wymowa: IPA: ʌʊt aʊt /aʊt/ /ʌʊt/ , SAMPA: aUt /aUt/      

Tłumaczenia na język polski:

 • aut   
   
  sport. termin sportowy sytuacja w niektórych grach, gdy piłka wypadnie poza obręb boiska; obszar poza boiskiem;
 • autowy   
 • jawnie   
 • na zewnatrz   
 • na zewnątrz   
 • obecnie   
 • pomniejszyć   
 • poza   
 • precz   
 • przekonać   
 • wynocha   
 • z   
 • zewnątrz   
 • zewnętrzny   

Pozostałe znaczenia:

 
na zewnątrz (z daleka od domu, szkoly, biura, itp.)
 
wyłączony, zgaszony
 
z, ze
 
Openly acknowledging one's homosexuality.
 
(transitive) To reveal (a person) as having a certain secret.
 
(baseball) A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc.
 
Used to intensify or emphasize.
 
away from the inside
 
(cricket, baseball) Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game.
 
A means of exit, escape, reprieve, etc.
 
(cricket) A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball.
 
means of exit
 
removal from play in baseball
 
(transitive) To reveal (a person) to be secretly homosexual.
 
Away from home or one's usual place, or not indoors.
 
(cricket, baseball) Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket).
 
Away from the inside.
 
Into a state of non-operation; into non-existence.
 
cricket, baseball: disqualified from playing further in an inning
 
openly acknowledging one's homosexuality
 
away from the inside or the centre
 
away from expected or default place
 
Away from the inside or the centre.
 
(poker) A card which can make a hand a winner.
 
Away from; at a distance.
 
(informal) Away from the center.
 
Outside of an enclosed space.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (46)

A Grand Day OutWallace i Gromit: Podróż na Księżyc
air outwietrzyć
as regards a dispute arising out of the operations of a branch, agency or other establishmentw sprawach dotyczących sporów wynikających z działalności filii, agencji lub innego oddziału
before the week is outnim się ten tydzień skończy
black-outzamroczenie; zaciemnienie
break outwybuchać; wybuchnąć; uciec; uciekać
bring outwydać; wynosić
burst outwybuchać
call outwywołać; zawołać; wywoływać
camp outobozować
carry outspełnić; wykonać; wynosić; ; spełniać; wykonywać; przeprowadzać; robić; czynić czymś; wynieść; czynić; skłaniać do czegoś
cast outwyganiać; wyrzucać; wygnać
clear outusuwać
Coming outComing out
copy outprzepisywać
dig outodkopać
don't lean outnie wychylaj się
don't throw the baby out with the bathwater
Ease OutŁagodnie na zewnątrz
eat a meal out
Fade Out, To WhiteStopniowe ściemnienie, do bieli
far-outniezwykły
fit outwyposażyć; wyposażać; umeblować; wyekwipować
free outbez kosztów wyładunku
from time out of mindod niepamiętnych czasów
get out; zejść; uciekać; wyjmować; wysiąść; wysiadać; wyleźć; wydać się; wynoś się; wyłazić; wyjść; wychodzić; wyjąć; iść w górę; wyjść na jaw
get out of a carzejść; iść w górę; wychodzić; wyjść
hammer out
hang outmieszkać
it's not out of the question thatnie jest wykluczone, że
kick outwyrzucać
kick sb. outwykopać; wyrzucić
kick-outwypychacz
lean outwychylać się
leave outpominąć; ; pomijać; opuścić; opuszczać
log out; wylogować się; wylogowywać; wylogować
marrying-outegzogamia
Movin’ OutMovin’ Out
Multipress time outLimit czasu wielokrotnego naciśnięcia
nine times out of tendziewięć razy na dziesięć
nose outwywąchać; wyniuchać
one can't rule out the possibility thatnie można wykluczyć ewentualności, że
Out of ControlOut of Control
Putting-Out systemNakład
Sign OutWyloguj
Wid Out YaWid Out Ya

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "out", pamięć tłumaczeniowa

add example
There' s a way out of this gameJest wyjście z tej gry
Run out the boarding planksWykładać deski abordażowe!
Is Council Regulation (EC) No ‧/‧ compatible with Article ‧ EC in so far as it provides that pursuit of the objectives set out in Article ‧ shall exclude any discrimination between producers or consumers within the Community, whereas such discrimination is created by the regulation, which, for the purpose of the additional levy, requires a uniform contribution both from producers belonging to milk-surplus countries and from those belonging to milk-deficit countries such as Italy?czy rozporządzenie EWG nr ‧/‧ jest zgodne z art. ‧ traktatu stanowiącym, że osiąganie celów przewidzianych w art. ‧ wyklucza wszelką dyskryminację między producentami i konsumentami wewnątrz Wspólnoty, skoro dyskryminację wprowadza samo rozporządzenie, które dla celów związanych z dodatkową opłatą żąda jednolitej opłaty zarówno od producentów pochodzących z państw z nadwyżką produkcji, jak i od tych pochodzących z państw z niedoborem produkcji takich jak Włochy
Why?That' s what we' il figure outPodniesiony azot i kreatynina
With a view to the achievement of the aims of the common agricultural policy, work on the conservation, characterization, collection and utilization of genetic resources in agriculture undertaken in the Member States shall be coordinated and promoted at Community level under the conditions set out in this RegulationW celu osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej prace związane z ochroną, opisem, zbieraniem i wykorzystaniem zasobów genetycznych w rolnictwie podejmowane w Państwach Członkowskich będą koordynowane i promowane na poziomie wspólnotowym zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu
The actions stipulated in this plan complement the European legal framework set out in the Commission's proposal for a directive on organ donation and transplantation.Działania przewidziane w tym planie są uzupełnieniem europejskich ram prawnych ustanowionych we wniosku Komisji dotyczącym dyrektywy w sprawie dawstwa i przeszczepiania organów.
Pursuant to the said general rules, the goods described in column ‧ of the table annexed to the present Regulation must be classified under the CN codes indicated in column ‧, by virtue of the reasons set out in columnZgodnie z wymienionymi ogólnymi regułami, towary opisane w kolumnie ‧ tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane pod odpowiednimi kodami CN wymienionymi w kolumnie ‧, z przyczyn wymienionych w kolumnie
Marketable assets issued before ‧ January ‧ by an entity not established in the EEA or in one of the non-EEA G‧ countries, but guaranteed by an entity established in the EEA, remain eligible until ‧ December ‧, provided they fulfil the other eligibility criteria and the requirements applicable to guarantees as set out in Section ‧.‧.‧, and become ineligible after that dateAktywa rynkowe wyemitowane przed dniem ‧ stycznia ‧ r. przez podmiot, który nie jest ustanowiony w EOG, albo w jednym z krajów grupy G‧ niewchodzącym w skład EOG, ale gwarantowane przez podmiot ustanowiony w EOG, zachowują status aktywów kwalifikowanych do dnia ‧ grudnia ‧ r., pod warunkiem że spełniają pozostałe kryteria kwalifikujące i wymogi odnoszące się do gwarancji określone w pkt ‧.‧.‧, a po tej dacie przestają być kwalifikowane
Where consignments of aquaculture animals are transported by sea to the Community border, an addendum for transport of live aquaculture animals by sea, completed in accordance with the model set out in Part D of Annex IV, shall be attached to the relevant animal health certificateW przypadku, gdy partie zwierząt akwakultury transportowane są drogą morską do granicy Wspólnoty, do odpowiedniego świadectwa zdrowia zwierząt załącza się dodatek dotyczący transportu żywych zwierząt akwakultury drogą morską, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w części D załącznika IV
Turns out he was the second- biggest loan shark in Atlantic City... second only to the clam king, Sonny FaddisOkazuje się, że on był drugim największym lichwiarz w Atlantic City... drugi tylko do króla małża, Synusia Faddis
Stresses that EPAs agreements should incorporate a revision clause for a revision ‧ years after their signature, to which national parliaments, the European Parliament and civil society must be formally associated; stresses also that this period will enable a detailed evaluation of the impact of EPAs on the economies and regional integration of the ACP countries and appropriate reorientations to be carried outpodkreśla, że umowy o partnerstwie gospodarczym powinny zawierać klauzulę rewizyjną dotyczącą przeglądu po upływie ‧ lat od ich podpisania, w który formalnie muszą być zaangażowane parlamenty krajowe, Parlament Europejski i społeczeństwo obywatelskie; podkreśla również, że okres ten powinien pozwolić na przeprowadzenie pogłębionej oceny wpływu UPG na gospodarkę i integrację regionalną państw AKP i umożliwić odpowiednie zmiany orientacji
We brewed it out of old potato peels and sometimes a couple of strings off the Red Cross parcels just to give it a little flavourPędziliśmy ją z obierków ziemniaków, dodając czasami na smak kilka kawałków sznurka z paczek od Czerwonego Krzyża
The technical inspection referred to in Article ‧ shall be carried out by the competent authorities which may refrain from subjecting the craft in whole or in part to technical inspection where it is evident from a valid attestation, issued by a recognised classification society in accordance with Article ‧.‧ of Annex II, that the craft satisfies in whole or in part the technical requirements of Annex IIInspekcja techniczna, o której mowa w art. ‧, przeprowadzana jest przez właściwe organy, które mogą odstąpić od poddania jednostki całkowitej lub częściowej inspekcji technicznej, jeżeli z ważnego świadectwa wydanego przez uznaną instytucję klasyfikacyjną zgodnie z art. ‧.‧ załącznika ‧ jasno wynika, że jednostka spełnia w pełni lub częściowo wymagania techniczne załącznika II
We were at the cemetery and these things... they just came out and they pulled Mitch and they tookByliśmy na cmentarzu i te stworzenia... poprostu się zjawiły wyciągnęły Mitcha i zabrały
For the reasons set out in recitals ‧ to ‧, the claim regarding insufficient competition on the Taiwanese market was rejectedZ powodów określonych w motywach ‧–‧ powyżej zarzut dotyczący niewystarczającej konkurencji na rynku tajwańskim został oddalony
Whoever did it, just put them out of their miseryKtokolwiek to zrobił, tylko wyciągnął ich z ich nieszczęścia
The provision is thus not considered to be amongst the objectives set out in ArticleZ tego względu przepis ten należy uznać za niezgodny z celami dyrektywy określonymi w art
Vehicles equipped with an overdrive-which can be actuated by the driver shall be tested with the overdrive out of actionPojazdy wyposażone w nadbieg, którym może sterować kierowca, bada się z nadbiegiem wyłączonym
The aim of the actions carried out in this area isDziałania prowadzone w tej dziedzinie mają następujące cele
The general rules for implementing this Article, especially as regards the frequency and method of carrying out the verifications referred to in the first subparagraph of paragraph ‧ (including cooperation with the competent authorities), shall be determined in accordance with the procedure laid down in ArticleOgólne zasady wykonywania niniejszego artykułu, w szczególności w zakresie częstotliwości i metod przeprowadzania weryfikacji wskazanych w ust. ‧ akapit pierwszy (łącznie ze współpracą z właściwymi władzami) zostają ustalone zgodnie z procedurą przewidzianą w art
We make a rope... out of our shortsZrobimy linę z naszych szortów
Given the impossibility of establishing a direct link between a given instalment of the loan and certain specific expenses, the percentage represented by the compatible items in the overall loan (ITL ‧,‧ million out of ITL ‧,‧ million, i.e. ‧ %) has been applied to the overall grant equivalentZe względu na brak możliwości ustanowienia bezpośredniego związku między daną transzą pożyczki a pewnymi określonymi kosztami, do ogólnego ekwiwalentu dotacji zastosowano taki sam procent, jaki stanowią zgodne elementy w odniesieniu do ogólnej kwoty pożyczki (‧,‧ mln ITL z ‧,‧ mln ITL, tj. ‧ %
The costs related to missions carried out by staff of the laboratories has currently to be financed by the laboratories from the beneficiaryKoszty związane z delegacjami odbywanymi przez personel laboratoriów obecnie muszą być pokrywane przez laboratoria z kosztów ogólnych beneficjentów do wysokości ‧ % całości dopuszczalnych kosztów związanych z działaniami
WHEREAS the key yardstick for the Committee's assessment continues to be the objective set out in Article ‧ of the EC TreatyKluczowym kryterium oceny ze strony Komitetu pozostaje cel zapisany w art. ‧ Traktatu WE
At one extreme, some people take the view that there is no energy problem at all, that things have always worked out so far and that new reserves could be developed should the need arise (for decades we have been hearing predictions of forest dieback and claims that oil and gas stocks are set to run out in just ‧ yearsNiektórzy uważają, że problem energetyczny w ogóle nie istnieje, bo przecież dotychczas zawsze wszystko jakoś funkcjonowało, a w razie potrzeby zawsze udawało się odkryć nowe rezerwy (chociaż już od wielu dziesięcioleci straszono niby wymarciem lasów, wyczerpaniem się zasobów ropy i gazu w ciągu następnych ‧ lat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 177723 zdań frazy out.Znalezione w 67,189 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.