Tłumaczenia na język polski:

  • konflikt językowy   

Przykładowe zdania z "linguistic struggle", pamięć tłumaczeniowa

add example
The Creation of The Linguistic Portrait of The State and The Struggle for Power of The Bolesław Prus "Faraon"Kreowanie językowego obrazu państwa w "Faraonie" Bolesława Prusa.
It is therefore no accident that we struggle the most with rethinking and reinforcing our national, linguistic and cultural identity, and we expect you to help us with this, since your Presidency can help in rebuilding an identity that is now inseparable from the consciousness of European citizens.Tak więc to żaden przypadek, że najbardziej zmagamy się z redefinicją i wzmocnieniem naszej narodowej, językowej i kulturowej tożsamości. Mamy nadzieję, że nam w tym pomożecie, ponieważ prezydencja słoweńska może pomóc w odbudowaniu tożsamości, która teraz nieodłącznie istnieje w świadomości obywateli Europy.
The initial response of the European Union must be to contribute more forcefully to the establishment of a state governed by the rule of law which takes account of realities, without engaging in otherworldliness; the EU should, however, also not be sparing in its efforts to promote, by all means, a humanist globalisation based on the following criteria: multilateralism rather than a power struggle; the fundamental rights of individuals, in particular employment rights and working conditions; a responsible management of our natural heritage; greater transparency on the financial markets; a high level of health and food safety for all population groups, in particular the most vulnerable; cultural and linguistic diversity and the sharing and dissemination of knowledge amongst everyonePierwszą reakcją Unii musi być bardziej stanowcze włączenie się w tworzenie państwa prawa, które uwzględnia rzeczywistość bez jej idealizowania, a jednocześnie wszelkimi sposobami podejmuje wysiłki na rzecz postępu globalizacji respektującej człowieka, wynikającej z podejścia wielostronnego, a nie z układu sił, wynikającej dalej z poszanowania praw podstawowych osób, zwłaszcza prawa i warunków pracy, z odpowiedzialnego zarządzania naszymi zasobami naturalnymi, większej przejrzystości rynków finansowych, odpowiednio zdrowej i bezpiecznej żywności dla wszystkich społeczności, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, a także z różnorodności kulturowej i językowej, dzielenia się wiedzą i rozpowszechniania jej wśród wszystkich
“Rover's wheel” – a linguistic insight into bicycle-related conceptualisation in English, German, Polish and Finnish„Koło Łazika” – językowy wgląd w konceptualizację słownictwa rowerowego w języku angielskim, niemieckim, polskim i fińskim
The portrayal painted in words - the linguistic image of Lech Kaczyński based on his textsPortret słowem malowany, czyli o językowym wizerunku Lecha Kaczyńskiego na podstawie jego wypowiedzi
Linguistic image of emotions in children at fifth and seventh years of ageJęzykowy obraz emocji u dzieci w piątym i w siódmym roku życia
The reconstruction of linguistic communicationand the system of language as a process in a person with mixed transcortial aphasia. Case studyOdbudowa komunikacji językowej i systemu językowego jako proces u osoby z transkorową afazją mieszaną. Studium przypadku
Having regard to Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights of the Union which states that The Union shall respect cultural, religious and linguistic diversityuwzględniając artykuł ‧ Karty Praw Podstawowych UE, zgodnie z którym Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową
For the above-noted methods, standardized respectively by ISO and OECD, the linguistic versions published by these organizations will be regarded as authentic together with the other versions which the Commission will certify as being in conformity therewithDo celów powyższych metod, znormalizowanych odpowiednio przez ISO i OECD, uznaje się za autentyczne wersje językowe opublikowane przez te organizacje wraz z innymi wersjami, których zgodność z wyżej wymienionymi zostanie poświadczona przez Komisję
in the host country, linguistic support and advicew kraju goszczącym, udzielanie wsparcia i porad językowych
They aim also to stimulate the regulatory and technological environments necessary to promote innovation and to overcome potential barriers (e.g. cultural, linguistic, technical, legal and disability- or dys condition-relatedMają również na celu stymulowanie otoczenia regulacyjnego i technologicznego niezbędnego do promowania innowacji i pokonywania potencjalnych barier (np. kulturalnych, lingwistycznych, technicznych, prawnych oraz wynikających z niepełnosprawności lub takich stanów, jak dysleksja, dyspraksja, dysfazja i dyskalkulia
Applications serve user needs, taking into account cultural and linguistic differences and the requirements for accessibility, in particular for disabled peopleAplikacje (komputerowe) służą potrzebom użytkowników, uwzględniając różnice kulturowe i językowe oraz wymagania w zakresie dostępności, w szczególności dla osób niepełnosprawnych
Urges the Council to recognise the two different aspects of the European dimension- firstly access to information about the EU: its institutions, methods, practices, initiatives, and secondly knowledge of Europe's shared history and cultural heritage, the development of linguistic skills, and a grasp of European current events, all of which may supplement national curriculawzywa Radę do uznania dwóch różnych aspektów wymiaru europejskiego: po pierwsze dostępu do informacji na temat UE, czyli jej instytucji, metod funkcjonowania, praktyk oraz inicjatyw, a po drugie wiedzy na temat wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego Europy, rozwoju umiejętności językowych, a także znajomości bieżących wydarzeń odbywających się w Europie, które mogą wzbogacić krajowe programy nauczania
the costs relating to the initial and continuing training of their officials, and in particular their linguistic trainingkoszty kształcenia wstępnego i ustawicznego swoich urzędników, a w szczególności kształcenia w zakresie ich znajomości języków
Linguistic picture of Autumn in "Dziennik Polski".Językowy obraz jesieni w "Dzienniku Polskim".
The European Personnel Selection Office (EPSO) is organising open competition EPSO/AD/‧/‧ to recruit lawyer-linguists (AD‧) with Swedish as their main languageEuropejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje konkurs otwarty EPSO/AD/‧/‧ w celu rekrutacji prawników lingwistów (grupa zaszeregowania AD‧), których głównym językiem jest język szwedzki
How does a linguist go into a coma deciphering a Native American language?Jak lingwista może wpaść w śpiączkę, czytając język Indian?
The linguistic knowledge must therefore be good enough for even legal documents to be essentially understood from a linguistic point of view .Z tego względu znajomość języka musi być na tyle dobra , aby umożliwiała językowe zrozumienie istoty dokumentów prawnych 38 .
use of linguistically-neutral technical architectures and IT systems; andstosowanie niezależnych od wybranego języka systemów informatycznych i struktur technicznych
"Sobaka" (dog) as a linguistic and cultural concept in Russian language"Sobaka" (pies) jako rosyjski koncept językowo-kulturowy
to promote language learning and to support linguistic diversity in the Member Statespropagowanie nauki języków obcych oraz wspieranie różnorodności językowej w państwach członkowskich
Linguistic image of the family chosen Serbian folk textsJęzykowy obraz rodziny w wybranych serbskich tekstach ludowych
The act , which is then adopted in the wording which corresponds to the position of the EP , must therefore have undergone legal / linguistic revision beforehand .Akt , który jest wó wczas przyjmowany wwersji odpowiadającej stanowisku PE , musi wzwiązku ztym wcześniej zostać poddany weryfikacji przez prawników lingwistów .
It shall respect its rich cultural and linguistic diversity , and shall ensure that Europe s cultural heritage ’ is safeguarded and enhanced .Szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy .
Linguistic analysis of election campaign by example of party TOP 09Analiza językowa kampanii wyborczej na przykładzie partii TOP 09
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3911 zdań frazy linguistic struggle.Znalezione w 2,41 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.