Tłumaczenia na język polski:

  • urodzony - właściciel jednej wsi   

Przykładowe zdania z "natural - born ownwer of one village", pamięć tłumaczeniowa

add example
Madam President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, my father was born more than a century ago in a village near Saint-Malo, which in my youth I knew as a place full of life that was dependent essentially on agriculture and fishing.Pani przewodnicząca, urzędujący przewodniczący Rady, panie komisarzu! Mój ojciec urodził się ponad wiek temu w wiosce niedaleko Saint-Malo, które w młodości było dla mnie miejscem pełnym życia, uzależnionym przede wszystkim od rolnictwa i rybołówstwa.
URSKAYA, Galina Vasilyevna, former Minister of Justice, born on ‧ December ‧ in Pyatiletka village, Brianskyi rayon, Brianskaya oblast, Russian FederationURSKAYA, Galina Vasilyevna, były minister sprawiedliwości, ur. ‧ grudnia ‧ r. w miejscowości Piatiletka, region briański, obwód briański, Federacja Rosyjska
URSKAYA, Galina Vasilyevna, Minister of Justice, born on ‧ December ‧ in Pyatiletka village, Brianskyi rayon, Brianskaya oblast, Russian FederationURSKA, Galina Wasiljewna, minister sprawiedliwości, ur. ‧ grudnia ‧ r. w miejscowości Piatiletka, region briański, obwód briański, Federacja Rosyjska
I was born in ‧... in the village of Glenfinnan... on the shores of Loch Shiel... and I am immortalUrodziłem się w ‧... w wiosce Glenfinnan... koło jeziora Loch Shiel... i jestem nieśmiertelny
I was born in ‧... in the village of Glenfinnan... on the shores of Loch Shiel... and I am immortalUrodziłem się w ‧ roku... w wiosce Glen Finnan... na brzegach jeziora Loch Shield... i jestem nieśmiertelny
I was born in Peschici, one of the villages in southern Italy that was most severely affected by this summer's fires.Urodziłem się w Peschici, jednej z wiosek w południowych Włoszech, które najbardziej ucierpiały podczas pożarów tego lata.
It should be just as natural for Hungarians living in Slovakia to refer to the village or town where they were born in their mother tongue, Hungarian.Dla Węgrów mieszkających na Słowacji równie naturalne powinno być odwoływanie się do wioski czy miasta gdzie się urodzili w swoim ojczystym języku - węgierskim.
Impact of chosen natural and anthropogenic factors on quality of water at wells in the Gorlowko villageWpływ wybranych czynników przyrodniczych i antropogenicznych na jakość wody w studniach we wsi Gorłówko
This includes the possibility to impose local restrictions on maximum authorised dimensions and/or weights of vehicles that may be used in specified areas or on specified roads, where the infrastructure is not suitable for long and heavy vehicles, such as city centres, small villages or places of special natural interestObejmuje to również możliwość nakładania lokalnych ograniczeń na maksymalne dopuszczalne wymiary i/lub ciężary pojazdów, które mogą być używane, w przypadku gdy infrastruktura nie jest przystosowana do długich i ciężkich pojazdów, w określonych obszarach lub na określonych drogach, takich jak centra miast, małe wioski lub miejsca o szczególnym znaczeniu przyrodniczym
The characteristics of Chosco de Tineo are due to the natural environment of the area, in which pig-breeding played a particularly important role, and to a specific production method, the result of, on the one hand, a rainy climate and an orography that isolates the villages for part of the year, and, on the other, of the fact that it is a special sausage made with high quality cuts, which means that it is reserved to a great extent for special occasionsWłaściwości Chosco de Tineo wynikają z warunków naturalnych panujących na obszarze, gdzie produkcja trzody chlewnej miała specjalne znaczenie oraz z charakterystycznej formy wytwarzania, na którą wpływ z jednej strony miał deszczowy klimat i rzeźba terenu wymuszająca odizolowanie podczas jednej z pór roku, zaś z drugiej szczególny charakter tej wędliny produkowanej z mięsa wysokiej jakości, zazwyczaj przechowywanej na wyjątkowe okazje
We thus need to focus on human resources development and capacity building, with a special focus on young people, women, and minorities; and on the development of more rational policies in small and remote villages, taking into account the existing local natural and human resources as well as people's needs.Musimy zatem skupić się na rozwoju zasobów ludzkich i rozwijaniu zdolności, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, kobiet i mniejszości, jak również na kształtowaniu bardziej racjonalnych polityk w małych i oddalonych wioskach, mając na uwadze obecne tam lokalne zasoby naturalne i ludzkie, jak i potrzeby mieszkańców.
It must be borne in mind that the Guidelines state , inter alia , that in assessing the gravity of the infringement account must be taken of its nature , its actual impact on the market , where this can be measured , and the size of the relevant geographic market .Należy przypomnieć , że wytyczne stanowią między innymi , że przy ocenie wagi naruszenia należy wziąć pod uwagę charakter naruszenia , jego rzeczywisty wpływ na rynek tam , gdzie może to być zmierz one , oraz rozmiar właściwego rynku geograficznego .
The amount shall be determined by comparing as between railway and other transport undertakings the basis on which the burdens have been borne, account being taken of any indirect expenses incurred by reason of the special nature of railway activitiesWielkość kwoty ustala się poprzez porównanie między przedsiębiorstwami kolejowymi a innymi przedsiębiorstwami transportowymi podstawy, z której wynikają te obciążenia, biorąc pod uwagę wszystkie pośrednie wydatki powstałe w związku ze specjalnym charakterem działalności kolejowej
The form of the instrument may vary from one Member State to another but it should specify, at least, the precise nature, scope and duration of the public service obligations imposed and the identity of undertakings concerned, and the costs to be borne by the undertaking concernedForma tego instrumentu może być różna w poszczególnych Państwach Członkowskich, ale powinien on określać przynajmniej dokładny charakter, zakres i czas trwania zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, nazwę danego przedsiębiorstwa oraz koszty, jakie ponosi dane przedsiębiorstwo
Notes that possible measures may include the collection and evaluation of relevant data on the effects of climate change on human health, improving preparedness for natural disasters, public health services and emergency planning, support for measures to promote health in all sectors, and measures to increase awareness, particularly the provision to the public of information about new types of dangers to health, warnings and specific tips on avoiding exposure, with special reference to insect-borne diseases and heat wavespodnosi kwestię możliwych działań na rzecz gromadzenia i oceny istotnych danych dotyczących wpływu zmian klimatu na zdrowie ludzkie, wzmocnienia gotowości na wypadek katastrof, wzmocnienia publicznej opieki zdrowotnej i przygotowań na nagłe wypadki, wspierania działań prozdrowotnych we wszystkich sektorach oraz w szczególności rozpowszechniania informacji na temat nowych zagrożeń zdrowia, sygnałów ostrzegawczych i udzielanie konkretnych wskazówek odnośnie do zapobiegania eksponowaniu się na zagrożenia, zwracając szczególną uwagę na choroby przenoszone przez owady i na fale upałów
Born on a farm, she believed it was man' s divine right to benefit from the bounty of nature God put before usMoja babcia była prostą kobietą...... urodzona na farmie, wierzyła że to boskie prawo by czerpać korzyśc z natury postawionej przed nami
Even if the Commission s reply ’ must be interpreted as being such a request , it is to be borne in mind that , under Article 46 of the Rules of Procedure , the arguments of fact and law relied on , and the nature of any evidence offered , must as a rule be stated in the defence .Nawet zakładając , że odpowiedź Komisji należałoby interpretować jako taki wniosek , należy przypomnieć , że zgodnie z art . 46 regulaminu uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie środków dowodowych powinno być zawarte co do zasady w odpowiedzi na skargę .
Calls on Member States to establish transparent, humane, fast and reasonable procedures for the granting of long-term resident status, for family reunification and for the naturalization of long-term resident immigrants and their children, taking into account especially the fact that many of those children are born in the territory of a Member Statewzywa Państwa Członkowskie do ustalenia przejrzystych, humanitarnych, szybkich i rozsądnych procedur przyznawania statusu rezydenta długoterminowego, łączenia rodzin oraz naturalizowania imigrantów-rezydentów długoterminowych i ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że wiele z nich urodziło się na terytorium danego Państwa Członkowskiego
Within the limits of that subject-matter , it therefore remains for the Court to rule on the arguments put forward in support of the plea alleging an error in the application of the concept of State aid , as maintaine d by UFEX and Others before the Court of First Instance following the judgment in Chronopost and Others v Ufex and Others , namely the lack of co verage of costs borne by La Poste , the underestimation and arbitrary nature of certain elements found by the Commission , errors in the adjustmentsNie przekraczają c granic przedmiotu sporu , należy zatem orzec w przedmiocie argumentów podniesionych na poparcie zarzutu opartego na błędnej interpretacji pojęcia pomocy państwa , podtrzymanych przez UFEX i in. przed Sądem po wydaniu ww. wyroku w sprawie Chronopost i in. przeciwko Ufex i in . , mianowicie : braku pokrycia kosztów poniesionych przez La Poste , niedocenienia przez Komisję niektórych kwestii lub ich arbitralnego potraktowania , błędów w korektach rachunkowych
The documents in the casefile indicate that the difference in treatment by the Caisse of those two situations is based on the specific nature of the legal basis for the allowance under th e Staff Regulations paid to the child of Ms Gysen who was born in 1989 .Z akt sprawy wynika , że różne traktowanie obu tych przypadków przez zakład ubezpieczeń wynika ze specyfiki podstawy prawnej dodatku przyznawanego na podstawie regulaminu pracowniczego wypłacanego na dziecko S. Gysen urodzone w 1989 r .
I would even go as far as to say that it is a crisis borne of the Member States' obsessive belief that they can solve Europe's problems with their intergovernmental approach, when a monetary area, Mr President, must be governed by a single method, by the Community method, on the basis of the European interest, and not by a syndicate of national interests, which is what the European Council and the Council of the European Union, by their very nature, represent.Powiedziałbym nawet, że kryzys ten zrodził się z obsesyjnej wiary państw członkowskich, że mogą rozwiązać problemy Europy przy pomocy podejścia międzyrządowego, a tymczasem strefa walutowa, panie przewodniczący, musi podlegać nadzorowi z wykorzystaniem jednej metody, metody wspólnotowej, uwzględniającej interes europejski, który ze swej natury jest reprezentowany przez Radę Europejską i Radę Unii Europejskiej.
How many times have I told you to stop whining?/ Allright, well, maybe he wasn' t/ so fair and just when it came to me../ But he was the head of our tribe and he knew/ how to keep his people safe from the Binadraks,/ the tribe on the/ other side of the mountain./ Also he' s a natural/ born charismatic leader,/ he did have a certain " je ne/ sais qoi " when it came to the ladiesIle razy mam powtarzać żebyś mi tu nie skarżył?/- Cóż, może nie był taki/ sprawiedliwy, kiedy chodziło o mnie.../ Jednak był wodzem plemienia i/ wiedział jak chronić lud od Binadraków,/ Takiego plemienia zza góry./ Także był urodzonym,/ charyzmatycznym przywódcą,/ Czasem tylko ulegał słabości/ jak chodziło o panie
In the absence of an exclusive or special right , the compulsory nature of an SGEI mission may lie in the obligation borne by the operator in question , and provided for by an act of a public authority , to offer certain services to every citizen requesting them ( see also , to that effect , paragraph 15 of the communication on SGEIs ) .W przypadku nieprzyznania prawa wyłącznego lub specjalnego , obowiązkowy charakter zadania świadczenia UOIG może polegać na nałożonym przez akt władzy publicznej na dany podmiot gospodarczy zobowiązaniu do oferowania pewnych usług wszystkim pragnącym z niej skorzystać obywatelom ( zob. także , podobnie , pkt 15 komunikatu o usługach , które są świadczone w interesie ogólnym ) .
Any agreement relating to the remuneration to be paid by the Treasury to PI for the deposits not concerned by the ‧ Finance Act will have to be based on a detailed analysis of the nature of the funds and of the risks borne by the partiesWszelkie porozumienia dotyczące wynagrodzenia, jakie Skarb Państwa powinien wypłacać PI od środków zdeponowanych i nieobjętych ustawą budżetową na ‧ r., powinny opierać się na dokładnej analizie natury tych środków oraz ryzyka obciążającego obie strony
Next , it must be borne in mind that according to consistent caselaw , the scope of the obligation to state reasons depends on the nature of the act in question and theNastępnie należy przypomnieć , że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem , zakres obowiązku uzasadnienia zależy od charakteru danego aktu i od okoliczności , jakie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3052149 zdań frazy natural - born ownwer of one village.Znalezione w 1 268,816 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.