Tłumaczenia na język polski:

 
każdy jest kowalem swojego losu; dosł. dosłownie płyń we własnym kajaku

Przykładowe zdania z "paddle your own canoe", pamięć tłumaczeniowa

add example
She' il have to find another canoe to paddleZnajdz sobie inny kajak
" paddling across a river with black water," only the canoe was going backwards instead of forwardsA moja łódka płynęła do tyłu zamiast do przodu, wyprzedzając obłoki śmiejące się złowieszczo
Instead of a canoe paddling in a pond, we were a tank flying down a mountainZamiast płynąć spokojnie kajakiem po stawie, byliśmy czołgiem który lata po górach
You get a canoe later, and I' il paddle youPrzynieś kanoe, to z tobą powiosłuję
Remember, it' s just like paddling a canoePamiętajcie, wiosłuje się jak w łodzi
She' il have to find another canoe to paddleZnajdź sobie inny kajak
kayak and canoe paddleswiosła do kajaków i kanadyjek
I only like using my own paddleUżywam tylko swojej rakietki
Go paddle up your back channel, Evan- escencePowiosłuj z powtorem do swojego kanału, Evan- escence
She could sit on your back and paddle you up the ThamesMogła by cię dosiąść, płynąc Tamizą
You got your defibrillator paddles thereTu masz defibrylator, monitor pracy serca
She could sit on your back and paddle you up the ThamesTo nie dotyczy ciebie, prawda Watson?
Or I' ‧ paddle your...BUZZER.. fucking assAlbo skopię twoją...... pierdoloną dupę
The paddle ball I found round your father' s neckZnalazłem to przy twoim ojcu
Your shoe paddle is used to separate the contact shoe from the train from the electrified third railUżywa pan drewnianej łopatki, żeby podważyć elementy metalowe
Yeah. ¶ you knocked up your lady ¶ ¶ now you' re havin ' a baby ¶ ¶ ' cause you' re gonna be a first- time dad ¶ ¶ people used to tell you that your life was meant to ¶ ¶ procreate a family of your own ¶ ¶ then you went and did it, ' cause you finally did it ¶ ¶ now you' re gonna have your own turk clone ¶ ¶ there' s a little baby in your lady' s soft womb ¶ uh- huh. ¶ so just sit tight an¶ ¶ it' s time to realize that your life is gonna change soon ¶ ¶ you' il be a dad, first- time, first- time ¶ ¶ you' re a dad, first- time, first- time ¶ ha!Bo jesteś przestraszonym kotkiem.Słucham? Nie słyszałeś?
Think about your own people, think about your own country, think about your own culture.Proszę pomyśleć o własnych obywatelach, własnym kraju, o własnej kulturze.
In the Albertini report that we will be voting on this week, we also call for the national policies to be supportive of the EU positions and of you, and I call on my colleagues here in the European Parliament, those of you who are from government parties in your own countries: tell your foreign ministers and your prime ministers to support the common European policy and not just look into your own domestic interests, including in foreign policy, otherwise we will never get a common European foreign policy for which we need you, Baroness Ashton, to lead, to be ambitious and to be bold in your commitments.W sprawozdaniu pana posła Albertiniego, nad którego przyjęciem będziemy w tym tygodniu głosować, zaapelowaliśmy również, by krajowa polityka wspierała stanowiska UE i Pani, a ja wzywam te koleżanki i tych kolegów tu, w Parlamencie Europejskim, którzy należą do partii rządzących w ich krajach: proszę powiedzieć Państwa ministrom spraw zagranicznych i premierom, by wsparli wspólną politykę europejską, a nie tylko zajmowali się własnymi interesami krajowymi, w tym w dziedzinie polityki zagranicznej, bowiem w przeciwnym razie nigdy nie dojdziemy do wspólnej europejskiej polityki zagranicznej, której Pani, Pani Baronesso Ashton, powinna przewodzić, prezentując ambicję i odwagę w Pani zobowiązaniach.
Every keyboard layout may specify its own font. If the predefined font of a certain keyboard layout does not work or you would like to have your own, check this button. You may then choose your own font that will be used to draw the characters on the keysKażdy układ klawiatury może używać innej czcionki. Jeśli domyślna czcionka niektórych układów nie działa albo chcesz używać innej, zaznacz tą opcję. Możesz wybrać własną czcionkę, która będzie wykorzystywana do wyświetlania znaków na klawiszach
That has always been your room, with your own stuff and your own bed and not some stranger' s things in itKtóry zawsze był twoim pokojem.Z twoimi rzeczami i własnym łóżkiem
Your friends will forget your name, tell your stories as their own...... because what good is a story when the person who owns it has vanished?Tak jak we snach.Twoi przyjaciele zapomnieli już jak się nazywasz. Mówią, że twoja wersja nie jest prawdziwa, bo nikt jej nie potwierdził
Ok, the first time you start & ktouch; it will open a lecture and select a keyboard layout for the locale and keybord defined in the & kcontrolcenter;. To adjust the keyboard layout go to Settings Keyboard Layouts... and select the country you 're in (or some country which uses the same keyboard layout as you). If your keyboard is not included, you can always define your own keyboard (see Creating your own keyboardOk, kiedy po raz pierwszy uruchomisz & ktouch;, otworzy on domyślne ćwiczenie i wybierze domyślny układ klawiatury. Zanim zaczniesz pisać, powineś dostosować układ kalwiatury, tak aby był zgodny z Twoim. W tym celu wybierz Ustawienia Układ klawiatury... i kraj w którym się znajdujesz (lub kraj w którym się używa takiej samej klawiatury jak Ty). Jeśli Twoja klawiuatura nie jest zawarta w zestawie, zawsze możesz zdefiniować własną (zobacz Tworzenie własnego układu klawiatury
You sacrificed your relationship with your own family and jeopardized the progress of every kid in my program just for your own personal desirePoświęciłeś stosunek ze swoją, własną rodziną i naraziłeś sukces każdego dzieciaka w moim programie tylko dla twoich osobistych pragnień
You can create your own keyboards by creating keyboard files. Currently & ktouch; does n't have a keyboard editor but it is still pretty easy to define your own keyboard. It does n't require much more than a little math to work out the geometry and some time. Best is to start with an existing keyboard file, create a copy for your keyboard layout and simply adjust the linesIstnieje możliwość tworzenia własnych układów klawiatury poprzez pliki klawiaturowe. Obecnie & ktouch; nie posiada edytora klawiatur, ale wciąż jest bardzo łatwo zdefiniować własną klawiaturę. Nie wymaga to nic ponad niewielką znajomoscią matematyki aby ustalić geometrię i nieco czasu. Najlepiej rozpocząć z istniejącym plikiem klawiatury, stworzyć kopię i po prostu dopasować linijki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 168142 zdań frazy paddle your own canoe.Znalezione w 106,423 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.