Tłumaczenia na język polski:

  • outsourcing   

Pozostałe znaczenia:

 
The transfer of a business function to an external service provider
 
The assignment of tasks to independent contractors, such as individual consultants or service bureaus. Tasks such as data entry and programming are often performed via outsourcing.
 
transfer business
 
Present participle of outsource.
 
Subcontracting a process, such as product design or manufacturing, to a third-party company.
 
custom (manufacture)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

outsourcing of military capabilitieskorzystanie z zewnętrznych zdolności wojskowych

Przykładowe zdania z "outsourcing", pamięć tłumaczeniowa

add example
on behalf of the GUE/NGL Group. - (DE) Mr President, I would describe what we have experienced during the so-called 'war on terror' as a method of 'outsourcing' human rights abuses.w imieniu Grupy GUE/NGL. - (DE) Panie przewodniczący! To, czego doświadczyliśmy w związku z tak zwaną wojną z terroryzmem można określić jako outsourcing łamania praw człowieka.
Without prejudice to Article ‧, Member States shall ensure that insurance and reinsurance undertakings which outsource a function or an insurance or reinsurance activity take the necessary steps to ensure that the following conditions are satisfiedZ zastrzeżeniem art. ‧ państwa członkowskie zapewniają, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które dokonują outsourcingu danej funkcji lub działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej, podejmowały działania niezbędne do zapewnienia spełnienia następujących warunków
outsourcing it in the company management. case study.Outsourcing IT w zarządzaniu firmą.Analiza przypadku.
Hence, the logic of the VAT Compensation Act is not to tax end users, as it is in the general VAT system, but to alleviate a certain group of final consumers to avoid distortion of competition between in-house and outsourcing for transactions subject to VATStąd logiką ustawy o zwrocie podatku VAT nie jest opodatkowanie odbiorów końcowych, jak to ma miejsce w przypadku powszechnego systemu VAT, ale odciążenie pewnych grup konsumentów końcowych, aby uniknęli zakłócenia konkurencji między pozyskiwaniem wewnętrznym a nabywaniem na zewnątrz towarów i usług podlegających VAT
On the basis of a cost-effectiveness analysis, the Commission may employ experts and make use of any other form of technical and administrative assistance which does not involve public authority tasks outsourced under ad hoc service contractsNa podstawie analizy kosztów i wyników Komisja może zaangażować ekspertów oraz skorzystać z wszelkich innych form pomocy technicznej i administracyjnej, które nie obejmują zadań organów publicznych zleconych na podstawie umów o świadczenie usług ad hoc
expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts for the mutual benefit of the beneficiaries and the Commissionwydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji
This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the programme or measures coming under this budget heading, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contractsŚrodki te mają pokrywać wydatki na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług
Banking secrecy in outsourcing. Evaluation of binding law regulations in Poland and other countries.Tajemnica bankowa a outsourcing. Ocena obowiązujących regulacji w Polsce i innych krajach.
Select issues of outsourcing from experience of University Hospital in Cracow.Wybrane zagadnienia outsourcingu na podstawie doświadczeń Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
The practice of outsourcing contracts in banking sector under applicable law."Praktyka umowy outsourcingu bankowego w świetle obowiązującego ustawodawstwa"
This analysis needs to encompass education, training and life-long learning, as well as the employment conditions of workers, including those involved in outsourcing processesAnaliza taka musi obejmować edukację, szkolenia i uczenie się przez całe życie, a także warunki zatrudniania pracowników, włącznie z tymi, którzy biorą udział w procesach outsourcingu
where appropriate, monitoring of delegated authorities and other outsourced taskszależnie od potrzeby, monitoringu instytucji delegowanych i innych zadań objętych outsourcingiem
So, for example, a hospital in one Member State may be obliged by nationally imposed data protection regulations to adopt specific security measures (e.g. the definition of security policy and codes of conduct, specific rules for outsourcing and use of external contractors, auditing requirements, etc.) whereas in other Member States this might not be the casePrzykładowo więc szpital w jednym państwie członkowskim może być zobowiązany krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych do przyjęcia szczególnych środków bezpieczeństwa (np. do określenia polityki bezpieczeństwa i kodeksów postępowania, szczegółowych zasad zlecania prac na zewnątrz i zatrudniania zewnętrznych wykonawców, wymagań dotyczących audytu itp.), natomiast w innym państwie członkowskim takie wymagania mogą nie istnieć
This appropriation is intended to cover an expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objective of the programme or measures coming under this item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contractsŚrodki te przeznaczone są na pokrycie: wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją, wraz z innymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmujacą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło
Public authorities will still be free to organise public services themselves, but if they do decide to outsource them, I do not think anyone will object to a basic level of transparency and rules that ensure there is no discrimination.Władze publiczne będą nadal miały możliwość samodzielnego organizowania usług publicznych, ale jeżeli zdecydują się zlecać je innym podmiotom, nie sądzę, by ktoś oponował przeciw przejrzystości na podstawowym poziomie oraz zasadom zapobiegającym dyskryminacji.
On outsourcing, I have no problems with the general concept, in so far as it improves services for visa applicants and as long as it takes place under conditions ensuring the integrity of the visa-issuing process, that it is a last resort and that the service provider operates in the building under diplomatic protection, ensuring consular officials are present to supervise the staff of the service provider.W sprawie zaś podzlecania, nie widzę problemów w odniesieniu do ogólnego założenia, tak dalece, jak wpływa ono pozytywnie na jakość usług świadczonych osobom składającym wniosek o wizę i tak długo, jak odbywa się ono zgodnie z warunkami zapewniającymi integralność procedury wydawania wiz oraz, że jest to ostateczność i że praca wykonywana jest w obiektach objętych ochroną dyplomatyczną, zapewniającą obecność pracowników konsularnych nadzorujących personel dostawcy tej usługi.
In accordance with the principle of subsidiarity, local and regional authorities should seek to enhance the efficiency of service delivery through assessing and exploring creative forms of delivery, such as outsourcing, which in turn could stimulte local and regional marketsZgodnie z zasadą pomocniczości, władze lokalne i regionalne powinny starać się wzmocnić skuteczność świadczenia usług poprzez ocenę i badanie kreatywnych form, takich jak outsourcing, co ze swojej strony mogłoby pobudzić rynki lokalne i regionalne
This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objectives of the policy or measures coming under this item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contractsŚrodki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją, wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o bieżące świadczenie usług
Supervision of outsourced functions and activitiesNadzór nad funkcjami i działaniami zlecanymi w drodze outsourcingu
Assesment of outsourced workers fluctuation from the employment agency – a case study of Elblag Personal Consulting Service “PIM”Ocena fluktuacji pracowników outsourcingowanych z agencji zatrudnienia na przykładzie Poradni Doradztwa Personalnego "PIM" w Elblągu
Acknowledges the Agency's reply that the level of carry-overs was high in ‧ because the Agency still had to outsource more than half of its work to the Member States' National Aviation Authorities and a considerable part of the invoices had not been received by the end of the yearprzyjmuje do wiadomości odpowiedź agencji, zgodnie z którą w ‧ r. poziom przeniesionych środków był wysoki, ponieważ agencja nadal musiała zlecać ponad połowę swoich zadań krajowym władzom lotniczym państw członkowskich i do końca roku nie wpłynęła jeszcze znaczna część faktur
You did not answer my question, because the question was: is it official EU policy to offer incentives to companies to close plants such as Teesside and outsource the business to countries such as India?Nie odpowiedział pan na moje pytanie, które brzmiało: czy zachęcanie koncernów do zamykania zakładów takich jak Teeside, aby przenosiły działalność do krajów takich jak Indie to teraz oficjalna polityka UE?
Measures outsourced by the producer organisation outside the CommunityDziałania zlecone przez organizację producentów poza Wspólnotę
Cross-cultural communications in an outsourcing company. Analysis on the basis of Capgemini company in CracowKomunikacja międzykulturowa w przedsiębiorstwie outsourcingowym na przykładzie firmy CapGemini.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 861 zdań frazy outsourcing.Znalezione w 1,189 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.