Tłumaczenia na język polski:

  • sosna   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

jack pine (tree)sosna banksa

Przykładowe zdania z "pine (tree)", pamięć tłumaczeniowa

add example
If the chosen timber is either pitch pine or Oregon pine of quality level clear and better the diameters in the tables reproduced in Articles ‧a.‧ to ‧a.‧ can be reduced by ‧ %W przypadku zastosowania sosny smołowej lub daglezji zielonej o jakości clear and better średnice zawarte w tabeli w art. ‧a.‧- ‧a.‧ mogą być mniejsze o ‧ %
grown in places of production where symptoms of the pine wood nematode have been observed, or in its immediate vicinity, since the beginning of the last complete cycle of vegetation or identified as infested by the pine wood nematode shall not be moved from the place of production and shall be destroyed by burninguprawiane w miejscach produkcji lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie w przypadku, gdy zaobserwowano objawy węgorka sosnowca, od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, lub zidentyfikowano jako porażone przez węgorka sosnowca, nie są przemieszczane z miejsca produkcji i są niszczone przez spalenie
In accordance with Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode- PWN) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur, Portugal is implementing an eradication plan against the dissemination of the pine wood nematodeZgodnie z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje, Portugalia wdraża plan zwalczania mający zapobiec rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca
If the chosen timber is either pitch pine or Oregon pine of quality level clear and better the diameters in the tables reproduced in Articles ‧a.‧ to ‧a.‧ can be reduced by ‧ %W przypadku zastosowania sosny smołowej lub daglezji zielonej o jakości clear and better średnice zawarte w tabeli w art. ‧a.‧–‧a.‧ mogą być mniejsze o ‧ %
In accordance with Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode- PWN) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur, Portugal is implementing an eradication plan against the dissemination of the pine wood nematodeZgodnie z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec, WS) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje, Portugalia wdraża plan zwalczania mający zapobiec rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca
Mediterranean pine forests with endemic Mesogean pinesŚródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną sosną mezogejską
In accordance with Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode – PWN) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur, Portugal has taken measures against the dissemination of the pine wood nematodeZgodnie z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje, Portugalia podjęła środki przeciwko rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca
* (Sub-) Mediterranean pine forests with endemic black pines* (Sub-) Śródziemnomorskie lasy sosnowe z endemiczną sosną czarną
Brunelli' s house on PineBrunelli jest w swoim domu na Sosnowej
Pine and sonoraSosnowa i sonora
In accordance with Commission Decision ‧/‧/EC, Portugal is implementing a plan against the dissemination of the pine wood nematode (PWN) to other Member States as well as within its own territoryZgodnie z decyzją Komisji ‧/‧/WE Portugalia realizuje plan mający zapobiec rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca do innych państw członkowskich oraz w ramach jej własnego terytorium
pembroke pines police department.- records, please?- transferring.- records, langsbury speaking.- uh, yeah, this is miami metro forensicsMogę prosić z archiwami?/- Łączę.Archiwa, tu Langsbury. Tu laboratorium policji Miami, chciałbym akta podejrzanego
There has been no investment in natural flows, and there has not been enough insistence that reforestation should involve a natural mixture, for example in Greece, where it is the pine forests that burn particularly easily.Nie było żadnych inwestycji w naturalne cieki wodne, nie wywierano też wystarczającego nacisku na ponowne zalesienia z wykorzystaniem naturalnej mieszanki gatunków, na przykład w Grecji, gdzie to właśnie lasy sosnowe płoną szczególnie łatwo.
And if you were, you' d be in a pine boxTo znaczy w sosnowej skrzynce
Diversity of pine monocultures on the the area of Włocławek depending on occupying habitatsZróżnicowanie monokultur sosnowych na terenie Włocławka w zależności od zajmowanych siedlisk
Besides, the frame support is in pine, and Italian painters used poplar back thenPoza tym, rama jest z sosny, a włoscy malarze używali wtedy topoli
Or some sort of sick revenge, making me carry him in a pine boxChyba że to jest jakaś chora zemsta, zmusić mnie do niesienia go w sosnowej skrzyni
Use of Aleppo pine resin to produce retsina table wine, only in Greece, and under the conditions laid down in Community rulesStosowanie żywicy sosnowej w celu wyprodukowania wina stołowego retsina, które może być produkowane tylko na terytorium Grecji na warunkach określonych w przepisach Wspólnoty
The books you ordered, by Dr. Hugo PineKsiążki doktora Hugo Pine' a, które pan zamawiał
His friends would say " Stop pining, there' s other girls to look at "Ale ci dała w kość
amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occurzmieniająca decyzję ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje
Pine kernelsOwoce pinii
It' s made of pine, this is made of mapleTo jest zrobione z sosny, a to z klonu
Influence of Myxobacteriaceae on root pathogens of seedlings of Scots Pine (pinus sylvestris L.) (greenhouse experiment)Oddziaływanie Myxobacteriaceae na wybrane patogeny korzeni siewek sosny zwyczajnej (Pinus Sylvestris L.) (doświadczenia szklarniowe).
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 287 zdań frazy pine (tree).Znalezione w 1,94 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.