Przykładowe zdania z "meeting", pamięć tłumaczeniowa

add example
It also covers the cost of studies, meetings of experts, information measures and publications directly linked to achievement of the objectives of the programme or measures covered by this itemŚrodki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków na badania, spotkania ekspertów, informacje i publikacje związane bezpośrednio z osiągnięciem założeń programu lub na działania objęte tą pozycją
It happens more and more frequently that manufacturers affix the CE mark to their products without any control, despite the fact that the goods in question do not meet EU criteria.Coraz częściej zdarza się, że producenci bez żadnej kontroli nakładają znak CE na swoje produkty, mimo że nie spełniają one żadnych kryteriów unijnych.
The main focus of the meeting was on ‘ Risk management , tolerable level of risk and the integrated internal control system in the management of EU funds ’ , with the aim of discussing the role of supreme audit institutions within this area .Głównym zagadnieniem omawianym na spotkaniu było „ Zarządzanie ryzykiem , akceptowalny poziom ryzyka oraz zintegrowany system kontroli wewnętrznej w zarządzaniu funduszami UE ” , ze szczególnym uwzględnieniem roli najwyższych organów kontroli w tym obszarze .
Bodies meeting the assessment criteria laid down in the relevant harmonised standards, the references of which shall be published in the Official Journal of the European Union, shall be presumed to fulfil the relevant criteriaDomniemywa się, że jednostki spełniające kryteria oceny ustanowione w odpowiednich normach zharmonizowanych, do których odniesienia publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, spełniają odpowiednie kryteria
As long as the dispute is not resolved, it shall be discussed at every meeting of the Interim Committee, unless the arbitration procedure as provided for in Protocol ‧ has been initiatedDo czasu znalezienia rozwiązania sporna kwestia będzie przedmiotem dyskusji podczas każdego spotkania Komitetu Tymczasowego, chyba że możliwe jest wszczęcie postępowania arbitrażowego przewidzianego w protokole
The Final Act of the Conference of Plenipotentiaries (Barcelona, ‧ and ‧ June ‧), at which the Protocol was adopted and signed, provides for the annexes to the Protocol to be adopted at a future meeting of the PlenipotentiariesAkt Końcowy Konferencji Pełnomocników (Barcelona, ‧ i ‧ czerwca ‧), na której przyjęto i podpisano Protokół, przewiduje przyjęcie załączników do tego Protokołu podczas przyszłego posiedzenia Pełnomocników
If it does not meet the requirement when it is new, it may do so later because surfaces tend to become clogged and compacted with timeJeżeli nie spełnia wymagania, kiedy jest nowa, może je spełnić w terminie późniejszym, ponieważ powierzchnie mają tendencję do zatykania się oraz zagęszczenia z upływem czasu
The subcommittee shall meet whenever circumstances requirePodkomitet zbiera się zawsze, gdy wymagają tego okoliczności
meet the theoretical knowledge and the experience requirements appropriate for the instruction being givenspełniają wymagania dotyczące poziomu wiedzy teoretycznej i doświadczenia, stosownie do prowadzonego instruktażu
the transport vehicles or containers and the loading conditions of this consignment meet the hygiene requirements laid down in that Directivepojazdy lub pojemniki do przewozu mięsa, jak również warunki załadunku niniejszej wysyłki są zgodne z wymogami w zakresie higieny ustanowionymi w wyżej wymienionej dyrektywie
Voting at Management Board meetingsGłosowanie podczas posiedzeń zarządu
The climate of openness and trust is bolstered by the fact that the Eurogroup meetings are restricted to the ministers, the relevant Commissioner and the ECB President (each with one accompanying personAtmosfera szczeroÊci i zaufania jest podtrzymywana, poniewa ̋ spotkania Eurogrupy ograniczajà si ́ do obecnoÊci ministrów, Komisarza i prezesa EBC (z jednà osobà towarzyszàcà
the Internal Rules of the European Court of Auditors for the implementation of the general budget of the European Union, laid down by Court Decision No ‧-‧ and adopted by the Court at a meetings held on ‧ and ‧ Decemberprzepisy wewnętrzne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej, zatwierdzone decyzją nr ‧-‧ Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i przyjęte przez Trybunał na posiedzeniach w dniach ‧ i ‧ grudnia ‧ r
Upon the expiration of a period of ‧ months after the date of entry into force of the ‧ series of amendments to this Regulation, Contracting Parties applying this Regulation shall prohibit the use as first equipment of a component which does not meet the requirements of this Regulation as amended by the ‧ series of amendments, when fitted on a vehicle transformed for LPG propulsionPocząwszy od daty upływu ‧ miesięcy od daty wejścia w życie serii poprawek ‧ do niniejszego regulaminu, Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin powinny zabronić stosowania jako pierwsze wyposażenie takiego elementu wyposażenia, który nie spełnia wymogów serii poprawek ‧ do niniejszego regulaminu, w przypadku montażu w pojeździe przystosowywanym do zasilania LPG
We' il meet you later by the rockSpotkamy się później przy skale
The aid is granted under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and meets the criteria thereofPomoc przyznawana jest na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i spełnia kryteria w nim ustanowione
This is why I am calling for the national equality plans to be updated and for flexible rules that meet the needs of men and women to the same degree.Dlatego wzywam do aktualizacji krajowych planów na rzecz równości oraz do wprowadzenia elastycznych przepisów, w których w takim samym stopniu zostaną uwzględnione potrzeby mężczyzn i kobiet.
Blood and blood components must comply with the following technical quality measurements and meet the acceptable resultsKrew i składniki krwi muszą zgodne z poniższymi pomiarami jakości technicznej i odpowiadać dopuszczalnym wynikom
Extending due diligence to all operators would help ensure that only legal timber enters the market; this timber meets with greater approval not so much for the economic effects strictly speaking as for their major social impactRozszerzenie systemu należytej staranności na wszystkie podmioty ułatwiłoby wprowadzenie na rynek wyłącznie drewna ze źródeł legalnych, które spotyka się z większą aprobatą nie tyle z racji skutków gospodarczych w ścisłym tego słowa znaczeniu, co swego dużego wpływu społecznego
Similarly, in the case of the Czech Republic and Slovakia, the respective size of the dominant operators and their indispensability to meet demand lead to the conclusion that even those two country pairs are not part of one and the same relevant geographic marketPodobnie w przypadku Republiki Czeskiej i Słowacji wielkość operatorów posiadających pozycję dominującą w poszczególnych krajach i ich niezbędność dla zaspokojenia popytu doprowadziły do uznania, że nawet te dwa kraje nie stanowią jednego właściwego rynku geograficznego
While debt and asset-based finance are sufficient to meet the needs of most firms, an important minority require equity financeChoć fundusze dłużne i oparte o aktywa są wystarczające do zaspokojenia potrzeb większości firm, to jednak istotna mniejszość firm potrzebuje funduszy kapitałowych
But the human rights situation remains very difficult and we use the opportunity of our regular, senior official meeting to raise these issues.Sytuacja dotycząca praw człowieka jest nadal skomplikowana i wykorzystujemy nasze stałe posiedzenie urzędników wyższego szczebla, jako okazję do poruszenia tych tematów.
The meeting was held one month after the opening and closing of the first chapter in the negotiations : ‘ Science and research ’ .Posiedzenie WKK UE – Turcja odbyło się miesiąc po otwarciu i zamknięciu pierwszego rozdziału negocjacji „ Nauka i badania ” .
Opinion of the Advisory Committee on restrictive practices and dominant positions given at its meeting on ‧ June ‧ concerning a preliminary draft decision relating to Case COMP/‧.‧- Wanadoo España v Telefónica- Rapporteur: United KingdomOpinia Komitetu Doradczego ds. praktyk ograniczających konkurencję i pozycji dominującej wydana na posiedzeniu w dniu ‧ czerwca ‧ r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie COMP/‧.‧- Wanadoo España/Telefónica- Sprawozdawca: Zjednoczone Królestwo
The meeting point will be the entrance of the Altiero Spinelli Building (ASP, rue Wiertz, B-‧ BrusselsSpotkanie wyznaczono przy wejściu do budynku Altiero Spinelli (ASP, Rue Wiertz, B-‧ Bruksela
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 50508 zdań frazy meeting.Znalezione w 31,368 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.