Tłumaczenia na język polski:

  • outsourcing   

Pozostałe znaczenia:

 
The transfer of a business function to an external service provider
 
The assignment of tasks to independent contractors, such as individual consultants or service bureaus. Tasks such as data entry and programming are often performed via outsourcing.
 
transfer business
 
Present participle of outsource.
 
Subcontracting a process, such as product design or manufacturing, to a third-party company.
 
custom (manufacture)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

outsourcing of military capabilitieskorzystanie z zewnętrznych zdolności wojskowych

Przykładowe zdania z "outsourcing", pamięć tłumaczeniowa

add example
This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts, as technical assistance offices’ contracts expire during subsequent yearsŚrodki te mają pokrywać wydatki na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programowych lub na środki objęte niniejszą linią budżetową wraz ze wszelkimi innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach
The purpose of empowering the Commission to set up executive agencies is to allow it to focus on core activities and functions which cannot be outsourced, without relinquishing control over, or ultimate responsibility for, activities managed by the said executive agenciesCelem upoważnienia Komisji do ustanowienia agencji wykonawczych jest umożliwienie jej skoncentrowania się na priorytetowych działaniach i funkcjach, których nie można zlecić podmiotom zewnętrznym, ale bez utraty kontroli i ostatecznej odpowiedzialności za działania, którymi zarządzają agencje wykonawcze
expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this Item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contractswydatków na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją, wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług
This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information technology, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this item and any other technical or administrative assistance expenditure not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contractsŚrodki te mają pokrywać wydatki na badania, spotkania ekspertów, informatykę, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło
Similarly, ICT has enabled additional outsourcing in goods manufacturing, as intermediate inputs can now be seamlessly sourced from multiple suppliersICT umożliwiły również dodatkowy outsourcing produkcji towarów, ponieważ produkty pośrednie mogą być obecnie bez problemu uzyskiwane od wielu dostawców
The outsourced monitoringandcommunication teams , theprojectevaluators , andthe Topic Centre on Biological Diversity ( act-ing under contract with the European Environment Agency ( EEA ) ) were also visited , beingclosepartnersofthe Commission forthe management and development of environmentalissues ( paragraph 17 ) .Kontrola objęła również zewnętrzne zespoły zajmujące się monitoringiemikomunikacją , ekspertów oceniających projekty oraz Centrum Tematyczne ds . Różnorodności Biologicznej ( działające w ramach umowy z Europejską Agencją Ochrony Środowiska ( EEA ) ) , które są bliskimi partnerami Komisji wzakresie zarządzaniakwestiamiśrodowiskowymi iich opracowywania ( pkt 17 ) .
The United Kingdom has shown that services related to the use of a trading platform, employee share scheme, share account, independent research and marketing services will be outsourced to private providers at market conditionsZjednoczone Królestwo wykazało, że usługi związane z korzystaniem z platformy obrotu udziałami, programu udziałów pracowniczych, rachunku udziałów, niezależnych badań oraz usług marketingowych, będą zlecane prywatnym podmiotom na zasadzie outsourcingu na warunkach rynkowych
This means that tasks assigned to the institutions by the Treaty which require discretionary powers in translating political choices into action may not be outsourcedOznacza to, że zadań powierzonych instytucjom na mocy Traktatu, wymagających uprawnień uznaniowych w zakresie przekładania decyzji politycznych na działania, nie można zlecać na zewnątrz
Where an operator chooses to outsource any process in the data flow, the operator shall control the quality of these processes in accordance with the risks identified according toJeżeli operator instalacji postanowi zlecić na zewnątrz jakikolwiek proces w zakresie przepływu danych, zobowiązany jest on kontrolować jakość takich procesów zgodnie z wymaganiami dotyczącymi elementów ryzyka określonymi w przepisach sekcji
This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad-hoc service contractsŚrodki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług
Investment attractiveness of Poland in the field of offshoring and service outsourcingAtrakcyjność inwestycyjna Polski w dziedzinie offshoringu i outsourcingu usług
Outsourcing contract as a condition of the organization and development business.Kontrakt outsourcingowy jako warunek organizacji i rozwoju działalności gospodarczej
The process of building and career managing on the example of the work in the inernational outsourcing centerProces budowy oraz zarzadzania karierą zawodowa na przykładzie pracy w miedzynarodowej firmie outsourcingowej
Outsourcing- Modern organization management methodOutsourcing- Współczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem
Subject: OutsourcingDotyczy: outsourcingu
Operational outsourcing in Pension Societies on the Polish market. Case of Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.Outsourcing operacyjny w Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych na polskim rynku na przykładzie Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.
One exporting producer reiterated the claim that Community producers suffered self-inflicted injury by focusing on the production of low quality products and outsourcing the production of partsJeden producent eksportujący powtórzył argument, że producenci wspólnotowi są sami odpowiedzialni za poniesione straty, gdyż skoncentrowali się na wytwarzaniu produktów niskiej jakości i outsourcingu produkcji części
Outsourcing of internal office servicesOutsourcing wewnętrznych usług biurowych
Specification of the functions carried out directly by the responsible authority and (if applicable and/or foreseen) by other bodies under the responsibility of the responsible authority (outsourcing of tasks, excluding the tasks entrusted to the delegated authority(ies) under pointWyszczególnienie funkcji pełnionych bezpośrednio przez instytucję odpowiedzialną oraz – w stosownych przypadkach lub jeśli przewiduje się taką możliwość – przez inne organy podlegające instytucji odpowiedzialnej (outsourcing zadań, za wyjątkiem zadań powierzonych instytucjom delegowanym, o których mowa w pkt
Outsourcing should, moreover, be subject to a cost-benefit analysis taking account of a number of factors such as identification of the tasks justifying outsourcing, a cost-benefit analysis which includes the costs of coordination and checks, the impact on human resources, efficiency and flexibility in the implementation of outsourced tasks, simplification of the procedures used, proximity of outsourced activities to final beneficiaries, visibility of the Community as promoter of the Community programme concerned and the need to maintain an adequate level of know-how inside the CommissionZlecanie na zewnątrz powinno także podlegać analizie kosztów i korzyści, uwzględniającej szereg czynników, takich jak określenie zadań, których zlecenie na zewnątrz jest uzasadnione, analiza kosztów i korzyści obejmująca koszty koordynacji i kontroli, wpływ na zasoby ludzkie, skuteczność i elastyczność w wykonywaniu zadań zleconych na zewnątrz, uproszczenie stosowanych procedur, bliskość zadań zlecanych na zewnątrz w stosunku do końcowych beneficjentów, zauważalność wspierania przez Wspólnotę programów wspólnotowych, których to dotyczy oraz potrzeba utrzymania odpowiedniego poziomu know-how wewnątrz Komisji
The EU must transform its modes of production and consumption, and not restrict itself to outsourcing its emissions.UE musi przekształcić swoje metody produkcji i konsumpcji, nie ograniczając się do pozbywania się swoich emisji na zewnątrz.
Designated authorities may outsource some of their tasks but they shall remain answerable for the outsourced tasks in accordance with the responsibilities defined in Articles ‧, ‧ and ‧ of the basic actWyznaczone instytucje mogą dokonywać outsourcingu niektórych zadań, przy czym pozostają one odpowiedzialne za zadania objęte outsourcingiem zgodnie z własnym zakresem odpowiedzialności określonym w art. ‧, ‧ i ‧ aktu podstawowego
The competent authorities may use the powers referred to in the first subparagraph only in relation to credit rating agencies, persons involved in credit rating activities, rated entities and related third parties, third parties to whom the credit rating agencies have outsourced certain functions or activities, and persons otherwise related or connected to credit rating agencies or credit rating activitiesWłaściwe organy mogą wykorzystywać uprawnienia, o których mowa w akapicie pierwszym, wyłącznie w odniesieniu do agencji ratingowych, osób prowadzących działalność w zakresie ratingu kredytowego, ocenianych podmiotów i powiązanych z nimi stron trzecich, stron trzecich, którym agencje ratingowe zleciły niektóre funkcje lub czynności na zasadzie outsourcingu, oraz osób w inny sposób powiązanych z agencjami ratingowymi lub wykonywaniem działalności w zakresie ratingu kredytowego
At the same time, however, we need to remember that in today's global economy there is a very fine line between incentives for innovation and penalties for economic actions, and that, at the end of the day, we are still exporting the best products in the world and not just outsourcing our production locations.Jednocześnie powinniśmy jednak pamiętać, że w dzisiejszej gospodarce światowej istnieje bardzo cienka granica pomiędzy zachętami do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i karami za działania gospodarcze, a także że ostatecznie to tu w Europie nadal produkujemy najlepsze samochody na świecie, a nie przenosimy ich produkcji do innych części świata.
Considers that the Council, Parliament and the Commission should make efficient and effective use of internal and external resources such as databases, computer-assisted translations, teleworking and outsourcinguważa, że Rada, Parlament i Komisja powinny w skuteczny i wydajny sposób wykorzystywać zasoby wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak bazy danych, tłumaczenie wspomagane komputerowo, pracę na odległość i zlecanie na zewnątrz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 894 zdań frazy outsourcing.Znalezione w 1,139 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.