Tłumaczenia na język polski:

  • limfocyt   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of lymphocyte.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (8)

b-lymphocyteslimfocyty b
blastogenesis (lymphocytes)blastogeneza limfocytów
lymphocytelimfocyt;
lymphocyte activationaktywacja limfocytów
lymphocyte proliferationproliferacja limfocytów
lymphocyte transformationtransformacja limfocytów
lymphocytic choriomeningitis viruswirus limfocytowego zapalenia opon mózgowych
t-lymphocyteslimfocyty t

Przykładowe zdania z "lymphocytes", pamięć tłumaczeniowa

add example
Adults Treatment with indinavir alone or in combination with other antiretroviral agents (i. e., nucleoside analogues) has so far been documented to reduce viral load and increase CD‧ lymphocytes in patients with CD‧ cell counts below ‧ cells/mmDorośli Do tej pory wykazano, że leczenie indynawirem w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi (np. analogami nukleozydów) powodowało zmniejszenie liczby wirusów i zwiększenie liczby limfocytów CD‧ u pacjentów, u których występowało mniej niż ‧ komórek CD‧ w ‧ mm
Lymphocytes Th17 in the autoimmune responseLimfocyty Th17 a odpowiedź autoimmunologiczna
Rivastigmine was not mutagenic in a standard battery of in vitro and in vivo tests, except in a chromosomal aberration test in human peripheral lymphocytes at a dose exceeding ‧ times the foreseen clinical exposureStandardowe badania in vitro i in vivo nie wykazały mutagennego działania rywastygminy, z wyjątkiem testu aberracji chromosomalnych ludzkich limfocytów obwodowych, w którym stosowano ‧ razy większe narażenie na produkt niż przewidywane narażenie kliniczne
Emtricitabine did not exhibit cytotoxicity to peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), established lymphocyte and monocyte-macrophage cell lines or bone marrow progenitor cells in vitroW warunkach in vitro, emtrycytabina nie działa cytotoksycznie na jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC), ustalone linie komórek limfocytarnych i monocytarno-makrofagowych lub komórki, z których bezpośrednio tworzy się szpik kostny
The in vitro antiviral activity of amprenavir was evaluated against HIV-‧ IIIB in both acutely and chronically infected lymphoblastic cell lines (MT-‧, CEM-CCRF, H‧) and in peripheral blood lymphocytesPrzeciwwirusowe działanie in vitro amprenawiru było badane w stosunku do HIV-‧ IIIB w liniach komórek limfoblastycznych (MT-‧, CEM-CCRF, H‧) zarówno w stanie ostrego jak i przewlekłego
Peripheral blood lymphocytes from AIDS patients receiving zidovudine treatment have also been observed to contain higher numbers of chromosome breakagesLimfocyty krwi obwodowej u pacjentów z AIDS otrzymujących zydowudynę wykazują zwiększoną liczbę uszkodzeń chromosomów
Alemtuzumab is a genetically engineered humanised IgG‧ kappa monoclonal antibody specific for a ‧ kD lymphocyte cell surface glycoprotein (CDAlemtuzumab to uzyskane metodą inżynierii genetycznej humanizowane ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG‧ kappa, skierowane przeciwko glikoproteinie (CD‧) o masie ‧ kD, znajdującej się na powierzchni limfocytów
A major costimulatory pathway involves the binding of CD‧ and CD‧ molecules on the surface of antigen presenting cells to the CD‧ receptor on T lymphocytes (signalGłówna droga kostymulacji obejmuje połączenie cząsteczek CD‧ i CD‧ na powierzchni komórek prezentujących antygen z receptorem CD‧ na limfocytach T (sygnał
Transitory hyperthermia was observed, as well as a significant rise in lymphocytes and a significant decrease in thrombocytes and segmented neutrophilsObserwowano przemijającą hipertermię jak również znamienne zwiększenie liczby limfocytów oraz znamienne zmniejszenie liczby trombocytów i podzielonych granulocytów obojętnochłonnych
Development and biological function of Tgd lymphocytesPowstawanie i funkcja biologiczna limfocytów Tgd
lymphocyte count decreased, white blood cell count decreased, neutrophil count decreased, hematocrit decreased, blood potassium increased, blood urea nitrogen increasedzmniejszenie liczby limfocytów, zmniejszenie często liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, zmniejszenie hematokrytu, zwiększenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi
An increased chromosome fragility has been observed in one in vitro study on lymphocytes taken from patients after long term treatment with somatropin and following the addition of the radiomimetic medicinal product bleomycinW jednym badaniu in vitro, dotyczącym limfocytów pobranych od pacjentów leczonych przez długi czas somatropiną, a także dodatkowo wykazującą działanie radiomimetyczne bleomycyną, zaobserwowano wzmożoną łamliwość chromosomów
Profound lymphocyte depletion, an expected pharmacological effect of MabCampath, inevitably occurs and may be prolongedOczekiwanym farmakologicznym działaniem produktu MabCampath jest znaczne zmniejszenie liczby limfocytów, które musi wystąpić i może być długotrwałe
Identification of Human Peripheral Blood T Regulatory Lymphocytes CD4+ and CD8+.Identyfikacja limfocytów T regulatorowych typu CD4+, CD8+ w krwi obwodowej osób zdrowych.
As tacrolimus is an effective immunosuppressant that acts by suppressing T lymphocytes in the skin, the CHMP was of the opinion that an effect of tacrolimus on the development or progression of a variety of skin lesions could not be excludedZe względu na fakt, że takrolimus jest skutecznym lekiem immunosupresyjnym, który działa poprzez hamowanie limfocytów T w skórze, CHMP wyraził opinię, iż nie można wykluczyć wpływu takrolimusu na rozwój lub progresję rożnych zmian skórnych
Human IgG is known to cross the placental barrier; MabCampath may cross the placental barrier as well and thus potentially cause foetal B and T cell lymphocyte depletionWiadomo, że ludzkie IgG przenikają przez barierę łożyskową, MabCampath także może przenikać przez barierę łożyskową i w związku z tym, może potencjalnie zmniejszać liczbę limfocytów typu B i T u płodu
Mechanism of action Abatacept selectively modulates a key costimulatory signal required for full activation of T lymphocytes expressing CDMechanizm działania Abatacept wybiórczo moduluje kluczowy sygnał kostymulujący, konieczny dla pełnej aktywacji limfocytów T, wykazujących ekspresję CD
Replacement therapy in myeloma or chronic lymphocytic leukaemia (CLL) with severe secondary hypogammaglobulinemia and recurrent infections; replacement therapy in children with congenital AIDS and recurrent infections The recommended dose is ‧-‧ g/kg BW every three to four weeksLeczenie substytucyjne w przypadkach szpiczaka lub przewlekłej białaczki limfocytowej z ciężką, wtórną hipogammaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami; leczenie substytucyjne u dzieci z wrodzonym zespołem AIDS i nawracającymi zakażeniami Zalecana dawka wynosi ‧, ‧– ‧, ‧ g/kg mc. co trzy lub cztery tygodnie
By the way, could you briefly list the differences between...... acute myelocytic and acute lymphocytic leukaemia?Przy okazji, proszę mi szybko wyliczyć różnice pomiędzy... ostrą białaczką szpikową a ostrą białaczką limfatyczną
Iloprost is not a gene mutagen in bacterial and mammalian cells in vitro and is not clastogenic in human lymphocytes up to cytotoxic concentrations and in the micronucleus test in vivoIloprost nie jest mutagenem w komórkach bakterii i ssaków w badaniach in vitro, a także nie wykazuje działania klastogennego w badaniu na ludzkich limfocytach, jeśli stężenia nie przekraczają wartości cytotoksycznych ani w teście mikrojądrowym in vivo
Lower Air-Ways Lymphocyte Population in Bronchoalveolar Lavage of Peripheral Lung Cancer Patients. Attempt of Local Immune Evaluation.Populacja limfocytów dolnych dróg oddechowych w obwodowym raku płuca w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego. Próba oceny miejscowej odpowiedzi immunologicznej.
Clinical Experience in Non-Hodgkin s lymphoma and chronic lymphocytic leukaemiaDoświadczenia kliniczne u chorych na chłoniaki nieziarnicze i przewlekłą białaczkę limfocytową
Puregon showed no mutagenic potential in the Ames test and in the in vitro chromosome aberration test with human lymphocytesPreparat Puregon charakteryzuje się brakiem potencjału mutagennego, co potwierdzono w teście Amesa oraz w prowadzonym w warunkach in vitro badaniu aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach
Efalizumab has been designed to bind to part of a protein called LFA-‧ on the surface of lymphocytes, a type of white blood cell that is involved in the inflammation processEfalizumab stworzono w celu wiązania z częścią białka zwaną LFA-‧ znajdującą się na powierzchni limfocytów, które są krwinkami białymi odgrywającymi rolę w procesie zapalnym
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 232 zdań frazy lymphocytes.Znalezione w 0,245 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.