Przykładowe zdania z "meeting", pamięć tłumaczeniowa

add example
This is an important European Council meeting, which is being held now in order to focus our efforts on a strategy for growth and job creation, which we call Europe 2020.To ważne posiedzenie Rady Europejskiej, które organizowane jest obecnie w celu skoncentrowania naszych wysiłków na strategii na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy, którą nazywamy "Europa 2020”.
Promote the achievements of Europol to the media and represent the Organisation at external and internal meetings and conferences, as requiredpromowanie osiągnięć Europolu w mediach i w razie potrzeby reprezentowanie organizacji na spotkaniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz konferencjach
The device bearing the EC component type-approval mark shown above is headlamp incorporating a lens of plastic material, meeting the requirements of Annex ‧ (sequence No ‧) with respect to the passing beam and designed for both traffic systems, type approved in Germany (e‧) under the base approval number ‧, which is combined or grouped or reciprocally incorporated with a driving beam meeting the requirements of Annex ‧ (sequence NoUrządzeniem opatrzonym powyższym znakiem homologacji WE części jest reflektor zawierający soczewkę z materiału z tworzywa sztucznego, spełniający wymogi załącznika ‧ (kolejny nr ‧) odnoszące się do świateł krótkich i zaprojektowany do obu systemów ruchu, któremu udzielono homologacji w Niemczech (e‧) pod bazowym numerem identyfikacyjnym ‧, który jest kombinowany, zgrupowany lub wzajemnie sprzężony ze światłami długimi spełniającymi wymogi załącznika ‧ (kolejny nr
A notified technical service shall be presumed to meet the harmonised standard referred to in paragraph ‧(bPrzyjmuje się, że zgłoszona służba techniczna spełnia zharmonizowaną normę określoną w ust. ‧ lit. b
In conformity with the guidelines of the European Council meeting in Nice on ‧ to ‧ December ‧, this Joint Action should determine the role of the Secretary-General/High Representative, in accordance with Articles ‧ and ‧ of the TreatyZgodnie z wytycznymi opracowanymi podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniach ‧–‧ grudnia ‧ r. niniejsze wspólne działanie powinno określać rolę Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, zgodnie z art. ‧ i ‧ Traktatu
With reference to technological development, growth and cooperation, a new framework has to be set up to encourage businesses in different EU countries to work together more effectively in order to set and meet their industrial prioritiesW dziedzinie rozwoju technologicznego, wzrostu i współpracy należałoby przewidzieć wprowadzenie nowych ram, które stworzyłyby warunki i zachęciły przedsiębiorstwa z poszczególnych krajów UE do bardziej skutecznej współpracy w celu ustalenia i realizacji ich priorytetów przemysłowych
I took this meeting out of respect for your achievementsPodziwiam pańskie dokonania
Subject to Article ‧), the Mixed Committee meets at the level of Ministers, senior officials or experts, as circumstances requireZ zastrzeżeniem artykułu ‧ ustęp ‧ Komitet Mieszany spotyka się na szczeblu ministerialnym, wyższych urzędników lub ekspertów, zgodnie z wymaganiami napotkanych okoliczności
The production and use of vehicles that comply more closely with air pollution limits are a key factor in any attempt to meet the goals set by the relevant European legislationProdukcja i użycie pojazdów w większym stopniu przestrzegających ograniczeń zanieczyszczenia powietrza mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów wyznaczonych w prawodawstwie europejskim na ten temat
The right to process goods for home use may be reserved to persons established in the customs territory and whose operations meet the requirements of the customs authoritiesPrawo do dokonywania przetworzeń towarów do użytku domowego może zostać ograniczone do osób mających swoją siedzibę na obszarze celnym, których działalność jest zgodna z wymogami organów celnych
Article ‧ makes reference to the specific geographical zones where goatmeat farmers meet the necessary conditions to qualify for the goat premiumArt. ‧ ust. ‧ zawiera wzmiankę na temat specjalnych stref geograficznych, w których producenci mięsa koziego spełniają kryteria kwalifikacyjne premii za kozy
where evaluators used a macroeconomic model (Germany, Spain, Portugal and Italy) estimates of the impact of the funds (in particular on GDP growth) were often significantly reduced as compared with the ex ante appraisal, suggesting that programmes were unlikely to meet their objectivesw przypadkach gdy osoby oceniające stosowały modelowanie makroekonomiczne (w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech), szacowany wpływ funduszy (zwłaszcza na wzrost PKB) był często znacznie mniejszy, niż zakładano w ocenie ex ante, z czego może wynikać, że zrealizowanie celów programów było mało prawdopodobne
It shall meet at intervals which it shall itself determineKomitet zbiera się z częstotliwością, którą sam określa
Decision XV/‧ of the Parties to the Montreal Protocol authorised the levels of production and consumption necessary to satisfy essential uses of CFCs for metered dose inhalers (MDIs) for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary diseases as specified in annex I, subject to the conditions established by the meeting of the Parties in paragraph ‧ of its Decision VIIDecyzja XV/‧ stron Protokołu Montrealskiego zezwala na określone poziomy produkcji i konsumpcji niezbędne do zaspokojenia potrzeb wynikających z niezbędnych zastosowań CFC do inhalatorów ciśnieniowych służących do leczenia astmy i przewlekłych chorób płuc, wyszczególnione w załączniku I, z zastrzeżeniem warunków ustalonych przez zebrane strony w decyzji VII/‧ ust
This appropriation is intended to cover the cost of drinks and, occasionally, of snacks and working meals at internal meetingsŚrodki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na napoje i, okazjonalnie, przekąski i posiłki serwowane w trakcie wewnętrznych posiedzeń instytucji
I' m so proud to meet youTo dla mnie zaszczyt
The two parties, meeting within the framework of the Joint Committee provided for in Article ‧ of the Agreement, shall consult on the basis of the results of the experimental fishing mentioned above and in the light of the best available scientific advice to include, where appropriate, sustainable levels of fishing opportunities for deep-water fishing vessels targeting crab and the financial contribution applicable from the second year of application of the ProtocolDwie strony spotykające się w ramach Wspólnego Komitetu przewidzianego w artykule ‧ Umowy, na podstawie wyników wspomnianych powyżej eksperymentalnych połowów oraz w świetle najlepszych dostępnych opinii naukowych, konsultują się w celu włączenia, w miarę potrzeb, zrównoważonych poziomów wielkości dopuszczalnych połowów dla statków rybackich przeznaczonych do połowów głębokowodnych krabów, oraz udziału finansowego mającego zastosowanie od drugiego roku stosowania protokołu
A meeting of the competent national inspection authorities shall be convened by the Commission before ‧ January ‧ to coordinate the joint inspection and surveillance programme forKomisja zwołuje posiedzenie właściwych krajowych organów kontroli do dnia ‧ stycznia ‧ r. w celu skoordynowania wspólnego programu kontroli i nadzoru na ‧ r
She could have been more flexible, meeting the assaults softly, but she tried to defend herself for two full days - that was her greatest mistake.Mogłaby być bardziej elastyczna, łagodniej reagować na ataki, ale próbowała się bronić przez dwa dni i to był jej największy błąd.
milliequivalents per litre for quality wines psr described and presented by the terms botrytis or other equivalent terms, noble late harvested, special late harvested or noble harvest and meeting the requirements to be described as suchmilirównoważników na litr w winach gatunkowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) opisywanych i prezentowanych za pomocą terminów botrytis lub innych równoważnych terminów noble late harvested, special late harvested lub noble harvest i spełniających wymogi do opisania ich jako takie
As you know, the Opposition organises a protest meeting every 31st of the month.Jak Pan wie, opozycja organizuje wiece protestacyjne 31 dnia każdego miesiąca.
transmission system operator means a natural or legal person who carries out the function of transmission and is responsible for operating, ensuring the maintenance of, and, if necessary, developing the transmission system in a given area and, where applicable, its interconnections with other systems, and for ensuring the long-term ability of the system to meet reasonable demands for the transportation of gasoperator systemu przesyłowego oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która zajmuje się przesyłem i jest odpowiedzialna za eksploatację, utrzymywanie oraz, w razie konieczności, rozbudowę systemu przesyłowego na danym obszarze, a w stosownych przypadkach za wzajemne połączenia z innymi systemami, oraz za zapewnienie długoterminowej zdolności systemu do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb w zakresie transportu gazu
If an organization is inter-regional or Community-wide in scope, it must meet these requirements in each of the regions in questionJeśli organizacja ma charakter międzyregionalny lub wspólnotowy zakres, musi spełnić te wymogi dla każdego spośród omawianych regionów
Moreover, the applicants claim that the contested decision fails to draw the proper conclusions from the undisputed fact that the applicants did not participate in- and were not informed of the outcome of- any Technical Meetings held after ‧/‧ FebruaryPonadto, skarżące utrzymują, że w zaskarżonej decyzji nie wyciągnięto prawidłowych wniosków z bezspornej okoliczności polegającej na tym, iż skarżące nie uczestniczyły w żadnych spotkaniach technicznych mających miejsce po dacie ‧/‧ lutego ‧ r., ani nie były informowane o wynikach takich spotkań
It is not just about Brazilian beef. It is about the wider principle that our consumers, our voters and our farmers demand that imports from those countries which would seek to bring their produce here meet our standards - and that means meet all our standards.Chodzi tu nie tylko o brazylijską wołowinę, lecz o szerszą zasadę, że nasi konsumenci, wyborcy i rolnicy domagają się, żeby produkty przywożone z tych krajów, które dążą do wprowadzenia ich na nasz rynek, spełniały nasze normy - to znaczy żeby spełniały wszystkie nasze normy.
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 46714 zdań frazy meeting.Znalezione w 35,324 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.