Przykładowe zdania z "liberal arts", pamięć tłumaczeniowa

add example
I understand the difficulties of the Group of the Alliance of Liberals and the Democrats for Europe but, Mr Verhofstadt, do not tell us that the coherent approach that you called for in order to emerge from the crisis consists of the speed with which the Barroso Commission will be formed.Rozumiem trudności Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, ale, panie Verhofstadt, niech nam pan nie wmawia, że spójne podejście, o przyjęcie którego zaapelował pan w celu wyjścia z kryzysu, polega na formowaniu Komisji w tempie pana Barroso.
I do not understand why it is not urgent to take the floor, discussing the issue of the treatment of one of the Members of this Parliament who has visited a country exercising his right as President of Liberal International.Nie rozumiem, dlaczego dyskutowanie na temat potraktowania jednego z posłów do Parlamentu Europejskiego, odwiedzającego inny kraj w charakterze przewodniczącego Międzynarodówki Liberalnej miałoby nie być pilne.
As we have always said, we disagree with this liberal position, which claims to be a move towards dismantling the common organisation of the market in the wine sector.Jak to zawsze powtarzaliśmy, nie zgadzamy się z takim liberalnym stanowiskiem, o którym mówi się, że jest to krok w kierunku demontażu wspólnej organizacji rynku w sektorze wina.
Is Christianity without the resurrection possible? Analysis of modern liberal Christianity.Czy możliwe jest chrześcijaństwo bez zmartwychwstania? Religioznawcza analiza współczesnego chrześcijaństwa liberalnego.
German feminist movements and two-monthly magazine Emma as a symbol of women liberation on the basisof the study of 2007 copies contentNiemieckie ruchy feministyczne i dwumiesięcznik Emma jako symbol wyzwolenia kobiet na podstawie analizy treści egzemplarzy w 2007 roku
Bringing together economic, social and ecological efficiencies will also put an end to the ultra-liberal free trade model that is currently destroying family farms.Połączenie efektywności gospodarczej, społecznej i ekologicznej położy również kres ultraliberalnemu modelowi wolnego handlu, który obecnie doprowadza do ruiny gospodarstwa rodzinne.
We liberal and socialist MEPs wanted a debate because of our concern with legality.Posłowie do PE z partii liberalnej i socjalistycznej domagali się debaty z powodu naszych obaw o legalność.
The European Parliament, in its Resolution on the development of the common market for satellite communications services and equipment calls upon the Commission to enact the necessary legislation in order to create the environment to enable existing constraints to be removed and new activities developed in the field of satellite communications, while stressing the need to harmonize and liberalize the markets in satellite equipment and servicesW swojej rezolucji w sprawie rozwoju wspólnego rynku usług satelitarnych i urządzeń [‧] Parlament Europejski zobowiązuje Komisję do wprowadzenia niezbędnych przepisów prawnych mających na celu stworzenie warunków pozwalających na usunięcie ograniczeń oraz rozwój nowych rodzajów działalności w dziedzinie łączności satelitarnej, podkreślając potrzebę harmonizacji i liberalizacji rynków usług satelitarnych i urządzeń
I am happy and proud of the fact that the time will soon come when we shall use our tank to liberate our country for good!Jestem dumny i szczęśliwy, że wkrótce użyjemy go, żeby na dobre wyzwolić ojczyznę!
For those who claim that the reform of the Lisbon Strategy is neo-liberal and no longer attaches importance to social issues, the answer is clear: in 2006 employment grew three times more than the average over the previous five years, in the last two years over six-and-a-half million new jobs have been created, and another five million are expected by 2009.Dla tych, którzy uważają, że reforma strategii lizbońskiej jest neoliberalna i nie przywiązuje wagi do kwestii społecznych, odpowiedź jest prosta: w 2006 r. zatrudnienie rosło trzy razy szybciej niż średnia z pięciu poprzednich lat, w ciągu ostatnich dwóch lat stworzono sześć i pół miliona nowych miejsc pracy, a kolejne pięć milionów jest oczekiwanych przez 2009 r.
Partnerships are typical business enterprises in the Anglo-Saxon world, whilst also existing in other EU Member States, frequently set up by people in the liberal professionsSpółki jawne, cywilne lub komandytowe (partnership) są to przedsiębiorstwa komercyjne charakterystyczne dla kultury anglosaskiej, ale istniejące także w innych państwach UE, zakładane często przez przedstawicieli wolnych zawodów
In order to avoid unnecessary administrative expense and to create a clearer legal basis, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe has submitted an amendment to the effect that the Member States must not be forced to assist another Member State if the matter concerns less than EUR 1 500 per year.W celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów administracyjnych i stworzenia bardziej przejrzystej podstawy prawnej, Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy przedstawiła poprawkę, zgodnie z którą państwa członkowskie nie mogą być zmuszone do pomocy innym państwom członkowskim, jeżeli sprawa dotyczy mniej niż 1 500 euro w skali roku.
Palestine Liberation Front (PLFPalestyński Front Wyzwolenia (PLF
Ideology of Multiculturalism in reference to liberal-democratic concept of citizenship in the philosophy of Will Kymlicka. The aspects of ideology of multiculturalism.Ideologia wielokulturowości wobec liberalno-demokratycznej koncepcji obywatelstwa w filozofii Willa Kymlicki. Oblicza ideologii wielokulturowości.
Previously, this emphasis chiefly derived from socialist or liberal inspiration.Wcześniej, akcent ten pochodził głównie z socjalistycznych lub liberalnych inspiracji.
The new stance of the people of Paraguay in their election of President Fernando Lugo is the clearest indication of this on the ground in opposition to neo-liberal policies that have impoverished the continent.Nowe stanowisko mieszkańców Paragwaju, którego wynikiem jest wybór Fernando Lugo na prezydenta, jest wyraźnym świadectwem tego odzewu, przeciwnego do neoliberalnej polityki, która spowodowała zubożenie kontynentu.
the oral question to the Commission, by Mrs Nadja Hirsch, Mrs Renate Weber, Mrs Cecilia Wikström, Mr Louis Michel, Mrs Sonia Alfano, Mr Stanimir Ilchev, Mrs Nathalie Griesbeck and Mr Jan Mulder, on behalf of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, on the transmission of information on the cost of examining asylum seekers' applications in the Member States - B7-0663/2010),pytanie ustne do Komisji zadane przez poseł Nadję Hirsch, poseł Renate Weber, poseł Cecilię Wikström, posła Louisa Michela, poseł Sonię Alfano, posła Stanimira Ilcheva, poseł Nathalie Griesbeck i posła Jana Muldera, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, dotyczące przekazywania informacji na temat kosztów rozpatrywania wniosków o azyl w państwach członkowskich - B7-0663/2010),
I voted in favour of this recommendation, presented by a British member of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, Baroness Ludford, on Common Consular Instructions: biometric identifiers and visa applications.Głosowałem za przedmiotowym zaleceniem przedstawionym przez brytyjskiego członka Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, baronową Ludford, w sprawie Wspólnych Instrukcji Konsularnych: identyfikatorów biometrycznych i wniosków wizowych.
Mr President, the liberal end of history foretold in the nineteen nineties has turned out to be a fantasy.w imieniu grupy UEN. - (PL) Panie przewodniczący! Liberalny koniec historii przepowiadany w latach dziewięćdziesiątych okazał się mrzonką.
Welcomes the improved human rights situation in Sri Lanka but expresses concern at the Liberation Tigers of Tamil Elam's practice of killing and abducting members of other Tamil political groups and recruiting childrenz zadowoleniem przyjmuje poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka na Sri Lance, jednak wyraża zaniepokojenie działaniami Tygrysów Wyzwolenia Tamilskiego Elamu, polegających na mordowaniu i porywaniu członków innych tamilskich grup politycznych oraz rekrutowaniu dzieci
It is not the case that the Liberals and the Conservatives did not want to include this.Nie jest tak, że liberałowie i konserwatyści nie chcieli uwzględnić tej kwestii.
Whereas the liberalization of imports, namely the absence of any quantitative restrictions, must therefore form the starting point for the Community rulesliberalizacja przywozu, mianowicie brak wszelkich ograniczeń ilościowych, musi zatem stanowić punkt wyjścia dla reguł wspólnotowych
The strategy of granting special privileges to the elite in terms of access to high quality healthcare is currently being pursued by the liberal government in Poland, and this is leading to the privatisation of state healthcare facilities and is depriving most of society of the opportunity to receive treatment.Scenariusz przyznawania szczególnych przywilejów elitom w dostępie do wysokiej jakości służby zdrowia realizuje obecnie liberalny rząd w Polsce, doprowadzając do prywatyzacji publicznych zakładów i pozbawiając możliwości leczenia większość społeczeństwa.
assimilation of the eastern philosophy and religion in the western world. influence of the liberation techniques on mental disorders.recepcja wschodnich systemów religijno-filozoficznych w świecie zachodnim. techniki soteriologiczne a zaburzenia psychiczne.
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 7260 zdań frazy liberal arts.Znalezione w 5,962 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.