Tłumaczenia na język polski:

  • spektrometria masowa   
  • MS   
  • spektrometria mas   
  • spektroskopia masowa   

Pozostałe znaczenia:

 
(physics, analytical chemistry) An analytical technique that measures the mass / charge ratio of the ions formed when a molecule or atom is ionized, vaporized and introduced into a vacuum. Mass spectrometry may also involve breaking molecules into fragments - thus enabling its structure to be determined.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Gas Chromatography - Mass Spectrometry Detectionchromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas
GC-MS Gas Chromatography- Mass SpectrometryGC-MS chromatografia gazowa ze spektrometrią mas

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mass spectrometry", pamięć tłumaczeniowa

add example
For gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) methods, a differentiation among various congeners is necessary, such as between toxic (e.g. the ‧ ‧,‧,‧,‧-substituted PCDDs and PCDFs and dioxin-like PCBs) and other congenersPrzy stosowaniu metody chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS) konieczne jest odróżnienie kongenerów toksycznych (np. siedemnastu ‧,‧,‧,‧-podstawionych kongenerów PCDD i PCDF oraz dioksynopodobnych PCB) od pozostałych kongenerów
A description of the isotopic composition- determined by isotope ratio mass spectrometry (IRMS) – of Grana Padano PDO has been lodged with the Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano (Syndicate for the Protection of Grana Padano Cheese) and with the Ministry of Agricultural, Food and Forestry PolicySkład izotopowy specyficzny dla sera Grana Padano CHNP jest taki, jak określono w specyfikacji złożonej w Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano i w Ministerstwie Polityki Rolnej, Spożywczej i Leśnej i jest on ustalany przez pomiar spektrometrem masowym do określania składu izotopowego (IRMS
The analysis of glycolysis, gluconeogenesis and tricarboksylic acid cycle metabolites in animal tissues with Ion Chromatography-Mass Spectrometry (IC-MS) techniqueAnaliza metabolitów szlaków glikolizy, glukoneogenezy i cyklu kwasów trikarboksylowych w tkankach zwierzęcych techniką chromatografii jonowej ze spektrometrią mas (IC-MS)
MS mass spectrometryMS spektrometria masowa
Gas Chromatography-mass spectrometry (GC/MS) application in the analysis of compounds about deprssive on central nervous systemZastosowanie metod chromatograficznych w oznaczaniu związków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy
The amount of HFC-‧a released shall be measured by means of gas chromatography, infrared spectro-photometry, mass spectrometry, infrared photo-acoustic spectroscopy (see the AppendixIlość uwolnionego HFC-‧a należy zmierzyć metodą chromatografii gazowej, spektrofotometrii w podczerwieni, spektrometrii masowej, spektroskopii fotoakustycznej w podczerwieni (patrz: dodatek
Mass spectrometry &‧8211; theoretical basis and possible applications in biological studiesSpektometria mas-podstawy teoretyczne i możliwe zastosowania w badaniach biologicznych
Determination of antiepileptic drugs in blood by liquid chromatography-mass spectrometry.Oznaczanie leków przeciwpadaczkowych we krwi metodami chromatograficznymi z detekcją mas.
The portion of ‧CO‧ in the breath samples is determined by isotope-ratio-mass-spectrometry (IRMS) and stated as an absolute difference (-value) between the ‧-minute-and the ‧-minute-valuesIlość ‧CO‧ w próbkach oddechowych jest ustalana przy użyciu spektrometrii masowej stosunku izotopów (IRMS – ang. isotope ratio mass spectrometry) i wyrażana jest jako różnica bezwzględna (wartość Δδ) między próbką z minuty ‧ a próbką z minuty
On analysis of two-dimensional mass spectrometry dataAnaliza dwuwymiarowych danych spektrometrycznych
MS = mass spectrometryMS = spektrometria mas
The application of Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry in the monitoring of natural watersZastosowanie spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej w monitoringu wód naturalnych
The isotopic ratio ‧O ‧O is determined by mass spectrometry of isotopic ratios (MSIR) from ionic currents m/z ‧ (‧C‧O‧O) and m/z ‧ (‧C‧O‧) produced by carbon dioxide obtained after an exchange with the water in wine according to the reactionStosunek izotopowy ‧O/‧O jest ustalany za pomocą spektrometrii mas stosunków izotopowych (MSIR) z prądów jonowych o wartościach m/z ‧ (‧C‧O‧O) i m/z ‧ (‧C‧O‧) wytworzonych przez dwutlenek węgla, uzyskany po wymianie z wodą w winie zgodnie z następującą reakcją
Mass spectrometry of testosterone esters: doping controlProjekt licencjacki: Analiza MS estrów testosteronu: kontrola antydopingowa
confirmatory methods are high-resolution gas-chromatography/high-resolution mass-spectrometry (HRGC/HRMS) methodsmetody zatwierdzania to metody chromatografii gazowej o dużej zdolności rozdzielczej/spektometrii masowej o dużej zdolności rozdzielczej (HRGC/HRMS
Examination of zinc metabolism in mining dump plants with the use of high performance liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometryBadanie metabolizmu cynku w roślinach hałdowych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej
Identification of protein complexes of the α subunit of Gq protein by means of the TAP and mass spectrometry methodsIdentyfikacja białkowych kompleksów podjednostki α białka Gq z zastosowaniem metody TAP i spektrometrii mas
Estimation of uncertainty of drinking water indicators determination using Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS)Ocena niepewności oznaczeń wskaźników wód pitnych metodą spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej(ICP-MS)
Binulear copper complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs as studied by electrospray ionization mass spectrometry.Badanie kompleksów miedzi z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi za pomocą ESI-MS.
by using mass spectrometrykorzystając ze spektometrii masowej
The reference method for the measurement of arsenic, cadmium and nickel concentrations in ambient air is currently being standardised by CEN and shall be based on manual PM‧ sampling equivalent to EN ‧, followed by digestion of the samples and analysis by Atomic Absorption Spectrometry or ICP Mass SpectrometryCEN pracuje obecnie nad normalizacją referencyjnej metody pomiaru stężenia arsenu, kadmu i niklu w otaczającym powietrzu, opartej na manualnym poborze próbek pyłu PM‧ równorzędnej normie EN ‧, po której następuje mineralizacja próbek i ich analiza przy użyciu atomowej spektrometrii absorpcyjnej lub spektrometrii masy z zastosowaniem plazmy wzbudzonej indukcyjnie
D/H)II is higher, as is (D/H)WQ.These additions may be confirmed by determining the‧C/‧C ratio of the ethanol by mass spectrometryWartość (D/H)II jest większa, jak również wartość. Te dodatki można potwierdzić przez określenie stosunku ‧C/‧C w alkoholu etylowym metodą spektrometrii mas
A comparison of the rat spinal cord peptides identification with various mass spectrometry techniques.Porównanie różnych metod identyfikacji peptydów z rdzenia kręgowego szczurów przy pomocy spektrometrii mas.
Validation of a method of determination selected narcotics, stimulants and their metabolites using ultra performance liquid chromatography and tandem mass spectrometryWalidacja metody wykrywania wybranych narkotyków, stymulantów i ich metabolitów, z zastosowaniem ultrasprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas
LR(MS) low resolution (mass spectrometryLR(MS) niska rozdzielczość (spektrometria masowa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10197 zdań frazy mass spectrometry.Znalezione w 5,51 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.