Tłumaczenia na język polski:

  • outsourcing   

Pozostałe znaczenia:

 
The transfer of a business function to an external service provider
 
transfer business
 
The assignment of tasks to independent contractors, such as individual consultants or service bureaus. Tasks such as data entry and programming are often performed via outsourcing.
 
Present participle of outsource.
 
Subcontracting a process, such as product design or manufacturing, to a third-party company.
 
custom (manufacture)

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

outsourcing of military capabilitieskorzystanie z zewnętrznych zdolności wojskowych

Przykładowe zdania z "outsourcing", pamięć tłumaczeniowa

add example
There is still great demographic pressure in some parts of the country, but today the problem of outsourcing is on the table.W niektórych częściach kraju istnieje wciąż wielka presja demograficzna, ale obecnie tematem dnia jest problem outsourcingu.
The Commission’s investigation further showed that best-of-breed or point solution software, HR software outsourcing services, system integration services and incumbent software (already installed at customers) do not represent competitive constraints vis-à-vis a small but non transitory increase in price of high-function software, and therefore all these products/services are not in the relevant marketsDochodzenie Komisji wykazało dalej, że oprogramowanie najlepsze w swojej klasie, usługi outsourcingu oprogramowania HR, usługi w zakresie integracji systemów oraz oprogramowanie już zainstalowane u klientów nie stanowią konkurencji, która ograniczałaby niewielki, lecz trwały wzrost ceny oprogramowania zaawansowanego, a zatem wszystkie wymienione produkty i usługi nie należą do właściwych w tym przypadku rynków
This appropriation is intended to cover cost related to outsourcing of studies and evaluations to research organisations in Member StatesŚrodki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich
Community importers have alleged that the injury suffered by the Community industry is caused, inter alia, by the introduction of low quality products on the Community market and the outsourcing of partsImporterzy wspólnotowi twierdzili, że szkoda wyrządzona przemysłowi Wspólnoty została spowodowana między innymi wprowadzeniem produktów o niskiej jakości na rynek Wspólnoty i outsourcingiem części
,, Execute independently or commission within the framework of outsourcing ? - the eternal dilemma of entrepreneurs".Wykonać samemu , czy zlecić w ramach outsourcingu? - odwieczny dylemat przedsiębiorców
Specification of the functions carried out directly by the delegated authority(ies) and (if applicable and/or foreseen) by other bodies under the responsibility of the delegated authority(ies) (outsourcing of tasksWyszczególnienie funkcji pełnionych bezpośrednio przez instytucje delegowane oraz – w stosownych przypadkach lub jeśli przewiduje się taką możliwość – przez inne organy podlegające instytucjom delegowanym (outsourcing zadań
In particular, COVA has historically not produced the largest diameter electrodes, which used to be outsourced from other producersW szczególności COVA w przeszłości nie produkowała elektrod o największej średnicy, które pozyskiwano w ramach outsourcingu od innych producentów
expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts for the mutual benefit of the beneficiaries and the Commissionwydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji
Therefore, for all the measures exceeding the legal requirements alternative scenarios could be envisaged (e.g. outsourcing and subcontractingW odniesieniu do wszystkich działań wykraczających poza wymogi prawne, możliwe byłoby tym samym zastosowanie pewnych rozwiązań alternatywnych (np. outsourcing i zlecanie usług podmiotom zewnętrznym
The financial package selected for this purpose is one that is very common in the case of tax-free overseas investments, i.e. an outsourced package, where a company that wishes to acquire an asset but which cannot make that investment from its own funds because of a lack of resources brings in outside investors who purchase the asset and put it at the disposal of the operator, who then uses it, and at the end of the period of operation laid down by law, becomes its ownerMontaż finansowy wybrany do tego celu jest bardzo popularnym outsourcingowym montażem stosowanym w ramach odpodatkowanych inwestycji zamorskich, zgodnie z którym spółka zamierzająca nabyć dobro inwestycyjne, lecz nie mogąca – z braku zasobów – zrealizować tej inwestycji z własnych środków, angażuje inwestorów zewnętrznych, którzy nabywają dobro i oddają je do dyspozycji podmiotu, który dobro użytkuje i po zakończeniu ustawowo nakazanego okresu eksploatacji staje się jego właścicielem
Banking Outsourcing in IT Services.Outsourcing bankowy usług IT
Such outsourcing shall be without prejudice to the application of this Directive to the entity to which some of the operations have been outsourced, to the extent that such entity qualifies as a payment service provider in its own rightTaki outsourcing nie uchybia zastosowaniu niniejszej dyrektywy do podmiotu, któremu zlecono wykonywanie niektórych operacji instytucji płatniczej, w zakresie, w jakim podmiot taki sam stanowi dostawcę usług płatniczych
This allows them to centralise or outsource crucial back-office and support functions to so-called centres of excellence that perform these functions horizontally for groups of operatorsUmożliwia to centralizację lub zlecanie wykonania (outsourcing) istotnych działań administracyjnych i pomocniczych tzw. centrom doskonałości, które wypełniają takie zadania horyzontalnie dla całych grup podmiotów
The possible outsourcing of data storage to external companies, which is also under discussion, gives grave cause for concern, however, and could potentially open the way for future visa scandals.Ewentualne zlecenie przechowywania danych firmom zewnętrznym na zasadzie outsourcingu, co także jest przedmiotem dyskusji, daje duże powody do obaw, gdyż może otworzyć drogę do afer wizowych.
Outsourcing of HR functionsOutsourcing funkcji personalnej
This growth in intermediate trade (e.g. in semi-finished goods, parts and components) or outsourcing reflects the reorganisation of many production processes on a global or regional level- as opposed to on a national basis- and is a mirror image of the enormous growth in FDI flows (foreign direct investment) from less than ‧ % of world GDP in ‧ to over ‧ % by the late ‧sTo rosnące pośrednictwo handlowe (np. w zakresie półproduktów, części i komponentów) czy outsourcing odzwierciedla nową organizację wielu procesów produkcyjnych na skalę globalną i regionalną w przeciwieństwie do bazy krajowej i jest odbiciem ogromnego wzrostu strumieni bezpośrednich inwestycji zagranicznych z niespełna ‧ % światowego PKB w ‧ r. do ponad ‧ % pod koniec lat
Calls on states not to outsource interrogation of prisoners to countries where torture may be used; urges states not to have recourse to evidence obtained under duress or torture; reminds states that when detaining suspected terrorists they should respect the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishmentwzywa państwa, aby nie wysyłały więźniów na przesłuchania do krajów, w których mogą być stosowane tortury; namawia państwa, aby nie korzystały z dowodów uzyskanych pod przymusem lub w wyniku tortur; przypomina państwom, że zatrzymując podejrzanych o terroryzm powinny przestrzegać Konwencji ONZ przeciwko torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu
In addition, it did not demonstrate that the aid played a role in GM Europe's decision to stop outsourcing production of that modelPonadto Belgia nie udowodniła, że pomoc odegrała jakąkolwiek rolę w podjętej przez GM Europe decyzji o zaprzestaniu podzlecania produkcji tego modelu
expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts for the mutual benefit of the beneficiaries and the Commissionwydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władz publicznych zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o świadczenie usług dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji
for the Target Business: provision of outsourced water and wastewater management services to regulated water and wastewater companies and industrial customers in UK and utility connections in UKw przypadku przejmowanego przedsiębiorstwa: zapewnianie zewnętrznego zarządzania usługami wodno-kanalizacyjnymi na rzecz nadzorowanych przez państwo przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz klientów z branży przemysłowej w Zjednoczonym Królestwie oraz przyłączy w ramach usług komunalnych w Zjednoczonym Królestwie
Notes, after exchanging information with the Centre, that the price per page set in the ‧ budget, and invoiced by the Centre is EUR ‧,‧, which includes all the costs of the Centre (staff, buildings, IT, equipment, freelance translations, provisions for pensions and social conditions), as well as in-house linguistic quality-checking, formatting and updating, and all the necessary administrative costs of outsourcing; calls on the Commission to evaluate the performance and added value of the different translation services together with the cost-benefit ratiow wyniku wymiany informacji z Centrum odnotowuje, że cena za stronę przyjęta w budżecie na rok ‧ i fakturowana przez Centrum wynosi ‧,‧ EUR, w której to cenie zawierają się wszystkie koszty ponoszone przez Centrum (kadry, budynki, sprzęt informatyczny, wyposażenie, tłumaczenia zewnętrzne, środki na emerytury i świadczenia socjalne), jak również wewnętrzna weryfikacja jakości językowej, formatowanie i uaktualnianie i wszystkie niezbędne koszty administracyjne związane z angażowaniem podmiotów zewnętrznych; wzywa Komisję do dokonania oceny wydajności i wartości dodanej poszczególnych służb tłumaczeniowych, wraz z przedstawieniem wskaźnika kosztów i korzyści
This opinion seeks, first of all, to examine the extent to which the worldwide phenomenon of outsourcing of goods and services is being driven mainly by developments in Asian countries (in particular China and India), and by the integration of the new EU Member StatesZ jednej strony opinia ma na celu zbadanie, w jaki sposób zjawisko outsourcingu dóbr i usług na świecie jest stymulowane przez rozwój w krajach azjatyckich (szczególnie w Chinach i Indiach) oraz przez integrację nowych państw członkowskich UE
European workers who lose their jobs because of offshoring and offshore outsourcingPracownicy europejscy, którzy stracą pracę w wyniku offshoringu i offshore outsourcingu
This appropriation is intended to cover expenditure on studies, meetings of experts, information and publications directly linked to the achievement of the objectives of the programme or measures coming under this item, plus any other expenditure on technical and administrative assistance not involving public authority tasks outsourced by the Commission under ad hoc service contracts, as technical assistance offices’ contracts expire during subsequent yearsŚrodki te mają pokrywać wydatki na opracowania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte niniejszą pozycją wraz z dodatkowymi wydatkami na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło, w miarę wygasania umów z biurami pomocy technicznej w kolejnych latach
India and globalization. The influence of economic changes on Indian society: the case study of outsourcing and the middle class.Indie a globalizacja. Wpływ zmian gospodarczych na społeczeństwo indyjskie na przykładzie outsourcingu i klasy średniej.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 861 zdań frazy outsourcing.Znalezione w 1,719 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.