Przykładowe zdania z "meeting", pamięć tłumaczeniowa

add example
Article ‧ states that Article ‧ shall not apply to the placing on the market and use of controlled substances if they are used to meet the licensed requests for critical uses of those users identified as laid down in ArticleArtykuł ‧ ust. ‧ stanowi, że art. ‧ ust. ‧ nie ma zastosowania do wprowadzania do obrotu i wykorzystywania substancji regulowanych, jeśli są one wykorzystywane do celów zamówień objętych pozwoleniami w odniesieniu do zastosowań krytycznych przez użytkowników określonych w art. ‧ ust
Discussions had been going on for quite some time but had not come to a conclusion before the meeting - neither on the principle nor on the details of the mechanism.Dyskusje trwały przez dłuższy czas, ale nie dały żadnego rezultatu przed posiedzeniem ani co do zasady, ani co do szczegółów działania mechanizmu.
Whilst respecting the right of all nations to self-determination, as the established primary donor, the European Union has to be able to meet the expectations of people on the ground.Szanując prawo wszystkich narodów do samostanowienia, jako uznany główny donator, Unia Europejska musi być zdolna spełnić oczekiwania ludzi na miejscu.
Programme Anna Dymna's "Let's meet" , attitudes of students of the Faculty of PedagogyProgram Anny Dymnej jako przykład kreowania wizerunku osoby niepełnosprawnej przez telewizję
perform other functions as assigned by the meeting of the Partiespełni inne funkcje przydzielone przez spotkanie Stron
Secondly, why do we keep meeting in Strasbourg?Po drugie, dlaczego nadal spotykamy się w Strasburgu?
(DE) Mr President, once a year - in May, for some inexplicable reason - it is customary for all the committees to meet in Strasbourg.(DE) Panie przewodniczący! Raz do roku - w maju, z przyczyn bliżej nieokreślonych - mamy w zwyczaju, aby wszystkie komisje odbyły spotkanie w Strasburgu.
I will present myself at the meeting.Będę obecny na zebraniu.
The committee shall meet whenever circumstances require and at least once a yearPosiedzenia komitetu odbywają się zawsze, gdy wymagają tego okoliczności, a co najmniej raz w roku
On the other hand, Article ‧ applies in principle to the provision, free of charge, of meals by a company to its staff on its premises, unless- this likewise being a matter for the referring court to determine- the needs of the company, such as the need to ensure that work meetings are run smoothly and without interruptions, require the employer to ensure that meals are providedPo drugie, przepis ten, co do zasady dotyczy nieodpłatnego wydawania posiłków przez przedsiębiorstwo swym pracownikom w lokalach tego przedsiębiorstwa, chyba, że- co również winien zbadać sąd krajowy- potrzeby przedsiębiorstwa, jak na przykład potrzeba zapewnienia sprawnego i nieprzerwanego przebiegu spotkań służbowych, wymagają od pracodawcy zapewnienia takich posiłków
Where appropriate, additional training opportunities to meet identified needs for the smooth and efficient operation of civil protection assistance interventions shall be providedTam, gdzie to stosowne, zapewnione zostaną dodatkowe możliwości szkoleniowe w celu sprostania określonym wymogom dla niezakłóconego i efektywnego działania interwencji wspierających ochronę ludności
In this context, the Member State holding the Presidency of the Union shall endeavour to ensure that such meetings, training and exercises take placePaństwo członkowskie sprawujące Prezydencję Unii podejmuje w związku z tym starania, aby zapewnić odbywanie takich spotkań, szkoleń i ćwiczeń
It shall in that respect assist the chairman in the preparations for and the conduct of meetingsW tym celu wspiera przewodniczącego w przygotowaniu i prowadzeniu posiedzeń
Content of the national legislation: Packages containing articles of Compatibility Group B of ADR Class ‧ and packages containing substances and articles of Compatibility Group D of ADR Class ‧ may be carried on the same vehicle with dangerous goods of ADR Classes ‧, ‧.‧ or ‧ provided (a) the said packages of ADR Class ‧ are carried in separate containers/compartments of a design approved, and under the conditions required, by the competent authority, and (b) the said substances of ADR Classes ‧, ‧.‧ or ‧ are carried in vessels meeting the requirements of the competent authority as regards their design, construction, testing, examination, operation and useTreść ustawodawstwa krajowego: Opakowania zawierające artykuły grupy zgodności B klasy ‧ ADR i opakowania zawierające substancje i artykuły grupy zgodności D klasy ‧ ADR mogą być przewożone tym samym pojazdem razem z towarami niebezpiecznymi klas ‧, ‧.‧ lub ‧ ADR, pod warunkiem że a) wymienione opakowania klasy ‧ ADR przewożone są w oddzielnych kontenerach/przedziałach o zatwierdzonej budowie oraz w warunkach wymaganych przez właściwy organ; oraz b) wymienione substancje klas ‧, ‧.‧ lub ‧ ADR są przewożone w naczyniach spełniających wymagania właściwego organu dotyczące ich budowy, konstrukcji, testowania, badania, obsługi i wykorzystania
The oral amendment I am presenting is the following: 'Calls on the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy to establish relations with the Interim Transitional National Council and to start the process of making them official, so as to encourage transition towards democracy, ensuring the involvement of a wide spectrum of representatives of the Libyan society and empower women and minorities in the transitional process, and to support it in the liberated area so as to relieve the population and to meet its basic humanitarian needs, including medical assistance'.Ustna poprawka, którą chcę zaprezentować, ma następujące brzmienie: "Wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do nawiązania stosunków z libijską Tymczasową Radą Narodową oraz do rozpoczęcia procesu zmierzającego do nadania im oficjalnego charakteru, co umożliwi demokratyczne zmiany, a także apeluje o zapewnienie możliwości uczestnictwa w nich szerokiej rzeszy przedstawicieli społeczeństwa libijskiego, polepszenie sytuacji kobiet i mniejszości oraz zapewnienie wsparcia mającego na celu pomoc ludności miejscowej na terenach wyzwolonych, dzięki któremu zostaną zaspokojone podstawowe jej potrzeby humanitarne, w tym pomoc medyczna”.
meet, if necessary, to discuss technical matters arising from application of this Agreementspotykają się, w razie konieczności, aby przedyskutować sprawy techniczne powstające podczas stosowania niniejszego porozumienia
I am honoured to meet my brother' s savioursTo zaszczyt poznać ludzi, którzy ocalili brata
The third regional meeting would be held in the week of the ‧ February ‧ in the Caribbean region subject to a formal invitation being received by ‧ Decemberw tygodniu rozpoczynającym się ‧ lutego ‧ r. odbędzie się trzecie regionalne posiedzenie na Karaibach, pod warunkiem otrzymania formalnego zaproszenia do dnia ‧ grudnia
The two organisations, at the level of the Presidency and the Secretariats, will whenever possible consult each other before finalising plans for meetings at ministerial level or meetings of relevant working groups with a view to establishing the greatest possible synchronisation of dates and venues of meetingsObie organizacje, na szczeblu Prezydencji oraz Sekretariatów, będą w każdym przypadku, gdy będzie to możliwe, zasięgać wzajemnej opinii przed ukończeniem planów spotkań na szczeblu ministerialnym lub spotkań stosownych grup roboczych w celu osiągnięcia jak największej możliwej synchronizacji dat i miejsc spotkań
New ways of combining social protection and jobs should be explored and introduced in order to secure decent incomes for all workers and thus create the conditions to enable them to meet their basic needs (housing, healthcare and education for themselves and their children, etcKonieczna jest analiza i opracowanie nowych koncepcji łączących ochronę socjalną z zatrudnieniem, które w pierwszej kolejności zapewniłyby wszystkim osobom pracującym godne zarobki, tworząc tym samym warunki ku spełnieniu ich podstawowych potrzeb (w zakresie mieszkań, opieki zdrowotnej, edukacji tychże osób i ich dzieci itp
the presence in additives and, flavourings used as ingredients in a foodstuff of protein or DNA resulting from genetic modification is, as matters stand, also the criterion that best meets the abovementioned requirementsObecność genetycznie zmodyfikowanego białka lub DNA w dodatkach oraz środkach aromatyzujących wchodzących w skład środków spożywczych również stanowi, zgodnie z przyjętymi zasadami, kryterium spełniające powyższe wymogi
Last week, I had a meeting with the members of the programme committee concerning implementation of the Progress programme. My conclusions are as follows.W zeszłym tygodniu przeprowadziłem konsultację z członkami komitetu wspierającego Komisję we wdrażaniu programu Progress.
I would like to highlight the European Parliament resolution on the outcome of the European Council meeting in Brussels on 15 and 16 October 2008, where we call on the Council to start the negotiations.Chciałbym zwrócić uwagę na rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie wyników szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 15 i 16 października 2008 r., w której wzywamy Radę do rozpoczęcia negocjacji.
The common position contains a wording in Article ‧ and the purpose of which is to lighten the burden of Member States from the obligations under this Article and to meet concerns by the European Parliament which wanted to go further by deleting the notification obligationW art. ‧ ust. ‧ i ‧ wspólnego stanowiska zawarto sformułowanie, którego celem jest złagodzenie obciążenia państw członkowskich wynikającego ze zobowiązań wypływających z przepisów tego artykułu oraz rozwianie obaw Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za bardziej zdecydowanym posunięciem polegającym na usunięciu obowiązku powiadomienia
Okay, big guy, this meeting' s overTo by było na tyle, gigancie
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 46714 zdań frazy meeting.Znalezione w 19,204 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.