wymowa: IPA: meɪl /meɪl/ , SAMPA: meIl /meIl/    

Tłumaczenia na język polski:

 • mężczyzna     
  (Noun  male, m) []
   
  human of masculine gender
   
  Dorosły człowiek płci, która płodzi młodych przez zapładnianie komórek jajowych.
   
  An adult human member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 • samiec   
  (Noun  m)
   
  animal of masculine gender
   
  zwierzę płci męskiej
 • męski   
   
  Płeć słowa używana przez niektóre języki, określana jako męska.
   
  A male specific gender of a word as used by some languages.
 • kocur   
 • mąż     
 • obejmowany   
 • samczy   
 • samczyk   

Pozostałe znaczenia:

 
mężczyzna
 
zool. zoologia samiec
 
męski
 
male (person)
 
(figuratively) Of instruments or tools: designed to fit into or penetrate a "female" counterpart, as in a connector or pipe fitting [from 16th c.]
 
plant of masculine gender
 
A member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
belonging or referring to the sex having the smaller gametes
 
Someone of male, masculine gender, whether human, (sexual) animal or (sexual) plant
 
Of, relating to, or denoting a member of the sex that begets young by fertilizing ova.
 
(biology) Inherently characteristic of the male of a species [from 17th c.]
 
The sex, the members of which beget young by fertilizing ova.
 
having an external plug
 
male (animal)
 
Pertaining to or associated with men, or male animals [from 16th c.]
 
Belonging to the sex which is generally characterized as having the smaller gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made) which fertilize the female-produced eggs [from 14th c.]

Picture dictionary

mężczyzna
mężczyzna

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (29)

cytoplasmic male sterilitycytoplazmatyczna męska sterylność
Deuce Bigalow: Male GigoloBoski żigolo
MaleMâle
MaléMalé
male animalssamiec
male beespszczoły rodzaju męskiego; truteń
male broodczerw trutowy
male chauvinistmęski szowinista
male dogpies
male female ratioproporcje płci
male genital diseaseschoroba męskiego układu rozrodczego
male genital systemmęski układ rozrodczy
male impotenceimpotencja
male infertilityniepłodność męska
male labourpraca mężczyzn
male membermężczyzna
male nursepielęgniarz
male offspringpotomek męski
male parentskomponent ojcowski
male plantsroślina męska
male prostitutemęska prostytutka
male sterilitymęska sterylność; bezpłodność samców
male stripperstriptizer
male whoremęska kurwa
malenessmęskość
malesosobnik męski; samiec
MTV Pilipinas for Favorite Male VideoMTV Pilipinas for Favorite Male Video
MTV Pilipinas Music Awards for Male Artist of the YearMTV Pilipinas for Male Artist of the Year
Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro MaleBadanie Tuskegee

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "male", pamięć tłumaczeniowa

add example
hybrids of Brassica napus, produced using the male sterilitymieszańce Brassica napus, produkowane przy wykorzystaniu męskiej sterylności
A reversible prostatic atrophy is often observed in entire male dogsU samców często wykrywano odwracalną atrofię prostaty
the use of male animals with damaged genital function can lead to a high rate of non-pregnant femalesWykorzystanie samców o zaburzonych funkcjach rozrodczych może prowadzić do wystąpienia dużej liczby nieciężarnych samic
No effect on the reproductive capacity in male and female rats was notedNie stwierdzono żadnego wpływu na zdolność do reprodukcji u samców i samic szczurów
Influence of genotype and experience on the reproductive success of male guppy (Poecilia reticulata)Wpływ genotypu i doświadczenia na sukces reprodukcyjny samca gupika (Poecilia reticulata).
When methoxy polyethylene glycol-epoetin beta was administered subcutaneously to male and female rats prior to and during mating, reproductive performance, fertility, and sperm assessment parameters were not affectedPo podskórnym podaniu glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta samicom i samcom szczurów przed oraz w okresie godowym nie obserwowano pogorszenia zdolności reprodukcyjnych, płodności ani parametrów oceny nasienia
A number of passengers calculated from a pilot sample, using normal statistical procedures and based on a relative confidence range (accuracy) of ‧ % for all adult and ‧ % for separate male and female average masses; andliczby pasażerów obliczonej z próbki pilotowej przy użyciu zwykłych procedur statystycznych oraz opartej na względnym rozkładzie błędu (dokładności) wynoszącym ‧ % dla wszystkich osób dorosłych oraz ‧ % dla oddzielnych średnich mas mężczyzn i kobiet; i
There was no tumorigenic response in male rats or either sex of miceNie stwierdzono odpowiedzi w postaci działań onkogennych u samców szczurów i u myszy obu płci
But a little while ago, her male secretary phoned...... very efficient, very humble, grovelingly polite...... to say that she had been delayedAle przed chwilą, jej sekretarz zatelefonował...... bardzo kompetentny, bardzo pokorny, uniżenie grzeczny...... by powiedzieć, że ona się spóźni
In long-term carcinogenicity studies with amprenavir in mice and rats, there were benign hepatocellular adenomas in males at exposure levels equivalent to ‧-fold (mice) or ‧-fold (rats) those in humans given ‧ mg twice daily of amprenavir aloneDługotrwałe badania rakotwórczości amprenawiru u szczurów i myszy wykazały występowanie łagodnych gruczolaków wątroby u samców przy ekspozycji ‧-krotnie (myszy) lub ‧, ‧-krotnie (szczury) większej niż występująca po dawce amprenawiru ‧ mg ‧ razy na dobę stosowanej u ludzi
clearing throat)There were two male suspects-- the age and race unknown. And there was no vehicle identifiedMamy dwóch podejrzanych w nieznanym wieku, oraz niezidentyfikowany samochód
In female patients the systemic clearance is about ‧ % lower as compared to male patientsU kobiet usuwanie leku z ustroju jest około ‧ % wolniejsze niż u mężczyzn
The liquid coupler on the loading arm must be a female coupler which must mate with a ‧-inch API (‧ mm) male adapter located on the vehicle as defined byZłączka na ramieniu doprowadzającym musi być złączką nakrętną, pasującą do ‧-calowej złączki zwężkowej API (Amerykański Instytut Naftowy) (‧ mm), umieszczoną na pojeździe, zgodnie z
In a carcinogenicity study, male rats developed Leydig cell hyperplasia and adenomas, explained by the prolactin-inhibiting effect of pramipexoleW badaniach rakotwórczości u samców szczurów wystąpiły gruczolaki i rozrost komórek Leydiga, co można wyjaśnić hamującym działaniem pramipeksolu na wydzielanie prolaktyny
Regrets that top management positions are male dominated, urges the Centre to improve the balanceżałuje, że najwyższe stanowiska kierownicze są zdominowane przez mężczyzn i nakłania Centrum do poprawy równowagi w tym zakresie
a rule of a sick-leave scheme which provides, in regard to female workers absent prior to maternity leave by reason of an illness related to their pregnancy, as also in regard to male workers absent by reason of any other illness, for a reduction in pay in the case where the absence exceeds a certain duration, provided that the female worker is treated in the same way as a male worker who is absent on grounds of illness and provided that the amount of payment made is not so low as to undermine the objective of protecting pregnant workersprzepis uregulowania dotyczącego zwolnień chorobowych, który przewiduje w odniesieniu do pracowników płci żeńskiej nieobecnych w pracy z powodu choroby związanej z ciążą występującej przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego tak jak w przypadku pracowników płci męskiej nieobecnych w pracy z powodu każdej innej choroby obniżenie wynagrodzenia, jeżeli nieobecność przekracza pewien ustalony okres czasu pod warunkiem, że pracownik płci żeńskiej jest traktowany w ten sam sposób co pracownik płci męskiej nieobecny w pracy z powodu choroby oraz, że kwota wypłacanego wynagrodzenia nie jest na tyle niska aby podważać cel jakim jest ochrona pracownic w ciąży
Male Caucasian, late thirtiesMężczyzna, biały.Grubo po
This male is in search of a mateTen samczyk poszukuje towarzystwa
Sub-chronic and/or chronic toxicity study, including special studies (one species, male and female, most appropriate route of administrationBadania toksyczności podprzewlekłej i/lub przewlekłej, łącznie ze specjalnymi badaniami (jeden gatunek, samiec i samica, najwłaściwsza droga podania
The substance under investigation shall be administered orally to males and females at an appropriate time prior to matingBadaną substancję podaje się doustnie samcom i samicom w odpowiednim czasie przed kryciem
the effectiveness of natural selection and sexual selection on preventing fitness deterioration due to induced mutations; a study of males' reproductive succes of the bulb mite rhizoglyphus robiniefektywność doboru naturalnego i doboru płciowego w zapobieganiu spadkowi dostoswania na skutek mutacji indukowanych; badania sukcesu reprodukcyjnego samców rozkruszka hiacyntowego rhizoglyphus robini
The ways of dealing with professional burnout of nurses/male nurses caring for terminally ill people.Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym pielęgniarek/pielęgniarzy sprawujących opiekę nad osobami terminalnie chorymi
Daily dosing of the F‧ males and females shall begin at weaningCodzienne dawkowanie u samców i samic F‧ powinno rozpocząć się po zaprzestaniu ssania
Relating the average ratio of male/female representation in decision-making bodies to various policies to enhance women's careers resulted in the finding that only target figures seem to result in the strong representation of womenOdnosząc średni stosunek reprezentacji mężczyzn/kobiet w organach decyzyjnych do różnych polityk mających na celu wzmocnienie karier kobiet, został wysnuty wniosek, że jedynie wartości docelowe zdają się prowadzić do mocnej reprezentacji kobiet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2828 zdań frazy male.Znalezione w 2,734 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.