wymowa: IPA: ʌʊt aʊt /aʊt/ /ʌʊt/ , SAMPA: aUt /aUt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • aut   
   
  sport. termin sportowy sytuacja w niektórych grach, gdy piłka wypadnie poza obręb boiska; obszar poza boiskiem;
 • autowy   
 • jawnie   
 • na zewnatrz   
 • na zewnątrz   
 • obecnie   
 • pomniejszyć   
 • poza   
 • precz   
 • przekonać   
 • wynocha   
 • z   
 • zewnątrz   
 • zewnętrzny   

Pozostałe znaczenia:

 
na zewnątrz (z daleka od domu, szkoly, biura, itp.)
 
wyłączony, zgaszony
 
z, ze
 
Openly acknowledging one's homosexuality.
 
(transitive) To reveal (a person) as having a certain secret.
 
(baseball) A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc.
 
Used to intensify or emphasize.
 
away from the inside
 
(cricket, baseball) Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game.
 
A means of exit, escape, reprieve, etc.
 
(cricket) A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball.
 
means of exit
 
removal from play in baseball
 
(transitive) To reveal (a person) to be secretly homosexual.
 
Away from home or one's usual place, or not indoors.
 
(cricket, baseball) Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket).
 
Away from the inside.
 
Into a state of non-operation; into non-existence.
 
cricket, baseball: disqualified from playing further in an inning
 
openly acknowledging one's homosexuality
 
away from the inside or the centre
 
away from expected or default place
 
Away from the inside or the centre.
 
(poker) A card which can make a hand a winner.
 
Away from; at a distance.
 
(informal) Away from the center.
 
Outside of an enclosed space.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (46)

A Grand Day OutWallace i Gromit: Podróż na Księżyc
air outwietrzyć
as regards a dispute arising out of the operations of a branch, agency or other establishmentw sprawach dotyczących sporów wynikających z działalności filii, agencji lub innego oddziału
before the week is outnim się ten tydzień skończy
black-outzamroczenie; zaciemnienie
break outwybuchać; wybuchnąć; uciec; uciekać
bring outwydać; wynosić
burst outwybuchać
call outwywołać; zawołać; wywoływać
camp outobozować
carry outspełnić; wykonać; wynosić; ; spełniać; wykonywać; przeprowadzać; robić; czynić czymś; wynieść; czynić; skłaniać do czegoś
cast outwyganiać; wyrzucać; wygnać
clear outusuwać
Coming outComing out
copy outprzepisywać
dig outodkopać
don't lean outnie wychylaj się
don't throw the baby out with the bathwater
Ease OutŁagodnie na zewnątrz
eat a meal out
Fade Out, To WhiteStopniowe ściemnienie, do bieli
far-outniezwykły
fit outwyposażyć; wyposażać; umeblować; wyekwipować
free outbez kosztów wyładunku
from time out of mindod niepamiętnych czasów
get out; zejść; uciekać; wyjmować; wysiąść; wysiadać; wyleźć; wydać się; wynoś się; wyłazić; wyjść; wychodzić; wyjąć; iść w górę; wyjść na jaw
get out of a carzejść; iść w górę; wychodzić; wyjść
hammer out
hang outmieszkać
it's not out of the question thatnie jest wykluczone, że
kick outwyrzucać
kick sb. outwykopać; wyrzucić
kick-outwypychacz
lean outwychylać się
leave outpominąć; ; pomijać; opuścić; opuszczać
log out; wylogować się; wylogowywać; wylogować
marrying-outegzogamia
Movin’ OutMovin’ Out
Multipress time outLimit czasu wielokrotnego naciśnięcia
nine times out of tendziewięć razy na dziesięć
nose outwywąchać; wyniuchać
one can't rule out the possibility thatnie można wykluczyć ewentualności, że
Out of ControlOut of Control
Putting-Out systemNakład
Sign OutWyloguj
Wid Out YaWid Out Ya

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "out", pamięć tłumaczeniowa

add example
You wanna go out the back?Czy życzy sobie pani wyjść tylnym wyjściem?
Fourthly, UOP considers, like the Commission, that, for there to be no advantage to the IFP/Axens entity, IFP’s budget devoted to R & D carried out in collaboration with or on behalf of Axens would have to be financed by revenue earned in the marketPo czwarte, UOP uważa, podobnie jak Komisja, że aby nie istniała przewaga na korzyść grupy IFP/Axens, budżet IFP przeznaczony na badania i rozwój prowadzone we współpracy ze spółką Axens lub na jej rzecz powinien być finansowany z dochodów uzyskiwanych na rynku
The Commission's Communication of ‧ March ‧ on Restructuring and Employment sets out the measures which the EU has to introduce or strengthen in order to mobilise its available potentialW komunikacie Restrukturyzacje i zatrudnienie, przedłożonym ‧ marca ‧ r., Komisja przedstawia kroki, jakie UE powinna podjąć lub zintensyfikować, aby zmobilizować posiadany potencjał
Whereas, pursuant to the said general rules, the goods described in column ‧ of the table annexed to the present Regulation must be classified within the appropriate CN codes indicated in column ‧, by virtue of the reasons set out in columnna mocy wyżej wymienionych ogólnych reguł, towary opisane w kolumnie ‧ tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie ‧, z przyczyn określonych w kolumnie
Measures financed by the Community under ISPA shall comply with the provisions set out in the Europe Agreements, including the implementing rules for the application of the provisions on State aids, and shall contribute to the achievement of Community policies, particularly those concerning environmental protection and improvement, transport and trans-European networksŚrodki finansowane przez Wspólnotę w ramach ISPA są zgodne z przepisami Układu Europejskiego, w tym z przepisami wykonawczymi dla stosowania przepisów w sprawie pomocy państwa; środki te wnoszą wkład w realizację polityki Wspólnoty, w szczególności związanej z ochroną i poprawą stanu środowiska, oraz z sieciami transportowymi i transeuropejskimi
It is further open to participation of legal entities established in other countries under the conditions set out in Article ‧ of the Programme Decision, provided that a bilateral agreement is signedZaproszenie jest również skierowane do osób prawnych mających siedzibę w innych krajach, na warunkach określonych w art. ‧ decyzji w sprawie ustanowienia programu i pod warunkiem podpisania umowy dwustronnej
For the products listed in Part I, Sections D, F and L of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, the period of validity of the import licence shall be as set out in those sectionsW przypadku produktów wymienionych w części I, sekcja D, F i L załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ okres ważności pozwoleń na przywóz jest określony we wspomnianych sekcjach
The scheme shall be kept in balance in accordance with the detailed rules set out in AnnexRównowagę systemu zapewnia się zgodnie z zasadami szczegółowymi określonymi w załączniku
Asks whether, thanks to the implementation of the EU Pilot project and the subsequent reduction of the workload in relation to dealing with infringements, the Commission is carrying out more systematic and exhaustive checks on the transposition of directives in the national legislative systemszwraca się z zapytaniem, czy dzięki stosowaniu projektu EU Pilot i w konsekwencji zmniejszeniu ilości pracy przy postępowaniu z przypadkami naruszeń Komisja przeprowadza bardziej regularne i wyczerpujące kontrole transpozycji dyrektyw do krajowych systemów legislacyjnych
As the product harvested is natural, records are kept of the quantity harvested, humidity and content of admixtures prior to drying and prior to cleaning to the desired level, which is carried out either on the producer's own premises or in cleaning plantsW trakcie zbiorów produktu naturalnego odnotowuje się ilość zebranego plonu, poziom wilgotności oraz zawartość substancji obcych przed zakończeniem suszenia oraz przed pierwszym czyszczeniem prowadzącym do pożądanego stanu przed czyszczeniem właściwym, które się odbywa w pomieszczeniach własnych producenta lub na terenie zakładu podwykonawcy
Evisceration is carried out by bagging or tying the oesophagus and anusWypatroszenie odbywa się poprzez pakowanie w worki i związywanie przełyku i odbytu
Room to operate, get- out- of- jail- free cardPozwoIimy ci działać, będziesz miał woIną rękę
The procedure for licence applications, the fees payable and arrangements for payment are set out in the AnnexProcedura składania wniosków o wydanie licencji, wysokość opłaty i tryb płatności zostały określone Załączniku
It is a matter of replacing the words 'points out that the minimum requirement for EU cooperation with third countries must be compliance with international obligations' with 'points out that EU cooperation with third countries must be based on international obligations'.Chodzi o zastąpienie słów "podkreśla, że minimalne wymogi dla współpracy UE z krajami trzecimi muszą opierać się na poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych” słowami "podkreśla, że współpraca UE z krajami trzecimi musi opierać się na poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych”
Whereas certain Member States import live sheep for immediate slaughter from Albania, and it is necessary, as an interim measure to authorize direct imports of these animals to the Member States concerned until the Commission has carried out a veterinary missionniektóre Państwa Członkowskie dokonują przywozu żywych owiec do natychmiastowego uboju z Albanii, dlatego konieczne jest, jako środek tymczasowy, wydanie zezwolenia na bezpośredni przywóz tych zwierząt do wspomnianych Państw Członkowskich, dopóki Komisja nie przeprowadzi misji weterynaryjnych
As mentioned below, such reviews should be carried out in any case whenever a new carrier commences or is about to commence services on the route concernedJak przypomniano poniżej, tego rodzaju przegląd powinien mieć miejsce każdorazowo gdy nowy przewoźnik rozpoczyna lub wkrótce rozpocznie obsługę połączeń na danej trasie
Furthermore it cannot be considered that the imports carried out by the supporting manufacturer would have any substantial impact as to the likelihood of continuation of injuryPonadto nie można uznać, że przywozy dokonywane przez producenta popierającego miałyby jakikolwiek znaczący wpływ na prawdopodobieństwo kontynuacji szkody
The CARIFORUM Party reserves the right to set out in its Schedule, within two years of the date of entry into force of this Agreement, any non-conforming measures existing at the time of the signature of this Agreement not herein under listedStrona CARIFORUM zastrzega sobie prawo do zawarcia w swoim wykazie, w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, wszelkich niezgodnych środków istniejących w momencie podpisania Umowy, a nieujętych w poniższym wykazie
Whereas, following the experience acquired during the previous surveys of fruit tree plantations, the statistical classification of the technical characteristics to be surveyed as specified in Article ‧ of Council Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ concerning the statistical surveys to be carried out by the Member States in order to determine the production potential of plantations of certain types of fruit trees are to be retained subject to certain amendments in order to ensure that statistics are continuously adapted to economic conditionsw rezultacie doświadczeń nabytych w czasie realizacji poprzednich badań plantacji drzew owocowych, klasyfikacja statystyczna w zakresie charakterystyki technicznej dokonywanej zgodnie z art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotycząca badań statystycznych, które mają zostać przeprowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych drzew owocowych‧, powinna zostać utrzymana, z zastrzeżeniem pewnych zmian w celu zapewnienia stałego dostosowania statystyki do warunków ekonomicznych
For the achievement of the objectives of the Lisbon process it is also important to foster the mobility within the Union of researchers who are EU citizens, and in particular researchers from the Member States which acceded in ‧, for the purpose of carrying out scientific researchAby osiągnąć cele procesu lizbońskiego istotne jest również wspieranie mobilności naukowców będących obywatelami UE w celu prowadzenia badań naukowych w ramach Unii, w szczególności naukowców z Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii w ‧ r
Go!Get out of here!Ostatnio coś wciąż na siebie wpadamy, prawda?
The intervention agencies in the Member States in which the alcohol put up for sale is stored shall carry out appropriate checks to verify the nature of the alcohol at the time of end-useAgencje interwencyjne w Państwach Członkowskich, w których magazynowany jest alkohol wystawiony na sprzedaż, przeprowadzają odpowiednie kontrole sprawdzające właściwości alkoholu w czasie ostatecznego użytkowania
we' ve got to get out of here now. you promised you would protect my children. that' s exactly what i' m doing. just get in the car, please. we have to move! you promised you would keep us safe. and i will. but you got to trust me one more time. come on, kids. let' s go. everybody inMusimy stąd uciekać.Teraz. Obiecałeś, że będziesz chronił moje dzieci
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 185355 zdań frazy out.Znalezione w 53,785 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.