Tłumaczenia na język polski:

  • gruszkowaty   

Pozostałe znaczenia:

 
Having a shape or cross-section like the cross-section of a pear.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (51)

-shaped-kształtny
1-D shapekształt 1-W
2-D shapekształt 2-W
alligator pearawokado
assistant shapekształt pomocniczy
avocado pearawokado
ball-shapedkulisty
balsam pearbalsamka ogórkowa; przepękla ogórkowata
barrel-shapedbaryłkowaty; beczkowaty
bell-shapeddzwonowaty; kloszowy; dzwonowy
butter pearawokado
cigar-shapedwrzecionowaty
Click and Type pointer shapekształt wskaźnika Kliknij i wpisz
closed shapekształt zamknięty
club-shapedmaczugowaty
comb-shapedgrzebieniowaty
Convert to ShapeKonwersja na kształt
coworker shapekształt współpracownika
crescent-shapedsierpowy
default shapekształt domyślny
diamond-shape relationshiprelacja w układzie rombu
dome-shapedkopulasty
egg-shapedjajowaty
European PearGrusza pospolita
fan-shapedwachlarzowaty
field shapekształt pola
funnel-shapedlejkowaty
heart-shapedsercowaty
in any shape or form
master shapekształt wzorca
needle-shapedigiełkowaty
onion-shapedcebulasty
open shapekształt otwarty
out of shape
pearperłowy; grusza; gruszka; ; gruszkowy
pear treegrusza
pear-treegrusza
pearsgruszka (owoc); gruszki; gruszka
placeable shapekształt przemieszczany
prickly pearcactus fruit; opuncja figa indyjska; opuncja; owoc opuncji
ring-shapedpierścieniowy
S-shapedesowaty
shapezarys; obraz; linia; połatać; urobić; ukształtować; model; modelować; ukształtowanie; foremka; ; uformować; formować; polatać; kroić; kształtka; wykrój; wygląd; wykształcić; urabiać; formułować; kształt; figura; wykształcać; profil; kształtować; postać; kształtowanie; sformułować; fasonować; obrabiać; forma; wpływać; wystrugać; kondycja; sformować
shape adaptationadaptacja kształtów
Shape ClientKlient kształtów
shape dataDane kształtu
Shape ManagerMenedżer kształtów
Shape of the UniverseKształt Wszechświata
shape trainernauczyciel rozpoznawania kształtów
shape-memory alloystop z pamięcią kształtu
shape-to-shape connectionpołączenie typu kształt-kształt

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pear-shaped", pamięć tłumaczeniowa

add example
What CoAprovel looks like and contents of the pack CoAprovel ‧ mg/‧ mg film-coated tablets are peach, biconvex, oval-shaped, with a heart debossed on one side and the number ‧ engraved on the other sideJak wygląda lek CoAprovel i co zawiera opakowanie CoAprovel ‧ mg/‧, ‧ mg tabletki powlekane są barwy brzoskwiniowej, dwustronnie wypukłe, owalnego kształtu, z wytłoczonym sercem na jednej stronie i numerem ‧ wygrawerowanym na drugiej stronie
WROUGHT BARS, RODS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF LEAD; LEAD WIRESztaby, pręty, kształtowniki i druty, z ołowiu
In other areas, where cod stocks are in much worse shape, more stringent measures are obviously needed in order to give stocks a chance to recover.Na innych obszarach, gdzie zasoby dorsza są w znacznie gorszej kondycji, potrzebne są bardziej radykalne środki, mające na celu odbudowę zasobów.
Fine, crescent-shaped pastry with a poppy-seed or walnut filling and a glossy and marbled surfaceCiastko delikatesowe w kształcie półksiężyca z nadzieniem makowym lub orzechowym o lśniącej i marmurkowatej powierzchni
How to shape the structural change in Europe to ensure that Western European countries will not lose their scientific and technical production, know-how and the jobs that go with it whilst enabling Central and Eastern European countries to stabilise their emerging household appliances industry for the futureW jaki sposób kształtować przemiany strukturalne w Europie, by zapewnić, że kraje Europy Zachodniej nie utracą swojego naukowego i technicznego potencjału produkcyjnego, know-how ani związanych z nimi miejsc pracy, a jednocześnie umożliwić krajom Europy Środkowej i Wschodniej ustabilizowanie na przyszłość sektora sprzętu gospodarstwa domowego, który dopiero wyłania się w tych krajach?
White to off-white, capsule-shaped film-coated scored tablets engraved with GXFC‧ on both sidesBiałe lub prawie białe tabletki powlekane w kształcie kapsułek, z kreską dzielącą i z wytłoczonym kodem „ GXFC‧ ” po obu stronach
The Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Republic of Chile on imports of apples and pears into the Community is hereby approved on behalf of the CommunityPorozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą a Chile w sprawie przywozu jabłek i gruszek do Wspólnoty zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty
The cheeses are irregular in shape, with typical bumps and depressions, and the surface is primarily wet and greasy and in some cases may be covered by butterfat and mould which can be easily scraped offSery mają kształt nieregularny, z występującymi zaokrągleniami i zagłębieniami, powierzchnia jest wilgotna i tłusta, w niektórych przypadkach może być pokryta skondensowanym tłuszczem i pleśnią, które dają się łatwo usunąć przez zeskrobanie
exploiting European industry's competitive edge by shaping a modern and active industrial policy, developing new technologies, creating an attractive environment for industry, multiplying the factors for competitiveness in the face of globalisation, and nurturing centres of entrepreneurship within the EU, with a focus on qualitywykorzystaniu przewagi konkurencyjnej przemysłu europejskiego, budując nowoczesną aktywną politykę przemysłową, opracowując nowe technologie, tworząc sprzyjające warunki dla przemysłu, wzmacniając warunki dla konkurencyjności w celu stawienia czoła globalizacji oraz wspierając bieguny przedsiębiorczości wewnątrz UE ze szczególnym naciskiem na jakość
If they are V-shaped, the ends of each filament shall be at the same distance within ± ‧ mm from the reference planeJeżeli są v-kształtne, końce każdego żarnika muszą być oddalone od płaszczyzny odniesienia na tę samą odległość z dokładnością ± ‧ mm
CPA ‧.‧.‧: Hat forms, hat bodies and hoods of felt; plateaux and manchons of felt; hat shapes, plaited or made by assembling strips of any materialCPA ‧.‧.‧: Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału
CPA ‧.‧.‧: Wood, continuously shaped along any of its edges or faces (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled, and beadings and mouldingsCPA ‧.‧.‧: Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe
Shaping School Competence of Children Undergoing Socialisation in Small Town Environment (Exemplified with the Children Living in Nowogard)Kształtowanie kompetencji szkolnych dzieci uspołeczniających się w środowisku małego miasta (na przykładzie dzieci zamieszkujących w Nowogardzie)
shaping the image of the ego by children at risk at the adolescencekształtowanie obrazu własnego "ja" przez dzieci ulicy w okresie kryzysu adolescencji
What Thelin tablets look like and contents of the pack Thelin ‧ mg film-coated tablets are yellow-to-orange, capsule-shaped tablets, marked with T-‧ on one sideJak wygląda Thelin i co zawiera opakowanie Thelin ‧ mg tabletki powlekane to żółto-pomarańczowe tabletki w kształcie kapsułek, oznaczonych na jednej stronie znakiem T
Shape of a packet of cigarettesKształt paczki papierosów
If the sides of the vehicle are so designed and/or equipped that by their shape and characteristics the component parts together meet the requirements of paragraph ‧, they may be regarded as replacing the sideguardsJeżeli boki pojazdu są zaprojektowane lub wyposażone w taki sposób, że ich części składowe łącznie, dzięki swemu kształtowi i właściwościom, spełniają wymogi pkt ‧, można uznać, że zastępują one osłony boczne
Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereofKoral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki
I gotta get in shapeMuszę zadbać o kondycję
Case C-‧/‧ P: Order of the Court (Fifth Chamber) of ‧ June ‧- Philip Morris Products SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Appeal- Community trade mark- Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧- Three-dimensional mark representing the shape of a packet of cigarettes- Refusal to registerSprawa C-‧/‧ P: Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Philip Morris Products SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie- Wspólnotowy znak towarowy- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧- Trójwymiarowy znak towarowy przedstawiający kształt paczki papierosów- Odmowa rejestracji
"Shaping emotional bonds between hospitalized children and their parents"" Kształtowanie więzi emocjonalnych pomiędzy dziećmi hospitalizowanymi a ich rodzicami"
Frequent discords in recent years have distracted us from actually progressing towards that goal and the dialogue between the two entities has in fact become rather icy, taking the shape of "pragmatic cooperation."Częste waśnie w ostatnich latach przeszkadzały nam w dążeniu do tego celu, a dialog między obiema stronami stał się w istocie dość oziębły, przyjmując postać "pragmatycznej współpracy”.
A nice shape to your nose, actually, but it' s just got that bit ofWłaściwie twój nos też jest fajny, ale trochę
The membership in a christian community as an important factor in the process of shaping of the identity of young people, based on the example of the community circles of the Light - Life Movement.Przynależność do wspólnoty chrześcijańskiej jako istotny czynnik procesu kształtowania się tożsamości młodych ludzi na przykładzie środowiska wspólnotowego Ruchu Światło - Życie
Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop film-coated tablets are peach, biconvex, oval-shaped, with a heart debossed on one side and the number ‧ engraved on the other sideIrbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop tabletki powlekane są barwy brzoskwiniowej, dwustronnie wypukłe, owalnego kształtu, z wytłoczonym sercem na jednej stronie i numerem ‧ wygrawerowanym na drugiej stronie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5470 zdań frazy pear-shaped.Znalezione w 5,987 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.