Tłumaczenia na język polski:

  • granica wykrywalności   

Przykładowe zdania z "limit of detection", pamięć tłumaczeniowa

add example
It is clear that this flow of data must remain confined within certain limits and that the minimum conditions set out in the resolution must be laid down, such as restricting the use of this data to the detection of terrorism and international crime.To oczywiste, że przepływ tej informacji musi być w jakiś sposób ograniczony oraz że minimalne warunki określone w rezolucji muszą zostać ustanowione, między innymi ograniczenie wykorzystania danych do wykrywania terroryzmu i międzynarodowej przestępczości.
The presumption of conformity given by EN ‧:‧ with regard to the BHSR ‧.‧.‧.‧ and concerning the content of Cr(VI) of the glove materials is subjected to the detection limit of the test method for Cr(VI) to be ‧ mg/kg or lowerDomniemanie zgodności zawarte w EN ‧:‧ w odniesieniu do BHSR ‧.‧.‧.‧ i dotyczące zawartości Cr(VI) w materiałach rękawic związane jest z ograniczeniem wykrywania do ‧ mg/kg lub mniej w badaniach na obecność Cr(VI
The corresponding concentration at the value of the decision limit plus ‧ times the standard deviation of the within-laboratory reproducibility equals the detection capability (= ‧ %Odpowiadające stężenie przy wysokości decyzyjnej wartości granicznej plus ‧-krotność odchylenia standardowego wewnątrzlaboratoryjnej odtwarzalności równa się zdolności wykrywania (= ‧ %
During those clinical trials in which patients were treated for one year, patients who failed to show a virological response after six months of treatment (HCV-RNA below lower limit of detection) were unlikely to become sustained virological responders (HCV-RNA below lower limit of detection six months after withdrawal of treatment). GenotypeW czasie badań klinicznych, w których pacjentów leczono przez ‧ rok, pacjenci, u których nie stwierdzono odpowiedzi wirusologicznej po upływie ‧ miesięcy leczenia (HCV-RNA poniżej dolnej granicy wykrywalności) mieli małą szansę, aby uzyskać stałą odpowiedź wirusologiczną (HCV-RNA poniżej dolnej granicy wykrywalności w ‧ miesięcy po zakończeniu leczenia). • Genotyp
Where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residues in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported with such necessary data, MRLs should be fixed at the lower limit of analytical determinationNDP są ustalane na granicy oznaczalności, w przypadku gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie dozwolone przez państwa członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
MRLs are fixed at the lower limit of analytical determination where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residues in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported with such necessary dataMRL są ustalane na poziomie dolnej granicy oznaczenia analitycznego przypadków, w których dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie dozwolone przez Państwa Członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w krajach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
However, serological tests are of limited value for the detection of classical swine fever in the case of a recent infection in a holdingJednakże badania serologiczne mają ograniczoną wartość przy wykrywaniu klasycznego pomoru świń w przypadku niedawnego zakażenia w gospodarstwie
Description of these methods should be accompanied by information as to specificity,sensitivity, limits of detection, margin of error, possible interferences by other substances.Samples of the product in its various proposed presentations should be availableDo opisu wymienionych metod powinny być dołączone dane o swoistości, czułości, granicach wykrywalności, marginesach błędu, interferencji z ewentualnych innymi substancjami. Do dyspozycji powinny być dostępne próbki środka w jego różnych postaciach
The Agency shall consult Community reference laboratories for laboratory analysis of residues designated by the Commission in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ on appropriate analytical methods for detecting residues of pharmacologically active substances for which maximum residue limits have been determined in accordance with Article ‧ of this RegulationAgencja zasięga opinii wspólnotowych laboratoriów referencyjnych, wyznaczonych przez Komisję do analizy laboratoryjnej pozostałości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, w sprawie odpowiednich metod analitycznych wykrywania pozostałości substancji farmakologicznie czynnych, dla których ustalono maksymalne limity pozostałości zgodnie z art. ‧ niniejszego rozporządzenia
The use of various assays to detect serum antibodies and differing definitions of antibody positivity limits the ability to compare antigenicity among different productsStosowanie różnych testów w celu wykrycia przeciwciał w surowicy i różniące się definicje dodatnich wyników badań na przeciwciała, powodują ograniczenie możliwości porównywania antygenowości pomiędzy różnymi produktami
Analytical detection limit of test substance in both water and fish tissues should also be knownPowinna być również znana analityczna granica detekcji substancji badanej zarówno w wodzie, jak i w tkankach ryb
They must achieve the performances, in particular, where appropriate, in terms of analytical sensitivity, diagnostic sensitivity, analytical specificity, diagnostic specificity, accuracy, repeatability, reproducibility, including control of known relevant interference, and limits of detection, stated by the manufacturerPowinny być zgodne z określonymi przez wytwórcę parametrami działania, w szczególności, gdzie jest to stosowne, w zakresie wrażliwości analitycznej, czułości diagnostycznej, selektywności analitycznej, selektywności diagnostycznej, dokładności, powtarzalności, odtwarzalności, włączając w to uwzględnienie znanych zakłóceń oraz ograniczeń wykrywania
Methods of monitoring: qualitative and quantitative methods of determination used in the studies mentioned under items ‧.‧. to ‧.‧. with information as to percentage recovery, specificity and limits of detectionMetody monitoringu: jakościowe i ilościowe metody określania poziomu substancji wykorzystywane do badań wymienionych w pkt ‧.‧.‧ wraz z informacją na temat procentowej odzyskiwalności, swoistości oraz granic wykrywalności
Reference methods of measurement and limit of detectionReferencyjne metody pomiarów i granice wykrywalności
MRLs are fixed at the lower limit of analytical determination where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residue in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported with such necessary dataNDPP są ustalane na niższym poziomie oznaczania analitycznego, gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie, które zostało dozwolone przez Państwa Członkowskie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku Wspólnoty, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
Plastics may be partial functional barriers with properties and effectiveness to be assessed and may help reducing the migration of a substance below a SML or a limit of detectionTworzywa sztuczne mogą stanowić częściową barierę funkcjonalną (której właściwości i skuteczność należałoby zbadać i ocenić) oraz pomóc redukować migrację do poziomu poniżej limitu migracji specyficznej (SML) lub granicy wykrywalności
High sensitivity and low limits of detectionWysoka czułość i niskie granice wykrywalności
salvaging of valuable genetic material, including elite flocks, flocks from endangered breeds, and flocks kept for research purposes, in order to establish new salmonella-free flocks; chicks born from hatching eggs collected from treated animals shall be subject to fortnightly sampling during the rearing phase, with a scheme aiming to detect ‧ % prevalence of relevant salmonella with a ‧ % confidence limitocalenie cennego materiału genetycznego, w tym stad elitarnych, stad zagrożonych gatunków oraz stad hodowanych w celach badawczych aby stworzyć nowe stada wolne od salmonelli; pisklęta wyklute z jaj wylęgowych zebranych od leczonych zwierząt należy poddawać co dwa tygodnie pobieraniu próbek w okresie hodowli w celu wykrycia ‧ % występowania przedmiotowej salmonelli wewnątrz stada, przy granicy pewności ‧ %
According to OLAF , this would distract its limited human resources from their core task of deterring and detecting fraud .Według OLAF te działania oderwałyby ograniczone zasoby ludzkie od ich głównego zadania , czyli zwalczania i wykrywania nadużyć .
During those clinical trials in which patients were treated for one year, patients who failed to show a virological response after six months of treatment (HCV-RNA below lower limit of detection) were unlikely to become sustained virological responders (HCV-RNA below lower limit of detection six months after withdrawal of treatmentW czasie badań klinicznych, w których pacjentów leczono przez ‧ rok, pacjenci, u których nie stwierdzono odpowiedzi wirusologicznej po upływie ‧ miesięcy leczenia (HCV-RNA poniżej dolnej granicy wykrywalności) mieli małą szansę, aby uzyskać stałą odpowiedź wirusologiczną (HCV-RNA poniżej dolnej granicy wykrywalności w ‧ miesięcy po zakończeniu leczenia
Depending on the NOx level selected, the system shall activate a warning signal and in addition, if applicable, the torque limiter at any time before the end of the detection sequenceW zależności od wybranego poziomu NOx układ powinien uruchomić sygnał ostrzegawczy oraz dodatkowo – w stosownych przypadkach – aktywować ogranicznik momentu obrotowego w dowolnym momencie przed zakończeniem sekwencji detekcji
limit of detectionlimit wykrywania
In case of the first detection of the organism in an area in the Community, the size of the relevant buffer zone might be reduced to reflect better the more limited risk of spreadingW przypadku wykrycia po raz pierwszy przedmiotowego organizmu na danym obszarze we Wspólnocie wielkość odpowiedniej strefy buforowej można ograniczyć w sposób odzwierciedlający bardziej ograniczone ryzyko jego rozprzestrzeniania
Although the limits are somewhat higher, only this formula is necessary to detect a little bit higher amounts of foreign fatsJakkolwiek te wartości graniczne są nieco wyższe, wyłącznie ten wzór konieczny jest do wykrycia nieco większych ilości tłuszczów obcych
Member States are requested to report to the Commission the detection of the presence of pharmacologically active substances not authorised for use in food producing animals by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council or residues of pharmacologically active substances of a levels that exceeds the maximum residue limits established according to Regulation (EC) No ‧/‧ via Rapid Alert System set up by Regulation (EC) No ‧/‧ and regularly submit reports of all tests to provide the Commission with the necessary information to consider whether it is necessary to maintain or modify this interim measure in the light of the information providedPaństwa członkowskie proszone są o zgłaszanie Komisji wykrycia obecności substancji farmakologicznie czynnych niedopuszczonych do użytku u zwierząt, od których pozyskuje się żywność, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ lub pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w ilościach przekraczających maksymalne limity pozostałości substancji farmakologicznie czynnych ustalonych rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ oraz o regularne składanie sprawozdań o wszelkich badaniach, aby zapewnić Komisji niezbędne informacje pozwalające w razie potrzeby stwierdzić, czy należy utrzymać czy zmienić ten środek tymczasowy na podstawie przekazanych informacji
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2735270 zdań frazy limit of detection.Znalezione w 467,324 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.