wymowa: IPA: miːn /miːn/ , SAMPA: mi:n /mi:n/        

Tłumaczenia na język polski:

 • znaczyć   
  (Verb  )
   
  to convey, indicate
   
  mieć znaczenie, sens
 • średnia   
   
  In mathematics, a measure of the "middle" of a data set.
 • chcieć     
  (Verb  )
   
  to intend; plan on doing
 • oznaczać   
   
  wyrażać określoną treść
 • podły   
   
  książk. książkowy wynikający z czyjejś niegodziwości
   
  książk. książkowy pozbawiony skrupułów, postępujący nieuczciwie w sposób świadomy, celowy, popełniający czyny haniebne, zasługujący na potępienie i pogardę
 • mieć znaczenie   
 • środek   
 • brzydki   
   
  o uczynku lub postępowaniu : moralnie naganny
 • nędzny   
   
  niewiele warty, będący w złym stanie; ubogi, zapuszczony
 • przeciętna   
   
  mat. matematyka, matematyczny średnia arytmetyczna lub wartość oczekiwana;
 • przeciętny   
   
  mat. matematyka, matematyczny będący wynikiem średniej arytmetycznej, czyli podzielenia sumy wartości przez ich liczbę;
 • skąpy   
   
  pejor. pejoratywnie niechętnie oddający swoje dobra, pieniądze
 • średni   
   
  przeciętny, taki sobie
 • biedny     
 • bogactwo   
 • brudny   
 • drański   
 • drobnostkowy   
 • gadzinowy   
 • gałgański   
 • kiepski   
 • lichy   
 • marny   
 • małoduszny   
 • małostkowy   
 • mierny   
 • myśleć     
 • niegodny   
 • niegodziwy   
 • nieszlachetny   
 • nikczemny   
 • niski   
 • obskurny   
 • pośledni   
 • przeznaczać   
 • przeznaczyć   
 • rozumieć   
 • ubogi   
 • wredny   
 • zamierzać   
 • zamierzyć   
 • złośliwy   
 • zły   

Pozostałe znaczenia:

 
nieuprzejmy, niemiły, okrutny
 
przeznaczać, wyznaczać
 
znaczyć, oznaczać
 
zamierzać
 
mieć na myśli
 
accomplished with great skill; deft; hard to compete with
 
acting without consideration of others
 
Causing or intending to cause intentional harm; bearing ill will towards another; cruel; malicious.
 
to result in; bring about
 
(golden) mean
 
arithmetic mean
 
having the mean as its value
 
low in quality; inferior
 
Characterized by malice.
 
the statistical value
 
To assign for a specific end, use, or purpose; to design or destine.
 
(music, now historical) The middle part of three-part polyphonic music; now specifically, the alto part in polyphonic music; an alto instrument. [from 15th c.]
 
(mathematics) Either of the two numbers in the middle of a conventionally presented proportion, as 2 and 3 in 1:2=3:6 .
 
(now Irish, UK regional) To pity; to comfort.
 
Having the mean (see noun below) as its value.
 
method by which something is done
 
Selfish; acting without consideration of others; unkind.
 
Miserly; stingy.
 
(now Irish, UK regional) To complain, lament.
 
Accomplished with great skill; deft; hard to compete with.
 
intermediate value
 
Something which is intermediate or in the middle; an intermediate value or range of values; a medium. [from 14th c.]
 
(now chiefly in the plural) A method or course of action used to achieve some result. [from 14th c.]
 
Having or showing an ignoble lack of honor or morality.
 
powerful; fierce; harsh; damaging
 
(obsolete) Middling in quality or excellence; moderately good, tolerable.
 
to have intentions of some kind
 
(mathematics) Any function of multiple variables that satisfies certain properties and yields a number representative of its arguments; or, the number so yielded; a measure of central tendency.
 
to signify
 
Powerful; fierce; harsh; damaging.
 
To have as a logical consequence.
 
Low in quality; inferior.
 
To convey meaning.
 
(obsolete, in singular) An intermediate step or intermediate steps.
 
to have conviction in what one says
 
To intend.
 
causing or intending to cause intentional harm
 
(statistics) The average of a set of values, calculated by summing them together and dividing by the number of terms; the arithmetic mean. [from 15th c.]
 
To have in mind as one's purpose or intention.
 
miserly, stingy
 
To intend to express or convey.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (46)

arithmetic meanśrednia arytmetyczna;
audit means inquiries, inspections or examinations of any kind conducted by a competent authority for the purpose of verifying the compliance of a taxpayer with this Directive„kontrola” oznacza dochodzenia, badania lub kontrole jakiegokolwiek rodzaju prowadzone przez właściwy organ w celu weryfikacji przestrzegania przez podatnika przepisów niniejszej dyrektywy
by all meansależ oczywiście!
By All Means NecessaryBy All Means Necessary
by all means!a jakże! proszę bardzo! oczywiście; koniecznie
by all possible meanswszelkimi możliwymi środkami
by any meanswszelkimi środkami
by means ofpoprzez; dzięki; za pomocą; przy pomocy; stosując
by means of delegated actsw drodze aktów delegowanych
by means of derogationna zasadzie odstępstwa
by means of implementing actsw drodze aktów wykonawczych
by no meansw żaden sposób; stanowczo nie; żadną miarą; w żadnym razie; ; bynajmniej
can I use paper to mean newspaperczy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper
daily log mean resultsdzienne średnie wyniki log
do these words mean the same thingczy te wyrazy oznaczają to samo
do you mean to saychcesz powiedzieć, że
do you mean to say thatczy chce pan powiedzieć, że
do you see what I meanrozumiesz, o co mi chodzi
do you use kid to mean childczy używa się kid w znaczeniu child
does that mean thatczy to oznacza, że
does this word have more than one meaningczy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie
electronic meansśrodki elektroniczne
financial meansśrodki finansowe
geometric meanśrednia geometryczna;
golden meanzłoty środek
Greenwich Mean TimeCzas uniwersalny
harmonic mean; średnia harmoniczna
I call that meanuważam, że to podłość
I know what you meanwiem co masz na myśli
I mean to saymam na myśli, chcę powiedzieć
if I take your meaning rightlyjeśli dobrze chwytam to, co masz na myśli
if you see what I meanjeśli pan rozumie, o co mi chodzi
in the mean timetymczasem
is there a difference in meaning betweenczy jest jakaś różnica w znaczeniu między
it means thatto oznacza, że
know what I meanwiesz (rozumiesz) o co mi chodzi, co mam na myśli
Maximum mean out-of-block EIRPmaksymalna średnia EIRP poza granicami bloku częstotliwościowego
mean absolute percentage errorśredni bezwzględny błąd procentowy
mean contact forceśrednia siła nacisku
mean free pathśrednia droga swobodna
mean imputationimputacja z użyciem średniej
mean no offencenie chcieć nikogo obrazić
mean of communicationśrodki komunikacji
Means of signing for cardholdersśrodki pozyskiwania klientów
Monty Python’s The Meaning of LifeSens życia według Monty Pythona
Ways and Means CommitteeKomisja Finansów Izby Reprezentantów

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mean", pamięć tłumaczeniowa

add example
The security referred to in paragraph ‧ shall be released in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ for the quantity for which the applicant has fulfilled, within the meaning of Articles ‧(b) and ‧(b)(i) of Regulation (EC) No ‧/‧, the export obligation resulting from the licences issued in accordance with paragraph ‧ and for which the following three documents are presentedZabezpieczenie, o którym mowa w ust. ‧, jest zwalnianie zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do ilości, w stosunku do których wnioskodawca spełnił wynikający z pozwoleń wydanych zgodnie z ust. ‧ obowiązek wywozu, w rozumieniu art. ‧ lit. b) i art. ‧ lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i dla których przedstawiono trzy następujące dokumenty
It means she has to dieTo znaczy, że musi umrzeć
management measures means the following measures undertaken with respect to bathing waterŚrodki zarządzania oznacza następujące środki podjęte w odniesieniu do wód w kąpieliskach
Member State means a Member State of the European Unionpaństwo członkowskie oznacza państwo członkowskie Unii Europejskiej
In order to ensure that the provisions of Annexes I and ‧ to ‧ reflect the state of technical or scientific progress, taking into account the experience gained in the implementation of this Directive, in particular through the reporting referred to in Article ‧, the Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article ‧ and subject to the conditions laid down in Articles ‧ and ‧, modifications of those Annexes, with the exception of provisions of Sections I and ‧ of Annex VIIIW celu zapewnienia uwzględnienia w załącznikach I i III–VIII postępu technicznego lub naukowego, przy uwzględnieniu doświadczenia zdobytego przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności dzięki sprawozdaniom, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, Komisja może, zgodnie z art. ‧ i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. ‧ i ‧, wprowadzać poprzez akty delegowane zmiany do tych załączników, z wyjątkiem sekcji I i ‧ załącznika VIII
Well, no, I mean, we can' t let her dieNie, nie możemy pozwolić jej umrzeć
environmental performance indicator means a specific expression that allows measurement of an organisation's environmental performancewskaźnik efektywności środowiskowej oznacza szczególny wskaźnik pozwalający na określenie efektów działalności środowiskowej organizacji
extraction by means of selective solventsekstrakcja za pomocą rozpuszczalników selektywnych
Welcomes the efforts of the Commission to help developing countries contribute to international standard setting by means of trade-related assistancez zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji w formie pomocy w kwestiach handlowych, w celu wsparcia dążeń krajów rozwijających się do stosowania międzynarodowych standardów
Did it mean something to you?Miało dla ciebie specjalne znaczenie?
It also lays down the detailed rules on conversion, transfer of sums recovered, the fixing of a minimum amount for claims which may give rise to a request for assistance, as well as the means by which communications between authorities may be transmittedNiniejsze rozporządzenie ustanawia również szczegółowe zasady dotyczące przeliczania, przekazywania wyegzekwowanych kwot, określania minimalnej kwoty należności pieniężnej, która może stanowić podstawę wniosku o udzielenie pomocy oraz sposobów przekazywania informacji między organami
This could mean a simultaneous eruption at any timeOznacza to ich jednoczesną erupcję w każdej chwili
That means we don' t get to finish this delicious lunchNie dadzą nam dokończyć tego doskonałego posiłku
If it means land, yesJeśli to oznacza ląd, to tak
Customs clearance agents may not be granted approved exporter status within the meaning of this ProtocolAgencjom celnym nie można przyznać statusu upoważnionego eksportera w rozumieniu niniejszego Protokołu
gravad fish means fish that has been cured in salt and sugar without thermal treatmentprodukty rybne Gravad oznaczają ryby peklowane w soli i cukrze bez obróbki cieplnej
Special Report No 6 / 2009 European Union food aid — for deprived persons : an assessment of the objectives , the means and the methods employedSprawozdanie specjalne nr 6 / 2009 — Program pomocy żywnościowej Unii Europejskiej dla osób najbardziej potrzebujących : ocena celów oraz zastosowanych środków i metod
I mean retire for the nightMam na myśli spoczynek na noc
Welcomes the fact that the IPA provides for support for actions promoting better-informed public debate about enlargement of the EU; invites the Turkish government as well as non-governmental actors in Turkey and the EU to make full use of these means in order to enhance support for the reform process and for further strengthening of EU-Turkey relationswyraża zadowolenie z faktu, że instrument pomocy przedakcesyjnej stanowi wsparcie dla działań promujących opartą na lepszej kampanii informacyjnej debatę na temat rozszerzenia UE; zachęca rząd turecki oraz pozarządowe podmioty w Turcji i UE do pełnego wykorzystania tych środków w celu lepszego wsparcia procesu reform oraz dalszego wzmocnienia relacji między UE i Turcją
It means she had the wind in her favour, therefore control of the engagementTo znaczy, że wiatr mu pomagał, dlatego kontrolował przebieg działań
For the purposes of point (b)(iii) of the first paragraph, marketed means holding available or in stock, displaying for sale, offering for sale, sale or delivery to another personDla celów akapitu pierwszego lit. b) ppkt (iii) obrót oznacza posiadanie na sprzedaż lub na składzie, wystawianie na sprzedaż, oferowanie na sprzedaż, sprzedaż lub dostarczanie innej osobie
The criterion on the convergence of interest rates referred to in the fourth indent of Article ‧ of the said Treaty shall mean that, observed over a period of one year before the examination, a Member State has had an average nominal long-term interest rate that does not exceed by more than two percentage points that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stabilityKryterium konwergencji stóp procentowych określone w artykule ‧ ustęp ‧ tiret trzecie wspomnianego Traktatu oznacza, że w ciągu jednego roku przed badaniem Państwo Członkowskie posiadało średnią nominalną długoterminową stopę procentową nie przekraczającą więcej niż o dwa punkty procentowe stopy procentowej trzech Państw Członkowskich o najbardziej stabilnych cenach
Furthermore, it should be specified in which cases and in which form the operator of the means of transport is to notify the customs office of entry of the arrival of the means of transportPonadto należy określić, w jakich przypadkach i jaki sposób dysponent środka transportu ma powiadomić urząd celny wprowadzenia o przybyciu środka transportu
It does.It means thatA właśnie, że tak
economic operators means any producer, distributor, collector, recycler or other treatment operatorpodmioty gospodarcze oznaczają producentów, dystrybutorów, podmioty prowadzące działalność w zakresie zbiórki i recyklingu oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwarzania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 98699 zdań frazy mean.Znalezione w 33,645 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.