wymowa: IPA: meɪl /meɪl/ , SAMPA: meIl /meIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • mężczyzna     
  (Noun  male, m) []
   
  human of masculine gender
   
  Dorosły człowiek płci, która płodzi młodych przez zapładnianie komórek jajowych.
   
  An adult human member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 • samiec   
  (Noun  m)
   
  animal of masculine gender
   
  zwierzę płci męskiej
 • męski   
   
  Płeć słowa używana przez niektóre języki, określana jako męska.
   
  A male specific gender of a word as used by some languages.
 • kocur   
 • mąż     
 • obejmowany   
 • samczy   
 • samczyk   

Pozostałe znaczenia:

 
mężczyzna
 
zool. zoologia samiec
 
męski
 
male (person)
 
(figuratively) Of instruments or tools: designed to fit into or penetrate a "female" counterpart, as in a connector or pipe fitting [from 16th c.]
 
plant of masculine gender
 
A member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
belonging or referring to the sex having the smaller gametes
 
Someone of male, masculine gender, whether human, (sexual) animal or (sexual) plant
 
Of, relating to, or denoting a member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
(biology) Inherently characteristic of the male of a species [from 17th c.]
 
The sex, the members of which beget young by fertilizing ova.
 
having an external plug
 
male (animal)
 
Pertaining to or associated with men, or male animals [from 16th c.]
 
Belonging to the sex which is generally characterized as having the smaller gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made) which fertilize the female-produced eggs [from 14th c.]

Picture dictionary

mężczyzna
mężczyzna

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (29)

cytoplasmic male sterilitycytoplazmatyczna męska sterylność
Deuce Bigalow: Male GigoloBoski żigolo
MaleMâle
MaléMalé
male animalssamiec
male beespszczoły rodzaju męskiego; truteń
male broodczerw trutowy
male chauvinistmęski szowinista
male dogpies
male female ratioproporcje płci
male genital diseaseschoroba męskiego układu rozrodczego
male genital systemmęski układ rozrodczy
male impotenceimpotencja
male infertilityniepłodność męska
male labourpraca mężczyzn
male membermężczyzna
male nursepielęgniarz
male offspringpotomek męski
male parentskomponent ojcowski
male plantsroślina męska
male prostitutemęska prostytutka
male sterilitymęska sterylność; bezpłodność samców
male stripperstriptizer
male whoremęska kurwa
malenessmęskość
malesosobnik męski; samiec
MTV Pilipinas for Favorite Male VideoMTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas Music Awards for Male Artist of the YearMTV Pilipinas for Male Artist of the Year
Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro MaleBadanie Tuskegee

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "male", pamięć tłumaczeniowa

add example
Do you like male- pipes?Lubisz mężczyzn?
between two sugar beet seed production fields in which male sterility is not used ‧ mmiędzy dwoma polami nasiennymi buraka cukrowego, gdzie niewykorzystywana jest sterylność męska ‧ m
The psychosocial factors and the level of professional burnout among male and female nurses.Wybrane czynniki psychospołeczne a wypalenie zawodowe pielęgniarek anestezjologicznych.
each eartag shall consist of two parts, a male part and a female partkażdy kolczyk składa się z dwóch części, męskiej i żeńskiej
Mycophenolate mofetil had no effect on fertility of male rats at oral doses up to ‧ mg kg-‧ dayMykofenolan mofetylu nie wykazał wpływu na płodność samców u szczurów po podaniu doustnej dawki wynoszącej do ‧ mg/kg/dobę
actively encouraging fathers and male cohabitees to make use of available flexible working time options and to take on household chores and family work, for example by laying down an initial form of paternity leave and by starting the expected revision of Council Directive ‧/‧/ECaktywne zachęcanie ojców i domowników płci męskiej do korzystania z opcji elastycznego czasu pracy oraz do podejmowania prac związanych z gospodarstwem domowym i obowiązków rodzinnych, np. poprzez ustalenie wstępnej formy urlopu ojcowskiego oraz rozpoczęcie oczekiwanego przeglądu dyrektywy Rady ‧/‧/WE
Escalation of masculinity models. Contribution to sociology of (male) body.Ewolucja wzoru męskości. Przyczynek do socjologii (męskiego) ciała.
Scottish Male, HTSSzkocki męski, HTSFestivalVoiceName
I have a question for you, namely how can it be that, over the last five years, it has only been male high-ranking members of the Commission that I have had the opportunity of working with?Mam takie pytanie: jak to się stało, że w ciągu ostatnich lat miałem okazję pracować tylko z mężczyznami zajmującymi wysokie stanowiska w Komisji?
Males are slimmer than femalesSamce są szczuplejsze od samic
Semen collected from male ovine and caprine donor animals at a semen collection centre or holding referred to in first indent of Article ‧ subject to a prohibition on animal health grounds in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC shall be kept in separate storage and shall not be subject for trade until the health status of the semen collection centre or the holding has been restored by the official veterinarian in accordance with Directive ‧/‧/EEC and the semen stored has undergone the appropriate official investigations to rule out the presence in the semen of pathogens causing diseases listed in Annex B(I) to Directive ‧/‧/EECNasienie pozyskane od dawców z gatunków owiec i kóz w centrum pozyskiwania nasienia lub gospodarstwie, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ tiret pierwsze, objętego zakazem ze względu na zdrowie zwierząt zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, przechowuje się oddzielnie i nie może ono stanowić przedmiotu handlu do czasu przywrócenia statusu zdrowotnego centrum pozyskiwania nasienia lub gospodarstwa przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG i zakończenia odpowiednich urzędowych badań przechowywanego nasienia wykluczających obecność w nasieniu patogenów wywołujących choroby wymienione w załączniku B(I) do dyrektywy ‧/‧/EWG
The victim' s a ‧ year old maleOfiara to ‧- letni mężczyzna
Carcinogenicity studies in male mice, male and female rats were negativeW badaniach określających rakotwórczość u samców myszy oraz samic i samców szczurów uzyskano wyniki negatywne
The Court of Justice has confirmed that whilst the contributions of male and female workers to a defined-benefit pension scheme are covered by Article ‧ of the Treaty, any inequality in employers' contributions paid under funded defined-benefit schemes which is due to the use of actuarial factors differing according to sex is not to be assessed in the light of that same provisionTrybunał Sprawiedliwości potwierdził, że w sytuacji gdy składki pracowników płci męskiej i żeńskiej w systemie emerytalnym o zdefiniowanym świadczeniu są objęte zakresem art. ‧ Traktatu, wszelka nierówność w wysokości składek opłacanych przez pracodawców w systemie o zdefiniowanym świadczeniu, która wynika z użycia czynników aktuarialnych różnicujących ze względu na płeć, nie powinna podlegać ocenie w świetle tego przepisu
"some genetic factors of male infertility""Wybrane czynniki genetyczne męskiej niepłodności"
In the case of the special premium, within the regional ceiling provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ the number of male animals in the first age group for which the special premium was granted in the French overseas departments for ‧ should be frozen and premiums should be granted within the limit of ‧ animals per age group, per calendar year and per holdingW przypadku premii specjalnej, w ramach pułapu regionalnego, określonego w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, należy zamrozić liczbę bydła płci męskiej w pierwszej grupie wiekowej, na którą we francuskich departamentach zamorskich za ‧ r. przyznano specjalną premię, a premię przyznać w granicach limitu wynoszącego ‧ sztuk bydła na grupę wiekową, na rok kalendarzowy i na gospodarstwo
The immunogenicity of Silgard was assessed in ‧ (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) women ‧ to ‧ years of age and ‧ female (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) and male (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) adolescents ‧ to ‧ years of ageImmunogenność szczepionki Silgard oceniano u ‧ (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) kobiet w wieku ‧ do ‧ lat oraz u ‧ osób płci żeńskiej (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) i męskiej (Silgard n = ‧; placebo n = ‧) w wieku ‧ do ‧ lat
Scottish Male, MultiSynSzkocki męski, MultiSynFestivalVoiceName
It' s a far great concentration than in any part of the male body... even our fingertipsTo o wiele większe skupienie niż w jakiejkolwiek części męskiego ciała... nawet w naszych opuszkach
Carcinogenicity studies showed an increased incidence of hepatic and pulmonary tumours in female mice, but not in male miceBadania właściwości rakotwórczych wykazały zwiększoną częstość występowania nowotworów wątroby i nowotworów płuc u samic myszy, lecz nie u ich samców
The plasma clearance of olanzapine is lower in elderly versus young subjects, in females versus males, and in non-smokers versus smokersKlirens osoczowy olanzapiny jest mniejszy u osób w podeszłym wieku niż u osób młodszych, mniejszy u kobiet niż u mężczyzn oraz mniejszy u osób niepalących niż u palących
Calls on the Member States to give serious consideration to the different risks relating to OHS for female and male employees and to make provision for different social and physical infrastructure to counter those riskswzywa państwa członkowskie do poważnego przeanalizowania różnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników obu płci oraz do przewidzenia różnego rodzaju infrastruktury socjalnej i fizycznej służącej przeciwdziałaniu tym zagrożeniom
One in every three black males... is in some phase of the correctional systemPrzejrzyj statystyki, na miłość boską
gender: male; femalepłeć: mężczyzna; kobieta
The Wraith we found was maleWraith, którego znaleźliśmy był mężczyzną
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2828 zdań frazy male.Znalezione w 4,881 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.