Tłumaczenia na język polski:

  • nowe umiejętności podstawowe   

Przykładowe zdania z "new basic skills", pamięć tłumaczeniowa

add example
It stressed that Every citizen must be equipped with the skills needed to live and work in this new information society and that a European framework should define the new basic skills to be provided through lifelong learning: IT skills, foreign languages, technological culture, entrepreneurship and social skillsPodkreślono, że każdy obywatel musi posiadać umiejętności niezbędne do tego, aby żyć i pracować w nowym społeczeństwie informacyjnym, a także, że konieczne są ramy europejskie określające nowe umiejętności podstawowe, które zapewnić ma uczenie się przez całe życie: umiejętności informatyczne, znajomość języków obcych, kulturę techniczną, przedsiębiorczość i umiejętności społeczne
In addition to basic skills, key skills in the workplace of tomorrow will be e.g. interactive skills, self-management, the ability to learn and acquire new knowledge, extracting the essential from a complex flood of information, and the skills needed to work in multi-cultural workplaces and networksW przyszłym środowisku pracy oprócz umiejętności podstawowych kluczowymi umiejętnościami będą m.in. zdolność współdziałania, samodzielne zarządzanie, zdolność do uczenia się i zdobywania nowej wiedzy, umiejętność wychwycenia istoty rzeczy z całego strumienia informacji oraz zdolność do pracy w otoczeniu wielokulturowym i w sieciach
In November 2010, the Council invited the Commission and Member States to focus their joint work on the following areas: curriculum design, motivation for reading, literacy, maths, science and technology, the impact of new technologies on basic skills and their use in helping learners to acquire autonomy and maintain motivation, gender differences in performance and attitudes, the link between pupils' background and their mastery of basic skills and, finally, issues around teachers and teacher trainers as well as around schools' ethos and characteristics.W listopadzie 2010 roku Rada wezwała Komisję i państwa członkowskie do skoncentrowania wspólnych działań na następujących obszarach: tworzenie programów nauczania, motywowanie do czytania, umiejętność czytania i pisania, matematyka, nauki przyrodnicze i technologia, wpływ nowych technologii na umiejętności podstawowe oraz ich wykorzystanie w pomaganiu uczniom w zdobyciu autonomii i zachowaniu motywacji, różnice płci w wynikach i postawach, związek między pochodzeniem uczniów a opanowaniem przez nich umiejętności podstawowych i wreszcie problemy dotyczące nauczycieli i osób kształcących nauczycieli, a także etosu i właściwości szkoły.
As was emphasised in the Lisbon agenda, this should include new basic skills, such as IT skills, foreign languages, technological culture, entrepreneurship and social skillsJak podkreślono w strategii lizbońskiej, należy uwzględnić nowe umiejętności podstawowe, takie jak umiejętności informatyczne, znajomość języków obcych, kultura techniczna, przedsiębiorczość i umiejętności społeczne
The question of education and training is a very, very basic question because, as Commissioner Andor quite rightly said, not only do we need new skills, we need to send the old skills in the direction we want.Problem edukacji i szkolenia to bardzo, bardzo podstawowy problem, ponieważ, jak słusznie powiedział pan komisarz Andor, potrzeba nam nie tylko nowych umiejętności, ale musimy też ukierunkować stare umiejętności w nowym, pożądanym przez nas kierunku.
The basic skills of reading literacy and mathematics are also building blocks of the learning to learn competence: they help individuals to access, gain, process, assimilate and communicate new knowledge and skills, as well as help them to become autonomous learnersPodstawowe umiejętności: czytanie i matematyka, są także składową kompetencji określanej jako umiejętność uczenia się: pomagają dotrzeć do nowej wiedzy i nowych umiejętności, zdobyć je, przetworzyć, przyswoić i zaprezentować oraz zyskać samodzielność w nauce
Most recently, at the June ‧ European Council meeting, Member States agreed on the objective of improving education levels in the context of the Europe ‧ Strategy for growth and jobs, in which the issue of basic skills forms an integral part of both the smart growth and inclusive growth agendas and contributes to flagship initiatives such as the Agenda for New Skills and Jobs and the Digital AgendaCałkiem niedawno, na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu ‧ roku, państwa członkowskie wyznaczyły sobie za cel podnoszenie poziomu wykształcenia w kontekście strategii Europa ‧ na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; w strategii tej kwestia podstawowych umiejętności stanowi nieodłączny element zarówno programu inteligentnego wzrostu, jak i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ma się przyczynić do realizacji takich projektów przewodnich, jak program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia oraz agenda cyfrowa
Encourages investment in education and training, including the use of new technology, in order to raise the level of basic training for everyone, which will ensure that they are able to adapt in the future and acquire new skills through lifelong learning, as well as the development of measures to help young people with their initial integration into the labour market and older people and vulnerable groups with their reintegration in order to provide genuine career support throughout their working liveszachęca do inwestycji w edukację i szkolenie, w tym z użyciem nowych technologii, w celu zwiększenia poziomu podstawowego wykształcenia wszystkich jako podstawowego warunku rozwijania zdolności do przyszłego dostosowywania się i zmiany zawodu poprzez uczenie się przez całe życie, oraz do rozwijania środków wspomagających rozpoczęcie życia zawodowego przez ludzi młodych, a także powrót ludzi starszych i grup szczególnie narażonych do życia zawodowego, w celu wspierania na drodze zawodowej przez cały okres trwania aktywnego życia zawodowego
We have some proposals in our EU 2020 strategy for new skills, for new jobs, for programmes for youth, but the basic thing is to restore the conditions for growth, including confidence in our economy.W naszej strategii "UE 2020” zawarta jest pewna liczba propozycji dotyczących nowych kwalifikacji, nowych miejsc pracy czy programów dla młodzieży, lecz zasadniczą kwestią jest odbudowa warunków dla wzrostu, w tym zaufania do naszej gospodarki.
The conclusions of the European Council meeting held in Lisbon on ‧ and ‧ March ‧ (the Lisbon Council), emphasised the need for adaptation of European education and training systems to the needs of the knowledge economy, and declared the promotion of new basic skills, in particular in information technologies, as one of the three main components of this new approachWe wnioskach Rady Europejskiej zebranej w Lizbonie w dniach ‧ i ‧ marca ‧ (Rada Lizbońska) podkreśla się potrzebę dostosowania europejskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i zadeklarowano promowanie nowych podstawowych umiejętności, w szczególności w technologiach informacyjnych, jako jeden z trzech głównych składników tego nowego podejścia
The new benchmark adopted by the Council under the framework aims at an adequate level of basic skills in reading, mathematics and science, by calling for the share of low achievers in reading, maths and science to be reduced to below ‧ % byZadbaniu o odpowiedni stopień opanowania podstawowych umiejętności w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych ma służyć nowy poziom odniesienia przyjęty przez Radę w kontekście wspomnianych ram współpracy: do ‧ roku odsetek osób osiągających słabe wyniki w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych miałby spaść do poziomu poniżej ‧ %
The Commission Communication of ‧ November ‧ entitled Making a European Area of Lifelong Learning a Reality and the subsequent Council Resolution of ‧ June ‧ on lifelong learning identified the provision of the new basic skills as a priority and stressed that lifelong learning must cover learning from pre-school age to that of post-retirementW komunikacie Komisji z dnia ‧ listopada ‧ r., zatytułowanym Urzeczywistnianie europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie oraz w przyjętej następnie rezolucji Rady z ‧ czerwca ‧ r. w sprawie uczenia się przez całe życie uznano kształcenie nowych umiejętności podstawowych za priorytet oraz podkreślono, że uczenie się przez całe życie musi obejmować okres od wieku przedszkolnego do wieku emerytalnego
This study shows that more than one third of the European workforce (‧ million persons) is low-skilled whilst it has been estimated that by ‧ almost ‧ % of new jobs will require tertiary level qualifications, just under ‧ % will require upper secondary schooling, and only about ‧ % will be suitable for those with basic schoolingZ badania tego wynika, iż ponad jedną trzecią pracowników w Europie (‧ mln ludzi) stanowią osoby o niskich umiejętnościach, tymczasem według szacunków do ‧ r. prawie ‧ % nowych miejsc pracy będzie wymagało wykształcenia wyższego, niewiele poniżej ‧ % – wykształcenia średniego drugiego stopnia, zaś tylko ‧ % będzie odpowiednie dla osób z wykształceniem podstawowym
The Lisbon European Council of ‧ and ‧ March ‧ concluded that a European framework should define the new basic skills to be provided through lifelong learning as a key measure in Europe's response to globalisation and the shift to knowledge-based economies, and emphasised that people are Europe's main assetNa posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach ‧ i ‧ marca ‧ r. ustalono, że konieczne jest sformułowanie europejskich ram określających nowe umiejętności podstawowe, rozwijane w toku uczenia się przez całe życie, które powinny być głównym elementem działania Europy w obliczu globalizacji oraz przejścia do modelu gospodarki opartej na wiedzy; podkreślono również, że ludzie są głównym zasobem Europy
This could include issues such as: an early start to acquiring basic skills, a holistic approach to education which entails the development of all of each child’s abilities, the use of new assessment methods and their effect on the curriculum, the use of innovative pedagogical approaches such as inquiry-based science education (IBSE) and problem-based learning (PBL) in mathematics and science, continuous attention to reading literacy at all levels of education as opposed to just in the pre-primary and primary phases, and more personalised approaches to teaching and learningKwestia ta mogłaby objąć takie sprawy, jak: wczesne przekazywanie podstawowych umiejętności; całościowe podejście do edukacji (tzn. rozwijanie wszystkich zdolności każdego dziecka); stosowanie nowych metod oceny i ich wpływ na program nauczania; stosowanie nowatorskich podejść metodycznych, takich jak edukacja w zakresie nauk przyrodniczych oparta na samodzielnych poszukiwaniach (IBSE) czy opanowywanie matematyki i nauk przyrodniczych w drodze rozwiązywania problemów (PBL); stały wzgląd na umiejętność czytania na wszystkich szczeblach edukacji (a nie tylko na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym), a także bardziej zindywidualizowane podejście do nauczania i uczenia się
There is a great deal of activity to equip schools with new technology and to ensure basic ICT skills as part of digital competencePodejmuje się wiele działań, by wyposażyć szkoły w nowe technologie, a uczniów – w ramach nabywania kompetencji informatycznych – w podstawowe umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
The impact of new technologies on basic skills and their use in helping learners to acquire autonomy and maintain motivationWpływ nowych technologii na podstawowe umiejętności oraz wykorzystywanie tych technologii do usamodzielniania uczniów i podtrzymywania ich motywacji
recognises that local and regional government has the responsibility to develop not only online public services, but also information and communication technologies (ICT) in lifelong learning (given that digital literacy is considered a new basic skill) and health careuznaje, że na samorządach lokalnych i regionalnych spoczywa odpowiedzialność za umożliwienie dostępu online do usług użyteczności publicznej, jak również do technologii teleinformatycznych (ICT) w kształceniu ustawicznym (zakładając, że obsługa komputera uważana jest za nową podstawową umiejętność) a także w zakresie opieki zdrowotnej
This study shows that more than one third of the European workforce (‧ million persons) is low-skilled whilst it has been estimated that by ‧ almost ‧ % of new jobs will require tertiary level qualifications, just under ‧ % will require upper secondary schooling, and only about ‧% will be suitable for those with basic schoolingZ badania tego wynika, iż ponad jedną trzecią pracowników w Europie (‧ mln ludzi) stanowią osoby o niskich umiejętnościach, tymczasem według szacunków do ‧ r. prawie ‧ % nowych miejsc pracy będzie wymagało wykształcenia wyższego, niewiele poniżej ‧ %- wykształcenia średniego drugiego stopnia, zaś tylko ‧% będzie odpowiednie dla osób z wykształceniem podstawowym
The Commission Communication Making a European Area of Lifelong Learning a Reality and the subsequent Council Resolution of ‧ June ‧ on lifelong learning identified the provision of the new basic skills as a priority, and stressed that lifelong learning must cover learning from preschool age to post-retirement ageW komunikacie Komisji Urzeczywistnianie europejskiej przestrzeni uczenia się przez całe życie oraz w przyjętej następnie rezolucji Rady z ‧ czerwca ‧ r. w sprawie uczenia się przez całe życie określono nowe umiejętności podstawowe o priorytetowym znaczeniu oraz podkreślono, że uczenie się przez całe życie musi obejmować okres od wieku przedszkolnego do wieku emerytalnego
The Commission Communication ''Making a European Area of Lifelong Learning a Reality'' and the subsequent Council Resolution of ‧ June ‧ on lifelong learning identified the provision of the new basic skills as a priority, and stressed that lifelong learning must cover learning from pre-school age to post-retirement ageW komunikacie Komisji Urzeczywistnianie europejskiej przestrzeni uczenia się przez całe życie oraz w przyjętej następnie rezolucji Rady z ‧ czerwca ‧ r. w sprawie uczenia się przez całe życie określono nowe umiejętności podstawowe o priorytetowym znaczeniu oraz podkreślono, że uczenie się przez całe życie musi obejmować okres od wieku przedszkolnego do wieku emerytalnego
The courses are grouped under the following sub-themes: Romanian language for expatriate employees; leadership skills for supervisors/foremen; Outlook and basic IT skills; English language skills for the local workforce; literacy and numeracy skills; basic leadership skills for employees at all levels; extensive IT training; individualised in-depth training for selected role model employeesKursy te są podzielone na cztery główne podobszary: Język rumuński dla pracowników zagranicznych; Umiejętności kierownicze dla kierowników/brygadzistów; Podstawowa obsługa komputera (w tym korzystanie z programu Outlook); Język angielski dla pracowników miejscowych; Umiejętności czytania, pisania i liczenia; Podstawowe umiejętności kierownicze dla pracowników na wszystkich szczeblach; Obszerne szkolenie informatyczne; Zindywidualizowane, specjalistyczne szkolenie dla wybranych pracowników, którzy mają być wzorami do naśladowania
Is of the opinion that, with a view to enhancing participation in continuous and workplace training throughout the life-cycle, especially for low-skilled and older workers, efficient life-long learning strategies can counter-balance the negative impact of the ageing EU work force; considers, however, that a determined effort must be made to raise the basic skills of young people, drastically reduce early school leaving and the underdevelopment of skills in general, and reinforce the social and labour integration of migrants and disabled people, in particular by fostering skills developmentz myślą o zwiększeniu udziału pracowników, szczególnie tych słabiej wykształconych i starszych, w kształceniu ustawicznymi i w szkoleniach w miejscu pracy przez cały cykl życiowy uważa, że skuteczne strategie kształcenia ustawicznego mogą zrównoważyć negatywne skutki starzenia się siły roboczej UE; jest jednak zdania, że należy poczynić zdecydowane działania na rzecz zwiększenia podstawowych umiejętności ludzi młodych ‐ radykalnie zmniejszając wczesne porzucanie nauki oraz podwyższając niskie kwalifikacje, należy także wzmocnić integrację społeczną i zawodową imigrantów i osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez zachęcanie do rozwijania umiejętności
We already discussed this morning that we now have 78 million people in the European Union with basic or lower skills, and it is very clear that, by the deadline which we have set for ourselves of 2020, we will definitely not have the same number of jobs for those people with basic or lower skills.Dziś rano mówiliśmy już, ze obecnie mamy w Unii Europejskiej 78 milionów osób mających podstawowe lub niskie kwalifikacje i jest jasne, że do 2020 roku, czyli w terminie, który sobie wyznaczyliśmy, nie będziemy mieli takiej samej liczby miejsc pracy dla tych osób z podstawowymi lub niskimi kwalifikacjami.
basic training (EUR ‧,‧ million) (trainers: ‧ % external and ‧ % internal): IT training (office software: Excel, Access, Word, PowerPoint, etc.), social skills (presentation, communication, leadership, etc.) and upgrading of basic knowledge (finance for non-finance staff, ISO standards, safety skillsszkolenia podstawowe (‧,‧ mln EUR) (instruktorzy: ‧ % zewnętrzni i ‧ % wewnętrzni): szkolenia informatyczne (pakiet biurowy: Excel, Access, Word, Power point itd.), umiejętności społeczne (prezentacja, komunikacja, zarządzanie personelem itd.) oraz podnoszenie poziomu wiedzy podstawowej (finanse dla niefinansistów, normy ISO, BHP
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 125739 zdań frazy new basic skills.Znalezione w 85,066 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.