wymowa: IPA: /nɛst/ nɛst    

Tłumaczenia na język polski:

 • gniazdo     
  (Noun  n) [etologia]
   
  place for depositing eggs
   
  bird-built structure
   
  konstrukcja najczęściej wykonana z gałęzi, traw, gliny stanowiąca schronienie ptaków i innych zwierząt;
 • zagnieździć   
  (Verb  )
   
  to place in a nest
   
  to successively place inside another
 • gniazdko   
  (Noun  n)
   
  snug residence
 • gnieździć   
  (Verb  )
   
  to build or settle into a nest
 • kryjówka   
  (Noun  f)
   
  hideout
 • schronienie   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • stado   
   
  grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
 • znaleźć   
  (Verb  )
   
  to settle into a home
 • gniazdować   
 • gnieżdżenie   
 • grupa   
 • komplet   
 • seria   
 • siedlisko   
 • włączać   
 • zagnieżdżać   

Pozostałe znaczenia:

 
mieścić się w sobie
 
gnieździć
 
budować gniazdo, gnieździć (o zwierzętach)
 
dom rodzinny
 
kryjówka
 
gniazdo, siedlisko
 
(intransitive, of animals) To build or settle into a nest.
 
retreat
 
To build or settle into a nest.
 
A structure built by a bird as a place to incubate eggs and rear young.
 
(intransitive) To successively neatly fit inside another.
 
A home that a child or young adult shares with a parent, guardian, or a person acting in the capacity of a parent or guardian. A parental home.
 
(computing) A structure consisting of nested structures, such as nested loops or nested subroutine calls.
 
(transitive) To place one thing neatly inside another, and both inside yet another (and so on).
 
To embed one construct inside another. For example, a database may contain a nested table (a table within a table), a program may contain a nested procedure (a procedure declared within a procedure), and a data structure may include a nested record (a record containing a field that is itself a record).
 
parental home
 
(intransitive) To settle into a home.
 
(transitive) To place in, or as if in, a nest.
 
A place used by another mammal, fish, amphibian or insect, for depositing eggs and hatching young.
 
A hideout for bad people to frequent or haunt.
 
(military) A fortified position for a weapon, e.g. a machine gun nest.
 
A retreat, or place of habitual resort.
 
(card games) A fixed amount of cards in some bidding games awarded to the highest bidder allowing him to exchange any or all with cards in his hand.
 
to successively neatly fit
 
live (of animals)
 
A snug, comfortable, or cozy residence or job situation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (20)

bee nestsplaster miodu
bird nestsgniazda dla niosek; gniazdo
colonially-nesting waterbirdsptaki wodne gnieżdżące się w koloniach
crow's nest
Eagle Nests TrailSzlak Orlich Gniazd
group nestingzagnieżdżanie grup
nest boxesgniazdo
nest sitemiejsce gniazdowania
nest-eggzaskórniak
nested frames pagestrona z zagnieżdżonymi ramkami
nested queryzapytanie zagnieżdżone
nested tabletabela zagnieżdżona
Nested TargetTarczowy zagnieżdżony
nested typetyp zagnieżdżony
nestingzagnieżdżanie; gniazdowanie
nesting areaobszar gniazdowania
One Flew Over the Cuckoo’s NestLot nad kukułczym gniazdem
stir up a hornets' nest
Swallow’s NestJaskółcze gniazdo
Vsevolod the Big NestWsiewołod III Wielkie Gniazdo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nest", pamięć tłumaczeniowa

add example
On the one hand, we are offering farmers support to set up artificial nests for birds, while on the other, we decree, for purposes of supporting grazing land, that the proportion of trees and shrubs may be no more than one third, and that farmers must cut out any trees in excess of that limit.Z jednej strony zapewniamy rolnikom wsparcie na tworzenie sztucznych gniazd dla ptaków, a z drugiej ustalamy, że jeśli rolnicy chcą uzyskać wsparcie na uprawę gruntów, udział drzew i krzewów nie może przekraczać jednej trzeciej i zainteresowani muszą wyciąć wszystkie drzewa powodujące przekroczenie tego limitu.
He' s chewing the padding out of the walls...... making himself a nice little nestI właśnie gryzie tynk ze ścian... żeby uwić sobie gniazdko
carry out an EU impact assessment on droughts and water scarcity caused by climate change and its effects on wildlife habitats, highlighting the zones where migratory birds nest, and promoting international cooperation to protect migratory birds and the seasonal wetlands which provide them with water and foodprzeprowadziły unijną ocenę wpływu suszy i niedoborów wody wywołanych przez zmiany klimatyczne oraz ich skutków dla siedlisk dzikiej przyrody, szczególnie uwzględniając tereny lęgowe ptaków wędrownych i propagując współpracę międzynarodową na rzecz ochrony ptaków wędrownych i terenów sezonowo podmokłych, które stanowią dla nich źródło wody i pożywienia
Mathematical description of nestlings begging strategies and food distribution in nests of birdMatematyczny opis strategii żebrania o pokarm i dystrybucji pokarmu w gniazdach ptaków
I am convinced that EURO-NEST will provide an additional impetus to strengthening partnership with our eastern neighbours and will complement relations with regard to our southern neighbours as part of the Barcelona process.Jestem przekonany, że EURO-NEST nada dodatkowy impuls dla pogłębienia partnerskich relacji w naszym wschodnim sąsiedztwie, będzie uzupełnieniem tych relacji, które dotyczą południowych sąsiadów w ramach procesu barcelońskiego.
I killed a fang back in Austin, tracked the nest hereZabiłem " Kła " w Austin i wytropiłem gniazdo aż tutaj
They seem much more at home in the skies, than in a crowded colony on land but nest, they mustWydają się dużo więcej mieszkać na niebie, niż w zatłoczonej kolonii na ziemi ale gniazdo muszą mieć
You mean like a beaver' s dam or spider' s nest?Masz na myśli coś takiego jak tama bobrów lub sieć pająka?
Listing and ecological description of areas particularly important to migratory species on their migratory routes and as wintering and nesting groundsWykaz i opis ekologiczny obszarów szczególnie istotnych dla gatunków wędrownych na trasach ich migracji oraz terenach zimowania i zakładania gniazd
Mathematical model of path choice by ants between the nest and food sourceMatematyczny model wyboru ścieżki przez mrówki między mrowiskiem a źródłem pożywienia
Polish characters in russian literature. Dmitry Mamin-Sibiryak "Mountain Nest", Anton Chekov "The Schoothing Party"Postaci Polaków w literaturze rosyjskiej. Górskie gniazdo Dmitrija Mamina-Sibiriaka, Dramat na polowaniu Antona Czechowa.
The fact of her holding a meeting in that nest of inverts is commendable because, in her own words, you need courage to deal with themFakt jej spotkania w gnieździe wywrotowców jest godny pochwały ponieważ, zgodnie z jej słowami, potrzebujesz odwagi aby zawrzeć z nimi układ
A nest of vampires suddenly acting nice?Gniazdo wampirów wreszcie się zachowuje?
Do assemblages of epigeic Arthropods have nested structure during prescribed fire succession?Czy zgrupowania stawonogów epigeicznych w gradiencie sukcesji po pożarach posiadają uporządkowaną strukturę?
They must have their nest underneath this house somewhereMuszą mieć gniazdo gdzieś pod domem
We got a rat in the nestMamy szczura w gnieździe
Remove the sieves from the nest in turn and collect the material retained, brush gently from the reverse side with a soft brush, if necessaryUsuwać kolejno sita z zestawu i zbierać materiał na nich zatrzymany, w razie potrzeby zmieść miękką szczotką materiał zatrzymany na spodzie sita
Population Size and the Nest History of the White Stork (Ciconia ciconia) (L.) in Nadgoplański Park Tysiąclecia in 2008.Liczebność i historia gniazd bociana białego Ciconia (L.) na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w 2008 roku.
Where shall they nest?" Gniazdo w dali gdzieś tam mają "
Effect of night rest in nest boxes on thermoregulation of great tits (Parus major).Wpływ nocnego spoczynku w budkach lęgowych na termoregulację bogatek (Parus major).
That' s what he' s doing in New York.He' s nesting.- Nesting?Dlatego właśnie zjawił się w Nowym Jorku
She had read < Paul and Virginia, > and she had dreamed of the little bamboo-house, the nigger Domingo, the dog Fiddle, but above all of the sweet friendship of some dear little brother, who seeks red fruit for you on trees taller than steeples, or who runs barefoot over the sand, bringing you a bird’s nest.Niegdyś, przeczytawszy Pawła i Wirginię, marzyła o bambusowej chacie, Murzynie Domingo i psie Wiernym, ale częściej o tkliwej przyjaźni dobrego braciszka, który wspina się na drzewa wyższe od kościelnej wieży, by zerwać dla ciebie czerwone owoce, lub bosą stopą biegnie po piasku, przynosząc ptasie gniazdo.
There' s your nestTwoje gniazdko
I' m a nester.I' m-- I' m nesting. This is me nesting... for you because you hate it hereNigdy wcześniej nie ukradłam nawet gumy, a teraz jestem złodziejką, chociaż nie jestem
Nest boxes or other refuges are important for guinea pigs, hamsters and ratsSkrzynki do budowy gniazda lub inne schronienia stanowią ważny element otoczenia świnek morskich, chomików i szczurów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 434 zdań frazy nest.Znalezione w 0,68 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.