Tłumaczenia na język polski:

  • sosna   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

jack pine (tree)sosna banksa

Przykładowe zdania z "pine (tree)", pamięć tłumaczeniowa

add example
grown in places, such as forests, public or private gardens, which are either identified as infested by the pine wood nematode, or showing any symptoms of poor health or situated in salvage areas, shalluprawiane w miejscach takich jak lasy publiczne lub prywatne ogrody, które zidentyfikowano jako porażone przez węgorka sosnowca lub wykazujące jakiekolwiek objawy słabej kondycji zdrowotnej lub usytuowane na terenach rekultywowanych powinny
Commission Decision of ‧ August ‧ amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number CDecyzja Komisji z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C
Last night near the site of that massacre, some ‧ Indians... took control of two buildings on the Pine Ridge Sioux reservation' Ostatniej nocy podczas masakry, ‧ Indian opanowało ‧ budynki... '' W rezerwacie Pine Ridge... '
Let' s try to get the east side of Pine Mountain before sundownDo zachodu slonca mamy dojsc do wschodniej strony góry
Member States of destination other than Portugal may subject consignments of susceptible wood, bark and plants, coming from Portugal and moved into their territory, to testing for the presence of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode- PWNPaństwa członkowskie przeznaczenia, inne niż Portugalia, mogą poddać badaniom na obecność Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) przesyłki zawierające podatne drewno, korę i rośliny przywiezione z Portugalii i przemieszczone na ich terytorium
Brunelli' s house on PineBrunelli jest w swoim domu na Sosnowej
I like a basement with knotty pine and a pool tableLubię piwnicę w drzewie i ze stołem do bilardu
To what, a pine box?Gdzie, do sosnowego pudła?
It' s a pine- ow!- forestTo chyba znaczy, że- ów!- całego lasu
Don' t forget the pine- needles, so you don' t smellNie zapominaj o igłach sosny, zabijają zapach fajek
I' m not having you piningA ja nie chcę byś cierpiała
He went to La Pature at the top of the Argueil hills at the beginning of the forest; he threw himself upon the ground under the pines and watched the sky through his fingers.Pośpieszył na Wygon, pod las u szczytu wzgórza Argueuil; padł pod jodłami na ziemię i patrzył w niebo przez rozwarte palce.
When the big game' s on the line, he' s busy ridin ' the pineKiedy trzeba pokazać co się potrafi, on się wycofuje
Spatial variability analysis of some ecosystem components in a pine stand formed by natural successionAnaliza zmienności przestrzennej wybranych elementów ekosystemu w drzewostanie sosnowym powstałym w wyniku naturalnej selekcji
The influence of irrigation with treater sewage from the sewage treatment plant of the ZPZ "Iława" S.A. on the tree rings of Scotch Pine (Pinus sylvestris)Wpływ nawadniania ściekami z leśnej oczyszczalni ścieków ZPZ "Iława" S.A. na przyrosty roczne u sosny zwyczajnej Pinus sylvestris
Subject: Mildew in pine treesDotyczy: choroby sosen nazywanej bawełnianą
The influence of the pine renewal method on selected components of the ecosystem in the burned forest area of CierpiszewoWpływ sposobu odnowienia sosny na wybrane elementy ekosystemu na terenie pożarzyska w Cierpiszewie
High oro-Mediterranean pine forestsWysokogórskie śródziemnomorskie lasy z sosny zwyczajnej
This is a highly irregular convers...... because senator Pine has put your name before two different governors for District Court JudgeTa wysoce niestosowna rozmowa...... bo senator Pine protegował pana na stanowisko sędziego okręgowego
And the rev...... he was the preacher up at Lone Pine...... the place of the massacreA Rev... był pastorem w Lone Pine... gdzie doszło do masakry
Nothing but pine trees in these woodsJaka sytuacja, poruczniku?W tym lesie są tylko sosny
There used to be a big pine tree in front of my house.Dawniej przed moim domem była duża sosna.
Where a Member State considers that there is an imminent danger of the introduction into its territory of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode (PWN)), from another Member State, it should be authorised to temporarily take any additional measures necessary to protect itself from that dangerW przypadku gdy państwo członkowskie uznaje, że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo wprowadzenia na jego terytorium Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) z innego państwa członkowskiego, należy zezwolić temu państwu na tymczasowe podjęcie dodatkowych środków niezbędnych do ochrony przed takim niebezpieczeństwem
In addition, ‧ young pine trees had also to be eliminatedPonadto ‧ młodych sosen również musiało zostać wyciętych
Hives are placed in an area in which the forest or floral species are found that correspond to the type of honey sought: acacia, lime, pine, chestnut, forest or multi-flower honeyUle ulokowane są w miejscach, w których znajdują się gatunki drzew lub kwiatów odpowiadające rodzajowi produkowanego miodu: akacjowego, lipowego, z drzew iglastych, kasztanowego, leśnego lub wielokwiatowego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 287 zdań frazy pine (tree).Znalezione w 0,759 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.