wymowa: IPA: miːn /miːn/ , SAMPA: mi:n /mi:n/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczyć   
  (Verb  )
   
  to convey, indicate
   
  mieć znaczenie, sens
 • średnia   
   
  In mathematics, a measure of the "middle" of a data set.
 • chcieć     
  (Verb  )
   
  to intend; plan on doing
 • oznaczać   
   
  wyrażać określoną treść
 • podły   
   
  książk. książkowy wynikający z czyjejś niegodziwości
   
  książk. książkowy pozbawiony skrupułów, postępujący nieuczciwie w sposób świadomy, celowy, popełniający czyny haniebne, zasługujący na potępienie i pogardę
 • mieć znaczenie   
 • środek   
 • brzydki   
   
  o uczynku lub postępowaniu : moralnie naganny
 • nędzny   
   
  niewiele warty, będący w złym stanie; ubogi, zapuszczony
 • przeciętna   
   
  mat. matematyka, matematyczny średnia arytmetyczna lub wartość oczekiwana;
 • przeciętny   
   
  mat. matematyka, matematyczny będący wynikiem średniej arytmetycznej, czyli podzielenia sumy wartości przez ich liczbę;
 • skąpy   
   
  pejor. pejoratywnie niechętnie oddający swoje dobra, pieniądze
 • średni   
   
  przeciętny, taki sobie
 • biedny     
 • bogactwo   
 • brudny   
 • drański   
 • drobnostkowy   
 • gadzinowy   
 • gałgański   
 • kiepski   
 • lichy   
 • marny   
 • małoduszny   
 • małostkowy   
 • mierny   
 • myśleć     
 • niegodny   
 • niegodziwy   
 • nieszlachetny   
 • nikczemny   
 • niski   
 • obskurny   
 • pośledni   
 • przeznaczać   
 • przeznaczyć   
 • rozumieć   
 • ubogi   
 • wredny   
 • zamierzać   
 • zamierzyć   
 • złośliwy   
 • zły   

Pozostałe znaczenia:

 
nieuprzejmy, niemiły, okrutny
 
przeznaczać, wyznaczać
 
znaczyć, oznaczać
 
zamierzać
 
mieć na myśli
 
accomplished with great skill; deft; hard to compete with
 
acting without consideration of others
 
Causing or intending to cause intentional harm; bearing ill will towards another; cruel; malicious.
 
to result in; bring about
 
arithmetic mean
 
having the mean as its value
 
(golden) mean
 
low in quality; inferior
 
Characterized by malice.
 
the statistical value
 
To assign for a specific end, use, or purpose; to design or destine.
 
(music, now historical) The middle part of three-part polyphonic music; now specifically, the alto part in polyphonic music; an alto instrument. [from 15th c.]
 
(mathematics) Either of the two numbers in the middle of a conventionally presented proportion, as 2 and 3 in 1:2=3:6 .
 
(now Irish, UK regional) To pity; to comfort.
 
Having the mean (see noun below) as its value.
 
method by which something is done
 
Selfish; acting without consideration of others; unkind.
 
Miserly; stingy.
 
(now Irish, UK regional) To complain, lament.
 
Accomplished with great skill; deft; hard to compete with.
 
intermediate value
 
Something which is intermediate or in the middle; an intermediate value or range of values; a medium. [from 14th c.]
 
(now chiefly in the plural) A method or course of action used to achieve some result. [from 14th c.]
 
powerful; fierce; harsh; damaging
 
Having or showing an ignoble lack of honor or morality.
 
(obsolete) Middling in quality or excellence; moderately good, tolerable.
 
to have intentions of some kind
 
(mathematics) Any function of multiple variables that satisfies certain properties and yields a number representative of its arguments; or, the number so yielded; a measure of central tendency.
 
to signify
 
Powerful; fierce; harsh; damaging.
 
To have as a logical consequence.
 
Low in quality; inferior.
 
To convey meaning.
 
(obsolete, in singular) An intermediate step or intermediate steps.
 
to have conviction in what one says
 
To intend.
 
causing or intending to cause intentional harm
 
(statistics) The average of a set of values, calculated by summing them together and dividing by the number of terms; the arithmetic mean. [from 15th c.]
 
To have in mind as one's purpose or intention.
 
miserly, stingy
 
To intend to express or convey.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (46)

arithmetic meanśrednia arytmetyczna;
audit means inquiries, inspections or examinations of any kind conducted by a competent authority for the purpose of verifying the compliance of a taxpayer with this Directive„kontrola” oznacza dochodzenia, badania lub kontrole jakiegokolwiek rodzaju prowadzone przez właściwy organ w celu weryfikacji przestrzegania przez podatnika przepisów niniejszej dyrektywy
by all meansależ oczywiście!
By All Means NecessaryBy All Means Necessary
by all means!a jakże! proszę bardzo! oczywiście; koniecznie
by all possible meanswszelkimi możliwymi środkami
by any meanswszelkimi środkami
by means ofpoprzez; dzięki; za pomocą; przy pomocy; stosując
by means of delegated actsw drodze aktów delegowanych
by means of derogationna zasadzie odstępstwa
by means of implementing actsw drodze aktów wykonawczych
by no meansw żaden sposób; stanowczo nie; żadną miarą; w żadnym razie; ; bynajmniej
can I use paper to mean newspaperczy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper
daily log mean resultsdzienne średnie wyniki log
do these words mean the same thingczy te wyrazy oznaczają to samo
do you mean to saychcesz powiedzieć, że
do you mean to say thatczy chce pan powiedzieć, że
do you see what I meanrozumiesz, o co mi chodzi
do you use kid to mean childczy używa się kid w znaczeniu child
does that mean thatczy to oznacza, że
does this word have more than one meaningczy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie
electronic meansśrodki elektroniczne
financial meansśrodki finansowe
geometric meanśrednia geometryczna;
golden meanzłoty środek
Greenwich Mean TimeCzas uniwersalny
harmonic mean; średnia harmoniczna
I call that meanuważam, że to podłość
I know what you meanwiem co masz na myśli
I mean to saymam na myśli, chcę powiedzieć
if I take your meaning rightlyjeśli dobrze chwytam to, co masz na myśli
if you see what I meanjeśli pan rozumie, o co mi chodzi
in the mean timetymczasem
is there a difference in meaning betweenczy jest jakaś różnica w znaczeniu między
it means thatto oznacza, że
know what I meanwiesz (rozumiesz) o co mi chodzi, co mam na myśli
Maximum mean out-of-block EIRPmaksymalna średnia EIRP poza granicami bloku częstotliwościowego
mean absolute percentage errorśredni bezwzględny błąd procentowy
mean contact forceśrednia siła nacisku
mean free pathśrednia droga swobodna
mean imputationimputacja z użyciem średniej
mean no offencenie chcieć nikogo obrazić
mean of communicationśrodki komunikacji
Means of signing for cardholdersśrodki pozyskiwania klientów
Monty Python’s The Meaning of LifeSens życia według Monty Pythona
Ways and Means CommitteeKomisja Finansów Izby Reprezentantów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mean", pamięć tłumaczeniowa

add example
What' s the meaning of this?Co to wszystko ma znaczyć?
I didn' t mean toNie miałam takiego zamiaru
Applying the requirements in paragraphs ‧-‧ means that subsequent expenditure on an in-process research or development project acquired separately or in a business combination and recognised as an intangible asset isZastosowanie wymogów określonych w paragrafach ‧–‧ oznacza, że późniejsze nakłady na trwający projekt badawczo-rozwojowy, przejęty odrębnie lub w wyniku połączenia jednostek gospodarczych i ujmowany jako składnik wartości niematerialnych, są
Export licences issued under the invitation to tender provided for in this Regulation shall be valid from their date of issue within the meaning of paragraph ‧ until the end of the fourth month thereafterPozwolenia na wywóz wydane w ramach przetargu przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu zachowują ważność od daty ich wydania, w rozumieniu ust. ‧, do końca czwartego miesiąca następującego po tej dacie
Whereas such controls should comply with obligations incumbent upon the Community under GATT to conduct trade on a non-discriminatory basis and under the GATT Code on Technical Barriers to Trade, according to which standards should not be applied as a means of creating obstacles to international tradekontrole takie powinny odbywać się zgodnie z zobowiązaniami nałożonymi na Wspólnotę przez GATT w celu prowadzenia handlu na niedyskryminacyjnych podstawach oraz przez GATT Kodeks Barier Technicznych w Handlu, zgodnie z którym kontrole nie powinny być stosowane jako środki tworzące przeszkody w handlu międzynarodowym
Incidentally, this solution is not any kind of guarantee that the sustainability of fish stocks will be protected, since the reduction and concentration of rights among a handful of operators does not necessarily mean a reduction in fishing effort, but simply the concentration of the exploitation of resources.Nawiasem mówiąc, rozwiązanie to w żaden sposób nie chroni równowagi zasobów rybnych, ponieważ ograniczenie i koncentracja praw garstki podmiotów niekoniecznie równa się ograniczeniu nakładu połowowego, ale prowadzi do zwykłej koncentracji w zakresie eksploatacji zasobów.
The support granted to the Trbovlje power plant as defined in the Slovenian Energy Act does not constitute State aid within the meaning of Article ‧ of the EC TreatyPomoc przyznana elektrowni w Trbovlje, zgodnie z określeniem słoweńskiej ustawy o energii, nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
prioritising the objectives and defining priorities via sectoral or horizontal measures; the role of the Council in this process; examining the need to legislate if the Treaties or derived law do not provide the means to achieve the same objectiveshierarchizacja celów i określenie priorytetów w drodze działań sektorowych lub horyzontalnych; rola Rady w tym procesie; analiza konieczności stanowienia prawodawstwa, o ile nie istnieją już środki w Traktatach lub prawodawstwie wtórnym pozwalające na osiągnięcie tych samych celów
What do you mean I' m gonna die?Nawet nie jestem chory
I- I mean, us sing?To znaczy... żebyśmy zaśpiewali?
So that means you' re not there for the cakeCzyli to oznacza, że nie przyszedł tutaj po ciasto
whereas, under the existing Treaties, the means of redress for citizens of the Union in relation to AFSJ measures are still more limited than in other areas of EU activity, whereas the ECJ’s powers are limited, in particular in the area of police and judicial cooperation in criminal matters and whereas, in addition, some Member States still restrict dialogue between the EU courts and national courts in this area; whereas the Council should postpone the adoption of any measure which might affect fundamental rights until the Treaty of Lisbon has been ratifiedmając na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi traktatami obywatele Unii mają wciąż mniejsze możliwości dochodzenia odszkodowania w odniesieniu do środków związanych z PWBS niż w innych dziedzinach działalności UE, że uprawnienia ETS są ograniczone, zwłaszcza w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, i mająca na uwadze, że niektóre państwa członkowskie nadal ograniczają dialog między sądami UE i krajowymi w tej dziedzinie; mając na uwadze, że Rada powinna odłożyć na okres po ratyfikacji Traktatu z Lizbony przyjmowanie wszelkich środków mogących mieć wpływ na prawa podstawowe
The sale description is the name under which a foodstuff is sold, within the meaning of Article ‧ of Directive ‧/‧/CE of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffsOpis handlowy jest nazwą, pod którą środek spożywczy jest sprzedawany, w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych
That means in your water, some will liveA to oznacza, że w Waszej wodzie jakieś przetrwają
These three options make sense only if window grouping is disabled. They are fairly self-explanatory. Raise means to make active, bring to the front, and give focus. Lower means, send to the back, and give focus to whichever window is now on topTe trzy opcje mają sens tylko wtedy, gdy grupowanie jest wyłączone. Nazwy opcji tłumaczą same ich działanie i nie wymagają dalszego komentarza
Does that mean that you imagined me naked?Czy to oznacza, że wyobrażałeś sobie mnie nagą?
ACP Protocol means Protocol ‧ on sugar attached to Annex V to the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on ‧ June ‧ (hereinafter referred to as the ACP-EC Partnership AgreementProtokół AKP oznacza protokół ‧ o cukrze z AKP załączony do załącznika V do Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Cotonou dnia ‧ czerwca ‧ r. (zwanej dalej Umową o partnerstwie AKP-WE
placing on the market means the first making available of a toy on the Community marketwprowadzenie do obrotu oznacza udostępnienie zabawki na rynku wspólnotowym po raz pierwszy
The concept of management of special investment funds in Article ‧B(d) of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment has its own independent meaning in Community law whose content the Member States may not alterPojęcie zarządzania funduszami powierniczymi, o którym mowa w art. ‧ część B lit. d) pkt ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, jest autonomicznym pojęciem prawa wspólnotowego, którego treść nie może być zmieniona przez państwa członkowskie
However, flexibility does not just mean change between sectors; it means a general response.Elastyczność nie oznacza jednak tylko przesunięć między sektorami; oznacza ona również reagowanie globalne.
Member States shall use all necessary means designed to achieve these targetsPaństwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, by osiągnąć te cele
On ‧ May ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Bridgepoint Capital Group Limited (Bridgepoint, UK) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertakings Gambro Healthcare (Sweden) by way of purchase of sharesW dniu ‧ maja ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Bridgepoint Capital Group Limited (Bridgepoint, Zjednoczone Królestwo) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Gambro Healthcare (Szwecja) w drodze zakupu udziałów
I mean, magic bus ticket, sure, but ghosts, noW magiczne bilety tak, ale w duchy nie
On ‧ November ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings APM Terminals China Company Limited (APMT China), belonging to the AP Møller-Maersk A/S group (APMM, Denmark), DP World (POSN) BV (DPW POSN, the Netherlands) and DP World Red BV (DPW Red, the Netherlands), both belonging to the DP World group (DPW, UAE), COSCO Ports (Qianwan) Limited (COSCO Qianwan, China), belonging to the China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) group, and Qingdao Port Group (QPGL, China), acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Merger Regulation joint control of the undertaking Qingdao Qianwan Container Terminal Co. Ltd (QQCT, China) by way purchase of sharesW dniu ‧ listopada ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo APM Terminals China Company Limited (APMT China), należące do grupy AP Møller-Maersk A/S (APMM, Dania), przedsiębiorstwa DP World (POSN) BV (DPW POSN, Niderlandy) i DP World Red BV (DPW Red, Niderlandy), oba należące do grupy DP World (DPW, Zjednoczone Emiraty Arabskie), przedsiębiorstwo COSCO Ports (Qianwan) Limited (COSCO Qianwan, Chiny), należące do grupy China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) oraz przedsiębiorstwo Qingdao Port Group (QPGL, Chiny), przejmują, w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Qingdao Qianwan Container Terminal Co. Ltd (QQCT, Chiny) w drodze zakupu udziałów
in the case of a contract for the sale of capital goods consisting of individual items useable in themselves (e.g. locomotives), the starting point is the mean date or actual date when the buyer takes physical possession of the goods in his own countryw przypadku kontraktu dotyczącego sprzedaży dóbr kapitałowych, które stanowią gotowe wyroby do indywidualnego wykorzystania (np. lokomotywy), data rozpoczęcia okresu spłaty jest średnią lub rzeczywistą datą ich fizycznego odbioru przez nabywcę w jego własnym kraju
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 94088 zdań frazy mean.Znalezione w 9,647 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.