Tłumaczenia na język polski:

  • granica wykrywalności   

Przykładowe zdania z "limit of detection", pamięć tłumaczeniowa

add example
The limit of detection for immunoassays is determined as ‧ x the standard deviation, based on ‧ replicate analysis of the blank, to be divided by the slope value of the linear regression equationGranica wykrywalności w immunotestach jest ustalona jako ‧ x wartość odchylenia standardowego po serii ‧ analiz próbki zerowej podzielona przez wartość nachylenia w równaniu regresji liniowej
For the following parameters, the specified performance characteristics are that the method of analysis used must, as a minimum, be capable of measuring concentrations equal to the parametric value with a trueness, precision and limit of detection specifiedDla następujących parametrów określona charakterystyka wykonania analizy stanowi, że wykorzystana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać zmierzenie stężenia wartości parametrycznej z określoną wiernością, dokładnością i granicą wykrywalności
law enforcement authority means any authority in a third country responsible for preventing, detecting, investigating, combating and punishing criminal offences, including, but not limited to, the police, any prosecutor, any judicial authority, any public or private prison authority and, where appropriate, any of the state security forces and military authoritiesorgany odpowiedzialne za egzekwowanie prawa oznaczają wszelkie organy w państwie trzecim odpowiedzialne za prowadzenie dochodzeń, zapobieganie, wykrywanie, zwalczanie i karanie przestępstw, w szczególności policję, prokuraturę, władze sądownicze, publiczne lub prywatne służby więzienne oraz, w odpowiednich przypadkach, wszelkie państwowe siły bezpieczeństwa i organy wojskowe
Additional factors which confirm the need to reappraise TSE eradication measures in small ruminants include the absence of scientific evidence to indicate that scrapie is transmissible to humans, the ruling out of BSE in cases of TSE in small ruminants and the detection of atypical TSE cases having a limited spread of infection within a flock but also emerging in sheep with genotypes considered resistant to BSE and classical scrapieDodatkowe czynniki potwierdzające potrzebę ponownej oceny środków zwalczania TSE u małych przeżuwaczy obejmują brak naukowych dowodów wskazujących na to, że trzęsawka jest zakaźna dla ludzi, wykluczenie BSE w przypadkach TSE u małych przeżuwaczy oraz wykrycie przypadków nietypowej trzęsawki o ograniczonym zakresie infekcji w stadzie, ale również pojawiającej się u owiec posiadających genotyp uznawany za odporny na BSE i trzęsawkę klasyczną
The limit of detection is calculated as the apparent content corresponding to the value of the mean plus three times the standard deviation for the blank determinationsGranica wykrycia jest obliczona jako widoczna zawartość odpowiadająca wartości średniej plus trzykrotna odchyłka standardowa dla prób zerowych
Within the maximum referred to in the second subparagraph and without prejudice to the time limits laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, an amount of EUR ‧ shall be reserved for the project to produce reference materials for the detection of Saxitoxin and analogues, Okadaic acid and analogues, Azaspiracids, Pectenotoxins, Palytoxin, Spirolides and Yessotoxin and shall be directly granted to the Community reference laboratory for monitoring marine biotoxins at Vigo subject toW ramach maksymalnej kwoty przewidzianej w akapicie drugim oraz nie naruszając terminów określonych w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, kwota ‧ EUR jest zarezerwowana na projekt dotyczący produkcji materiałów odniesienia dla wykrywania saksytoksyny i jej analogów, kwasu okadaikowego i jego analogów, kwasów azaspirowych, pektenotoksyn, palytoksyny, spiroidów i yessotoksyn i jest bezpośrednio przyznawana wspólnotowemu laboratorium referencyjnemu ds. monitorowania morskich biotoksyn w Vigo, z zastrzeżeniem
If the answer to Question ‧ should be that the fact that the Commission has the power to take a decision in regard to demands for post-clearance recovery of customs duties does not involve any limitation on the jurisdiction of national courts which are called on to rule in an appeal concerning a demand for post-clearance recovery of customs duties, does Community law contain any separate provision which guarantees uniform application of Community law in the specific case where there is a discrepancy between the views of the Commission and those of the national court concerning the criteria to be applied in the context of Article ‧ of the CCC for the purpose of determining whether a mistake on the part of the customs authority could have been detected by a tax debtor?Czy na wypadek gdyby odpowiedź na pytanie ‧ brzmiała, iż okoliczność, że w zakresie żądań retrospektywnego pokrycia należności celnych Komisji przysługują uprawnienia decyzyjne, nie ogranicza kompetencji sądu krajowego, który ma orzekać w przedmiocie skargi dotyczącej żądania retrospektywnego pokrycia należności celnych, prawo wspólnotowe zawiera inny przepis, który zapewnia jednolite stosowanie prawa wspólnotowego, gdy w konkretnym przypadku Komisja i sąd krajowy w różny sposób oceniają kryteria, które mają zastosowanie w ramach art. ‧ WKC w celu ustalenia, czy błąd organu celnego może zostać w racjonalny sposób wykryty przez płatnika?
the limit of detection of the proposed methodsgranica wykrywalności za pomocą proponowanych metod
The limit of detection for immunoassays is determined as ‧ × the standard deviation, based on ‧ replicate analysis of the blank, to be divided by the slope value of the linear regression equationGranica wykrywalności w immunotestach jest ustalona jako ‧ × wartość odchylenia standardowego po serii ‧ analiz próbki zerowej podzielona przez wartość nachylenia w równaniu regresji liniowej
The complaint was lodged on ‧ February ‧ by Smiths Detection Group Limited (the complainant) representing a major proportion, in this case more than ‧ %, of the total Community production of certain cargo scanning systemsSkarga została złożona w dniu ‧ lutego ‧ r. przez przedsiębiorstwo Smiths Detection Group Limited (skarżący) reprezentujące większą część, w tym przypadku ponad ‧ %, ogólnej produkcji wspólnotowej niektórych systemów do prześwietlania ładunku
Maximum residue levels are fixed at the lower limit of analytical determination where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residue in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported with such necessary dataNajwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są ustalane na niższym poziomie oznaczania analitycznego, gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni lub jeśli zastosowanie nie jest dozwolone, lub gdy zastosowanie, które zostało dozwolone przez Państwo Członkowskie, nie zostało poparte niezbędnymi danym, lub jeśli zastosowanie w państwach trzecich, powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
According to OLAF , this would distract its limited human resources from their core task of deterring and detecting fraud .Według OLAF te działania oderwałyby ograniczone zasoby ludzkie od ich głównego zadania , czyli zwalczania i wykrywania nadużyć .
In case that the NRL does not have the capacity to perform all analyses or if it is not the laboratory that performs detection routinely, the competent authorities may decide to designate a limited number of other laboratories involved in official control of Salmonella to perform the analysesW przypadku gdy KLR nie ma możliwości wykonania wszystkich analiz lub jeśli nie jest to laboratorium, które rutynowo zajmuje się wykrywaniem, właściwe organy mogą zadecydować o wyznaczeniu do przeprowadzenia analiz ograniczonej liczby innych laboratoriów zajmujących się urzędowym zwalczaniem salmonelli
Where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residues in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported with such necessary data, MRLs should be fixed at the lower limit of analytical determinationNDP powinny być ustalone na niższym poziomie granicy oznaczalności, w przypadku gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie dozwolone przez państwa członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie lub na ich powierzchni, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
MRLs are fixed at the lower limit of analytical determination where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residue in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported by the necessary dataMRL ustala się na niższym poziomie oznaczenia analitycznego w przypadku gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania, lub gdy stosowanie dozwolone przez Państwa Członkowskie nie zostało poparte niezbędnymi danymi, lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
The detection limits of the methods used are not stated as the precision values are given at the concentrations of interestLimity wykrywania dla używanych metod nie są podane, gdyż dokładne wartości są podane jako stężenie procentowe
Experience in patients with HBeAg positive CHB and compensated liver disease: in controlled studies, ‧ year of lamivudine therapy significantly suppressed HBV DNA replication [ ‧ % of patients were below the assay detection limits (Abbott Genostics solution hybridization assay, LLOD < ‧pg/ml) }, normalised ALT level (‧ % of patients), induced HBeAg seroconversion (HBeAg loss and HBeAb detection with HBV DNA loss [ by conventional assay ], ‧ % of patients), improved histology (‧ % of patients had a ‧ point decrease in the Knodell Histologic Activity Index [ HAI ]) and reduced progression of fibrosis (in ‧ % of patients) and progression to cirrhosisDoświadczenia u pacjentów z HBeAg dodatnim i przewlekłym zapaleniem wątroby typu B oraz z wyrównaną chorobą wątroby w kontrolowanych badaniach klinicznych, trwające ‧ rok leczenie lamiwudyną istotnie hamowało replikację HBV DNA [ u ‧ % pacjentów stwierdzano wartości poniżej progu wykrywalności (metoda hybrydyzacji w roztworze Abbot Genostics LLOD < ‧, ‧pg/ml) ], normalizowało aktywność AlAT (u ‧ % pacjentów), wywoływało serokonwersję HBeAg (zanik HBeAg i utratę HBV DNA (oznaczane konwencjonalną metodą) z obecnością HBeAb u ‧ % pacjentów), poprawiało histologię (u ‧ % pacjentów stwierdzano obniżenie ≥ ‧ punkty w skali Knodell Histology Activity Index [ HAI ]), zmniejszało postęp w kierunku włóknienia (u ‧ % pacjentów) i postęp w kierunku marskości
Use of the vaccine, use of vaccination, was therefore limited to areas where infected animals had been detected in the past.Dlatego stosowanie szczepionki i szczepień było ograniczone do regionów, w których w przeszłości wykryto zarażone zwierzęta.
For congeners determined but below the LOD (limit of detection) the case of results should be filled in as < LOD (the LOD should be reported as a valueW przypadku analizowanych kongenerów znajdujących się poniżej LOD (granicy wykrywalności) rubryka zawierająca wyniki powinna zostać wypełniona jako < LOD (LOD powinna zostać podana jako wartość
whereas methods of analysis, including limits of detection, to check the absence of pollution of natural mineral waters, and sampling procedures and methods of analysis for checking the microbiological characteristics of natural mineral waters, should be determinednależy określić metody analizy, włącznie z granicami wykrywania, w celu sprawdzania nieobecności skażeń naturalnych wód mineralnych, oraz procedury pobierania próbek i metody analizy dotyczące kontrolowania charakterystyki mikrobiologicznej naturalnych wód mineralnych
The values for the limit of detection and for the precision and accuracy of the methods of measurement used to check the parameters set out in Annex I to this Directive must be respectedNależy przestrzegać wartości granic wykrywalności oraz precyzji i dokładności metod pomiaru, stosowanych do sprawdzania parametrów, wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy
If there is any limitation on the scope of the examination or if the level of irregular expenditure detected does not allow provision of an unqualified opinion for the annual opinion referred to in Article ‧(b) of the basic act or in the declaration referred to in point (c) of the same Article, the audit authority shall give the reasons and estimate the scale of the problem and its financial impactW przypadku ograniczenia możliwości kontroli, lub gdy poziom wykrytych nieprawidłowych wydatków nie pozwala na wydanie opinii bez zastrzeżeń dla potrzeb rocznej opinii, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) aktu podstawowego, lub deklaracji, o której mowa w lit. c) tego samego artykułu, instytucja audytowa podaje przyczyny problemu oraz ocenia jego skalę i skutki finansowe
By derogation from paragraph ‧, in case the national reference laboratory does not have the capacity to perform all analyses or if it is not the laboratory that performs detection routinely, the competent authorities may decide to designate a limited number of other laboratories involved in official control of salmonella to perform the analysesW drodze odstępstwa od ust. ‧, w przypadku gdy krajowe laboratorium referencyjne nie ma możliwości wykonania wszystkich analiz lub jeśli nie jest to laboratorium, które rutynowo zajmuje się wykrywaniem, właściwe władze mogą zadecydować o wyznaczeniu do przeprowadzenia analiz ograniczonej liczby innych laboratoriów zajmujących się urzędowym zwalczaniem salmonelli
Limit of detectionGranica wykrywania
MRLs are fixed at the lower limit of analytical determination where authorised uses of plant protection products do not result in detectable levels of pesticide residue in or on the food product, or where there are no authorised uses, or where uses which have been authorised by Member States have not been supported by the necessary data, or where uses in third countries resulting in residues in or on food products which may enter into circulation in the Community market have not been supported with such necessary dataNajwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są ustalane na niższym poziomie oznaczania analitycznego, gdy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin nie powoduje powstania wykrywalnych poziomów pozostałości pestycydów w produktach spożywczych lub na ich powierzchni lub gdy nie występują dozwolone przypadki stosowania lub gdy stosowanie, które zostało dozwolone przez Państwa Członkowskie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi lub gdy stosowanie w państwach trzecich powodujące obecność pozostałości w produktach spożywczych lub na ich powierzchni, które mogą zostać wprowadzone do obrotu we Wspólnocie, nie zostało poparte niezbędnymi danymi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2735270 zdań frazy limit of detection.Znalezione w 591,685 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.