wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • koniec końców   
  • w końcu   
  • wreszcie   
  • wreszcie, na koniec   

Pozostałe znaczenia:

 
na koniec
 
sequence
 
(sequence) Used to mark the beginning of the last in a list of items or propositions.
 
(discourse marker) Used to signal that the speaker is about to yield control of the conversation.

Przykładowe zdania z "lastly", pamięć tłumaczeniowa

add example
Lastly, on strong institutions, Mr Barroso is absolutely right.Na zakończenie dodam, że pan Barroso ma całkowitą rację w kwestii silnych instytucji.
Lastly, I agree with recommendation 3 on enhancing state coordination by means of annual euro area surveillance reports.Wreszcie, popieram zalecenie 3 w sprawie wzmocnienia koordynacji państwowej poprzez wprowadzenie rocznych sprawozdań z nadzoru strefy euro.
Lastly, as the Court also points out with reference to other case law, the comparison between the conduct of public and private investors must be made by reference to the attitude which a private investor would have had at the time of the transaction in question, having regard to the available information and foreseeable developments at that timeWreszcie, jak wyjaśnił Sąd, odsyłając ponownie do innych wyroków, należy porównać zachowanie inwestora publicznego z prywatnym pod kątem zachowania inwestora prywatnego w stosunku do omawianej transakcji wobec informacji dostępnych w tamtym momencie i przewidywalnego rozwoju sytuacji
Lastly, we should speak plainly about immigration.Na koniec powinniśmy porozmawiać otwarcie o imigracji.
Lastly, the applicants allege, first, breach of the legitimate expectation created on their part by the assurances of the Council and Commission that the new career structure would not lead to any deterioration in their working conditions and, second, breach of their acquired rights and misuse of powersSkarżący podnoszą wreszcie z jednej strony naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, powstałych u nich wskutek zapewnień Rady i Komisji co do tego, że nowa struktura kariery nie spowoduje pogorszenia ich warunków pracy, a z drugiej- naruszenie praw nabytych, a także nadużycie władzy
Urges the Commission and the Member States to set as an objective the flexibility, simplification, and speedy and simultaneous implementation of laws in this area and their rapid adjustment to new needs resulting from technological developments; is of the view that legislation should encourage the production of new knowledge and the development of new technologies, promote investment in content production, equipment, networks and network services in the ICT field, promote competition, the exploitation of information technology and services and information security and, lastly, support SMEs so that they play a key role in the sectorwzywa Komisję i Państwa Członkowskie do obrania sobie za cel przyjęcia elastycznych i uproszczonych przepisów dla tego obszaru oraz ich szybkie i zsynchronizowane wdrożenie, a także ich szybkie dostosowanie do nowych potrzeb wynikających z rozwoju techniki; jest zdania, że legislacja powinna zachęcać do generowania nowej wiedzy oraz do opracowywania nowych technologii, propagować inwestycje w produkcję treści, oprzyrządowania, sieci i usług sieciowych w sektorze ICT, lansować konkurencyjność, wykorzystanie technologii i usług informacyjnych oraz bezpieczeństwo informacji, wspierać MŚP tak, aby mogły odgrywać kluczową rolę w tym sektorze
Lastly, Mr Schulz, I can happily give you a taste of your own medicine.Panie Schulz! Szczęśliwym trafem, na koniec mogę dać panu posmakować pańskiego własnego leku.
Lastly, Europe today has a population three and a half times the size of Russia's.Wreszcie Europa trzyipółkrotnie przewyższa obecnie Rosję pod względem liczby ludności.
Lastly, the Commission notes an overlap between the fields of activity of IFP and those of its subsidiaries Axens, Beicip-Franlab and Prosernat, which heightens the necessity of regarding the IFP group as a single enterprisePonadto Komisja zauważa pokrywanie się dziedzin działalności IFP i spółek zależnych Axens, Beicip-Franlab i Prosernat, które dodatkowo przemawia za uznaniem grupy IFP za jedno przedsiębiorstwo
Lastly, I would like to say something to the leaders who are playing on all these fears: the migrants fleeing Libya want only one thing, and that is to return to their country.Na koniec chciałabym powiedzieć coś przywódcom, którzy grają na tych wszystkich obawach: uciekinierzy z Libii chcą tylko jednego - powrotu do swojego kraju.
And lastly, NERES provides for a further reduction in the uniform airport-use charge depending on the annual number of passengersProgram NERES przewiduje ponadto dodatkową obniżkę jednolitej opłaty z tytułu użytkowania portu lotniczego, uzależnioną od liczby pasażerów w ciągu roku
Lastly, I should like to stress that local associations combating illegal immigration do exist.Na zakończenie chciałbym podkreślić, że lokalne stowarzyszenia zajmujące się zwalczaniem nielegalnej imigracji istnieją.
Lastly, I should like to point out that, although the amendment of this directive will have a significant environmental impact, it will generate major economic benefits, enabling EU manufacturers to overcome this time of crisis and, at the same time, to comply with the limits laid down by European law for environmental protection purposes.W końcu chciałabym zwrócić uwagę na to, że choć poprawka do przedmiotowej dyrektywy będzie mieć istotny wpływ na środowisko naturalne, to jej wynikiem będą znaczne korzyści gospodarcze, które umożliwią unijnym producentom przetrwanie okresu kryzysu i jednocześnie dostosowanie się do limitów określonych w europejskim prawie w celu ochrony środowiska.
lastly, requests that the European Commission provide a platform for discussion with local and regional elected representatives on the Europa website to respond to questions from the public, e.g. as part of the Debate Europe forum, as this initiative could help increase the interaction between CoR members and the public in their respective Member StatesWnosi na koniec, by Komisja Europejska utworzyła na stronie Europa platformę dyskusyjną dla demokratycznie wybranych przedstawicieli szczebla lokalnego i regionalnego, na której odpowiadaliby oni na pytania obywateli, np. w ramach forum Debate Europe; inicjatywa taka mogłaby zwiększyć poziom interakcji między członkami Komitetu a obywatelami w ich odpowiednich państwach członkowskich
Lastly, I would point out that I have high hopes for the future External Action Service.I na koniec chciałbym zauważyć, że wiążę duże nadzieje z przyszłą Służbą Działań Zewnętrznych.
Lastly - this is my last point, Mr President - I call on the Spanish Presidency to agree to financial supervision very quickly.I wreszcie - to ostatnia kwestia, panie przewodniczący - wzywam prezydencję hiszpańską, by bardzo szybko zgodziła się na nadzór finansowy.
lastly, the report will be all the more useful if binding emissions targets can be set without any ifs or buts.będzie o wiele bardziej użyteczne, jeżeli dojdzie do wyznaczenia wiążących celów ograniczenia emisji bez żadnych wątpliwości i zastrzeżeń.
Lastly, it is the completion of the internal market itself, now unequivocally geared to the general public and consumers, which requires and warrants the harmonisation of certain aspects relating to over-indebtedness, and its social repercussions, prevention and management at Community level, as a means of preventing distortions in competition and obstacles to the smooth operation of the marketWreszcie samo urzeczywistnianie rynku wewnętrznego, który jest obecnie wyraźnie ukierunkowany na obywateli i konsumentów, wymaga i- nadaje sens- harmonizacji pewnych aspektów związanych z nadmiernym zadłużeniem obywateli, jego konsekwencjami społecznymi oraz zapobieganiem temu zjawisku i postępowaniem z nim na szczeblu wspólnotowym w celu uniknięcia zniekształceń konkurencji i normalnego funkcjonowania rynku
And lastly, it means creating a real single market for alternative investment funds for institutional investors.Wreszcie, postęp oznacza stworzenie prawdziwie jednolitego rynku alternatywnych funduszy inwestycyjnych dla inwestorów instytucjonalnych.
Lastly, there needs to be a loan scheme providing help on issues such as water and infrastructure in the Middle East.Wreszcie konieczny jest program kredytów zapewniających wsparcie w dziedzinach takich jak gospodarka wodna i infrastruktura na Bliskim Wschodzie.
Lastly, I would like to point out that the Council's text largely takes account, on the one hand, of the freedom of expression clause in Article 2 and on the other, of the proportionality clause in Article 14.Wreszcie chciałbym zauważyć, że tekst Rady w znacznej mierze uwzględnia z jednej strony klauzulę wolności słowa, w art. 2, a z drugiej klauzulę proporcjonalności, w art.
Lastly, the Kingdom of Spain claims default interest under Article ‧ of Regulation ‧/‧, Article ‧ of Regulation ‧/‧ and Article ‧ of Commission RegulationWreszcie, Królestwo Hiszpanii domaga się odsetek za zwłokę na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia ‧/‧, art. ‧ rozporządzenia ‧/‧ oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji
Thirdly we must maintain application of the principle of intergenerational solidarity in social security, in other words the principle that the working population bears the costs of benefits, pensions and health care for those who are not working - that is, children, young people, people who cannot manage on their own and, lastly, old people.Po trzecie wreszcie, konieczne jest utrzymanie stosowania zasady solidarności międzypokoleniowej w zabezpieczeniu społecznym, a więc zasady, że ludność zawodowo czynna ponosi koszty wypłacanych zasiłków, rent i opieki zdrowotnej niepracujących, a więc dzieci, młodzieży, osób niesamodzielnych i wreszcie osób starszych.
Lastly, by his fourth plea, the applicant challenges the failure to take account of his seniority attained before and during his CCP, in particular as regards the award of compensation points, merit points and priority pointsWreszcie w czwartym zarzucie, skarżący kwestionuje nieuwzględnienie stażu, jaki nabył przed i podczas urlopu z przyczyn osobistych, w szczególności w zakresie przyznania punktów odszkodowawczych, punktów za zasługi i pierwszeństwo
Lastly, the Commission acknowledges that the following instruments contain provisions which do have to be adapted to the PRACKomisja uznaje również, że następujące akty podstawowe zawierają pewne przepisy, które muszą zostać dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1717 zdań frazy lastly.Znalezione w 3,048 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.