wymowa: IPA: ʌʊt aʊt /aʊt/ /ʌʊt/ , SAMPA: aUt /aUt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • aut   
   
  sport. termin sportowy sytuacja w niektórych grach, gdy piłka wypadnie poza obręb boiska; obszar poza boiskiem;
 • autowy   
 • jawnie   
 • na zewnatrz   
 • na zewnątrz   
 • obecnie   
 • pomniejszyć   
 • poza   
 • precz   
 • przekonać   
 • wynocha   
 • z   
 • zewnątrz   
 • zewnętrzny   

Pozostałe znaczenia:

 
na zewnątrz (z daleka od domu, szkoly, biura, itp.)
 
wyłączony, zgaszony
 
z, ze
 
Openly acknowledging one's homosexuality.
 
(transitive) To reveal (a person) as having a certain secret.
 
(baseball) A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc.
 
Used to intensify or emphasize.
 
away from the inside
 
(cricket, baseball) Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game.
 
A means of exit, escape, reprieve, etc.
 
(cricket) A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball.
 
means of exit
 
removal from play in baseball
 
(transitive) To reveal (a person) to be secretly homosexual.
 
Away from home or one's usual place, or not indoors.
 
(cricket, baseball) Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket).
 
Away from the inside.
 
Into a state of non-operation; into non-existence.
 
cricket, baseball: disqualified from playing further in an inning
 
openly acknowledging one's homosexuality
 
away from the inside or the centre
 
away from expected or default place
 
Away from the inside or the centre.
 
(poker) A card which can make a hand a winner.
 
Away from; at a distance.
 
(informal) Away from the center.
 
Outside of an enclosed space.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (46)

A Grand Day OutWallace i Gromit: Podróż na Księżyc
air outwietrzyć
as regards a dispute arising out of the operations of a branch, agency or other establishmentw sprawach dotyczących sporów wynikających z działalności filii, agencji lub innego oddziału
before the week is outnim się ten tydzień skończy
black-outzamroczenie; zaciemnienie
break outwybuchać; wybuchnąć; uciec; uciekać
bring outwydać; wynosić
burst outwybuchać
call outwywołać; zawołać; wywoływać
camp outobozować
carry outspełnić; wykonać; wynosić; ; spełniać; wykonywać; przeprowadzać; robić; czynić czymś; wynieść; czynić; skłaniać do czegoś
cast outwyganiać; wyrzucać; wygnać
clear outusuwać
Coming outComing out
copy outprzepisywać
dig outodkopać
don't lean outnie wychylaj się
don't throw the baby out with the bathwater
Ease OutŁagodnie na zewnątrz
eat a meal out
Fade Out, To WhiteStopniowe ściemnienie, do bieli
far-outniezwykły
fit outwyposażyć; wyposażać; umeblować; wyekwipować
free outbez kosztów wyładunku
from time out of mindod niepamiętnych czasów
get out; zejść; uciekać; wyjmować; wysiąść; wysiadać; wyleźć; wydać się; wynoś się; wyłazić; wyjść; wychodzić; wyjąć; iść w górę; wyjść na jaw
get out of a carzejść; iść w górę; wychodzić; wyjść
hammer out
hang outmieszkać
it's not out of the question thatnie jest wykluczone, że
kick outwyrzucać
kick sb. outwykopać; wyrzucić
kick-outwypychacz
lean outwychylać się
leave outpominąć; ; pomijać; opuścić; opuszczać
log out; wylogować się; wylogowywać; wylogować
marrying-outegzogamia
Movin’ OutMovin’ Out
Multipress time outLimit czasu wielokrotnego naciśnięcia
nine times out of tendziewięć razy na dziesięć
nose outwywąchać; wyniuchać
one can't rule out the possibility thatnie można wykluczyć ewentualności, że
Out of ControlOut of Control
Putting-Out systemNakład
Sign OutWyloguj
Wid Out YaWid Out Ya

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "out", pamięć tłumaczeniowa

add example
His new book is going to come out next month.Jego nowa książka ukaże się w przyszłym miesiącu.
satisfactory knowledge of the requirements of the certification tasks they carry out and adequate experience of such processeszadowalającą znajomość wymagań, dotyczących zadań certyfikacyjnych, które jednostka ta wykonuje, oraz odpowiednie doświadczenie w zakresie procesu certyfikacji
We got a prison full of killers out hereMamy więzienie pełne morderców!
In accordance with Article ‧) of the basic Regulation no verification visit was carried out at the premises of this exporting producerZgodnie z art. ‧ ust. ‧ podstawowego rozporządzenia, nie przeprowadzono wizyty weryfikacyjnej w pomieszczeniach tego producenta eksportującego
In addition, Regulation (EC) No ‧/‧ provides that petfood, dogchews and technical products and those animal by-products referred to in Annex ‧ are to be placed on the market only if they meet the specific requirements set out in that AnnexPonadto rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ stanowi, że karma dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów oraz produkty techniczne i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w załączniku VIII, mogą być wprowadzane do obrotu tylko wówczas, jeżeli spełniają szczegółowe wymagania określone w tym załączniku
Bring him out!Wyprowadźcie go!
It was a way outTo było wyjście
No Member State may refuse to grant EEC type approval or national type approval of a tractor on grounds relating to the power connection for lighting and light-signalling devices on tools, machinery or trailers if the tractor is fitted with a power connection which satisfies the requirements set out in the AnnexPaństwa Członkowskie nie mogą odmówić przyznania homologacji typu EWG lub homologacji krajowej ciągnika z przyczyn odnoszących się do podłączenia zasilania oświetlenia i urządzeń sygnalizacji świetlnej na narzędziach, urządzeniach mechanicznych lub przyczepach, jeżeli spełniają one wymogi określone w Załączniku
The fishing quota allocated to the Member State referred to in the Annex to this Regulation for the stock referred to therein for ‧ shall be deemed to be exhausted from the date set out in that AnnexKwotę połowową przyznaną na ‧ r. państwu członkowskiemu określonemu w Załączniku do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do zasobu w nim określonego uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym Załączniku
But I soon found out when I started investigating that they were heavyweights out of New YorkTo byli chłopaki z nowojorskiej ferajny
I think that I had, from what I can figure out, rather than from what I can remember, a very difficult early relationship with my mother that was compensated for, more than compensated for, by a very warm, very affectionate, very loving relationship with my fatherZ tego, co raczej zrozumiałem, niż z tego, co pamiętam, moje wczesne relacje z matką były bardzo szorstkie, co wynagradzały mi, a nawet więcej niż wynagradzały, bardzo ciepłe i czułe, pełne miłości relacje z moim ojcem
The same can also be said of the list of elements for road safety audits set out in Annex IITo samo można powiedzieć w odniesieniu do podanych w załączniku ‧ kryteriów audytów bezpieczeństwa drogowego
I know why you' re afraid to go out at nightWiem, dlaczego nocą boicie się wystawiać nosy
Such imports shall be subject to the condition that the semen was collected for export to the Community only from equidae belonging to the category of live equidae authorised for permanent imports and such imports shall meet the requirements which correspond to the indications set out in columns ‧, ‧ and ‧ of Annex IPrzywóz ten uwarunkowany jest pobraniem nasienia przeznaczonego do wywozu do Wspólnoty jedynie od koniowatych należących do kategorii żywych koniowatych dopuszczonych do stałego przywozu, spełniającego wymagania odpowiadające oznaczeniom ustalonym w kolumnach ‧, ‧ i ‧ załącznika I
Why do you always make yourself out like a rock?Dlaczego zawsze tak się w sobie zamykasz?
I would like to come back to the words I read out just now.Chciałbym powrócić do tekstu, który Państwu przeczytałem.
The keeper, who is at once gravedigger and church beadle (thus making a double profit out of the parish corpses), has taken advantage of the unused plot of ground to plant potatoes there.Stróż cmentarny, a zarazem grabarz i kościelny ( zarabiający więc podwójnie na zgonach parafian ), wykorzystuje wolny teren pod uprawę kartofli.
Without prejudice to provisions to be laid down according to Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧/‧ the competent authority shall carry out the appropriate on-the-spot checks each year to verify compliance by keepers with the requirements on identification and registration of ovine animalsBez uszczerbku dla przepisów, które mają być ustanowione zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, właściwe władze przeprowadzają co roku kontrole na miejscu w celu sprawdzenia przestrzegania przez hodowców wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji owiec
a permanent monitoring process shall ensure that security risks are known, security measures are defined to reduce such risks to an acceptable level in accordance with the basic principles and minimum standards set out in the security rules applicable to the Council and the Commission and that these measures are applied in line with the concept of defence in depthproces stałego monitorowania zapewnia, aby zagrożenia dla bezpieczeństwa były znane, środki bezpieczeństwa zostały zdefiniowane w celu zmniejszenia tych zagrożeń do dopuszczalnego poziomu zgodnie z podstawowymi zasadami i minimalnymi standardami zawartymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa mających zastosowanie do Rady i Komisji oraz aby środki te były stosowane zgodnie z koncepcją głębokiej obrony
Take him out of hereZabierzcie go stąd
It will also apply, without prejudice to the jurisdiction of the flag state or coastal state concerned, in relation to IUU fishing activities carried out by non-Community vessels on the high seas or in the waters under the jurisdiction of a third country, as stipulated for the Community fleet under the Common Fisheries PolicyBędzie miał on również zastosowanie, bez uszczerbku dla jurysdykcji danego państwa bandery lub państwa nadbrzeżnego, w odniesieniu do nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów prowadzonych przez statki spoza Wspólnoty na pełnym morzu lub na wodach znajdujących się pod jurysdykcją krajów trzecich, podobnie jak w przypadku wymogów wspólnej polityki rybackiej wobec floty wspólnotowej
For the purposes of matters falling within the scope of the EC Treaty, the SIRENE Manual and other implementing measures for the second generation Schengen Information System (SIS II) shall be as set out in the AnnexW odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres Traktatu WE obowiązuje podręcznik SIRENE i inne środki wykonawcze dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) określone w załączniku
Find out where that water' s coming fromSprawdź, skąd się bierze ta cholerna woda
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177723 zdań frazy out.Znalezione w 18,259 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.