Tłumaczenia na język polski:

  • spektrometria masowa   
  • MS   
  • spektrometria mas   
  • spektroskopia masowa   

Pozostałe znaczenia:

 
(physics, analytical chemistry) An analytical technique that measures the mass / charge ratio of the ions formed when a molecule or atom is ionized, vaporized and introduced into a vacuum. Mass spectrometry may also involve breaking molecules into fragments - thus enabling its structure to be determined.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Gas Chromatography - Mass Spectrometry Detectionchromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas
GC-MS Gas Chromatography- Mass SpectrometryGC-MS chromatografia gazowa ze spektrometrią mas

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mass spectrometry", pamięć tłumaczeniowa

add example
If however mass spectrometry is used for the detection of compounds, the resulting mass spectra can be compared to published data or to mass spectral libraries and a tentative identification of the compounds can be achievedJeżeli jednak do wykrywania związków stosuje się spektometrię mas, otrzymane w jej wyniku widma masowe można porównać z opublikowanymi danymi lub z bibliotekami widm masowych, a następnie można uzyskać wstępną identyfikację związków
For gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) methods a differentiation among various congeners is necessary, such as between toxic (e.g. the seventeen ‧,‧,‧,‧-substituted PCDDs and PCDFs and dioxin-like PCBs) and other congenersDo celów chromatografii gazowej/spektrometrii masowej (GC/MS) istnieje konieczność stosowania metod rozróżniania różnych kongenerów, w tym toksycznych (np. siedemnastoma ‧,‧,‧,‧ podstawionymi PCDD, PDF i dioksynopodobnymi PCB), a także innymi kontenerami
For gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) methods, a differentiation among various congeners is necessary, such as between toxic (e.g. the seventeen ‧,‧-substituted PCDDs and PCDFs and dioxin-like PCBs) and other congenersDla metod chromatografii gazowej/spektometrii masowej (GC/MS), konieczne jest rozróżnienie między różnymi pierwiastkami należącymi do tej samej grupy układu okresowego, takie jak pomiędzy toksycznymi (np. siedemnaście PCDD i PCDF o podstawionych ‧,‧ oraz dioksynopochodnych PCB), a innymi pierwiastkami należącymi do tej samej grupy układu okresowego
DETERMINATION OF ETHYL CARBAMATE IN WINE: SELECTIVE DETECTION METHOD USING GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRYOKREŚLENIE KARBAMINIANU ETYLU W WINIE: METODA SELEKTYWNEGO WYKRYWANIA PRZY ZASTOSOWANIU CHROMATOGRAFII GAZOWEJ/SPEKTROMETRII MASOWEJ
Identification of protein complexes of the α subunit of Gq protein by means of the TAP and mass spectrometry methodsIdentyfikacja białkowych kompleksów podjednostki α białka Gq z zastosowaniem metody TAP i spektrometrii mas
The Atomic Force Microscopy and Secondary Ion Mass Spectrometry Data Analysis and Visualization SystemSystem analizy i wizualizacji danych dla potrzeb mikroskopii skanowanego próbnika oraz spektrometrii masowej jonów wtórnych
Detection is by mass spectrometry using fragmentometry in SIM (selected ion monitoring) modeWykrywanie w zastosowaniu spektrometrii masowej z użyciem fragmentometrii w trybie SIM (monitorowanie wybranych jonów
A comparison of the rat spinal cord peptides identification with various mass spectrometry techniques.Porównanie różnych metod identyfikacji peptydów z rdzenia kręgowego szczurów przy pomocy spektrometrii mas.
Validation of a method of determination selected narcotics, stimulants and their metabolites using ultra performance liquid chromatography and tandem mass spectrometryWalidacja metody wykrywania wybranych narkotyków, stymulantów i ich metabolitów, z zastosowaniem ultrasprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas
Application of the liquid chromatography – mass spectrometry technique for determination of benzodiazepinesZastosowanie techniki chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas do oznaczania benzodiazepin
mass spectrometryspektometria masowa
The portion of ‧CO‧ in the breath samples is determined by isotope-ratio-mass-spectrometry (IRMS) and stated as an absolute difference (-value) between the ‧-minute-and the ‧-minute-valuesIlość ‧CO‧ w próbkach oddechowych jest ustalana przy użyciu spektrometrii masowej stosunku izotopów (IRMS – ang. isotope ratio mass spectrometry) i wyrażana jest jako różnica bezwzględna (wartość Δδ) między próbką z minuty ‧ a próbką z minuty
checking and adjusting the elemental analysis and mass spectrometry apparatussprawdzanie i przygotowanie aparatury do analizy elementarnej i spektrometrii masowej
Identification ot rat spinal cord phosphoproteome using the IMAC and TiO2-MOAC methods and mass spectrometryIdentyfikacja fosfoproteomu rdzenia kręgowego szczura przy użyciu metody IMAC i TiO2-MOAC oraz spektrometrii mas
Determination of anabolic androgenic steroids and other anabolic agends by gas chromatography - triple quadrupole mass spectrometry.Oznaczanie steroidów anaboliczno - androgennych i innych środków anabolicznych w moczu metodą GC/MS/MS.
Screening methods may comprise bioassays and GC/MS methods; confirmatory methods are high-resolution gas chromatography/high resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS) methodsMetody przesiewowe mogą obejmować pomiary aktywności biologicznej i metody GC/MS; metody potwierdzające to chromatografia gazowa wysokiej rozdzielczości/spektrometria masowa wysokiej rozdzielczości (HRGC/HRMS
D/H)II is higher, as is (D/H)WQ.These additions may be confirmed by determining the‧C/‧C ratio of the ethanol by mass spectrometryWartość (D/H)II jest większa, jak również wartość. Te dodatki można potwierdzić przez określenie stosunku ‧C/‧C w alkoholu etylowym metodą spektrometrii mas
check the elemental analysis and mass spectrometry system for leaks (for example by checking the ionic current where m/z = ‧ for Nsprawdzić układy analizy elementarnej i spektrometrii masowej pod względem przecieków (np. poprzez sprawdzenie prądu jonowego, gdzie m/z = ‧ dla N
The presence of pentaBDE or octaBDE in concentrations higher than ‧ % can be identified using standard analytical techniques such as GC-MS (gas chromatography-mass spectrometryObecność pentaBDE lub oktaBDE w stężeniach powyżej ‧ % stwierdza się stosując standartowe techniki analityczne, takie jak GC-MS (chromatografia gazowa-spektrometria masowa
The analysis of glycolysis, gluconeogenesis and tricarboksylic acid cycle metabolites in animal tissues with Ion Chromatography-Mass Spectrometry (IC-MS) techniqueAnaliza metabolitów szlaków glikolizy, glukoneogenezy i cyklu kwasów trikarboksylowych w tkankach zwierzęcych techniką chromatografii jonowej ze spektrometrią mas (IC-MS)
The reference method for the measurement of arsenic, cadmium and nickel concentrations in ambient air is currently being standardised by CEN and shall be based on manual PM‧ sampling equivalent to EN ‧, followed by digestion of the samples and analysis by Atomic Absorption Spectrometry or ICP Mass SpectrometryCEN pracuje obecnie nad normalizacją referencyjnej metody pomiaru stężenia arsenu, kadmu i niklu w otaczającym powietrzu, opartej na manualnym poborze próbek pyłu PM‧ równorzędnej normie EN ‧, po której następuje mineralizacja próbek i ich analiza przy użyciu atomowej spektrometrii absorpcyjnej lub spektrometrii masy z zastosowaniem plazmy wzbudzonej indukcyjnie
HRMS high resolution (mass spectrometryHRMS wysoka rozdzielczość (spektrometria masowa
A series of methods such as high performance liquid chromatography (HPLC) with fluorimetric detection, liquid chromatography (LC)-mass spectrometry (MS), inmunoassays and functional assays such as the phosphatase inhibition assay can be used as alternative or complementary methods to the biological testing methods, provided that either alone or combined they can detect at least the following analogues, that they are not less effective than the biological methods and that their implementation provides an equivalent level of public health protectionWiele metod, takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) z detektorem fluorymetrycznym, chromatografia cieczowa (LC)-spektrometria masowa (MS), testy immunologiczne i testy czynnościowe takie jak próba hamowania aktywności fosfatazy, można zastosować jako metody alternatywne bądź uzupełniające w stosunku do biologicznych metod badania, pod warunkiem że zastosowane same lub w połączeniu z innymi pozwalają wykryć przynajmniej poniższe analogi, że nie są one mniej skuteczne niż metody biologiczne i że ich zastosowanie zapewnia taki sam poziom ochrony zdrowia publicznego
Identification of composition and structure of the acyl-CoA carboxylases in Mycobacterium smegmatis using affinity chromatography and mass spectrometryIdentyfikacja składu i struktury karboksylaz acylo-CoA w Mycobacteriun smegmatis za pomocą chromatografii powinowactwa i spektometrii mas
Analytical skills development course: During this two weeks course, participants of African States will receive theoretical training and hands-on experience in gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry, covering hardware, system validation and optimisation, and trouble-shootingKurs rozwijający umiejętności analityczne: w trakcie tego dwutygodniowego kursu uczestnicy z państw z Afryki będą brać udział w szkoleniach teoretycznych i otrzymają wiedzę praktyczną na temat chromatografii gazowej oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas w zakresie sprzętu, walidacji i optymalizacji systemu oraz eliminowania problemów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10017 zdań frazy mass spectrometry.Znalezione w 5,661 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.