Tłumaczenia na język polski:

  • metadon   

Pozostałe znaczenia:

 
farm. farmaceutyka, farmakologia metadon
 
synthetic opioid analgesic
 
(chemistry) A synthetic opioid analgesic, used to wean addicts off of heroin or other opiate based narcotics, and in chronic pain management.

Przykładowe zdania z "methadone", pamięć tłumaczeniowa

add example
In a pharmacokinetic study of ‧ HCV patients concomitantly receiving methadone maintenance therapy (median dose ‧ mg; range ‧ mg to ‧ mg), treatment with Pegasys ‧ micrograms sc once weekly for ‧ weeks was associated with mean methadone levels that were ‧ % to ‧ % higher than at baselineW badaniu farmakokinetycznym u ‧ pacjentów zakażonych HCV, którzy otrzymywali jednocześnie metadon w leczeniu podtrzymującym (mediana dawki to ‧ mg; zakres od ‧ mg do ‧ mg) oraz preparat Pegasys podskórnie, w dawce ‧ mikrogramów jeden raz w tygodniu przez ‧ tygodnie, średnie stężenia metadonu były od ‧ do ‧ % większe w porównaniu z wartościami na początku leczenia
Methadone/Efavirenz (stable maintenance, ‧ mg once daily/‧ mg once dailyz przedziałem ufności, jeśli dostępnya (mechanizm) OPIOIDY Metadon/Efawirenz (na stałym poziomie, ‧ mg raz na dobę/‧ mg raz na dobę
Stay here, we' il write you the papers, and you can have your methadone on Monday if that' s what you want most in lifeLeż, wypiszemy papiery...... i dostaniesz metadon w poniedziałek...... jeżeli tak bardzo tego pragniesz
He needs a methadone clinicPotrzebne mu odtrucie
Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereofAmfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN); ich sole
Voriconazole plasma concentrations during coadministration of methadone were comparable to voriconazole levels (historical data) in healthy subjects without any comedicationStężenia worykonazolu w osoczu podczas jednoczesnego podawania metadonu były porównywalne ze stężeniem worykonazolu (dane historyczne) u zdrowych ochotników, którzy nie otrzymywali innych leków
In subjects receiving a methadone maintenance dose (‧ mg once daily) coadministration of oral voriconazole (‧ mg twice daily for ‧ day, then ‧ mg twice daily for four days) increased the Cmax and AUC of pharmacologically active R-methadone by ‧ % and ‧ %, respectively, whereas the Cmax and AUC of the S-enantiomer increased by approximately ‧ % and ‧ %, respectivelyU osób przyjmujących dawkę podtrzymującą metadonu (‧ mg raz na dobę) jednocześnie doustnie podawany worykonazol (‧ mg dwa razy na dobę przez ‧ dzień, następnie ‧ mg dwa razy dziennie przez ‧ dni) zwiększał Cmax i AUCτ farmakologicznie czynnego R-metadonu odpowiednio o ‧ % i ‧ %, podczas gdy Cmax i AUCτ enancjomeru S zwiększało się w przybliżeniu odpowiednio o około ‧ % i ‧ %
The methadone dose was increased by a mean of ‧ % to alleviate withdrawal symptomsW celu złagodzenia objawów odstawiennych zwiększono dawkę metadonu średnio o ‧ %
You take methadone?Bierzesz metadon?
AUC: ‧ % (‧ to ‧) Cmax: ‧ % (‧ to ‧) (CYP‧A‧ induction) In a study of HIV infected intravenous drug users, co-administration of efavirenz with methadone resulted in decreased plasma levels of methadone and signs of opiate withdrawalAUC: ↓ ‧ % (↓ ‧ do ↓ ‧) Cmax: ↓ ‧ % (↓ ‧ do ↓ ‧) (indukcja CYP‧A‧) W badaniu obejmującym pacjentów przyjmujących dożylnie narkotyki, zakażonych wirusem HIV, jednoczesne podawanie efawirenzu z metadonem powodowało zmniejszenie stężenia metadonu w osoczu oraz objawy odstawienia opioidów
So this is a methadone clinic?To klinika odwykowa metadonu?
Water Street Methadone Clinic got torchedSpalono poradnię metadonową na Water
Methadone: in a pharmacokinetic study, coadministration of ‧ mg abacavir twice daily with methadone showed a ‧ % reduction in abacavir Cmax and a one hour delay in tmax but the AUC was unchangedMetadon: w badaniu farmakokinetyki wykazano, że metadon stosowany jednocześnie z abakawirem podawanym w dawce ‧ mg dwa razy na dobę, obniżał o ‧ % Cmax i o ‧ godzinę wydłużał tmax, ale AUC nie ulegało zmianie
The first dose of Suboxone should be taken when signs of withdrawal appear, but not less than ‧ hours after the patient last used methadonePierwszą dawkę produktu Suboxone należy przyjąć, gdy pojawią się objawy abstynencyjne, ale nie wcześniej niż ‧ godziny po ostatnim przyjęciu przez pacjenta metadonu
Methadone (CYP‧A‧ substrateMetadon (substrat CYP‧A
Patients being treated with methadone and abacavir should be monitored for evidence of withdrawal symptoms indicating under dosing, as occasionally methadone re-titration may be requiredPacjentów leczonych metadonem i abakawirem należy obserwować, gdyż mogą u nich wystąpić objawy odstawienia, wskazujące na zaniżone dawkowanie; czasami może być więc konieczna zmiana dawkowania metadonu
Yes, I' m on methadoneTak, jadę na metadonie
What' s wrong with the methadone programme?Próbowałeś przejść na metadon?
No recommendations can currently be made regarding adjustment of amprenavir dose when amprenavir is co-administered with methadone due to the inherent low reliability of non-matched historical controlsNie można obecnie sformułować zaleceń dotyczących dostosowywania dawek amprenawiru podczas jednoczesnego stosowania z metadonem z powodu małej wiarygodności niedobieranej historycznej grupy kontrolnej
No recommendations can currently be made regarding adjustment of amprenavir dose when amprenavir is co-administered with methadoneBrak jest obecnie zaleceń dotyczących modyfikacji dawek amprenawiru podczas jednoczesnego stosowania z metadonem
Methadone, a medicine used to treat opiate addiction, as your doctor may need to change your dose of methadoneMetadon, lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opiatów, gdyż lekarz może potrzebować zmienić dawkę metadonu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 152 zdań frazy methadone.Znalezione w 0,537 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.