Tłumaczenia na język polski:

  • baza danych bibliotek   
     
    A collection of procedures and database objects that you can call from any application. In order to use the items in the library, you must first establish a reference from the current database to the library database.

Przykładowe zdania z "library database", pamięć tłumaczeniowa

add example
This appropriation is intended to cover the cost of subscriptions to newspapers, specialist periodicals, official journals, parliamentary papers, foreign trade statistics, various bulletins, on-line databases, other specialised publications and library servicesŚrodki te przeznaczone są na koszt prenumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów, baz danych on-line, innych specjalistycznych publikacji i usług bibliotecznych
For the purpose of ML‧, the term library (parametric technical database) means a collection of technical information of a military nature, reference to which may enhance the performance of military equipment or systemsDo celów pozycji ML‧ określenie biblioteka (parametryczna techniczna baza danych) oznacza zbiór informacji technicznych o charakterze wojskowym, którego wykorzystanie może poprawić wyniki osiągane przez wojskowe systemy lub sprzęt
The new portal o.ers : tailor-made infor-mation structured to the company ' s needs ; registration of business proposals online , which are included in the Euro Info Centre ( EIC ) cooperation database afterwards ; access to the EIC Vilnius library database online ; an easily managed content manage-ment system introduced with the possibility of providing information from various sources and in di.erent formats .Nowy portal oferuje : informacje indywidualnie dostosowane do potrzeb spùıki , rejestracjシ w trybieon-line propozycji biznesowych , ktùre nastシpnie ujmuje siシ w bazie danych wspùı-pracy Centrum Euro Info ( EIC ) ; dostシp w trybie on-line do bazy danych wileホskiej biblioteki EIC ; ıatwy w obsıudze system zarzッdzania treリciッ z moザliwoリciッ zapewnia-nia informacji z rùザnych ゴrùdeı i w rùザnych formatach .
Electronic Database available at the Library of the University of Social SciencesElektroniczne bazy danych dostępne w bibliotece Społecznej Akademii Nauk
The International bibliographical and fulltext databases at the polish academic libraries (a review of literature and internet sources from 2005 to 2007)Międzynarodowe bazy bibliograficzne i tekstowe w polskich bibliotekach uczelnianych. (Stan piśmiennictwa i internetowych źródeł za lata 2005-2007)
Management of information services, including managing general and specialist information research services or a library, operating an information service intranet site with licensed commercial online databases and providing information trainingzarządzanie usługami informacyjnymi, w tym zarządzanie usługami z zakresu wyszukiwania informacji ogólnych i specjalistycznych lub zarządzania biblioteką, prowadzenie strony intranetowej dotyczącej dostępu do informacji zawierającej licencjonowaną komercyjną bazę danych, a także zapewnianie szkoleń z zakresu dostępu do informacji
Libraries (parametric technical databases) specially designed for military use with equipment specified by the EU Common Military Listbiblioteki (parametryczne techniczne bazy danych), specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych dotyczące sprzętu określonego we wspólnym wykazie uzbrojenia UE
In respect of terminology and linguistic databases, translation tools and documentary and library expenditure for DG Translation, this appropriation is intended to coverW odniesieniu do wydatków na bazy terminologii i lingwistyczne, narzędzia tłumaczeniowe oraz dokumentację i bibliotekę dla służb tłumaczeniowych środki te zostały przeznaczone na pokrycie
Libraries (parametric technical databases) specially designed for military use with equipment controlled by the EU Common Military Listbiblioteki (parametryczne techniczne bazy danych), specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych dotyczące sprzętu objętego kontrolą przez wspólny wykaz uzbrojenia UE
Library: access to databases/documentsBiblioteka: dostęp do baz danych/dokumentów
These range from photo libraries, calendars, webmail and customer databases to more complex business-related servicesZakres tych usług jest bardzo szeroki – od bibliotek fotografii, kalendarzy, poczty elektronicznej i baz danych konsumentów po bardziej złożone usługi okołobiznesowe
It 's likely that one file in your Collection triggers a bug in the TagLib library, and makes & amarok; crash. You can identify this file by looking at ~/. kde/share/apps/amarok/collection_scan. log. You should report this crash to the TagLib bug database on bugs. kde. org and attach the broken file. Afterward you can remove the file from your Collection and repeat the scanningPrawdopodobnie jeden z Twoich plików muzycznych powoduje wystąpienie błędu w bibliotece TagLib, co znowu powoduje awarię & amarok-dopelniacz;. Możesz zidentyfikować feralny plik, zaglądając do ~/. kde/share/apps/amarok/collection_ scan. log. Powinieneś zgłosić błąd w TagLib, można to zrobić na stronie bugs. kde. org. Nie zapomnij wysłać pliku muzycznego, który powoduje wystąpienie błędu. Zanim błąd zostanie naprawiony, przenieś ów plik w miejsce, które nie jest skanowane przy tworzeniu Kolekcji
Database for a school libraryBaza danych wspomagająca obsługę biblioteki szkolnej
Led by the National Library working with the main partners at the L ithuanian Museum of Fine Arts and the Department of National Archives , the project began in September 2005 and has gradually established the database and electronic services for users .Projekt , prowadzony przez Bibliotekę Narodową oraz jej głównych partnerów – Litewskie Muzeum Sztuki oraz Narodowy Departamenty Archiwów – rozpoczął się we wrześniu 2005 r. i stopniowo zaczął tworzyć bazę danych i usługi elektroniczne dla użytkowników .
This allowsaccess to library catalogues , external drug databases and online periodicals .Daje on dostęp do katalogów bibliotecznych , zewnętrznych baz danychonarkotykach i czasopism on-line .
Computers are available to access library catalogues , the Community databases and the internet .Komputery umożliwiają dostęp do katalogów biblioteki , wspólnotowych baz danych , jak i do Internetu .
The FIDKAR multibrowser as an integration platform for library and bibliographic databases.Multiwyszukiwarka FIDKAR jako platforma integracji biblioteczno-bibliograficznych baz danych
This appropriation is intended to cover the purchase of books and other works in hard copy and in electronic form for the library and the costs of access to external documentary and statistical databasesPowyższa asygnowana kwota ma objąć zakup książek i innych prac w formie papierowej i w formacie elektronicznym dla biblioteki oraz koszty dostępu do zewnętrznych materiałów dokumentalnych i baz danych statystycznych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8112 zdań frazy library database.Znalezione w 5,596 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.