Tłumaczenia na język polski:

  • outsourcing   

Pozostałe znaczenia:

 
The transfer of a business function to an external service provider
 
transfer business
 
The assignment of tasks to independent contractors, such as individual consultants or service bureaus. Tasks such as data entry and programming are often performed via outsourcing.
 
Present participle of outsource.
 
Subcontracting a process, such as product design or manufacturing, to a third-party company.
 
custom (manufacture)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

outsourcing of military capabilitieskorzystanie z zewnętrznych zdolności wojskowych

Przykładowe zdania z "outsourcing", pamięć tłumaczeniowa

add example
Whereas, moreover, since the adoption of the Parliament's last resolution, the following challenges have gained greater recognition: the ever-increasing ageing of the population; migratory tensions at the EU's borders and internal problems because of insufficient assistance for the integration of second-generation immigrant populations; the exponential growth of third-country imports in some sectors as well as business delocalisation and outsourcing; an increasing demand for resources such as crude oil, natural gas, coal and iron by China and other emerging economies; increasing EU dependence on energy imports coming from unstable regions; and risks caused by global macroeconomic imbalancesmając ponadto na uwadze, że od czasu przyjęcia przez Parlament ostatniej rezolucji zwiększyła się świadomość występowania następujących problemów: stale postępującego starzenia się ludności; konfliktów migracyjnych na granicach UE oraz wewnętrznych trudności wynikających z niedostatecznej pomocy integracyjnej dla drugiego pokolenia imigrantów; gwałtowny wzrost wartości przywozu z państw trzecich w niektórych sektorach, jak również delokalizacja i outsourcing wśród przedsiębiorstw; zwiększające się w Chinach i innych wschodzących gospodarkach zapotrzebowanie na zasoby, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel i żelazo; zwiększająca się zależność Europy od dostaw energii z niestabilnych regionów; oraz zagrożenia związane z zakłóceniem globalnej równowagi makroekonomicznej
Firstly, the investigation has revealed that there are no recent examples of an MNO switching from outsourcing to in-house data clearingPo pierwsze, badanie rynku ujawniło, że nie odnotowano ostatnio przypadków rezygnacji przez OSK z outsourcingu usług w zakresie gromadzenia i przekazywania danych na rzecz wykonywania ich we własnym zakresie
expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts for the mutual benefit of the beneficiaries and the Commissionwydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej, zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji
This appropriation is intended to cover the costs of technical certification services relevant to Flight Standards, outsourced by EASA to NAAs, including the activities of the Operations Evaluation Board, cabin crew, and master minimum equipment listŚrodki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług w zakresie certyfikacji technicznych odnośnie do standardów lotniczych, które EASA zleciła na zewnątrz krajowym organom administracji lotnictwa, w tym działania Wspólnej Operacyjnej Rady Oceniającej (JOEB), koszty związane z wymaganiami dotyczącymi personelu lotniczego oraz głównego wykazu wyposażenia minimalnego
This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this Item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contractsŚrodki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, posiedzenia ekspertów, działania informacyjne i publikacje bezpośrednio powiązane z realizacją założeń programów lub środków objętych tą pozycją, jak również wszelkich innych wydatków na pomoc techniczną i administracyjną z wyłączeniem zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję na zewnątrz w ramach umów o bieżące świadczenie usług
The outsourced monitoringandcommunication teams , theprojectevaluators , andthe Topic Centre on Biological Diversity ( act-ing under contract with the European Environment Agency ( EEA ) ) were also visited , beingclosepartnersofthe Commission forthe management and development of environmentalissues ( paragraph 17 ) .Kontrola objęła również zewnętrzne zespoły zajmujące się monitoringiemikomunikacją , ekspertów oceniających projekty oraz Centrum Tematyczne ds . Różnorodności Biologicznej ( działające w ramach umowy z Europejską Agencją Ochrony Środowiska ( EEA ) ) , które są bliskimi partnerami Komisji wzakresie zarządzaniakwestiamiśrodowiskowymi iich opracowywania ( pkt 17 ) .
This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the programme or measures coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad-hoc service contractsŚrodki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług
In conclusion, the fact that, like previous versions, the Astra TwinTop could have been outsourced to Bertone does not render the training aid necessary and compatiblePodsumowując – fakt, że produkcja modelu Astra TwinTop mogła zostać podzlecona firmie Bertone, tak jak poprzednie wersje, nie oznacza, że pomoc szkoleniowa jest konieczna i zgodna ze wspólnym rynkiem
Outsourcing and the costs structure in the firmOutsourcing a struktura kosztów w firmie
The competent authorities may use the powers referred to in the first subparagraph only in relation to credit rating agencies, persons involved in credit rating activities, rated entities and related third parties, third parties to whom the credit rating agencies have outsourced certain functions or activities, and persons otherwise related or connected to credit rating agencies or credit rating activitiesWłaściwe organy mogą wykorzystywać uprawnienia, o których mowa w akapicie pierwszym, wyłącznie w odniesieniu do agencji ratingowych, osób prowadzących działalność w zakresie ratingu kredytowego, ocenianych podmiotów i powiązanych z nimi stron trzecich, stron trzecich, którym agencje ratingowe zleciły niektóre funkcje lub czynności na zasadzie outsourcingu, oraz osób w inny sposób powiązanych z agencjami ratingowymi lub wykonywaniem działalności w zakresie ratingu kredytowego
expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts for the mutual benefit of the beneficiaries and the Commissionwydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji
This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the Fund coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contractsŚrodki te przewidziane są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celów Funduszu, objęte niniejszą pozycją, wraz z wszelkimi dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło
The phenomenon of offshore outsourcing is not a new development, but is synonymous with the organisation of production based on the division of labour, under which businesses specialise in what they do best and most cost-effectivelyZjawisko offshore outsourcingu nie jest nowe, lecz jest synonimem organizacji produkcji opartej na podziale pracy, w której przedsiębiorstwa specjalizują się w tym, co umieją produkować najlepiej i najbardziej opłacalnie
This appropriation is intended to cover expenditure related to the services of freelance translators and computational linguists and typing as well as other work outsourced by DG TranslationŚrodki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na usługi tłumaczy niezależnych, lingwistów komputerowych oraz maszynopisania lub inne prace zlecone firmom zewnętrznym przez służby tłumaczeń pisemnych
Call Center in 'Knowledge and Practice' Publishing Company as the Example of the Enterprise Restructuring by Using OutsourcingRestrukturyzacja przedsiębiorstwa z wykorzystaniem outsourcingu na przykładzie wydzielenia call center w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka
Outsourcing market in Poland and on the World.Rynek outsourcingu w Polsce i na świecie
The purpose of empowering the Commission to set up executive agencies is to allow it to focus on core activities and functions which cannot be outsourced, without relinquishing control over, or ultimate responsibility for, activities managed by the executive agenciesStworzenie agencji wykonawczej ma na celu umożliwienie Komisji skoncentrowanie się na swoich priorytetowych działaniach i funkcjach, których nie można zlecić podmiotom zewnętrznym, jednakże bez utraty kontroli, funkcji nadzorującej oraz ostatecznej odpowiedzialności za działania, którymi zarządzają agencje wykonawcze
The notifying party claims that Syniverse is today the only leading data clearing house which does not have financial clearing capabilities and that this places Syniverse at a competitive disadvantage because many MNOs seek a one-stop solution when outsourcing their data and financial clearing needsStrona zgłaszająca twierdzi, że Syniverse jest obecnie jedynym czołowym przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie gromadzenia i przekazywania danych, które nie posiada możliwości prowadzenia rozliczeń finansowych, co ogranicza jego konkurencyjność, ponieważ wielu OSK poszukuje kompleksowych rozwiązań w zakresie outsourcingu gromadzenia i przekazywania danych oraz rozliczeń finansowych
Specific issues arise in cases where an undertaking outsources in-house activities, such as the provision of services or the manufacturing of products, to a service providerSpecyficzne kwestie mogą pojawić się w przypadku outsourcingu, kiedy przedsiębiorstwo zleca usługodawcy zewnętrznemu wykonanie usług lub wytworzenie towarów
to supervise relationships between the institution and other companies or between institutions, when institutions transfer functions to those other companies or institutions (outsourcing), influencing the financial situation of the institution or being in a material way relevant for effective supervisionnadzoru nad relacjami między instytucją a innymi przedsiębiorstwami lub między instytucjami w przypadku gdy instytucje przekazują funkcje do innych przedsiębiorstw lub instytucji (nabywanie usług u kontrahentów zewnętrznych), wpływają na sytuację finansową instytucji lub są zaangażowane w sposób istotny w skuteczny nadzór
Outsourcing in polish banking practiceOutsourcing w polskiej praktyce bankowej
This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contractsŚrodki te mają pokrywać wydatki na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej, zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło
Outsourcing of services by Human Outsourcing client assessment.Usługi świadczone przez firmę Human Outsourcing w opinii klienta
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 894 zdań frazy outsourcing.Znalezione w 0,643 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.