Tłumaczenia na język polski:

  • spektrometria masowa   
  • MS   
  • spektrometria mas   
  • spektroskopia masowa   

Pozostałe znaczenia:

 
(physics, analytical chemistry) An analytical technique that measures the mass / charge ratio of the ions formed when a molecule or atom is ionized, vaporized and introduced into a vacuum. Mass spectrometry may also involve breaking molecules into fragments - thus enabling its structure to be determined.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

Gas Chromatography - Mass Spectrometry Detectionchromatografia gazowa z detekcją spektrometrii mas
GC-MS Gas Chromatography- Mass SpectrometryGC-MS chromatografia gazowa ze spektrometrią mas

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "mass spectrometry", pamięć tłumaczeniowa

add example
The analytical methods which can be used for sorption measurements include gas-liquid chromatography (GLC), high-performance liquid chromatography (HPLC), spectrometry (e.g. GC/mass spectrometry, HPLC/mass spectrometry) and liquid scintillation counting (for radiolabelled substancesAnalityczne metody, które mogą być stosowane do pomiarów sorpcji, zawierają chromatografię gazowo-cieczową (GLC), wysokiej rozdzielczości chromatografię cieczową (HPLC), spektrometrię (np. spektrometria GC/masa, spektrometria HPLC/masa) i cieczową scyntylacyjną (w odniesieniu do substancji etykietowanych izotopami
The reference method for the measurement of arsenic, cadmium and nickel concentrations in ambient air is currently being standardised by CEN and shall be based on manual PM‧ sampling equivalent to EN ‧, followed by digestion of the samples and analysis by Atomic Absorption Spectrometry or ICP Mass SpectrometryCEN pracuje obecnie nad normalizacją referencyjnej metody pomiaru stężenia arsenu, kadmu i niklu w otaczającym powietrzu, opartej na manualnym poborze próbek pyłu PM‧ równorzędnej normie EN ‧, po której następuje mineralizacja próbek i ich analiza przy użyciu atomowej spektrometrii absorpcyjnej lub spektrometrii masy z zastosowaniem plazmy wzbudzonej indukcyjnie
The use of atomic spectrometry and mass spectrometry for the study of mercury speciation"Zastosowanie spektrometrii atomowej i spektrometrii mas do badania specjacji rtęci
Investigation of platinum binding with proteins in body fluids with the us of atomic spectrometry and mass spectrometry methods”Badanie połączeń platyny z białkami w płynach ustrojowych metodami spektrometrii atomowej i spektrometrii mas
Laboratory instrumentation for chemical analysis of test substance and transformation products is required (e.g. gas liquid chromatography (GLC), high performance liquid chromatography (HPLC), thin-layer chromatography (TLC), mass spectroscopy (MS), gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS), liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS), nuclear magnetic resonance (NMR), etc.), including detection systems for radiolabelled or non-labelled chemicals as appropriateWymagane jest oprzyrządowanie laboratoryjne do analizy chemicznej substancji badanej i produktów przemian (np.: chromatografia gazowo-cieczowa (GLC), wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC), spektroskopia masowa (MS), chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową (GC-MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią masową (LC-MS), magnetyczny rezonans jądrowy (NMR), itp.), włączając w to układy do wykrywania substancji chemicznych znakowanych i nieznakowanych radioizotopami
If however mass spectrometry is used for the detection of compounds, the resulting mass spectra can be compared to published data or to mass spectral libraries and a tentative identification of the compounds can be achievedJeżeli jednak do wykrywania związków stosuje się spektometrię mas, otrzymane w jej wyniku widma masowe można porównać z opublikowanymi danymi lub z bibliotekami widm masowych, a następnie można uzyskać wstępną identyfikację związków
Any other Member State laboratory which applies screening analyses performed by isotope dilution on line gas chromatography and/or liquid chromatography mass spectometry under Quality Assurance according to the Norm EN‧, and confirmatory analyses performed by mass spectrometry under Quality Assurance according to the Norm ENKażde inne laboratorium Państwa Członkowskiego, które zajmuje się przeprowadzaniem analiz rozjemczych wykonuje je metodą rozcieńczenia izotopowego w systemie on-line technikami połączonymi gazowej lub cieczowej chromatografii ze spektrometrią masową, w oparciu o wytyczne zawarte w zapewnieniu jakości, zgodnie z normą EN‧, i analizy potwierdzające metodą spektrometrii masowej w oparciu o wytyczne zawarte w zapewnieniu jakości zgodnie z normą EN
In high-resolution mass spectrometry (HRMS), the resolution shall typically be greater than ‧ for the entire mass range at ‧ % valleyW spektrometrii masowej wysokiej rozdzielczości (HRMS), rozdzielczość zazwyczaj wynosi ponad ‧ dla całego zakresu masy przy ‧ % dolinie pików
by using mass-spectrometryprzy użyciu spektrometrii mas
Maldi and saldi techniques and its application in mass spectrometryProjekt licencjacki: Techniki maldi i saldi oraz ich zastosowanie w spektrometrii mas
DETERMINATION OF ETHYL CARBAMATE IN WINE: SELECTIVE DETECTION METHOD USING GAS CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRYOKREŚLENIE KARBAMINIANU ETYLU W WINIE: METODA SELEKTYWNEGO WYKRYWANIA PRZY ZASTOSOWANIU CHROMATOGRAFII GAZOWEJ/SPEKTROMETRII MASOWEJ
mass spectrometryspektrometria mas
Application of the liquid chromatography – mass spectrometry technique for determination of benzodiazepinesZastosowanie techniki chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas do oznaczania benzodiazepin
The presence of pentaBDE or octaBDE in concentrations higher than ‧ % can be identified using standard analytical techniques such as GC-MS (gas chromatography-mass spectrometryObecność pentaBDE lub oktaBDE w stężeniach powyżej ‧ % stwierdza się stosując standartowe techniki analityczne, takie jak GC-MS (chromatografia gazowa-spektrometria masowa
The application of Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry for the determination of elements in heterogeneous samples of the baltic amber.Zastosowanie metody spektrometrii mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie połączoną z ablacją laserową (LA-ICP-MS) do oznaczania pierwiastków w heterogenicznych próbkach bursztynu bałtyckiego
Metapepseq: metaserver for protein identification in mass spectrometry experimentsMetapepseq: narzędzie usprawniające identyfikację białek w eksperymentach spektrometrycznych
Mass SpectrometrySpektrometria mas
The apparatus may be either a continuous-flow system integrated with the mass spectrometry apparatus (point ‧.‧) or a separate combustion system (pointAparatura może być ciągłym układem przepływowym zintegrowanym z aparaturą spektrometrii masowej (ppkt ‧.‧) lub oddzielnym układem spalania (ppkt
Analytical skills development course: During this two weeks course, participants of African States will receive theoretical training and hands-on experience in gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry, covering hardware, system validation and optimisation, and trouble-shootingKurs rozwijający umiejętności analityczne: w trakcie tego dwutygodniowego kursu uczestnicy z państw z Afryki będą brać udział w szkoleniach teoretycznych i otrzymają wiedzę praktyczną na temat chromatografii gazowej oraz chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas w zakresie sprzętu, walidacji i optymalizacji systemu oraz eliminowania problemów
Application of mass spectrometry combined with HPLC for identification the antibiotics in the treatment of bacterial infections.Wykorzystanie spektroskopii mas połączonej z HPLC do identyfikacji antybiotyków w terapii infekcji bakteryjnych.
The amount of HFC-‧a released shall be measured by means of gas chromatography, infrared spectro-photometry, mass spectrometry, infrared photo-acoustic spectroscopy (see the AppendixIlość uwolnionego HFC-‧a należy zmierzyć metodą chromatografii gazowej, spektrofotometrii w podczerwieni, spektrometrii masowej, spektroskopii fotoakustycznej w podczerwieni (patrz: dodatek
However, the techniques currently used to identify cat and dog fur, such as DNA testing, microscopy and MALDI-TOF Mass Spectrometry, vary from one Member State to anotherJednakże techniki stosowane obecnie do identyfikacji skór z kotów i psów, takie jak badanie DNA, mikroskopia i spektrometria masowa MALDI-TOF, różnią się w poszczególnych państwach członkowskich
Mass spectrometry of testosterone esters: doping controlProjekt licencjacki: Analiza MS estrów testosteronu: kontrola antydopingowa
LRMS = low resolution mass spectrometryLRMS = spektrometria masy o niskim rozkładzie
Identification and discrimination of adhesives tapes by infrared spectroscopy and pyrolysis gas chromatography - mass spectrometryBadania identyfikacyjne i porównawcze taśm samoprzylepnych metodą spektrometrii w podczerwieni i chromatografii gazowej z pirolizą i detekcją mas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10017 zdań frazy mass spectrometry.Znalezione w 3,424 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.