wymowa: IPA: /pəˈdɛstˑɹiˑən/ pɪˈdestrɪən    

Tłumaczenia na język polski:

 • pieszy   
  (Noun, Adjective  m)
   
  of or intended for pedestrians
   
  somebody walking rather than using a vehicle
 • dla pieszych   
  (Adjective  )
   
  of or intended for pedestrians
 • przyziemny   
  (Adjective  m)
   
  ordinary
 • deptak   
 • nudny   
 • piechur   
 • prozaiczny   
 • przechodzień   
 • przeciętny   

Pozostałe znaczenia:

 
pieszy
 
Somebody walking rather than using a vehicle; somebody traveling on foot.
 
A person who is traveling on foot.
 
(comparable) (dated) Ordinary, dull; everyday; unexceptional.
 
(not comparable) Of or intended for those who are walking.
 
For Roads , i.e. mainly/exclusively for pedestrians /Shopping Areas. Also for tagging squares and plazas, therefore add area=yes.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

a zebra crossing, a pedestrian crossingprzejście dla pieszych
pedestrian areastrefa piesza; strefa dla pieszych
pedestrian crossing; przejście dla pieszych; zebra
pedestrian zonestrefa piesza; strefa dla pieszych

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pedestrian", pamięć tłumaczeniowa

add example
We have already adopted additional requirements relating to protecting pedestrians.Przyjęliśmy już wymogi związane z ochroną pieszych.
Pedestrians and cyclists are defenceless and often threatened by vehicles.Piesi i rowerzyści są bezbronni i często zagrożeni przez pojazdy.
With effect from ‧ December ‧, national authorities shall, on grounds relating to pedestrian protection, consider the certificates of conformity to be no longer valid for the purposes of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, and shall prohibit the registration, sale and entry into service of the following new vehicles which do not comply with the technical provisions set out in Section ‧ or Section ‧ of Annex I to this RegulationZe skutkiem od dnia ‧ grudnia ‧ r. organy krajowe, z powodów związanych z ochroną pieszych, uznają świadectwa zgodności za nieważne dla celów art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE i zabraniają rejestracji, sprzedaży oraz dopuszczania do ruchu następujących nowych pojazdów, które nie są zgodne z przepisami technicznymi określonymi w sekcji ‧ lub sekcji ‧ załącznika I do niniejszego rozporządzenia
This Regulation lays down requirements for the construction and functioning of motor vehicles and frontal protection systems in order to reduce the number and severity of injuries to pedestrians and other vulnerable road users who are hit by the fronts of vehicles and in order to avoid such collisionsNiniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące konstrukcji i działania pojazdów silnikowych oraz przednich układów zabezpieczających w celu ograniczenia liczby i rozmiarów uszkodzeń ciała pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, w wyniku uderzenia powierzchnią czołową pojazdów, oraz w celu uniknięcia takich kolizji
Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ on the technical prescriptions for the implementation of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users before and in the event of a collision with a motor vehicle and amending Directive ‧/‧/EEC is to be incorporated into the AgreementDecyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie przepisów technicznych dotyczących wykonania art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. odnoszącej się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowym i zmieniającej dyrektywę Rady ‧/‧/EWG powinna zostać włączona do Porozumienia
Workstations, traffic routes and other areas or installations outdoors which are used or occupied by the workers in the course of their activity must be organized in such a way that pedestrians and vehicles can circulate safelyStanowiska pracy, drogi ruchu i inne miejsca lub instalacje znajdujące się na zewnątrz budynku, do których przydzieleni są, lub przy których pracują pracownicy, muszą być tak zorganizowane, aby piesi i pojazdy mogły się bezpiecznie poruszać. Wymagania podane w pkt
Pedestrian-controlled tractorsCiągniki kierowane przez pieszego
The next item is the report by Francesco Ferrari, on behalf of the Committee on Transport and Tourism, on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of pedestrians and other vulnerable road users - C6-0331/2007 -.Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie złożone przez Francesca Ferrariego, w imieniu Komisji Transportu i Turystyki, w sprawie wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg - C6-0331/2007 -.
EC type-approval certificate relating to the type-approval of a vehicle with regard to pedestrian protectionŚwiadectwo homologacji typu WE dotyczące homologacji typu pojazdu w odniesieniu do ochrony pieszych
vulnerable road users means non-motorised road users, such as pedestrians and cyclists as well as motor-cyclists and persons with disabilities or reduced mobility and orientationszczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego oznaczają niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, np. pieszych, rowerzystów i motocyklistów, a także osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej sprawności ruchowej i orientacji
Tests should require that frontal protection systems are designed in a way that improves pedestrian safety and reduces the number of injuriesBadania muszą nakładać obowiązek projektowania przednich układów zabezpieczających w sposób, który poprawi bezpieczeństwo pieszych i zmniejszy liczbę rannych w wypadkach
Since the objective of this Regulation, namely the realisation of the internal market through the introduction of common technical requirements concerning pedestrian protection, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article ‧ of the TreatyPonieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie stworzenia rynku wewnętrznego poprzez wprowadzenie wspólnych wymagań technicznych dotyczących ochrony pieszych, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. ‧ Traktatu
Pedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.57 % ofiar wypadków na drogach to piesi, rowerzyści i motocykliści.
Movement of pedestrian-controlled machineryRuch maszyn sterowanych przez kierowców pieszych
We' re clear of the pedestrian trafficTutaj już nie ma tylu ludzi
road users, including vulnerable users (e.g. pedestrians, cyclists, motorcyclistsużytkownicy dróg, w tym użytkownicy niechronieni (np. piesi, rowerzyści, motocykliści
It is estimated that every year about ‧ people in Europe are killed in such circumstances, most of them being vulnerable road users such as cyclists, motorcyclists and pedestriansSzacuje się, że każdego roku w takich okolicznościach ginie ‧ osób, z których większość to szczególnie zagrożeni użytkownicy dróg tacy jak rowerzyści, motocykliści i piesi
Any vehicle component that could change shape or position, such as pop-up headlamps, other than devices to protect pedestrians and other vulnerable road users, must be set to a shape or position that the test authorities consider to be most appropriate for these testsNależy zapewnić, aby wszystkie części pojazdu, które mogłyby zmienić kształt lub położenie (jak np. wysuwane reflektory), inne niż urządzenia aktywne służące do ochrony pieszych lub innych niechronionych użytkowników dróg, miały kształt lub były ustawione w sposób uważany przez organ przeprowadzający badania za najbardziej odpowiedni dla celów badania
A self-propelled machine designed to be pedestrian-controlledSamobieżna maszyna zaprojektowana do kierowania przez pieszego
the model set out in Part ‧ of Annex ‧ for a type of a vehicle with regard to pedestrian protectiondla typu pojazdu w odniesieniu do ochrony pieszych- zgodnie ze wzorem określonym w części ‧ załącznika III
Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of pedestrians and other vulnerable road users (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODWniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
This gave rise to framework Directive ‧/‧/EC relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, followed by Directive ‧/‧/EC relating to the use of frontal protection systems on motor vehicles (elimination of rigid bumpersKroki te przyczyniły się do przyjęcia dyrektywy ramowej ‧/‧/WE odnoszącej się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, a następnie dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych (zlikwidowanie sztywnego orurowania
(SK) Statistics show that every year as many as 8 000 pedestrians and cyclists are killed and 300 000 are injured on our roads.(SK) Statystyki pokazują, że każdego roku na drogach ginie aż 8 000 pieszych i rowerzystów, a 300 000 odnosi urazy.
I also agree with the view that it is important to monitor constantly the technical possibilities in the area of safety, with the aim of further increasing the safety of pedestrians and especially cyclists.Zgadzam się również z opinią, iż ważne jest ciągłe monitorowanie możliwości technologicznych w dziedzinie bezpieczeństwa, aby możliwe było dalsze zwiększanie bezpieczeństwa pieszych i przede wszystkim rowerzystów.
In combination with ABS it ensures maximum braking pressure and optimises the rate of deceleration, significantly reducing the impact velocity with pedestriansPołączenie systemu BAS z ABS-em zapewnia maksymalny nacisk na hamulec i optymalizuje czas redukcji prędkości, co znacznie zmniejsza prędkość uderzenia w pieszego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 430 zdań frazy pedestrian.Znalezione w 0,645 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.