wymowa: IPA: /plʊˌɹɑleɪ̯ˈtɑntəm/

Tłumaczenia na język polski:

  • plurale tantum   
     
    A noun that appears only in the plural form.

Pozostałe znaczenia:

 
(grammar) A noun (in any specific sense) that has no singular form, such as scissors (in most usage).
 
A noun without a singular form

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "plurale tantum", pamięć tłumaczeniowa

add example
The structure of genitvi tantum in Modern LatvianStruktura genetiwów tantum we współczesnym języku łotewskim
Una tantum and in any case aid can not be paid more than three years after the adverse weather eventUna tantum a w każdym razie pomoc nie może zostać wypłacona później niż w ciągu trzech lat od wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
From Pluralism to " United Russia"Od pluralizmu do " Jednej Rosji"
The Council has restored in Article ‧ the rule according to which, in case of plurality of debtors, they should be jointly and severally liable for the debt, considering that such a rule would confer more certainty to the customs authorities that the debt will actually be recoveredRada przywróciła w art. ‧ zasadę, zgodnie z którą w przypadku występowania wielu dłużników powinni oni solidarnie odpowiadać za dług, zważywszy że taka zasada zagwarantuje organom celnym większą pewność co do tego, że dług zostanie rzeczywiście odzyskany
In matters of justice, in matters of equality between men and women, the matter of torture and mistreatment, freedom of expression, respect for minorities and pluralism, all these are elements to be borne in mind.Sprawiedliwość, równouprawnienie płci, cierpienie i złe traktowanie, wolność wyrażania opinii, poszanowanie mniejszości i pluralizm - wszystkie te elementy należy mieć na uwadze.
Welcomes the Commission's intention to develop specific indicators to evaluate media pluralismprzyjmuje z zadowoleniem zamiar Komisji, która zamierza opracować specjalne wskaźniki do oceny pluralizmu mediów
Article ‧ of the Treaty on European Union establishing that the Union is founded, inter alia, on the values of respect for human dignity, freedom and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities and that these values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevailartykuł ‧ Traktatu o Unii Europejskiej, który stwierdza, że Unia opiera się między innymi na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, równości i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, oraz że wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn
Turkey's accession to the EU would demonstrate the high level the EU has achieved in terms of its pluralism, of its ability to manage dialogue between cultures and religions, and of its role in promoting peace and justice in the worldPrzystąpienie Turcji do UE przyniosłoby dowód wysokiego poziomu osiągniętego przez UE w dziedzinie pluralizmu, zdolności do prowadzenia dialogu między kulturami i religiami oraz odgrywania roli rzecznika pokoju i sprawiedliwości w świecie
The issue of freedom of information concerns us all: it concerns the European Union, which can and must regulate the matter at Community level, so as to resist political and economic conditioning and to guarantee true pluralism of information.Kwestia wolności informacji dotyczy nas wszystkich; dotyczy Unii Europejskiej, która może i powinna uregulować tę sprawę na szczeblu wspólnotowym, żeby przeciwdziałać jej uzależnieniu od warunków politycznych i gospodarczych oraz zagwarantować rzeczywisty pluralizm informacji.
That is very bad for media pluralism, because most of all the written press - the newspapers and the magazines - do not get enough income in order to continue to be published.Jest to bardzo szkodliwe dla pluralizmu mediów, ponieważ większość prasy papierowej - gazety i magazyny - nie uzyskuje wystarczającego przychodu, aby kontynuować publikację.
Pluralism and concentrationPluralizm i koncentracja
Concentration and pluralism will continue to be at the centre of debate at national and Community level.Koncentracja i pluralizm będą nadal w centrum debaty na poziomie krajowym i wspólnotowym.
Maintenance of pluralism in a bilingual regionUtrzymanie pluralizmu w dwujęzycznym regionie
develop pluralism in the mediarozwijania pluralizmu w mediach
It is a very useful tool and one that can serve as a beacon in a number of Member States, in a number of regions where media diversity and media pluralism are at risk of coming under pressure.Jest to bardzo użyteczne narzędzie, które może być światłem przewodnim w kilku państwach członkowskich, w kliku regionach, w których różnorodność mediów i pluralizm mediów zagrożone są presją.
Is of the opinion that savings and cooperative banks, as well as other credit institutions, contribute substantially to the financing of the local economy and the development of the endogenous potential of regions and facilitate access to financial services for all consumers; stresses that the pluralism of the banking markets and the diversity of providers are pre-conditions for competition throughout the EU banking market provided that there is no distortion of competition and a level playing field is guaranteed for all market participants on the principle, same business, same risks, same rulesuważa, że banki oszczędnościowe i spółdzielcze, jak również inne instytucje kredytowe, w znacznym stopniu przyczyniają się do finansowania lokalnej gospodarki oraz do rozwoju wewnętrznego potencjału regionów, a także ułatwiają wszystkim konsumentom dostęp do usług finansowych; podkreśla, że pluralizm rynków bankowych i różnorodność usługodawców stanowią warunki wstępne dla istnienia konkurencji na całym wspólnotowym rynku bankowym, pod warunkiem, że nie jest zakłócana konkurencja oraz że zagwarantowane są równe reguły dla wszystkich uczestników rynku, zgodnie z zasadą taki sam biznes, takie samo ryzyko, takie same reguły
To guarantee religious pluralism in line with European norms, a comprehensive legal solution is required.Do zagwarantowania pluralizmu wyznaniowego zgodnego z normami europejskimi konieczne jest kompleksowe rozwiązanie prawne.
Those who maintain that there is no freedom or plurality of information in Italy are lying, and they know it.Ci, którzy utrzymują, że we Włoszech nie ma wolności lub pluralizmu informacji kłamią i wiedzą o tym. Panie i panowie!
The European Commission has published, nevertheless, a list of media pluralism indicators based on an independent study.Niemniej jednak Komisja Europejska opublikowała w oparciu o wyniki niezależnego badania listę wskaźników pluralizmu mediów.
whereas the EBRD's statutory objective is to contribute to economic progress and reconstruction and foster the transition towards open, market-oriented economies and promote private and entrepreneurial initiative in Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economicsmając na uwadze, że statutowym celem EBOiR-u jest przyczynianie się do postępu ekonomicznego i odbudowy oraz wspieranie przejścia do gospodarki wolnorynkowej i promowanie prywatnych i związanych z przedsiębiorczością inicjatyw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej przestrzegających zasad demokracji wielopartyjnej, pluralizmu i gospodarki rynkowej
I agree with the proposal made in the resolution that the Hungarian authorities must review the media law further on the basis of the comments made by the European Commission, the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the Council of Europe's Commissioner for Human Rights, the Committee of Ministers and Parliamentary Assembly of the Council of Europe, ensuring this law's conformity with EU law and European values, as well as standards on media freedom, pluralism and independence.Zgadzam się na przedstawioną w rezolucji propozycję, zgodnie z którą władze węgierskie muszą dokonać dalszego przeglądu ustawy medialnej w myśl uwag i wniosków Komisji Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Komitetu Ministrów oraz Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zapewniając zgodność tej ustawy z prawem UE i wartościami europejskimi, a także z normami w zakresie wolności, pluralizmu i niezależności mediów.
The dual European system could play a key role in promoting democracy and freedom of expression, and preserving and promoting media pluralism, as well as cultural and linguistic diversity.Dwoisty system europejski może odegrać kluczową rolę w propagowaniu demokracji i wolności słowa, a także utrzymaniu i wspieraniu pluralizmu mediów oraz różnorodności kulturowej i językowej.
Urges the Azerbaijani authorities to renew the FM radio licences of a number of international broadcasters, namely the BBC World Service, Voice of America and Radio Free Europe/Radio Liberty; points out that the termination of these stations' broadcasting on FM frequencies removes important, objective and valuable independent sources of quality public-service information and restricts media plurality in Azerbaijanwzywa władze Azerbejdżanu do przedłużenia licencji na częstotliwości radiowe kilku nadawcom międzynarodowym, takim jak BBC World Service, Głos Ameryki i Radio Wolna Europa/Radio Liberty; zauważa, że zakończenie nadawania przez te stacje na falach krótkich oznacza wyeliminowanie ważnych, obiektywnych i cennych niezależnych źródeł wiarygodnych informacji dla opinii publicznej i ogranicza pluralizm mediów w Azerbejdżanie
the pluralism among Europe’s university and research systems should be considered to be an asset for the development of diverse approaches to a fully-functioning knowledge trianglepluralizm europejskich systemów szkolnictwa wyższego i badań należy uznać za zaletę, gdyż pozwala wypracować różnorodne sposoby tworzenia dobrze funkcjonującego trójkąta wiedzy
I call on the government to keep moving vigorously along this path towards pluralism, not only in the economy but also in education and in the country's constitutional and democratic structures.Wzywam rząd do szybkiego wykonywania dalszych kroków w kierunku pluralizmu nie tylko w gospodarce, ale również w edukacji oraz konstytucyjnych i demokratycznych strukturach państwowych.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 792 zdań frazy plurale tantum.Znalezione w 0,843 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.