Tłumaczenia na język polski:

  • sosna   

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

jack pine (tree)sosna banksa

Przykładowe zdania z "pine (tree)", pamięć tłumaczeniowa

add example
The influence of ants Formica polyctena Foster on rusty soil proprieties in the pine forest in Lucień forestryWpływ mrówek ćmawych (Formica polyctena ) Foster na właściwości gleb rdzawych boru sosnowego w leśnictwie Lucień
Pine-nut panelletsPanellets z orzeszków piniowych
In accordance with Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ February ‧ requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode- PWN) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur, Portugal is implementing an eradication plan against the dissemination of the pine wood nematodeZgodnie z decyzją Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec, WS) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje, Portugalia wdraża plan zwalczania mający zapobiec rozprzestrzenianiu się węgorka sosnowca
Call it The PinesNazywają je The Pines
Pine over oakSosna z dębem
Effect of substrate type on mycorrhizal and saprobic macrofungi communities in pine forests in the Olkusz Ore RegionWpływ typu podłoża na zbiorowiska wielkoowocnikowych grzybów saprobiontycznych i mikoryzowych w lasach sosnowych na terenie Olkuskiego Obszaru Rudnego
amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occurzmieniająca decyzję ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje
Is this wide- plank pine?Yeah. I guess soSzerokie panele sosnowe?
Portugal informed the other Member States and the Commission on ‧ June ‧ that some samples of pine trees originating in its territory were identified as infested by PWNPortugalia poinformowała w dniu ‧ czerwca ‧ r., pozostałe Państwa Członkowskie oraz Komisję, iż niektóre próbki drzew sosny pochodzących z jej terytorium zidentyfikowano jako porażone przez węgorka sosnowca
And if you were, you' d be in a pine boxTo znaczy w sosnowej skrzynce
humus stock in rusty soils (brunic arenosols) within the burned area in cierpiszewo in relation to the method for pine stand regenerationZasoby próchnicy gleby rdzawej na terenie pożarzyska w Cierpiszewie w aspekcie sposobu odnowienia drzewostanu sosnowego
Commission Decision of ‧ April ‧ amending Decision ‧/‧/EC requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number CDecyzja Komisji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniająca decyzję Komisji ‧/‧/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C
In particular, whilst the initial programme was based on an estimate of ‧ pine trees to be felled, it became necessary to fell ‧ in totalW szczególności okazało się, że zamiast przewidzianej we wstępnym programie wycinki ‧ sosen, konieczne było wycięcie łącznie ‧ drzew tego rodzaju
Population resources and habitat preferences of heliophilous medicinal plant species in mixed pine-oak forests near KoronowoZasoby populacyjne i preferencje siedliskowe heliofilnych gatunków leczniczych w borach mieszanych okolic Koronowa
I' m in the Twin Pines Mall parking lotJestem przed centrum handlowym „ Bliźniacze Sosny
But since you' re not...I' il come to you. I should get to pembroke pines just in timePrzyjdę do ciebie./ Dotrę do Pembroke Pines wtedy,/ by śledzić Kruger do jej domu
After all my pining for Lauren, this- her roommateRobiłem podchody do Lauren, a wyrwałem jej współlokatorkę
I am pining away for a girl like a dreamprześliczna dziewczyna
NARRA TOR:It is indeed a hundred miles rimwards to the River Smarl, across the high plains and down to the gloomy pine forest that Iies rather closer than is comfortable to the TroIlbone MountainsIstotnie, do rzeki Smarl/ jest sto mil w kierunku krawędziowym,/ przez wysokie równiny/ i gęsty sosnowy las,/ leżący niewygodnie blisko/ siedzib trolli
The tall pine trees, clustered around like a silent juryWysokie sosny jak milczący sędziowie
pine kernels (Pinus pineaorzeszki pinii (Pinus pinea
pembroke pines police department.- records, please?- transferring.- records, langsbury speaking.- uh, yeah, this is miami metro forensicsMogę prosić z archiwami?/- Łączę.Archiwa, tu Langsbury. Tu laboratorium policji Miami, chciałbym akta podejrzanego
Mapping of the environmental conditions in the XVI and XVII century on the basis of the historical pine - tree wood taken from the post-cysterian churches in Byszewo and KoronowoOdwzorowanie warunków środowiskowych w XVI-XVII wieku na podstawie drewna historycznego sosny zwyczajnej Pinus sylvestris z kościołów pocysterskich w Byszewie i Koronowie
Subject: Pine nematode diseasePrzedmiot: Choroba wywoływana przez węgorka sosnowca
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 294 zdań frazy pine (tree).Znalezione w 0,935 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.