wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • koniec końców   
  • w końcu   
  • wreszcie   
  • wreszcie, na koniec   

Pozostałe znaczenia:

 
na koniec
 
sequence
 
(sequence) Used to mark the beginning of the last in a list of items or propositions.
 
(discourse marker) Used to signal that the speaker is about to yield control of the conversation.

Przykładowe zdania z "lastly", pamięć tłumaczeniowa

add example
Lastly, various parts of the text recognise the need to reduce the administrative and testing obligations on enterprises, partly by introducing simplified procedures for CE marking, but also by keeping the use of European Technical Assessments optional.Wreszcie, w różnych częściach omawianego tekstu uznaje się potrzebę zmniejszenia obowiązków administracyjnych i testowych nakładanych na przedsiębiorstwa, częściowo poprzez wprowadzenie uproszczonych procedur w zakresie oznakowania CE, ale także dzięki utrzymaniu fakultatywnego charakteru europejskich ocen technicznych.
Lastly, the appeal by the Committee on Development against the detention of minors has been accepted, and I am sure that all my fellow Members will accept it.Wreszcie apel Komisji Rozwoju skierowany przeciwko więzieniu nieletnich został zaakceptowany i jestem pewny, że wszyscy moi koledzy i koleżanki posłowie go przyjmą.
Lastly, if appeal is allowed, it should be made clear that, by way of exception to the provisions of Article ‧ (which state that the party does not have to be represented by a lawyer), the procedural arrangements of the Member States requiring representation by a lawyer in appeal cases will applyPonadto, jeżeli odwołanie zostanie dopuszczone, należy wyraźnie stwierdzić, że na zasadzie odstępstwa od przepisów art. ‧ (stwierdzającego, że strona nie musi być reprezentowana przez adwokata) stosowane będą obowiązujące w Państwach Członkowskich przepisy proceduralne nakładające obowiązek reprezentacji przez adwokata w sprawach odwoławczych
Lastly, one final thought about the carpet: the carpet is a useful accessory, and does us a service: people can even wipe their feet on it.I wreszcie ostatnia uwaga na temat dywanu: stanowi on użyteczny element wyposażenia i jest przydatny - można nawet wytrzeć weń stopy.
Lastly, migration.Ostatnim obszarem jest migracja.
Lastly, I would remind you of the importance of respecting the principle of reciprocity and proportionality.Chciałbym na koniec przypomnieć państwu o znaczeniu przestrzegania zasady wzajemności i proporcjonalności.
Lastly, this TSI also comprises, in Chapter ‧, the operating and maintenance rules specific to the scope indicated in clauses ‧.‧ and ‧.‧ aboveNiniejsza TSI obejmuje również, w rozdziale ‧, przepisy ruchu i zasady utrzymania właściwe dla zakresu określonego w punktach ‧.‧ i ‧.‧ powyżej
Lastly, France observed that CMR’s operating results in ‧ and in the first half of ‧ proved that the company would probably become viable as from ‧, as anticipated in the restructuring planFrancja pragnie wreszcie zauważyć, że wyniki operacyjne osiągnięte przez CMR w roku ‧ i w pierwszej połowie roku ‧ dowodzą, że spółka będzie prawdopodobnie w stanie utrzymać się na rynku począwszy od roku ‧, zgodnie z planem restrukturyzacji
Lastly, this is not a problem of the past.Na koniec nie jest to problem przeszłości.
Lastly , the cooperation process will be monitored and views exchanged on good practice at the end of 2008 .W ramach współpracy przewidziano także monitorowanie i wymianę wzorcowych rozwiązań pod koniec 2008 r .
Lastly, according to the information given to the Commission, Euromoteurs could have been exempted from business and property taxes during its first two years of operation under Article ‧ septies of the General Tax CodeW końcu, według informacji dostarczonych Komisji, zgodnie z art. ‧ f Ogólnego Kodeksu Podatkowego, przez dwa lata od momentu założenia spółka Euromoteurs mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od działalności gospodarczej oraz od nieruchomości
Lastly, we highlight the priority given to environmental issues.I wreszcie zgadzamy się na przyznanie pierwszeństwa sprawom ochrony środowiska.
Lastly, the Committee points out that some third countries do not adhere to generally accepted social standards and recommends that EU companies operating in such countries take this into accountWreszcie Komitet zwraca uwagę na fakt, że niektóre państwa trzecie nie przestrzegają ogólnie przyjętych standardów socjalnych i zaleca przedsiębiorstwom z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, prowadzącym działalność w takich krajach, branie pod uwagę tego faktu
Lastly, I agree with recommendation 3 on enhancing state coordination by means of annual euro area surveillance reports.Wreszcie, popieram zalecenie 3 w sprawie wzmocnienia koordynacji państwowej poprzez wprowadzenie rocznych sprawozdań z nadzoru strefy euro.
Lastly allow me, since this is the last time that I will address this body during this current mandate, to express from this position my sincere thanks to all the interpreters for the work they have done for me for the past five years.Ponieważ to ostatni raz, kiedy przemawiam w tej Izbie w trakcie obecnej kadencji, na zakończenie, chcę wyrazić swe najszczersze podziękowania dla wszystkich tłumaczy za pracę wykonaną dla mnie w ciągu minionych pięciu lat.
Lastly, LDCOM stresses that any analysis to the contrary would be fraught with consequences inasmuch as not only would it run counter to the principles of domestic positive law but it would also open up the possibility for Member States to sustain with impunity the share price of companies in which they have an interestNa koniec, LDCOM podkreśla, że każde analiza przeciwstawna niosłaby poważne konsekwencje, w tej mierze, że nie tylko byłaby niezgodna z zasadami wewnętrznego prawa pozytywnego, ale ponadto stworzyłaby Państwom Członkowskim możliwość bezkarnego podtrzymywania kursu giełdowego przedsiębiorstw, w których posiadają udziały
Lastly, Commissioner, I appreciate the introduction that you gave to your speech on the present crisis and am sorry you were not present during the previous debate with Mr Almunia and Mr Jouyet, when all these matters were represented by the Members of this Parliament, including myself.Wreszcie, panie komisarzu, doceniam słowa, które wypowiedział pan we wstępie swojego wystąpienia w sprawie obecnego kryzysu i żałuję, że nie był pan obecny w trakcie naszej poprzedniej debaty z panem Almunią i panem Jouyetem, gdy wszystkie te kwestie były omawiane przez posłów tej Izby, w tym przeze mnie.
and lastly, to closely examine, from the point of view of development in third countries, all the European Union's policies, including the predation of mining resources, agricultural dumping, free-trade agreements, trade in weapons and indulgent cooperation with autocrats.i wreszcie, aby z bliska przyjrzały się, z punktu widzenia rozwoju krajów trzecich, wszystkim politykom Unii Europejskiej, m.in. drapieżnemu korzystaniu z surowców kopalnych, dumpingowi produktów rolnych, umowom o wolnym handlu, handlowi bronią i pobłażliwej współpracy z autokratami.
Lastly, the Commission turns to economic governance, now possible thanks to the work of the Eurogroup, which has been even more effective now that it can count on a permanent presidentKomisja omówiła następnie kwestię kierowania gospodarką, możliwego obecnie dzięki działalności Eurogrupy, która zyskała większą skuteczność, gdyż może liczyć na stałe przewodnictwo
Lastly , it should be pointed out that the renunciation of the principle of nonextradition of a State s nationals ’ , enshrined in the Framework Decision , does not deprive the executing judicial authority of any means of protection of the person concerned if , exceptionally , it becomes apparent that a surrender request is liable to infringe that person ’ s fundamental rights .Ponadto należy podkreślić , że rezygnacja z zasady nieprzeprowadzania ekstradycji własnych obywateli , która została przewidziana w decyzji ramowej , nie pozbawia organu sądowego wykonującego nakaz wszelkich środków ochrony zainteresowanej osoby , jeżeli wyjątkowo okazałoby się , że wniosek o wydanie naruszałby jej prawa podstawowe .
Lastly, I would like to mention an area that is very important to me personally: the Stockholm Programme and, therefore, the area of freedom, security and justice.Wreszcie chciałbym wspomnieć o sprawie, która dla mnie osobiście ma istotne znaczenie, a mianowicie o programie sztokholmskim, a zatem o przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Lastly, the British people, my constituents, will now understand that European solidarity has a tangible and practical meaning.Po trzecie, Brytyjczycy - moi wyborcy - zdadzą sobie teraz sprawę, że europejska solidarność ma wymierne i praktyczne znaczenie.
Lastly, Baroness Ashton, carry out a strong political act, a political act of the utmost importance: ensure that the European Union officially recognises, without delay, the Palestinian State within the 1967 borders and with East Jerusalem as the capital.Na koniec, Pani Baronesso Ashton, proszę o intensywne działania polityczne - działania polityczne najwyższej wagi: proszę sprawić, by Unia Europejska oficjalnie, bez zwłoki, uznała państwo palestyńskie w granicach z 1967 roku, ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie.
The value H is used for the Herfindhal index, the value N for all indicators represented by absolute numbers, the value S for those represented by a share and lastly the value T for total assetsWartość H oznacza wskaźnik Herfindhala, wartość N- wszystkie wskaźniki wyrażane w liczbach bezwzględnych, wartość S- wskaźniki wyrażane jako stosunek, a wartość T- aktywa ogółem
Lastly, ‧ tonnes of products of ACP origin were released into free circulation in the new Member StatesDo wolnego obrotu w nowych Państwach Członkowskich wprowadzono ‧ ton produktów pochodzących z tego regionu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1925 zdań frazy lastly.Znalezione w 2,263 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.