wymowa: IPA: meɪl /meɪl/ , SAMPA: meIl /meIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • mężczyzna     
  (Noun  male, m) []
   
  human of masculine gender
   
  Dorosły człowiek płci, która płodzi młodych przez zapładnianie komórek jajowych.
   
  An adult human member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 • samiec   
  (Noun  m)
   
  animal of masculine gender
   
  zwierzę płci męskiej
 • męski   
   
  Płeć słowa używana przez niektóre języki, określana jako męska.
   
  A male specific gender of a word as used by some languages.
 • kocur   
 • mąż     
 • obejmowany   
 • samczy   
 • samczyk   

Pozostałe znaczenia:

 
mężczyzna
 
zool. zoologia samiec
 
męski
 
male (person)
 
(figuratively) Of instruments or tools: designed to fit into or penetrate a "female" counterpart, as in a connector or pipe fitting [from 16th c.]
 
plant of masculine gender
 
A member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
belonging or referring to the sex having the smaller gametes
 
Someone of male, masculine gender, whether human, (sexual) animal or (sexual) plant
 
Of, relating to, or denoting a member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
(biology) Inherently characteristic of the male of a species [from 17th c.]
 
The sex, the members of which beget young by fertilizing ova.
 
having an external plug
 
male (animal)
 
Pertaining to or associated with men, or male animals [from 16th c.]
 
Belonging to the sex which is generally characterized as having the smaller gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made) which fertilize the female-produced eggs [from 14th c.]

Picture dictionary

mężczyzna
mężczyzna

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (29)

cytoplasmic male sterilitycytoplazmatyczna męska sterylność
Deuce Bigalow: Male GigoloBoski żigolo
MaleMâle
MaléMalé
male animalssamiec
male beespszczoły rodzaju męskiego; truteń
male broodczerw trutowy
male chauvinistmęski szowinista
male dogpies
male female ratioproporcje płci
male genital diseaseschoroba męskiego układu rozrodczego
male genital systemmęski układ rozrodczy
male impotenceimpotencja
male infertilityniepłodność męska
male labourpraca mężczyzn
male membermężczyzna
male nursepielęgniarz
male offspringpotomek męski
male parentskomponent ojcowski
male plantsroślina męska
male prostitutemęska prostytutka
male sterilitymęska sterylność; bezpłodność samców
male stripperstriptizer
male whoremęska kurwa
malenessmęskość
malesosobnik męski; samiec
MTV Pilipinas for Favorite Male VideoMTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas Music Awards for Male Artist of the YearMTV Pilipinas for Male Artist of the Year
Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro MaleBadanie Tuskegee

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "male", pamięć tłumaczeniowa

add example
You got two victims-- one male, one femaleMamy dwie ofiary... mężczyzna i kobieta
Although Mr Matsakis was the only male Member speaking, Mr Michel spoke for the Commission, and I have listened with great attention to this interesting debate.Choć pan Matsakis jest jedynym mężczyzną, który zabrał głos podczas debaty, komisarz Michel mówił w imieniu Komisji, a ja z uwagą słuchałem tej interesującej debaty.
Ths is a typical male fantasySą pewne symptomy występujące u mężczyzn...... które wskazują na obsesję seksualną
Equal treatment for male and female workersRówne traktowanie pracowników płci męskiej i pracowników płci żeńskiej
In reproductive toxicity studies with fosamprenavir in rats, male fertility was not affected, but in females gravid uterine weights, numbers of ovarian corpora lutea and uterine implantation sites were reducedW badaniach toksycznego wpływu fosamprenawiru na rozrodczość, przeprowadzonych u szczurów, nie obserwowano wpływu na płodność samców, natomiast u samic obserwowano zmniejszenie masy macicy ciężarnej, liczby ciałek żółtych jajnika i liczby miejsc implantacji w macicy
Tokenism - a woman in a male-dominated environment. Sociological study on the example of football fansTokenizm, czyli kobieta w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. Studium socjologiczne na przykładzie kibiców piłki nożnej
Sub-populations The absolute bioavailability of somatropin seems to be similar in males and females following subcutaneous administrationGrupy pacjentów Całkowita biodostępność somatropiny po podaniu podskórnym wydaje się podobna u mężczyzn i kobiet
Other parameters that can be measured or calculated include time to production of first brood (and subsequent broods), number and size of broods per animal, number of aborted broods, presence of males or ephippia and the intrinsic rate of population increaseInne parametry do zmierzenia lub obliczenia obejmują: czas do produkcji pierwszego potomstwa (i dalszego potomstwa), liczbę i rozmiary potomstwa na zwierzę, liczbę poronień, obecność samic lub ephippię oraz wewnętrzny wskaźnik przyrostu populacji
Preferences of female aquarium guppies in relation to males of own and foreign strain.Preferencje samic gupików akwariowych w stosunku do samców własnego i obcego szczepu.
As for the secondary endpoint of fatal and non-fatal cardiovascular events, there was no difference among the three groups in the overall population, although an increased incidence of non-fatal MI was seen for women and a decreased incidence of non-fatal MI was seen in males in the irbesartan group versus the placebo-based regimenW przypadku drugorzędowego punktu końcowego, obejmującego śmiertelne i nie kończące się zgonem zdarzenia sercowo-naczyniowe, nie było różnic pomiędzy trzema grupami w ogólnej populacji, chociaż obserwowano zwiększenie częstości występowania nie kończących się śmiercią zawałów mięśnia sercowego u kobiet i zmniejszenie częstości nie kończących się śmiercią zawałów mięśnia sercowego u mężczyzn w grupie leczonej irbesartanem w porównaniu do grupy, w której podstawowym postępowaniem było podawanie placebo
Suspect two:White malePodejrzany numer dwa
Female patients in clinical studies were found to be more susceptible than male patients to gastrointestinal adverse reactions and weight lossW badaniach klinicznych kobiety były bardziej wrażliwe od mężczyzn na wystąpienie jako działań niepożądanych zaburzeń żołądka i jelit oraz zmniejszenia masy ciała
Taking into account the fact that Group I respondents put the male/female ratio for their organisations at ‧/‧ %, their male/female ratio in the EESC is relatively high (‧ %), and significantly higher than the corresponding figures for Group ‧ (‧ %, with a male/female ratio in the organisations' membership of ‧/‧ %) and Group ‧ (‧ %, ‧/‧ % respectivelyBiorąc pod uwagę fakt, że respondenci z Grupy I określili stosunek reprezentacji mężczyzn do kobiet w ich organizacji na ‧/‧ %, ich stosunek liczby mężczyzn/kobiet w EKES-ie jest relatywnie wysoki (‧ %) i znacznie wyższy niż odpowiednie wartości dla Grupy ‧ (‧ %, przy stosunku liczby mężczyzn/kobiet wśród członków organizacji wynoszącym ‧/‧ %) i Grupy ‧ (odpowiednio ‧ %, ‧/‧ %
whereas in so doing, however, any impairment of the pedigree must be avoided, particularly with regard to male breeders, which must possess all guarantees of their genetic value and of their freedom from hereditary defectsdokonując jednak potrzebnych w tym zakresie zabiegów, należy unikać jakiegokolwiek osłabiania linii rodowodowych, w szczególności w stosunku do reproduktorów, które muszą posiadać wszelkie gwarancje dotyczące ich wartości genetycznej, jak i tego, że są wolne od wad dziedzicznych
Notes that, in general, the respective percentage of male and female employees in the overall staff composition of the Agencies shows that an imbalance between men and women exists; regrets that men make up about one third of staff and are over-represented in high grade positions while women are generally over-represented in low grade positions; expects the Agencies to take immediate and effective measures to correct this situationzauważa, że na ogół odpowiedni odsetek mężczyzn i kobiet wśród ogółu pracowników agencji wskazuje, iż występuje nierównowaga pomiędzy mężczyznami a kobietami; wyraża żal, że mężczyźni stanowią około jedną trzecią personelu i mają przewagę liczebną na wysokich stanowiskach, podczas gdy kobiety mają przewagę liczebną na niskich stanowiskach; oczekuje, że agencje podejmą natychmiastowe, skuteczne działania w celu zaradzenia tej sytuacji
No I. D., but it' s maleNieznane, ale należy do mężczyzny
The last surviving male heir of the Stormhold bloodlineJesteś ostatnim męskim potomkiem dynastii panującej w Stormhold
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ specifying the extent to which applications lodged in October ‧ for import certificates in respect of young male bovine animals for fattening as part of a tariff quota provided for in Regulation (EC) No ‧/‧ may be acceptedRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku ‧ r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr
if the average-determined at ‧ December of each year-of the annual percentages of bovine herds confirmed as infected with tuberculosis is not more than ‧ % of all herds within the defined area during the two most recent annual supervisory periods, the interval between routine herd tests may be increased to two years and male animals for fattening within an isolated epidemiological unit may be exempted from tuberculin testing provided that they come from officially tuberculosis-free herds and that the competent authority guarantees that the males for fattening will not be used for breeding and will go direct for slaughterjeżeli średni-ustalany na dzień ‧ grudnia każdego roku-roczny odsetek stad bydła, odnośnie do których stwierdzono, że zostały zarażone gruźlicą, nie przekracza ‧ % wszystkich stad znajdujących się na określonych obszarze w ciągu dwóch ostatnich, następujących po sobie w rytmie rocznym, okresów kontrolnych, odstęp czasowy między rutynowymi próbami przeprowadzanymi na stadach może zostać zwiększony do dwóch lat i samce przeznaczone do tuczenia w wyizolowanej placówce epidemiologicznej mogą zostać zwolnione z prób tuberkulinowych, pod warunkiem że wywodzą się ze stada oficjalnie uznanego za wolne od gruźlicy, a właściwy organ zapewni, że samce przeznaczone do tuczenia nie zostaną wykorzystane w hodowli i zostaną bezpośrednio skierowane do uboju
It' s what' s called a male pornographic fantasyTo jest nic więcej jak męska fantazja seksualna
In non-smoking versus smoking subjects (males and females) the mean elimination half-life was prolonged (‧ versus ‧ hr) and the clearance was reduced (‧ versus ‧ l/hrU osób niepalących w porównaniu z palącymi (mężczyźni i kobiety) średni okres półtrwania w fazie eliminacji leku był wydłużony (‧, ‧ h w stosunku do ‧, ‧ h), a klirens zmniejszony (‧, ‧ l/h w stosunku do ‧, ‧ l/h
For the production of seed of hybrid varieties of Zea mays, the abovementioned provisions shall also apply to the characteristics of the components, including male sterility or fertility restorationDo produkcji materiału siewnego odmian mieszańcowych Zea mays, wyżej wymienione przepisy stosuje się również w stosunku do cech charakterystycznych składników włączając męską sterylność lub przywrócenie płodności
The use of learning strategies for the purpose of foreign language learning by female and male students of Polish secondary school – differences and similaritiesZastosowanie strategii uczenia się języka obcego przez uczennice i uczniów polskiego liceum – różnice i podobieństwa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2906 zdań frazy male.Znalezione w 3,604 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.