economy enterprise and their contribution to the social dimensionNależy chronić i rozwijać różnorodność w przedsiębiorczości, aby można było wykorzystać szczególne cechy małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw gospodarki społecznej, a także ich wkład w wymiar społeczny
Concentration and pluralism in the media in the European UnionKoncentracja i pluralizm mediów w Unii Europejskiej
These values are common to the Member States ‘ in a society in which pluralism , non-discrimination , tolerance , justice , solidarity and equality between women and men prevail ’ .Wart ości te są wspólne państwom członkowskim „ w społeczeństwie opartym na pluralizmie , niedyskryminacji , tolerancji , sprawiedliwości , solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn ” .
develop pluralism in the mediarozwijania pluralizmu w mediach
Concentration and pluralism will continue to be at the centre of debate at national and Community level.Koncentracja i pluralizm będą nadal w centrum debaty na poziomie krajowym i wspólnotowym.
The problem is that pluralism of information - and in information - is a cornerstone of every free democracy and must be used as a defence against every monopolistic and oligopolistic philosophy and against conflicts of interest.Problem polega na tym, że pluralizm informacji i w ramach informacji stanowi istotę każdej niezależnej demokracji i powinien być wykorzystywany jako obrona przed każdą monopolistyczną i oligarchiczną filozofią oraz przed konfliktem interesów.
In order to promote a strong, competitive and integrated European audiovisual industry and enhance media pluralism throughout the Union, only one Member State should have jurisdiction over an audiovisual media service provider and pluralism of information should be a fundamental principle of the UnionW celu stworzenia silnego, konkurencyjnego i zintegrowanego europejskiego sektora audiowizualnego oraz zwiększenia pluralizmu mediów w całej Unii, należy dostawcę audiowizualnych usług medialnych poddać jurysdykcji wyłącznie jednego państwa członkowskiego, a z pluralizmu informacji uczynić podstawową zasadę Unii
Pluralism is better established among employers' organisation than among trade unionsW przypadku zrzeszeń pracodawców panuje większy pluralizm niż w przypadku związków zawodowych
For this reason, it was particularly important to us that the requirements of the telecoms package for safeguarding media pluralism and cultural diversity were not thrown out by the back door.Z tego powodu było dla nas szczególnie istotne, aby nie wyrzucić wymogów pakietu telekomunikacyjnego dotyczących ochrony pluralizmu mediów i różnorodności kulturowej tylnymi drzwiami.
It should demand greater respect for human rights, and we also need to look at how we can help civil society, in particular those sectors that want democratic pluralism and respect for human rights for their country.Unia Europejska powinna domagać się większego poszanowania praw człowieka, a ponadto powinniśmy rozważyć sposoby udzielenia pomocy społeczeństwu obywatelskiemu, zwłaszcza w sektorach, które chcą dla swojego kraju pluralizmu demokratycznego i przestrzegania praw człowieka.
whereas Parliament has repeatedly expressed its view that the Commission should establish a stable legal framework, both in the media and in the information society as a whole, aimed at ensuring an equivalent level of protection of pluralism in the Member States and enabling operators to benefit from the opportunities created by the single marketmając na uwadze, że Parlament Europejski niejednokrotnie wyrażał opinię, że Komisja powinna ustanowić stabilne ramy prawne, zarówno w sektorze mediów, jak i w społeczeństwie informacyjnym jako całości, mające na celu zapewnienie w państwach członkowskich jednakowego poziomu ochrony pluralizmu i umożliwienie operatorom korzystania z możliwości, jakie daje jednolity rynek
Those objectives should include the promotion of cultural and linguistic diversity and media pluralism as defined by Member States in conformity with Community lawCele te powinny obejmować promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, określonych przez państwa członkowskie zgodnie z prawem wspólnotowym
in writing. - (CS) The European Parliament own-initiative report on concentration and pluralism in the media in the European Union is very significant and useful, and in many places accurately describes the situation already existing in the Czech Republic for a number of years.na piśmie. - (CS) Sprawozdanie z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów jest bardzo istotne i przydatne, a w wielu miejscach dokładnie opisuje sytuację już istniejącą w Republice Czeskiej od kilku lat.
In matters of justice, in matters of equality between men and women, the matter of torture and mistreatment, freedom of expression, respect for minorities and pluralism, all these are elements to be borne in mind.Sprawiedliwość, równouprawnienie płci, cierpienie i złe traktowanie, wolność wyrażania opinii, poszanowanie mniejszości i pluralizm - wszystkie te elementy należy mieć na uwadze.
in writing. - (PL) In the resolution on concentration and pluralism in the media in the European Union that has been adopted, Members of the European Parliament, including myself, were right to speak in favour of guaranteeing freer access to diverse mass media as well as of freedom of expression.na piśmie. - W przyjętej rezolucji w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej posłowie PE, wśród nich ja, słusznie opowiedzieli się za zagwarantowaniem obywatelom bardziej swobodnego dostępu do zróżnicowanych środków masowego przekazu oraz wolności wypowiedzi.
I believe that the implementation of the mechanism for monitoring media pluralism can play a vital role in this.Uważam, że wdrożenie mechanizmu monitorowania pluralizmu mediów może w tej sferze odgrywać istotną rolę.
If this Parliament is to defend plurality and diversity, it is better for those affected to form a political group rather than swell the ranks of a non-attached group which would become increasingly heterogeneous and inefficient.Jeśli ten Parlament ma bronić wielorakości i różnorodności, lepiej jest, żeby zaangażowani posłowie utworzyli grupę polityczną, niż zasilali szeregi grupy niezrzeszonych, która będzie coraz bardziej niejednolita i nieefektywna.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 836 zdań frazy plurale tantum.Znalezione w 1,395 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.