Tłumaczenia na język polski:

  • gruszkowaty   

Pozostałe znaczenia:

 
Having a shape or cross-section like the cross-section of a pear.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (51)

-shaped-kształtny
1-D shapekształt 1-W
2-D shapekształt 2-W
alligator pearawokado
assistant shapekształt pomocniczy
avocado pearawokado
ball-shapedkulisty
balsam pearbalsamka ogórkowa; przepękla ogórkowata
barrel-shapedbaryłkowaty; beczkowaty
bell-shapeddzwonowaty; kloszowy; dzwonowy
butter pearawokado
cigar-shapedwrzecionowaty
Click and Type pointer shapekształt wskaźnika Kliknij i wpisz
closed shapekształt zamknięty
club-shapedmaczugowaty
comb-shapedgrzebieniowaty
Convert to ShapeKonwersja na kształt
coworker shapekształt współpracownika
crescent-shapedsierpowy
default shapekształt domyślny
diamond-shape relationshiprelacja w układzie rombu
dome-shapedkopulasty
egg-shapedjajowaty
European PearGrusza pospolita
fan-shapedwachlarzowaty
field shapekształt pola
funnel-shapedlejkowaty
heart-shapedsercowaty
in any shape or form
master shapekształt wzorca
needle-shapedigiełkowaty
onion-shapedcebulasty
open shapekształt otwarty
out of shape
pearperłowy; grusza; gruszka; ; gruszkowy
pear treegrusza
pear-treegrusza
pearsgruszka (owoc); gruszki; gruszka
placeable shapekształt przemieszczany
prickly pearcactus fruit; opuncja figa indyjska; opuncja; owoc opuncji
ring-shapedpierścieniowy
S-shapedesowaty
shapezarys; obraz; linia; połatać; urobić; ukształtować; model; modelować; ukształtowanie; foremka; ; uformować; formować; polatać; kroić; kształtka; wykrój; wygląd; wykształcić; urabiać; formułować; kształt; figura; wykształcać; profil; kształtować; postać; kształtowanie; sformułować; fasonować; obrabiać; forma; wpływać; wystrugać; kondycja; sformować
shape adaptationadaptacja kształtów
Shape ClientKlient kształtów
shape dataDane kształtu
Shape ManagerMenedżer kształtów
Shape of the UniverseKształt Wszechświata
shape trainernauczyciel rozpoznawania kształtów
shape-memory alloystop z pamięcią kształtu
shape-to-shape connectionpołączenie typu kształt-kształt

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pear-shaped", pamięć tłumaczeniowa

add example
Form in which the product is marketed: The cheese is marketed only in the shape of a wheel weighing approximately ‧,‧ kgForma, w której produkt wprowadzony jest do obrotu: Ser wprowadzany jest do obrotu jednie w kształcie koła ważącego około ‧,‧ kg
Well, they come in all shapes and sizes, don' t they?Przybierają różne kształty i rozmiary
I quote: 'An important role in the future shaping of Europe, and beyond, falls to united Germany because of its size, population figures, economic power and geographical location at the heart of the continent.'Cytuję: "Ważną rolę w kształtowaniu przyszłości Europy i poza nią odgrywają zjednoczone Niemcy ze względu na ich wielkość, liczbę ludności, potęgę gospodarczą i położenie geograficzne w samym sercu kontynentu”.
Dimensions, shape and volume of the catalytic converter (sWymiary, kształt i pojemność konwertora(-ów) katalitycznego(-ych
"Fruitful receiving Sacraments as shaping Christians moral attitudes on the basis of contemporary literature.""Owocne przeżywanie sakramentów kształtowaniem postaw moralnych chrześcijanina na podstawie współczesnej literatury przedmiotu"
Action brought against the decision of the Fourth Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM), of ‧ February ‧, (Case R ‧/‧-‧) concerning registration of the shape of a packet of cigarettes as a Community trade markSkarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia ‧ lutego ‧ r. (sprawa R ‧/‧-‧) dotyczącą rejestracji kształtu paczki papierosów jako wspólnotowego znaku towarowego
I further hope that at the summit to take place on International Roma Day in Córdoba, the Spanish Presidency will also contribute greatly to the rapid finalisation of the European Roma Strategy currently being shaped.Mam również nadzieję, że na szczycie, który ma się odbyć w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Romów w Kordobie, prezydencja hiszpańska przyczyni się również znacznie do szybkiego sfinalizowania europejskiej strategii na rzecz Romów, która obecnie nabiera kształtów.
The sausage is cylindrical, flattened and bent into a horseshoe shapeKiełbasa ma cylindryczny kształt, jest spłaszczona i wygięta w kształt podkowy
Now, his design on the shape of the clothing tag revolutionized the businessJego pomysł na kształt metki zrewolucjonizował ten biznes
But it can form solid metal shapesAle może zmieniać się w trwałe metalowe przedmioty
Samples of each shape category and of each thickness category difficult to produce are selected according to the following criteria for testingPróbki z każdej kategorii kształtu i każdej kategorii grubości, trudne do wytworzenia, są wybierane według następujących kryteriów badania
mg dark green, apple-shaped, biconvex film coated tablets marked ARCOXIA ‧ on one side and ‧ on the othermg ciemnozielone tabletki powlekane, o kształcie przypominającym przekrój jabłka, dwuwypukłe, oznaczone ‘ ARCOXIA ‧ ’ po jednej stronie i ‘ ‧ ’ po drugiej stronie
The specific character of kiełbasa myśliwska is linked mainly to its unique shapeSpecyficzny charakter kiełbasy myśliwskiej związany jest w głównej mierze z jej niepowtarzalnym kształtem
Create a new frame, the same size and shape on a new page, and make it the last frame in the framesetStwórz nową ramkę, o tej samej wielkości i kształcie, na nowej stronie. Stworzona ramka będzie należała do tego samego zbioru ramek co ostatnia
that the characteristics of the materials constituting a component are different or that the components differ in shape or size, a change in the plating procedure (galvanisation, aluminium coating, etc.) is not deemed to produce a difference of typecharakterystyki materiałów tworzących część składową są różne lub części składowe różnią się pod względem kształtu lub rozmiaru; zmiany procedury pokrywania powierzchni (cynkowania, aluminiowania, itp.) nie uważa się za powodującą różnicę typu
A sign consisting of nine ellipses in a fan-shape shall appear in this spaceW tym miejscu widoczny jest znak składający się z dziewięciu elips wyglądających jak łopatki wentylatora
As outlined in recital ‧ of the provisional Regulation, the investigation has shown that, despite differences in shapes, materials and production processes, the different types of the product concerned all share the same basic physical and technical characteristics and are basically used for the same purposesJak wskazano w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych dochodzenie wykazało, iż pomimo różnic w kształcie, materiałach i procesie produkcyjnym różne typy produktu objętego postępowaniem mają te same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne oraz są zasadniczo wykorzystywane do tych samych celów
Packaging containing a hazardous substance or a mixture supplied to the general public shall not have either a shape or design likely to attract or arouse the active curiosity of children or to mislead consumers, or have a similar presentation or a design used for foodstuff or animal feeding stuff or medicinal or cosmetic products, which would mislead consumersOpakowania zawierające substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie udostępnianą ogółowi społeczeństwa nie mogą mieć kształtu ani nie mogą być zaprojektowane w sposób, który stwarza prawdopodobieństwo przyciągnięcia uwagi dzieci, wzbudzenia ich ciekawości lub wprowadzenia w błąd konsumentów, jak również nie mogą wyglądać ani być zaprojektowane w sposób podobny do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub produktów leczniczych lub kosmetycznych, co mogłoby wprowadzić w błąd konsumentów
slight defects in shape, including those due to the seed formationnieznaczne wady kształtu, łącznie z tymi, które mają wpływ na formowanie się ziaren
The Committee believes that organised civil society, and especially the social partners, has a most important role to play in shaping and implementing the Directive proposed by the European Commission on Sanctions against employers of illegally staying third-country nationalsKomitet wyraża przekonanie, że w kształtowaniu i wdrażaniu dyrektywy Komisji Europejskiej o karach dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE bardzo istotną rolę ma do odegrania zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, a zwłaszcza partnerzy społeczni
blocks of irregular shape, lumps, bales, powders, granules, crumbs and similar bulk formsbloków o nieregularnych kształtach, bryłek, beli, proszków, granulek, okruchów i podobnych form masowych
Shaping the image of politics as a political marketing, for example, the presidential elections in Poland in 2010Kształtowanie wizerunku polityka jako element marketingu politycznego na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 2010 roku
Angles, shapes and sectionsKątowniki i kształtowniki
saucisson de l’Ardèche comes in different shapes, weights and diameters, depending on the natural casing used, which often gives the sausage its nameSaucisson de l’Ardèche obejmuje odmiany produktów o różnych kształtach, masie i średnicy w zależności od zastosowanej naturalnej osłonki, której nazwę noszą
For each producer organisation delivering tomatoes, peaches and pears for processing, the following checks shall be conducted for each product and marketing yearDla każdej organizacji producentów dostarczającej pomidory, brzoskwinie i gruszki do przetwórstwa oraz dla każdego produktu i roku gospodarczego, przeprowadza się następujące kontrole
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5765 zdań frazy pear-shaped.Znalezione w 2,577 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.