Tłumaczenia na język polski:

  • gruszkowaty   

Pozostałe znaczenia:

 
Having a shape or cross-section like the cross-section of a pear.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (51)

-shaped-kształtny
1-D shapekształt 1-W
2-D shapekształt 2-W
alligator pearawokado
assistant shapekształt pomocniczy
avocado pearawokado
ball-shapedkulisty
balsam pearbalsamka ogórkowa; przepękla ogórkowata
barrel-shapedbaryłkowaty; beczkowaty
bell-shapeddzwonowaty; kloszowy; dzwonowy
butter pearawokado
cigar-shapedwrzecionowaty
Click and Type pointer shapekształt wskaźnika Kliknij i wpisz
closed shapekształt zamknięty
club-shapedmaczugowaty
comb-shapedgrzebieniowaty
Convert to ShapeKonwersja na kształt
coworker shapekształt współpracownika
crescent-shapedsierpowy
default shapekształt domyślny
diamond-shape relationshiprelacja w układzie rombu
dome-shapedkopulasty
egg-shapedjajowaty
European PearGrusza pospolita
fan-shapedwachlarzowaty
field shapekształt pola
funnel-shapedlejkowaty
heart-shapedsercowaty
in any shape or form
master shapekształt wzorca
needle-shapedigiełkowaty
onion-shapedcebulasty
open shapekształt otwarty
out of shape
pearperłowy; grusza; gruszka; ; gruszkowy
pear treegrusza
pear-treegrusza
pearsgruszka (owoc); gruszki; gruszka
placeable shapekształt przemieszczany
prickly pearcactus fruit; opuncja figa indyjska; opuncja; owoc opuncji
ring-shapedpierścieniowy
S-shapedesowaty
shapezarys; obraz; linia; połatać; urobić; ukształtować; model; modelować; ukształtowanie; foremka; ; uformować; formować; polatać; kroić; kształtka; wykrój; wygląd; wykształcić; urabiać; formułować; kształt; figura; wykształcać; profil; kształtować; postać; kształtowanie; sformułować; fasonować; obrabiać; forma; wpływać; wystrugać; kondycja; sformować
shape adaptationadaptacja kształtów
Shape ClientKlient kształtów
shape dataDane kształtu
Shape ManagerMenedżer kształtów
Shape of the UniverseKształt Wszechświata
shape trainernauczyciel rozpoznawania kształtów
shape-memory alloystop z pamięcią kształtu
shape-to-shape connectionpołączenie typu kształt-kształt

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "pear-shaped", pamięć tłumaczeniowa

add example
Notes that full consultation will take place between the institutions on shaping the legislative programme for ‧; insists that agreement on this programme should be reached in December ‧ by the EU institutions to coincide with the completion of the ‧ budget procedurezwraca uwagę, że pomiędzy instytucjami odbędą się konsultacje na temat kształtu programu działalności legislacyjnej na rok ‧; nalega, by instytucje UE osiągnęły porozumienie w sprawie tego programu w grudniu ‧ r., co zbiegłoby się z zakończeniem procedury budżetowej na rok
When cooked, Mogette de Vendée beans are soft and of consistent size, shape and colour, and the delicate, soft skin melts in the mouthPo ugotowaniu ziarno Mogette de Vendée rozpuszcza się w ustach, ma jednolitą wielkość oraz jednolity kształt i kolor, jego cienka, niezbyt twarda skórka jest bardzo słabo wyczuwalna w ustach
Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointedWyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami parkietowymi, dachówkami i gontami, drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo
Influence of the media in shaping opinion about the morality of politicians during the presidential campaign in Poland in 2010 in weekly pressWpływ mediów na kształtowanie opinii o moralności polityków podczas kampanii prezydenckiej w Polsce w 2010 na przykładzie tygodników opinii
Shaping the interests of children in preschool. For example, the Non-public Nursery "Flisaczek" in Torun.Kształtowanie zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym. Na przykładzie Przedszkola Niepublicznego ''Flisaczek'' w Toruniu
The image of disabled people in the media and the image shaped in the mind of the receiverWizerunek osób z niepełnosprawnością w mediach, a obraz tych osób u odbiorcy
There is another problem in the shape of market supervision, and the Member States, too, have a responsibility here.Mamy inny problem z formą nadzoru rynkowego i także państwa członkowskie mają tu pewne zadania.
Unfinished forgings no longer having the rough appearance of pieces roughly shaped by forging of heading ‧, ‧ or ‧ are to be classified in the headings appropriate to the finished articles, which are generally in Chapters ‧, ‧, ‧ andNiewykończone odkuwki nieposiadające już wyglądu przybliżonego do wyrobów wstępnie ukształtowanych przez kucie, objętych pozycją ‧, ‧ lub ‧, mają być klasyfikowane do pozycji właściwych dla wyrobów wykończonych, które są zazwyczaj objęte działami ‧., ‧., ‧. i
Description and drawings/photographs of the shapes and constituent materials of the part of the body forming the engine compartment and the part of the passenger compartment nearest to itOpis i rysunki/zdjęcia kształtu i zastosowanych materiałów części tworzących komorę silnikową oraz przyległą do niej część przedziału pasażerskiego
Local initiatives to shape the collective memory of Jewish Kazimierz after 1989Lokalne incjatywy kształtowania pamięci zbiorowej o żydowskim Kazimierzu po 1989 roku.
the Financial Vehicle in question in its present shape and structure is declared unlawful state aidstwierdzenie, że instrument finansowy, którego rzecz dotyczy, stanowi w swej obecnej formie i strukturze pomoc państwa niezgodną z prawem
Just looked for the bakery shaped like a giant pieMoja żona, mała zebra, została najwyraźniej wrobiona
When released for consumption as dried beans, Fagioli Bianchi di Rotonda must have the following characteristics: bean: maximum length, ‧ mm; maximum width, ‧ mm; no veining; white in colour; medium sheen; cubic or round in shape; weight of ‧ beans: maximum ‧ g; clean bean, practically free of any visible foreign matter; free of any foreign smell and/or taste; free of external moistureFasola Fagioli Bianchi di Rotonda w momencie wprowadzania do obrotu w postaci suchych ziaren musi mieć następujące cechy: ziarno: długość: nie więcej niż ‧ mm, szerokość: nie więcej niż ‧ mm; brak żyłek, barwa biała, średnio błyszcząca, kształt sześcienny lub okrągły, waga ‧ ziaren: nie więcej niż ‧ g; ziarno czyste, pozbawione widocznych ciał obcych, obcych zapachów lub smaków i zewnętrznej wilgoci
the shape of the surface for mounting and fixing of the rear registration platekształt powierzchni do montowania i mocowania tylnej tablicy rejestracyjnej
The most obvious difference is that until quite recently the state played a rather dominant role in shaping civil society; apart from social partners, organisations had to be approved by the authorities and were then subject to supervision by themNajbardziej oczywista różnica polega na tym, że jeszcze do niedawna państwo odgrywało zasadniczo dominującą rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego; za wyjątkiem partnerów społecznych, organizacje potrzebowały zezwolenia władz, a następnie podlegały ich nadzorowi
Furthermore, they share the same or similar physical properties such as taste, size, shape and texturePonadto mają takie same lub podobne cechy fizyczne, tj. smak, wielkość, kształt i skórę
When it was tabled for debate in committee, it was further shaped by a procedure of 50 compromise amendments, from all the political groups and areas represented in Europe.Kiedy poddano je pod debatę w komisji, na jego dalszy kształt wpłynęła procedura obejmująca 50 poprawek kompromisowych, zgłoszonych przez przedstawicieli wszystkich grup politycznych i obszarów w Europie.
cheeses that have been matured for a short period of time have quite a fine, elastic and soft external rind that is a dull, ivory-white colour and tends to be shaped like a flanw przypadku serów o krótkim okresie dojrzewania zewnętrzna skórka jest dość cienka, elastyczna i miękka, o matowym kolorze kości słoniowej i przypomina skórkę na cieście
What makes Tekovský salámový syr special is its shape, which is unusual for a cheeseTekovský salámový syr jest wyjątkowy ze względu na swój kształt, który jest niezwykły w przypadku sera
Contribution of Radio Free Europe in shaping the political consciousness of PolesWkład Radia Wolna Europa w kształtowanie świadomości politycznej Polaków
Stresses the particular importance of schools and school communities in shaping the character of children and adolescents; stresses that, if the education system fails to provide suitable channels for intervention, assistance and contact with students, two fundamental characteristics of present-day schools, multiculturalism coupled with an increased distinction between social classes, may lead to violence within schoolspodkreśla szczególną rolę szkoły i wspólnoty szkolnej w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży; podkreśla, że dwie zasadnicze cechy charakterystyczne dzisiejszej szkoły, tzn. różnorodność kulturowa i uwypuklenie rozróżnienia klasowego mogą doprowadzić, wobec braku koniecznych w systemie kształcenia struktur w zakresie interwencji, pomocy oraz kontaktu z uczniami, do zjawisk przemocy szkolnej
In any event , it cannot plausibly be maintained that a trade mark whose shape has distinctive character is automatically likely to lose its distinctiveness when products are manufactured in that shape .W każdym razie nie można przekonująco utrzymywać , że znak towarowy , którego kształt ma charakter odróżniający , utraci ten charakter w sposób automatyczny , jeżeli towary będą wytwarzane w tym kształcie .
In other words, he got there in 1987, and maybe now the time will come, this autumn, when these two leaders, encouraged by the international community, will come together radically to shape the future for a peaceful, two-state solution to the Middle East peace process.Innymi słowy, był tam w 1987 r. i być może nadszedł czas, aby tej jesieni, kiedy ci dwaj liderzy spotkają się, wspierani przez społeczność międzynarodową, nadać wyraźny kształt pokojowemu, dwupaństwowemu rozwiązaniu procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie.
Shape the plastic explosive (‧.‧) to form a cylinder ‧ to ‧ mm in diameter, depending on the diameter of the cylinderUkształtować plastyczny materiał wybuchowy (‧.‧) w walec o średnicy ‧ do ‧ mm, w zależności od średnicy cylindra
Moreover, in finding that the great majority of consumers do not perceive the original appearance of the trade mark as a useful factor in determining the origin of the sparkling wine in question, but prefer to refer to the label, the General Court ruled out the protection of the shape of a product’s packaging, even though that possibility is expressly envisaged by Article ‧ of the RegulationPonadto, orzekając, że znaczna większość konsumentów nie postrzega oryginalnego wyglądu znaku towarowego jako elementu użytecznego do stwierdzenia pochodzenia rozpatrywanych win musujących, ale woli w tym względzie odnieść się do etykiety, Sąd wyłączył ochronę kształtu opakowania towaru, choć możliwość ta jest wyraźnie przewidziana w art. ‧ wymienionego rozporządzenia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5765 zdań frazy pear-shaped.Znalezione w 11,769 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.