Przykładowe zdania z "liberal arts", pamięć tłumaczeniowa

add example
If, nevertheless, I am to say something about the work itself, about some of the important opinions that, despite everything, we have in these reports - and which we have obtained thanks to successful and close cooperation between the Socialist Group, our group, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe and the Group of the Greens/European Free Alliance - I would just like to highlight the fact that we grant discharge because we think that there are grounds in the Court of Auditors' statement for approving the management of the finances of these independent agencies.Jeżeli mimo to zamierzam powiedzieć cokolwiek na temat samej pracy oraz niektórych ważnych opinii, które mimo wszystko znalazły się w tych sprawozdaniach - i które uzyskaliśmy dzięki skutecznej i bliskiej współpracy pomiędzy Grupą Socjalistyczną, naszą grupą, Grupą Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, i Grupą Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - to chciałbym tylko podkreślić fakt, że absolutorium udzielamy dlatego, że uważamy, że oświadczenie Trybunału Audytorów dotyczące zarządzania finansami tych niezależnych agencji zawiera ku temu podstawy.
Subject: Collaboration by the Commission with the international community for liberation of the political prisoners in UzbekistanDotyczy: współpracy Komisji ze wspólnotą międzynarodową na rzecz uwolnienia więźniów politycznych w Uzbekistanie
I would finally like to add that the Liberals, supported by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats and many other fellow Members, would like to continue the debate on the basic elements of the directive.Pragnę na zakończenie dodać, że liberałowie, popierani przez grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów oraz wiele innych koleżanek i kolegów posłów, chcieliby kontynuować debatę na temat podstawowych elementów dyrektywy.
Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (a.k.a. PFLP – General CommandLudowy Front Wyzwolenia Palestyny – Dowództwo Generalne (vel PFLP-Dowództwo Generalne
Welcomes the growing recognition that market opening must be carefully sequenced and stresses that this entails the right of developing countries to design the pace and directions of trade liberalization on the basis of their development goalsprzyjmuje z zadowoleniem rosnące przekonanie, że otwarcie rynków musi być ostrożnie stopniowane i podkreśla jednak, że zakłada ono prawo przysługujące krajom rozwijającym się do określenia rytmu i kierunków, jakie przyjmie liberalizacja handlu w oparciu o ich cele rozwoju
Whereas Directive ‧/EEC is intended gradually to liberalize intra-Community trade in pure-bred breeding sheep and goatsdyrektywa ‧/EWG ma na celu stopniową liberalizację wewnątrzwspólnotowego handlu owcami i kozami hodowlanymi czystorasowymi
Multiculturalism and liberal democracy. Opportunities and threats.Wielokulturowość a liberalna demokracja. Szanse i zagrożenia.
There was a massive Montenegrin liberation movement, whose activities continued through the twenties and into the thirties.Stworzono silny ruch wyzwoleńczy, który działał w latach dwudziestych i trzydziestych.
to determine whether and in what manner it is appropriate to accelerate the pace of liberalizationokreślenie, czy liberalizacja powinna zostać przyspieszona i w jaki sposób
RECOGNIZING the positive consequences of the process of economic reforms for liberalization and modernization of the economy undertaken in Sri Lanka for enhancing commercial and economic relations between Sri Lanka and the CommunityUZNAJĄC pozytywne skutki procesu reform gospodarczych zmierzających do liberalizacji i modernizacji gospodarki Sri Lanki dla pogłębienia stosunków handlowych i gospodarczych między Sri Lanką a Wspólnotą
What is more, this regional aid has not protected those affected by the world economic crisis because it forms part of the ultra-liberal philosophy of the Lisbon Strategy.Co więcej, pomoc regionalna nie chroni tych, którzy ucierpieli w wyniku światowego kryzysu gospodarczego, ponieważ stanowi ona część ultraliberalnej filozofii strategii lizbońskiej.
In LH and FSH deficient women (hypogonadotrophic hypogonadism), the objective of GONAL-f therapy in association with lutropin alfa is to develop a single mature Graafian follicle from which the oocyte will be liberated after the administration of human chorionic gonadotrophin (hCGU kobiet z niedoborem LH i FSH (hipogonadyzm hipogonadotropowy) celem leczenia preparatem GONAL-f w skojarzeniu z lutropiną alfa jest uzyskanie rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa, z którego po podaniu ludzkiej gonadotropiny łożyskowej (hCG), zostanie uwolniona komórka jajowa
Madam President, finally I would like to thank Mr Salafranca, who negotiated this text on behalf of the Group of the European People's Party (Christian Democrats), Mrs Weber, from the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Mr Romeva i Rueda, on behalf of the Group of the Greens/European Free Alliance, Mr Kožušník from the European Conservatives and Reformists, and other fellow Members who have taken part in this task, which has been difficult and complicated, but which I hope will be successful tomorrow.Pani przewodnicząca! Pragnę wreszcie podziękować posłowi Salafrance, który prowadził nad tym tekstem negocjacje w imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), pani poseł Weber z grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, posłowi Romevie i Ruedzie, który występował w imieniu grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej - Nordyckiej Zielonej Lewicy, posłowi Kožušníkowi z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz innym kolegom posłom, którzy wzięli udział w realizacji tego zadania, które było trudne i złożone, ale które - mam nadzieję - jutro zostanie uwieńczone sukcesem.
We do not have the competence to change the Commissioners' portfolios, since this falls under the exclusive competence of the President of the Commission. The selected individuals, from our Party, the Liberals and the Socialist Party, are all very valid persons, and we should not have the competence to start debating as from now, prior to the hearing, whether we can change the portfolios of the Commissioners.Nie dysponujemy uprawnieniami do zmiany teczek komisarzy, jako że należy to do wyłącznej kompetencji przewodniczącego Komisji.Wszystkie wybrane osoby z naszej partii, Partii Liberałów i Socjalistów to osoby wielce właściwe i nie powinniśmy rozpoczynać debaty teraz, przed wysłuchaniem, czy możemy zmieniać teczki komisarzy.
whereas ‧ January ‧, the sixtieth anniversary of the liberation of Hitler's Nazi death camp at Auschwitz-Birkenau, where hundreds of thousands of Jews, Roma, homosexuals, Poles and other prisoners of various nationalities were murdered, is not only a major occasion for European citizens to remember and condemn the enormous horror and tragedy of the Holocaust, but also for addressing the disturbing rise in anti-Semitism, and especially anti-Semitic incidents, in Europe, and for learning anew the wider lessons about the dangers of victimising people on the basis of race, ethnic origin, religion, social classification, politics or sexual orientationzważywszy, że dzień ‧ stycznia ‧ r., sześćdziesiąta rocznica wyzwolenia założonego przez nazistów Hitlera obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, gdzie zostało zamordowanych setki tysięcy Żydów, Romów, homoseksualistów, Polaków i innych więźniów różnych narodowości, jest dla obywateli Europy nie tylko ważną okazją, by pamiętać i potępić straszliwe okrucieństwa i tragedię Holokaustu, ale także by zająć się niepokojącym nasileniem antysemityzmu, a w szczególności incydentów antysemickich, w Europie, oraz przypomnieć sobie na nowo bardziej ogólne wnioski dotyczące zagrożeń wynikających z prześladowania ludzi w związku z ich rasą, pochodzeniem, religią, grupą społeczną, sympatiami politycznymi lub orientacją seksualną
Having regard to the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestinian Liberation Organisation (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, hereinafter referred to as ‘the Agreement’, signed in Brussels on ‧ February ‧, and in particular Article ‧ of Protocol ‧ theretouwzględniając Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, zwany dalej Umową, podpisany w Brukseli dnia ‧ lutego ‧ r., w szczególności art. ‧ jego Protokołu
On behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, I would like to emphasise the importance of the reports that we are discussing here today, which strongly echo the spirit of the Monti report, with the idea of promoting a successful liberal economy, promoting competition and promoting a dynamic, innovative market.W imieniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych pragnę podkreślić znaczenie omawianych tu dziś sprawozdań, w których wyraźnie pobrzmiewa duch sprawozdania Montiego - wezwanie do promowania sprawnej liberalnej gospodarki, działania na rzecz konkurencji oraz rozwijania dynamicznego, innowacyjnego rynku.
The episode deals with liberating a concentration campEpizod ten przedstawia historię wyzwolenia obozu koncentracyjnego
At the end of the last parliamentary term, we had the opportunity to make a giant leap forward on this issue at European level, and we were unable to do so because a large proportion of this House - the most conservative section of this House: groups from the Group of the European Peoples Party (Christian Democrats) and the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, some delegations, not all, but some delegations - prevented it.Pod koniec ubiegłej kadencji Parlamentu mieliśmy szansę uczynić w tej materii ogromny skok naprzód na szczeblu europejskim, lecz nie potrafiliśmy tego uczynić, ponieważ przeważająca część tutejszej Izby, czyli jej najbardziej konserwatywny sektor obejmujący takie grupy, jak grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, czyli niektóre - choć nie wszystkie - delegacje, zdołały temu zapobiec.
Fronting the legislation is Andrew Duff, a liberal democrat MEP from my own region.W pracach nad tym prawodawstwem przoduje Andrew Duff, liberalno-demokratyczny poseł z mojego regionu.
The numerous motions for amendments have drastically enhanced the standards for thermal energy plants emissions which are not directly toxic in nature, while, at the same time, other more liberal draft amendments only slightly improve the regulations on combustion or co-incineration of waste.Liczne propozycje poprawek drastycznie zaostrzają normy emisyjne dla związków emitowanych przez instalacje energetycznego spalania, które nie mają bezpośredniego toksycznego charakteru i, jednocześnie, inne projekty poprawek liberalizują albo tylko nieznacznie zaostrzają przepisy odnoszące się do spalania lub współspalania odpadów.
Aulus Gellius Noctes Atticae Liber I -Translation and CommentaryAulus Gellius "Noctes Atticae " Liber I - przekład i komentarz
I am therefore very surprised by the Liberals' request for a separate vote on paragraph 19, which proposes giving women the right to take part in religious services.Dlatego jestem niezwykle zaskoczona prośbą Liberałów o oddzielne głosowanie w sprawie ust. 19, który proponuje przyznanie kobietom prawa do uczestnictwa w nabożeństwach religijnych.
The People' s Liberation Army is one million troops strongArmia Wyzwolenia Ludowego liczy milion żołnierzy, Rinpocze
Mr Verhofstadt, the liberal alternative, and Mr Juncker, the federalist alternative, were not acceptable.Verhofstadt (alternatywa liberalna), pan Juncker (alternatywa federalistyczna) - to nie było do przyjęcia.
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 8594 zdań frazy liberal arts.Znalezione w 17,07 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.