Tłumaczenia na język polski:

  • konflikt językowy   

Przykładowe zdania z "linguistic struggle", pamięć tłumaczeniowa

add example
The initial response of the European Union must be to contribute more forcefully to the establishment of a state governed by the rule of law which takes account of realities, without engaging in otherworldliness; the EU should, however, also not be sparing in its efforts to promote, by all means, a humanist globalisation based on the following criteria: multilateralism rather than a power struggle; the fundamental rights of individuals, in particular employment rights and working conditions; a responsible management of our natural heritage; greater transparency on the financial markets; a high level of health and food safety for all population groups, in particular the most vulnerable; cultural and linguistic diversity and the sharing and dissemination of knowledge amongst everyonePierwszą reakcją Unii musi być bardziej stanowcze włączenie się w tworzenie państwa prawa, które uwzględnia rzeczywistość bez jej idealizowania, a jednocześnie wszelkimi sposobami podejmuje wysiłki na rzecz postępu globalizacji respektującej człowieka, wynikającej z podejścia wielostronnego, a nie z układu sił, wynikającej dalej z poszanowania praw podstawowych osób, zwłaszcza prawa i warunków pracy, z odpowiedzialnego zarządzania naszymi zasobami naturalnymi, większej przejrzystości rynków finansowych, odpowiednio zdrowej i bezpiecznej żywności dla wszystkich społeczności, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, a także z różnorodności kulturowej i językowej, dzielenia się wiedzą i rozpowszechniania jej wśród wszystkich
It is therefore no accident that we struggle the most with rethinking and reinforcing our national, linguistic and cultural identity, and we expect you to help us with this, since your Presidency can help in rebuilding an identity that is now inseparable from the consciousness of European citizens.Tak więc to żaden przypadek, że najbardziej zmagamy się z redefinicją i wzmocnieniem naszej narodowej, językowej i kulturowej tożsamości. Mamy nadzieję, że nam w tym pomożecie, ponieważ prezydencja słoweńska może pomóc w odbudowaniu tożsamości, która teraz nieodłącznie istnieje w świadomości obywateli Europy.
The Creation of The Linguistic Portrait of The State and The Struggle for Power of The Bolesław Prus "Faraon"Kreowanie językowego obrazu państwa w "Faraonie" Bolesława Prusa.
The linguistic image of terrorist attacks in New York, Madrid and London (based on materials from the weekly 'Polityka')Językowy obraz zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku, Madrycie i Londynie (na podstawie materiałów w tygodniku "Polityka")
The aim of mutual recognition and supervision of suspended sentences, alternative sanctions and conditional sentences in the executing State is to enhance the prospects of the sentenced person's being re-integrated into society, by enabling him to preserve family, linguistic, cultural and other ties, but also to improve monitoring of compliance with suspensory measures and alternative sanctions, with a view to preventing recidivism, thus paying due regard to the protection of victimsWzajemne uznawanie i nadzorowanie wykonywania w państwie wykonania kar z zawieszeniem wykonania, obowiązków wynikających z kar alternatywnych oraz kar warunkowych ma służyć zarówno zwiększeniu szans osoby skazanej na społeczną readaptację, umożliwiając jej zachowanie więzi rodzinnych, językowych, kulturowych i innych, jak i poprawie kontroli przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych w celu przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa i tym samym zwróceniu odpowiedniej uwagi na ochronę ofiar
The Committee of the Regions agrees that it is very important to understand the cultural and linguistic diversity of Europe and to preserve itKomitet Regionów uważa, że sprawą o równie wielkim znaczeniu jest zrozumienie i zachowanie kulturowej i językowej różnorodności Europy
We' re gonna need a team of linguists, cryptologistsPotrzebny będzie zespół lingwistów, kryptologów
Aspects of the linguistic view on gender issues in American and Polish cultures based on the analysis of the original and the Polish translation of "Why men love bitches" - a handbook by Sherry ArgovElementy językowego obrazu płci w kulturze amerykańskiej i polskiej na podstawie analizy oryginału oraz polskiego tłumaczenia poradnika Sherry Argov "Why men love bitches"
reducing the imbalances in the European audiovisual market between high audiovisual production capacity countries and countries or regions with low audiovisual production capacity and/or a restricted geographic and linguistic areazmniejszanie, wewnątrz europejskiego rynku audiowizualnego, różnic między krajami o dużych zdolnościach produkcji audiowizualnej a krajami lub regionami o niskich zdolnościach w zakresie produkcji audiowizualnej lub o niewielkiej powierzchni i zasięgu językowym
expenditure on the acquisition, development and adaptation of software, translation tools and other multilingual tools or aids to translation and the acquisition, consolidation and extension of the contents of linguistic and terminological databases, translation memories and automatic translation dictionaries, particularly with a view to the more efficient treatment of multilingualism and enhanced inter-institutional cooperationwydatków związanych z nabywaniem, opracowywaniem i dostosowywaniem oprogramowania, komputerowych programów tłumaczeniowych i innych narzędzi wielojęzycznych lub pomocy tłumaczeniowych oraz nabywanie, konsolidację i poszerzanie zawartości baz językowych i terminologicznych, pamięci tłumaczeniowych oraz słowników tłumaczenia automatycznego, zwłaszcza mając na względzie bardziej wydajne podejście do wielojęzyczności oraz wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej
The linguistic picture of The Bieszczady's world inscribed in the mirotoponymy (on the example of Polanczyk and neighbouring places)Językowy obraz świata Bieszczadów wpisany w mikrotoponimię (na przykładzie Polańczyka i okolicznych miejscowości)
The linguistc and non-linguistic politeness in the interpersonal communicationGrzeczność językowa i niejęzykowa w komunikacji interpersonalnej
Linguistic vision of the highlanders presented in Jalu Kurek’s novel Księga TatrJęzykowa wizja górali przedstawiona w powieści Jalu Kurka Księga Tatr
Linguistic resources to create the image of public figures in blogs.Językowe środki kreowania wizerunku w blogach osób publicznych.
Urges the Member States to encourage educational establishments at the various levels to take measures ensuring linguistic diversity without the choice of alternatives to the official language being restricted to the most widely spoken European languagesnalega, aby Państwa Członkowskie wspierały w placówkach oświatowych na różnych poziomach środki, które zapewnią różnorodność językową, nie ograniczając wyboru do najczęściej używanych języków europejskich, jako alternatywy dla języka urzędowego
The siege of the city and the ethnic and religious war which lasted for four years (1992-1996) profoundly disrupted this capital, which was 'Islamised' in religious terms and 'Bosniakised' in linguistic terms.Oblężenie miasta oraz wojna religijno-etniczna, trwająca cztery lata (1992-1996) wywarła głębokie, niezatarte piętno na tej stolicy, która została poddana islamizacji w sensie religijnym i "bośniacyzacji” w sensie językowym.
At the moment, Slovakia is, unfortunately, not the only such country in the European Union, but is the most typical example of linguistic genocide, in other words, linguicide being perpetrated within an EU country.W tej chwili Słowacja jest niestety niejedynym takim państwem w Unii Europejskiej, ale stanowi najbardziej typowy przykład ludobójstwa w odniesieniu do języka, innymi słowy, morderstwa dokonywanego na języku w państwie unijnym.
to promote language learning and to support linguistic diversity in the Member Statespropagowanie nauki języków obcych oraz wspieranie różnorodności językowej w państwach członkowskich
Polish and English idioms in the linguistic picture of the world - the etymological dictionaryPolskie i angielskie idiomy na tle językowego obrazu świata - słownik etymologiczny
They aim also to stimulate the regulatory and technological environments necessary to promote innovation and to overcome potential barriers (e.g. cultural, linguistic, technical and legalMają również na celu stymulowanie otoczenia regulacyjnego i technologicznego niezbędnych do promowania innowacji i pokonywania potencjalnych barier (np. kulturalnych, lingwistycznych, technicznych i prawnych
Linguistic ways of ordering songs in the Grająca Szafa of the Radio Kraków.Językowe sposoby zamawiania piosenek w Grającej Szafie Radia Kraków.
Linguistic means of persuasion in Polish and Bulgarian TV commercials and advertising slogansJezykowe środki perswazji w polskiej i bułgarskiej reklamie telewizyjnej i sloganach reklamowych
Linguistic means used to create reality in Lord of the Flies - a comparative analysis of William Golding's novel and its translation into the Polish language.Środki językowe tworzące rzeczywistość w powieści "Władca Much" - analiza porównawcza dzieła Williama Goldinga oraz jego przekładu na język polski.
Promoting cultural and linguistic cooperation and diversity thus helps to make European citizenship a tangible reality by encouraging direct participation by European citizens in the integration processWspieranie współpracy i różnorodności kulturowej i językowej przyczynia się więc do nadania europejskiemu obywatelstwu realnego kształtu poprzez zachęcanie obywateli europejskich do bezpośredniego uczestnictwa w procesie integracyjnym
multilateral projects, as referred to in Article ‧(c), in particular those aimed at improving training systems by focusing on the transfer of innovation involving the linguistic, cultural and legal adaptation to national needs of innovative products and processes developed in different contextsprojekty wielostronne, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. c), w szczególności mające na celu poprawę systemów szkoleniowych poprzez skupienie się na transferze innowacji wiążącym się z adaptacją pod względem językowym, kulturowym i prawnym do krajowych potrzeb w zakresie innowacyjnych produktów i procesów opracowanych w różnych kontekstach
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3623 zdań frazy linguistic struggle.Znalezione w 5,636 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.