wymowa: IPA: /pəˈdɛstˑɹiˑən/ pɪˈdestrɪən    

Tłumaczenia na język polski:

 • pieszy   
  (Noun, Adjective  m)
   
  of or intended for pedestrians
   
  somebody walking rather than using a vehicle
 • dla pieszych   
  (Adjective  )
   
  of or intended for pedestrians
 • przyziemny   
  (Adjective  m)
   
  ordinary
 • deptak   
 • nudny   
 • piechur   
 • prozaiczny   
 • przechodzień   
 • przeciętny   

Pozostałe znaczenia:

 
pieszy
 
Somebody walking rather than using a vehicle; somebody traveling on foot.
 
A person who is traveling on foot.
 
(comparable) (dated) Ordinary, dull; everyday; unexceptional.
 
(not comparable) Of or intended for those who are walking.
 
For Roads , i.e. mainly/exclusively for pedestrians /Shopping Areas. Also for tagging squares and plazas, therefore add area=yes.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (4)

a zebra crossing, a pedestrian crossingprzejście dla pieszych
pedestrian areastrefa piesza; strefa dla pieszych
pedestrian crossing; przejście dla pieszych; zebra
pedestrian zonestrefa piesza; strefa dla pieszych

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pedestrian", pamięć tłumaczeniowa

add example
With the increasing number of heavier vehicles being used on urban roads, it is appropriate that provisions on pedestrian protection apply not only to vehicles of maximum mass not exceeding ‧ kg, but also, after a limited transitional period, to vehicles of categories M‧ and N‧ exceeding that limitZe względu na wzrost liczby cięższych pojazdów na drogach miejskich przepisy dotyczące ochrony pieszych powinny mieć zastosowanie nie tylko do pojazdów, których masa maksymalna nie przekracza ‧ kg, lecz również- po upływie ograniczonego okresu przejściowego- do pojazdów kategorii M‧ oraz N‧, których masa przekracza ten limit
This gave rise to framework Directive ‧/‧/EC relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, followed by Directive ‧/‧/EC relating to the use of frontal protection systems on motor vehicles (elimination of rigid bumpersKroki te przyczyniły się do przyjęcia dyrektywy ramowej ‧/‧/WE odnoszącej się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg, a następnie dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie stosowania przednich układów zabezpieczających w pojazdach silnikowych (zlikwidowanie sztywnego orurowania
In terms of the number of trips (as opposed to the distance covered), one in three journeys are entirely covered on foot or by bicycle, which clearly reflects the key role of cycle and pedestrian traffic in European citiesBiorąc pod uwagę liczbę odcinków (nie ich długość), co trzeci pokonywany jest wyłącznie pieszo lub rowerem, co pokazuje duże znaczenie ruchu rowerowego i pieszego w miastach europejskich
for the approval of vehicles with regard to pedestrian protectiondo homologacji pojazdów w odniesieniu do ochrony pieszych
For the industrial assembly of: pedestrian-controlled tractors of subheading ‧; motor vehicles of heading ‧; motor vehicles of heading ‧ with an engine of a cylinder capacity of less than ‧ cm‧; motor vehicles of headingDo montażu przemysłowego w: ciągnikach kierowanych przez pieszego objętych podpozycją ‧; pojazdach mechanicznych objętych pozycją ‧; pojazdach mechanicznych objętych pozycją ‧ z silnikiem o pojemności mniejszej niż ‧ cm‧; pojazdach mechanicznych objętych pozycją
Calls on the Commission, the Member States and their regional authorities to pay particular attention to the protection and safety of vulnerable road users such as pedestrians, cyclists and motor-cyclistswzywa Komisję i państwa członkowskie oraz ich władze regionalne do zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę i bezpieczeństwo narażonych na zagrożenie użytkowników dróg, takich jak przechodnie, rowerzyści i motocykliści
Movement of pedestrian-controlled self-propelled machinery must be possible only through sustained action on the relevant control device by the driverRuch maszyn samobieżnych, sterowanych przez kierowcę pieszego, musi być możliwy wyłącznie w przypadku ciągłego działania kierowcy na odpowiedni element sterowniczy
Always so pedestrian and food- related, right?Zawsze takie przeciętne, albo związane z jedzeniem
The control systems for pedestrian-controlled machinery must be designed in such a way as to minimise the risks arising from inadvertent movement of the machine towards the driver, in particularUkłady sterowania maszyny sterowanej przez kierowcę pieszego muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wynikające z przypadkowego ruchu maszyny w kierunku kierowcy, w szczególności ryzyko
Regulation (EC) No ‧/‧ sets out the basic requirements for the protection of pedestrians and other vulnerable road users in the form of tests and limit values for the type-approval of vehicles and of frontal protection systems as separate technical unitsRozporządzenie (WE) nr ‧/‧ określa podstawowe wymagania w zakresie ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg w formie testów oraz wartości granicznych dotyczących homologacji typu pojazdów oraz typu przednich układów zabezpieczających jako oddzielnych zespołów technicznych
Subject: Directive ‧/‧/EC on the protection of pedestrians and other vulnerable road usersDotyczy: dyrektywy ‧/‧/WE odnoszącej się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg
Having regard to Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users before and in the event of a collision with a motor vehicle and amending Directive ‧/EEC, and in particular Article ‧ thereofuwzględniając dyrektywę ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowych i zmieniającą dyrektywę ‧/EWG [‧], w szczególności jej art
With effect from ‧ February ‧, national authorities shall, on grounds relating to pedestrian protection, consider the certificates of conformity to be no longer valid for the purposes of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, and shall prohibit the registration, sale and entry into service of the following new vehiclesZe skutkiem od dnia ‧ lutego ‧ r. organy krajowe, z powodów związanych z ochroną pieszych, uznają świadectwa zgodności za nieważne dla celów art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE i zabraniają rejestracji, sprzedaży oraz dopuszczania do ruchu następujących nowych pojazdów
Each year 8 000 people - pedestrians and cyclists - are killed and 300 000 injured on the roads of the EU.Na drogach w Unii Europejskiej co roku ginie 8 000 osób - pieszych i rowerzystów, zaś rannych zostaje 300 000 osób.
support for safety measures in favour of vulnerable road users, such as pedestrians, cyclists and motorcyclists (see European Parliament resolution of ‧ February ‧ on the Commission White Paper entitled European transport policy for ‧: time to decide (OJ C ‧ E, ‧.‧.‧, ppomoc w działaniach mających zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg bardziej narażonych na wypadki, takich jak: pieszych, rowerzystów i motocyklistów (patrz: rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ lutego ‧ r. na temat Białej Księgi Komisji zatytułowanej Europejska polityka transportowa na rok ‧: czas zadecydować (Dz.U. C ‧ E z ‧.‧.‧, str
Is the interpretation of Article ‧ of the Código Civil (Portuguese Civil Code) which, in the case of an accident caused by the conduct of the pedestrian alone, excludes the liability for risk posed by the use of motor vehicles, compatible with the European directives [‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EC, and ‧/‧/EC] on compulsory motor vehicle insurance, and in particular with Article ‧a of Directive ‧/‧/EEC?Czy wykładnia art. ‧ Código Civil, która wyłącza odpowiedzialność na zasadzie ryzyka wynikającą z ruchu pojazdów w wypadkach, w których jedynym i wyłącznym odpowiedzialnym jest osoba piesza, jest zgodna z ww. dyrektywami o obowiązkowym ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych [‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE oraz ‧/‧/WE?
We have to equip vehicles technically in such a way that pedestrians have a chance.W taki sposób musimy wyposażyć nasze pojazdy, aby piesi mieli w zetknięciu z nimi jakieś szanse przeżycia.
This was one of the first regulations in the world that related specifically to pedestrian protection.Było to pierwsze uregulowanie prawne na świecie traktujące konkretnie o ochronie pieszych.
on grounds relating to pedestrian protection if the technical provisions set out in section ‧. or ‧. of Annex I are not complied withz przyczyn odnoszących się do ochrony pieszych, jeżeli wymagania techniczne określone w ppkt ‧. lub ‧ załącznika I nie są spełnione
Movement of pedestrian-controlled self-propelled machinery must be possible only through sustained action on the relevant control by the driverRuch maszyn samobieżnych, sterowanych przez kierowcę pieszego, musi być możliwy wyłącznie w przypadku ciągłego działania kierowcy na odpowiednie urządzenie sterownicze
I also agree with the view that it is important to monitor constantly the technical possibilities in the area of safety, with the aim of further increasing the safety of pedestrians and especially cyclists.Zgadzam się również z opinią, iż ważne jest ciągłe monitorowanie możliwości technologicznych w dziedzinie bezpieczeństwa, aby możliwe było dalsze zwiększanie bezpieczeństwa pieszych i przede wszystkim rowerzystów.
Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users before and in the event of a collision with a motor vehicle and amending Council Directive ‧/‧/EEC is to be incorporated into the AgreementDyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. odnosząca się do ochrony pieszych i innych niechronionych użytkowników dróg przed i w razie zderzenia z pojazdem silnikowym i zmieniająca dyrektywę Rady ‧/‧/EWG powinna zostać włączona do Porozumienia
better inclusion of actual numbers of vulnerable road accident victims, such as pedestrians and cyclistslepsze uwzględnienie rzeczywistej liczby osób narażonych na zagrożenia, takich jak piesi i rowerzyści, będących ofiarami wypadków drogowych
Development of effective collision avoidance systems could also help to further enhance protection of pedestrians.Opracowanie efektywnych systemów antykolizyjnych mogłoby również przyczynić się do zwiększonej ochrony pieszych.
In the field of road safety, of course, everything connected with mass sensors for pedestrians and other vulnerable toad users will be crucial.W dziedzinie bezpieczeństwa drogowego wszystko, co jest związane z czujnikami masowymi dla przechodniów i innych bardziej narażonych na wypadek uczestników ruchu ulicznego, będzie istotne.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 430 zdań frazy pedestrian.Znalezione w 0,65 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.