Tłumaczenia na język polski:

  • spektrometria masowa   
  • MS   
  • spektrometria mas   
  • spektroskopia masowa   

Pozostałe znaczenia:

 
(physics, analytical chemistry) An analytical technique that measures the mass / charge ratio of the ions formed when a molecule or atom is ionized, vaporized and introduced into a vacuum. Mass spectrometry may also involve breaking molecules into fragments - thus enabling its structure to be determined.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Gas Chromatography - Mass Spectrometry Detectionchromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas
GC-MS Gas Chromatography- Mass SpectrometryGC-MS chromatografia gazowa ze spektrometrią mas

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mass spectrometry", pamięć tłumaczeniowa

add example
The analytical methods which can be used for sorption measurements include gas-liquid chromatography (GLC), high-performance liquid chromatography (HPLC), spectrometry (e.g. GC/mass spectrometry, HPLC/mass spectrometry) and liquid scintillation counting (for radiolabelled substancesAnalityczne metody, które mogą być stosowane do pomiarów sorpcji, zawierają chromatografię gazowo-cieczową (GLC), wysokiej rozdzielczości chromatografię cieczową (HPLC), spektrometrię (np. spektrometria GC/masa, spektrometria HPLC/masa) i cieczową scyntylacyjną (w odniesieniu do substancji etykietowanych izotopami
The use of atomic spectrometry and mass spectrometry for the study of mercury speciation"Zastosowanie spektrometrii atomowej i spektrometrii mas do badania specjacji rtęci
Investigation of platinum binding with proteins in body fluids with the us of atomic spectrometry and mass spectrometry methods”Badanie połączeń platyny z białkami w płynach ustrojowych metodami spektrometrii atomowej i spektrometrii mas
The reference method for the measurement of arsenic, cadmium and nickel concentrations in ambient air is currently being standardised by CEN and shall be based on manual PM‧ sampling equivalent to EN ‧, followed by digestion of the samples and analysis by Atomic Absorption Spectrometry or ICP Mass SpectrometryCEN pracuje obecnie nad normalizacją referencyjnej metody pomiaru stężenia arsenu, kadmu i niklu w otaczającym powietrzu, opartej na manualnym poborze próbek pyłu PM‧ równorzędnej normie EN ‧, po której następuje mineralizacja próbek i ich analiza przy użyciu atomowej spektrometrii absorpcyjnej lub spektrometrii masy z zastosowaniem plazmy wzbudzonej indukcyjnie
If however mass spectrometry is used for the detection of compounds, the resulting mass spectra can be compared to published data or to mass spectral libraries and a tentative identification of the compounds can be achievedJeżeli jednak do wykrywania związków stosuje się spektometrię mas, otrzymane w jej wyniku widma masowe można porównać z opublikowanymi danymi lub z bibliotekami widm masowych, a następnie można uzyskać wstępną identyfikację związków
Laboratory instrumentation for chemical analysis of test substance and transformation products is required (e.g. gas liquid chromatography (GLC), high performance liquid chromatography (HPLC), thin-layer chromatography (TLC), mass spectroscopy (MS), gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS), liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS), nuclear magnetic resonance (NMR), etc.), including detection systems for radiolabelled or non-labelled chemicals as appropriateWymagane jest oprzyrządowanie laboratoryjne do analizy chemicznej substancji badanej i produktów przemian (np.: chromatografia gazowo-cieczowa (GLC), wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC), spektroskopia masowa (MS), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową (GC-MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią masową (LC-MS), magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), itp.), włączając w to układy do wykrywania substancji chemicznych znakowanych i nieznakowanych radioizotopami
Any other Member State laboratory which applies screening analyses performed by isotope dilution on line gas chromatography and/or liquid chromatography mass spectometry under Quality Assurance according to the Norm EN‧, and confirmatory analyses performed by mass spectrometry under Quality Assurance according to the Norm ENKażde inne laboratorium Państwa Członkowskiego, które zajmuje się przeprowadzaniem analiz rozjemczych wykonuje je metodą rozcieńczenia izotopowego w systemie on-line technikami połączonymi gazowej lub cieczowej chromatografii ze spektrometrią masową, w oparciu o wytyczne zawarte w zapewnieniu jakości, zgodnie z normą EN‧, i analizy potwierdzające metodą spektrometrii masowej w oparciu o wytyczne zawarte w zapewnieniu jakości zgodnie z normą EN
In high-resolution mass spectrometry (HRMS), the resolution shall typically be greater than ‧ for the entire mass range at ‧ % valleyW spektrometrii masowej wysokiej rozdzielczości (HRMS), rozdzielczość zazwyczaj wynosi ponad ‧ dla całego zakresu masy przy ‧ % dolinie pików
LRMS = low resolution mass spectrometryLRMS = spektrometria masy o niskim rozkładzie
The Atomic Force Microscopy and Secondary Ion Mass Spectrometry Data Analysis and Visualization SystemSystem analizy i wizualizacji danych dla potrzeb mikroskopii skanowanego próbnika oraz spektrometrii masowej jonów wtórnych
confirmatory methods are high-resolution gas chromatography/high resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS) methodsmetody potwierdzające to chromatografia gazowa wysokiej rozdzielczości/spektrometria masowa wysokiej rozdzielczości HRGC/HRMS
The application of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for the determination of elements in heterogeneous samples of the baltic amber.Zastosowanie metody spektrometrii mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie połączoną z ablacją laserową (LA-ICP-MS) do oznaczania pierwiastków w heterogenicznych próbkach bursztynu bałtyckiego
mass spectrometryspektometria masowa
Dissociation constant, pKa, electrostatic properties, melting point, boiling point, density, vapour pressure, solubility in water and in organic solvents, Kow and Kd/Koc, mass spectrometry and absorption spectra, NMR data, possible isomers and any other appropriate physical properties shall be provided, where appropriateW stosownych przypadkach podaje się następujące właściwości: stała dysocjacji, pKa, właściwości elektrostatyczne, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, gęstość, ciśnienie pary, rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, Kow i Kd/Koc, widma spektrometrii masowej i absorpcyjne, dane NMR, ewentualnie izomery i wszelkie inne odpowiednie właściwości fizyczne
Mass spectrometry of testosterone esters: doping controlProjekt licencjacki: Analiza MS estrów testosteronu: kontrola antydopingowa
Application of mass spectrometry combined with HPLC for identification the antibiotics in the treatment of bacterial infections.Wykorzystanie spektroskopii mas połączonej z HPLC do identyfikacji antybiotyków w terapii infekcji bakteryjnych.
Identification of protein complexes of the α subunit of Gq protein by means of the TAP and mass spectrometry methodsIdentyfikacja białkowych kompleksów podjednostki α białka Gq z zastosowaniem metody TAP i spektrometrii mas
Detection is by mass spectrometry using fragmentometry in SIM (selected ion monitoring) modeWykrywanie w zastosowaniu spektrometrii masowej z użyciem fragmentometrii w trybie SIM (monitorowanie wybranych jonów
by using mass spectrometrykorzystając ze spektometrii masowej
MS mass spectrometryMS spektrometria masowa
Determination of paracetamol and its glucuronide in human plasma and urine by liquid chromatography coupled with mass spectrometryProjekt licencjacki: Oznaczanie paracetamolu i jego glukuronidu w ludzkim osoczu i moczu za pomocą chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas
Speciation of iron in clinical samples by high performance liquid chromatography with on-line detection by inductively coupled plasma mass spectrometryBadanie specjacji żelaza w próbkach biologicznych metodą HPLC ICP MS
Metapepseq: metaserver for protein identification in mass spectrometry experimentsMetapepseq: narzędzie usprawniające identyfikację białek w eksperymentach spektrometrycznych
HRMS high resolution (mass spectrometryHRMS wysoka rozdzielczość (spektrometria masowa
Mass spectrometry of metal acetatesSpektrometria mas octanów metali
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10017 zdań frazy mass spectrometry.Znalezione w 11,806 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.