Tłumaczenia na język polski:

  • limfocyt   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of lymphocyte.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (8)

b-lymphocyteslimfocyty b
blastogenesis (lymphocytes)blastogeneza limfocytów
lymphocytelimfocyt;
lymphocyte activationaktywacja limfocytów
lymphocyte proliferationproliferacja limfocytów
lymphocyte transformationtransformacja limfocytów
lymphocytic choriomeningitis viruswirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych
t-lymphocyteslimfocyty t

Przykładowe zdania z "lymphocytes", pamięć tłumaczeniowa

add example
Because T-and B-lymphocytes are critically dependent for their proliferation on de novo synthesis of purines whereas other cell types can utilise salvage pathways, MPA has more potent cytostatic effects on lymphocytes than on other cellsProliferacja limfocytów T oraz B jest wybitnie uzależniona od syntezy puryn de novo, podczas gdy komórki innego typu dysponują alternatywnymi drogami syntezy.Dlatego MPA wywiera silniejsze działanie cytostatyczne na limfocyty niż na inne komórki
If a decision is made to stop treatment with natalizumab, the physician needs to be aware that natalizumab remains in the blood, and has pharmacodynamic effects (e. g increased lymphocyte counts) for approximately ‧ weeks following the last doseW przypadku podjęcia decyzji o przerwaniu podawania natalizumabu lekarz musi mieć świadomość, że natalizumab utrzymuje się we krwi i jego działania farmakodynamiczne (np. zwiększenie ilości limfocytów) utrzymują się przez około ‧ tygodni po podaniu ostatniej dawki
There was no evidence of genotoxicity when evaluated in vitro for gene mutation and/or chromosomal effects in the mouse lymphoma cell assay, in cultured human peripheral blood lymphocytes, or when evaluated in vivo for chromosomal effects in a rat micronucleus testNie znaleziono dowodów na genotoksyczność podczas prowadzonego w warunkach in vitro badania mutacji genowych i/lub wpływu na chromosomy w teście na komórki chłoniaka (ang. lymphoma cell assay) u myszy, w wyhodowanych limfocytach ludzkiej krwi obwodowej, ani podczas prowadzonej w warunkach in vivo oceny wpływu na chromosomy w teście mikrojąderkowym (ang. micronucleus test) u szczurów
A variety of cell lines, strains or primary cell cultures, including human cells, may be used (e.g. Chinese hamster fibroblasts, human or other mammalian peripheral blood lymphocytesWykorzystywane mogą być rozmaite linie komórkowe, łańcuchy lub pierwotne hodowle komórek łącznie z komórkami ludzkimi (np. fibroblasty chomika chińskiego, limfocyty krwi obwodowej ludzi lub ssaków
In recent studies using human cord blood lymphocytes and human embryonic kidney ‧ cells, EC‧ values (‧ % inhibitory concentration) ranged from ‧ nM against laboratory and clinical isolates of HIVW ostatnich badaniach na ludzkich limfocytach z krwi pępowinowej i komórkach nerkowych ‧ ludzkiego zarodka wartości EC‧ (stężenie ‧ % zahamowania) zawierały się w zakresie ‧– ‧ nM w stosunku do laboratoryjnych i klinicznych izolowanych linii HIV
Drotrecogin alfa (activated) was not mutagenic in an in vivo micronucleus study in mice or in an in vitro chromosomal aberration study in human peripheral blood lymphocytes with or without rat liver metabolic activationDrotrekogina alfa (aktywowana) nie wykazała działania mutagennego w badaniach in vivo na mikrojądrach komórkowych u myszy oraz w badaniach zaburzeń chromosomowych in vitro na ludzkich limfocytach krwi obwodowej bez aktywacji lub po metabolicznej aktywacji tkanką wątroby szczura
CD‧ lymphocytes/mm‧) and extensive mucocutaneous or visceral diseaselimfocytów CD‧/mm‧) ze znacznym zajęciem błon śluzowych, skóry lub narządów wewnętrznych
In another study with somatropin, no increase in chromosomal abnormalities was found in the lymphocytes of patients who had received long-term somatropin therapyW innym badaniu nad somatropiną nie obserwowano wzrostu występowania nieprawidłowości chromosomalnych w limfocytach pacjentów poddanych długotrwałemu leczeniu somatropiną
In recent studies using human cord blood lymphocytes and human embryonic kidney ‧ cells, EC‧ values (‧ % inhibitory concentration) ranged from ‧ nM against laboratory and clinical isolates of HIVW ostatnich badaniach na ludzkich limfocytach z krwi pępowinowej i ‧ komórkach nerkowych ludzkiego zarodka, wartości EC‧ (stężenie ‧ % zahamowania) wynosiły ‧ nM w stosunku do laboratoryjnych i klinicznych izolowanych linii HIV
Premedication with glucocorticoids should be considered if MabThera is not given in combination with glucocorticoid-containing chemotherapy for treatment of non-Hodgkin s lymphoma and chronic lymphocytic leukaemiaNależy rozważyć premedykację glikokortykoidami, jeśli produkt MabThera nie jest podawany w skojarzeniu ze schematem chemioterapii zawierającym glikokortykoidy w leczeniu chorych na chłoniaki nieziarnicze lub przewlekła białaczkę limfocytowa
This is a cancer of the lymph tissue (part of the immune system) that affects a type of white blood cell called B-lymphocytes, or B-cellsJest to nowotwór tkanki limfatycznej (należącej do układu immunologicznego), który oddziałuje na typ krwinek białych określanych jako limfocyty B lub komórki B
Studies indicate that naive T lymphocyte responses are more affected by abatacept than memory T lymphocyte responsesWyniki badań wskazują, że abatacept wpływa silniej na odpowiedź limfocytów T, niestykających się dotąd z żadnym bodźcem, niż na odpowiedź limfocytów T pamięci
Alemtuzumab is a genetically engineered humanised IgG‧ kappa monoclonal antibody specific for a ‧ kD lymphocyte cell surface glycoprotein (CD‧) expressed primarily on the surface of normal and malignant peripheral blood B and T cell lymphocytesAlemtuzumab to uzyskane metodą inżynierii genetycznej humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG‧ kappa, swoiste w stosunku do znajdującej się na powierzchni limfocytów glikoproteiny (CD‧) o masie ‧ kD, która ulega ekspresji przede wszystkim na prawidłowych i zmienionych nowotworowo limfocytach typu B i T krwi obwodowej.Alemtuzumab wytworzono poprzez
Lymphocyte depletion was rapidly reversible after cessation of dosingZmniejszenie liczby limfocytów szybko przemijało po zaprzestaniu dawkowania
Iloprost is not a gene mutagen in bacterial and mammalian cells in vitro and is not clastogenic in human lymphocytes up to cytotoxic concentrations and in the micronucleus test in vivoIloprost nie jest mutagenem w komórkach bakterii i ssaków w badaniach in vitro, a także nie wykazuje działania klastogennego w badaniu na ludzkich limfocytach, jeśli stężenia nie przekraczają wartości cytotoksycznych ani w teście mikrojądrowym in vivo
MabCampath binds to an antigen on the surface of certain white blood cells, called lymphocytesMabCampath wiąże się z antygenem na powierzchni określonych białych krwinek zwanych limfocytami
Abatacept decreases antigen specific TNF, interferon-, and interleukin-‧ production by T lymphocytesAbatacept zmniejsza antygenowo-swoistą produkcję TNFα, interferonu-γ i interleukiny-‧ przez limfocyty T
Non-Hogkin s lymphoma and chronic lymphocytic leukaemiaChłoniaki nieziarnicze i przewlekła białaczka limfocytowa
Identification of Human Peripheral Blood T Regulatory Lymphocytes CD4+ and CD8+.Identyfikacja limfocytów T regulatorowych typu CD4+, CD8+ w krwi obwodowej osób zdrowych.
Profound lymphocyte depletion, an expected pharmacological effect of MabCampath, inevitably occurs and may be prolongedOczekiwanym farmakologicznym działaniem produktu MabCampath jest znaczne zmniejszenie liczby limfocytów, które musi wystąpić i może być długotrwałe
Fertavid showed no mutagenic potential in the Ames test and in the in vitro chromosome aberration test with human lymphocytesProdukt Fertavid charakteryzuje się brakiem potencjału mutagennego, co potwierdzono w teście Amesa oraz w prowadzonym w warunkach in vitro badaniu aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach
lymphocyte count decreased, white blood cell count decreased, neutrophil count decreased, hematocrit decreased, blood potassium increased, blood urea nitrogen increasedzmniejszenie liczby limfocytów, zmniejszenie często liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, zmniejszenie hematokrytu, zwiększenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 232 zdań frazy lymphocytes.Znalezione w 0,594 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.