Tłumaczenia na język polski:

  • metadon   

Pozostałe znaczenia:

 
farm. farmaceutyka, farmakologia metadon
 
synthetic opioid analgesic
 
(chemistry) A synthetic opioid analgesic, used to wean addicts off of heroin or other opiate based narcotics, and in chronic pain management.

Przykładowe zdania z "methadone", pamięć tłumaczeniowa

add example
What' s wrong with the methadone programme?Próbowałeś przejść na metadon?
Methadone, a medicine used to treat opiate addiction, as your doctor may need to change your dose of methadoneMetadon, lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opiatów, gdyż lekarz może potrzebować zmienić dawkę metadonu
As abacavir increases the rate at which methadone is removed from the body, patients taking methadone will be checked for any withdrawal symptoms, and may have their methadone dose changedPonieważ abakawir zwiększa szybkość usuwania metadonu z organizmu, pacjenci przyjmujący metadon będą kontrolowani czy nie występują u nich objawy odstawienia i mogą mieć zmienioną dawkę metadonu
( 2000 ) , ‘ One-year follow-up of opiate injectors treated with oral methadone in a GP-centred programme ’ , Addiction 95 , pp . ¢ 1 055 68 – .INCB ( 2010b ) , „ Report of the International Narcotics Control Board for 2009 ” , Organizacja Narodów Zjednoczonych , Nowy Jork ( publikacja dostępna on-line ) .
No recommendations can currently be made regarding adjustment of amprenavir dose when amprenavir is co-administered with methadoneBrak jest obecnie zaleceń dotyczących modyfikacji dawek amprenawiru podczas jednoczesnego stosowania z metadonem
The methadone dose was increased by a mean of ‧ % to alleviate withdrawal symptomsW celu złagodzenia objawów odstawiennych zwiększono dawkę metadonu średnio o ‧ %
Co-administration of APTIVUS and low dose ritonavir with single dose methadone was demonstrated to decrease methadone pharmacokinetic parameters (AUC‧h ratio of ‧ with ‧ % CI [ ‧; ‧ ] and Cmax ratio of ‧ with ‧ % CI [ ‧; ‧ ]), in a study conducted in fasted healthy subjectsUważa się, że jednoczesne stosowanie preparatu APTIVUS, podawanego z małą dawką rytonowiru, z pojedynczą dawka metadonu, powoduje zmniejszenie parametrów farmakokinetycznych metadonu (AUC‧ współczynnik z ‧, ‧ z ‧ % CI [ ‧, ‧; ‧, ‧ ] i Cmax współczynnik z ‧, ‧ z ‧ % CI [ ‧, ‧; ‧, ‧ ], w badaniu przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach
There were no clinically significant pharmacokinetic interactions when tenofovir disoproxil fumarate was co-administered with emtricitabine, lamivudine, indinavir, efavirenz, nelfinavir, saquinavir (ritonavir boosted), methadone, ribavirin, rifampicin, tacrolimus, or the hormonal contraceptive norgestimate/ethinyl oestradiolPodczas równoczesnego podawania fumaranu tenofowiru dizoproksylu z emtrycytabiną, lamiwudyną, indynawirem, efawirenzem, nelfinawirem, sakwinawirem (wzmocnionym rytonawirem), metadonem, rybawiryną, ryfampicyną, takrolimusem lub hormonalnym środkiem antykoncepcyjnym zawierającym norgestymat i etynyloestradiol nie wystąpiły znaczące klinicznie interakcje farmakokinetyczne
The clinical significance of this finding is unknown; nonetheless, patients should be monitored for the signs and symptoms of methadone toxicityZnaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest znane, niemniej jednak pacjenci powinni być obserwowani pod kątem wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych toksyczności metadonu
Voriconazole plasma concentrations during coadministration of methadone were comparable to voriconazole levels (historical data) in healthy subjects without any comedicationStężenia worykonazolu w osoczu podczas jednoczesnego podawania metadonu były porównywalne ze stężeniem worykonazolu (dane historyczne) u zdrowych ochotników, którzy nie otrzymywali innych leków
Co-administration of amprenavir with methadone leads to a decrease of methadone concentrationsJednoczesne podawanie amprenawiru z metadonem prowadzi do obniżenia stężenia metadonu
Methadone is generally cheaper than other substitution medications with similar effectiveness , such as buprenorphine ( WHO , 2009 ) , which partly explains why many national health insurances provide full reimbursement for methadone in preference to other substitution medications .Metadon jest zasadniczo tańszy niż inne leki zastępcze o ¤ podobnej efektywności , np . ¤ buprenorfina ( WHO , 2009 ) , co częściowo wyjaśnia , dlaczego wiele krajowych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia pełny zwrot kosztów za metadon , dając mu pierwszeństwo przed innymi lekami zastępczymi .
Voriconazole plasma concentrations during coadministration of methadone were comparable to voriconazole levels (historical data) in healthy subjects without any comedicationStężenia worykonazolu w osoczu podczas ‧ jednoczesnego podawania metadonu były porównywalne ze stężeniem worykonazolu (dane historyczne) u zdrowych ochotników, którzy nie otrzymywali innych leków
Dose reduction of methadone may be needed (see sectionKonieczne może być zmniejszenie dawki metadonu (patrz punkt
AUC: ‧ % (‧ to ‧) Cmax: ‧ % (‧ to ‧) (CYP‧A‧ induction) In a study of HIV infected intravenous drug users, co-administration of efavirenz with methadone resulted in decreased plasma levels of methadone and signs of opiate withdrawalAUC: ↓ ‧ % (↓ ‧ do ↓ ‧) Cmax: ↓ ‧ % (↓ ‧ do ↓ ‧) (indukcja CYP‧A‧) W badaniu obejmującym pacjentów przyjmujących dożylnie narkotyki, zakażonych wirusem HIV, jednoczesne podawanie efawirenzu z metadonem powodowało zmniejszenie stężenia metadonu w osoczu oraz objawy odstawienia opioidów
In comparison with detoxification or no treatment at all , methadone or highdosage buprenorphine treatments show significantly better outcomes regarding drug use , criminal activity , risk behaviours and HIV-transmission , overdoses and overall mortality , as well as better rates of retention in treatment ( WHO , 2009 ) .W ¤ systemach le czenia szpitalnego i ¤ ambulatoryjnego detoksykacja jest dokonywana poprzez podawanie coraz mniejszych dawek metadonu lub buprenorfiny ( jako leczenie preferowane ) lub antagonistów alfa-2 .
Therefore, when methadone is co-administered with amprenavir, patients should be monitored for opiate abstinence syndrome, in particular if low-dose ritonavir is also givenDlatego też w przypadku jednoczesnego podawania metadonu z amprenawirem należy obserwować, czy u pacjentów nie występują objawy odstawienia opioidów, szczególnie jeśli podawany jest również rytonawir w niskiej dawce
) In Cyprus , the use of methadone in detoxification treatment is reported since 2004 and the beginning of a methadone maintenance treatment pilot project has been announced , but no cases in treatment have been reported .182 ) Patrz tabela TDI-17 w Biuletynie statystycznym za 2006 r.183 ) Cypr zgłosił stosowanie metadonu w leczeniu odtruwającym od 2004 r . , kiedy rozpoczęto projekt pilotażowy leczenia zachowawczego metadonem , ale nie zgłoszono żadnych przypadków terapii .
Stay here, we' il write you the papers, and you can have your methadone on Monday if that' s what you want most in lifeLeż, wypiszemy papiery...... i dostaniesz metadon w poniedziałek...... jeżeli tak bardzo tego pragniesz
Methadone: co-administration of fosamprenavir ‧ mg and ritonavir ‧ mg twice daily with methadone once daily (‧ mg) for ‧ days decreased the active (R-) methadone enantiomer AUC(‧-) and Cmax by ‧ % and ‧ % respectivelyMetadon:Jednoczesne stosowanie fosamprenawiru ‧ mg z rytonawirem ‧ mg dwa razy na dobę i metadonu raz na dobę (≤‧ mg) przez ‧ dni zmniejszało AUC(‧-τ) i Cmax aktywnego (R-) enancjomeru metadonu odpowiednio o ‧ % i ‧ %
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 179 zdań frazy methadone.Znalezione w 1,195 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.