wymowa:  

Tłumaczenia na język polski:

  • koniec końców   
  • w końcu   
  • wreszcie   
  • wreszcie, na koniec   

Pozostałe znaczenia:

 
na koniec
 
sequence
 
(sequence) Used to mark the beginning of the last in a list of items or propositions.
 
(discourse marker) Used to signal that the speaker is about to yield control of the conversation.

Przykładowe zdania z "lastly", pamięć tłumaczeniowa

add example
And lastly, what could we do in order to make sure that the present crisis will move things towards freedom for the peoples concerned and stability for the region, while avoiding any shift towards more, or another type of, instability and another type of totalitarianism or oppression.I wreszcie: co powinniśmy uczynić, aby mieć gwarancję, że przedmiotowy kryzys zmieni sytuację na korzyść wolności tych społeczeństw i stabilności regionu, a jednocześnie by uniknąć wszelkich zmian w kierunku większej lub innej niestabilności i innych rodzajów totalitaryzmu czy ucisku.
Lastly, it is the WTO, above all, that we are asking - as we did in Geneva during the recent Interparliamentary Assembly - quickly to adopt mechanisms that will enable international trade rules to respond swiftly and flexibly to emergencies in a country hit by unforeseen disasters.Wreszcie, to przede wszystkim WTO prosimy - podobnie jak w Genewie podczas niedawnego Zgromadzenia Międzyparlamentarnego - o bezzwłoczne przyjęcie mechanizmów umożliwiających szybkie i elastyczne reagowanie za pomocą międzynarodowych przepisów handlowych na sytuacje kryzysowe w kraju dotkniętym nieprzewidzianymi klęskami.
Lastly, the third and final issue will be the reform of the resources that make up the European budget.Trzecią i ostatnią kwestią będzie reforma środków, składających się na budżet europejski.
Solidarity, but definitely not naivety, lastly, since the proposal for a BAM regulation as tabled by the Commission put much too much emphasis on the economic diversification aspect.Solidarność, lecz na pewno nie naiwność, skoro w projekcie rozporządzenia w sprawie środków towarzyszących odnoszących się do bananów przedłożonym przez Komisję położono zbyt duży nacisk na aspekt dywersyfikacji gospodarczej.
Lastly, the Commission notes that France Télécom has not repaid in full the aid granted under the Commission decision regarding preferential application of business tax for France TélécomWreszcie Komisja zauważa, że France Télécom nie zwróciła dotąd całej kwoty pomocy, do czego została zobowiązana na mocy decyzji Komisji dotyczącej preferencyjnego stosowania wobec France Télécom podatku przemysłowego
Lastly, some policies have been more obviously intended to boost the birth rate, explicitly anticipating the need to reinvigorate births in a Europe, where too few children are being bornWreszcie istniała polityka bardziej pronatalistyczna, wyraźnie nastawiona na konieczność zwiększenia liczby urodzeń w Europie, jako że na jej terenie rodzi się za mało dzieci
Lastly, the Commission notes that the study produced by Wibera used figures from Deutsche Bahn only, without carrying out an international comparison or searching out other comparable companiesI wreszcie Komisja zauważa, że w swoim badaniu Wibera wykorzystała jedynie dane Deutsche Bahn, nie dokonując porównania w skali międzynarodowej, ani nie próbując znaleźć innych porównywalnych przedsiębiorstw
Lastly, the Agreement established a Joint Council which is responsible for supervising its implementationWreszcie, umowa powołała Wspólną Radę odpowiedzialną za nadzorowanie jej wdrożenia
Lastly, it is only possible to avoid over-use of hospitalisation if outpatient services have the resources to prevent it, for example, by supporting patients undergoing long-term in-patient care, to ensure that they are adequately prepared for their discharge from hospital, supporting patients receiving care in the community to ensure that such care is adequate and meets their needs and supporting patients who need to alternate between outpatient care and hospitalisationWreszcie ograniczenie hospitalizacji jest niemożliwe, jeżeli system leczenia ambulatoryjnego nie zapewnia odpowiednich świadczeń pozwalających zapobiegać hospitalizacji tam, gdzie jest to możliwe, przyjmować pacjentów i towarzyszyć długo hospitalizowanym pacjentom, którzy mogą opuścić szpital po odpowiednim przygotowaniu, towarzyszyć pacjentom, którzy nie są hospitalizowani, w celu utrzymania ich we wspólnocie na akceptowalnych warunkach i przy poszanowaniu ich potrzeb; oraz świadczeń, które zapewniają przejście między leczeniem ambulatoryjnym i szpitalnym dla pacjentów potrzebujących takiej opieki
Lastly, the applicants claim that the contested decision constitutes a misuse of powers in that it holds them liable for the breach committed by their subsidiary and penalises them jointly and severally with itW ostatniej kolejności skarżące utrzymują, że zaskarżona decyzja stanowi nadużycie władzy, ponieważ przypisuje im odpowiedzialność za naruszenie, którego dopuściła się ich spółka zależna i zasądza od nich zapłatę grzywny solidarnie ze spółką zależną
What characterises the social economy, which provides an authentic expression of organised civil society, through its different social and organisational models, is the innovative way in which it meets social needs, combining profit with solidarity, creating high-quality jobs, strengthening social and territorial cohesion, linking production and sustainable development and, lastly, encouraging active citizenship and corporate social responsibilityGospodarka społeczna, która stanowi rzeczywisty wyraz zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego poprzez różne modele społeczne i organizacyjne, oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie potrzeb społecznych, łącząc dochodowość z solidarnością, tworząc wysokiej jakości miejsca pracy, wzmacniając spójność społeczną i terytorialną, wiążąc produkcję i rozwój zrównoważony; dzięki temu wspiera ona aktywne obywatelstwo i zasadę odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw
Lastly, on 16 March 2009, the Council adopted a resolution on the EU customs action plan to combat intellectual property rights infringements for the years 2009-2012, following on from the abovementioned Council resolution of 25 September 2008.Ostatnio, czyli 16 marca 2009 r., Rada w następstwie wspomnianego już rozporządzenia Rady z 25 września 2008 r., przyjęła rozporządzenie w sprawie planu działań celnych UE na lata 2009-2012, na rzecz walki z naruszaniem praw własności intelektualnej.
By its fourth argument, the appellant lastly criticises the Court of First Instance for having rejected at the outset, as irrelevant, certain circumstances specific to the present case, such as the nature of the heraldic characteristics whose protection is relied on, the overall impression given by a trade mark which contains as an element a State emblem or an imitation thereof, the nature of the protection offered in the country of origin of the State emblem concerned or the conditions of use of the trade mark concernedW ramach czwartego argumentu wnoszący odwołanie zarzuca wreszcie Sądowi pominięcie już na wstępie, jako pozbawionych znaczenia, pewnych okoliczności właściwych omawianej sprawie, takich jak rodzaj cech heraldycznych, których ochrona jest poszukiwana, całościowe wrażenie wywoływane przez znak towarowy zawierający jako jeden z elementów godło państwowe lub jego imitację, rodzaj ochrony oferowanej w państwie pochodzenia danego godła państwowego czy okoliczności używania danego znaku towarowego
Lastly, there is the matter of alerting and coordinating towns so that they can prepare for and deal with such incidents when they occur.I wreszcie jest jeszcze kwestia ostrzegania miast i koordynowania ich działań, aby mogły przygotować się na wystąpienie takich zjawisk i aby mogły sobie z nimi poradzić.
Lastly, in the application to the Court of First Instance, the appellants pleaded in the alternative the application of Article ‧(b) of Regulation EEC No ‧/‧, which excludes the payment of customs duties on those goods which were seized and then confiscatedWreszcie, w skardze do Sądu zwrócono się o posiłkowe zastosowanie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia EWG nr ‧/‧, który wyłącza konieczność zapłaty cła od tej części towarów, która następnie uległa zajęciu bądź konfiskacie
Lastly, we would like the Member States affected to make greater efforts to implement these measures, as well as the other measures.Na koniec, chciałbym, aby dotknięte kryzysem państwa członkowskie czyniły większe wysiłki na rzecz wdrożenia tych, a także innych środków.
Lastly, some third parties claimed that CELF benefited from the privileged relations it maintained with certain public organisations, such as France éditionNiektóre spośród osób trzecich utrzymują, że CELF czerpała korzyści wynikające z uprzywilejowanych stosunków utrzymywanych przez spółdzielnię z niektórymi podmiotami publicznymi, takimi jak France édition
Lastly, the applicant submits that the fact of there being a succession of contracts with one or more Community institutions does not enable it to deny him the benefit of the allowance in questionW końcu skarżący podnosi, że następowanie po sobie umów zlecenia zawieranych z jednym lub wieloma instytucjami wspólnotowymi nie stanowi podstawy dla pozbawienia go prawa do spornego ryczałtu
Lastly, the Portuguese authorities claimed that the aid would have a limited effect on trading conditions in the European Union, notably becauseWreszcie, władze portugalskie stwierdziły, że pomoc będzie miała ograniczony wpływ na warunki wymiany handlowej w Unii Europejskiej, w szczególności dlatego, że
Lastly, it is not clear why the dividend payout of DEM ‧ million should have been made on the basis of the transferred special-purpose reserve; at most, proportional account could be taken of the payment based on the ratio of the special-purpose reserve to the rest of LBB's own fundsWreszcie nie jest jasne, dlaczego dywidenda w wysokości ‧ mln DEM miałaby być wypłacona na podstawie wniesionego kapitału celowego; przy tym płatności musiałyby być proporcjonalne, a mianowicie odpowiednio do stosunku kapitału celowego do pozostałego kapitału własnego LBB
Lastly, the possibility for creditors to oppose mergers or divisions until they have obtained guarantees (as long as they have evidence of an outstanding claim on the companies that are involved in the transactions), has been one of the ways of maintaining confidence in market transactions and ensuring they run smoothlyWreszcie sprzeciw wierzycieli wobec operacji połączeń lub podziałów do czasu otrzymania gwarancji, jeżeli posiadają oni wierzytelności wobec spółek, które uczestniczą w tych procedurach prawnych, jest jedną z form zapewnienia zaufania i płynności operacji handlowych
Lastly, the Icelandic Government failed to see that international trading activity as such, between non-Contracting Parties, could be considered as a service falling within the scope of the EEA AgreementWreszcie rząd Islandii uważa, że handel międzynarodowy jako taki, pomiędzy stronami niebędącymi Umawiającymi się Stronami, może być traktowana jako usługa podlegająca przepisom Porozumienia EOG
Lastly, in the seventh part of the plea, the applicant submits that the decision did not take account of the real risk of over-compensation for the alleged additional costs linked to the alleged public service obligationswreszcie, w części siódmej zarzutu skarżąca twierdzi, że decyzja nie uwzględnia rzeczywistego ryzyka nadmiernej rekompensaty rzekomych kosztów związanych z przywołanymi zobowiązaniami w zakresie świadczenia usługi publicznej
Internationally, EMU is facing political and competition challenges which it will have to tackle with programmes in the area of domestic budget policy and better integration of structural reforms, by reinforcing the international role of the euro and, lastly, with effective economic governanceNa szczeblu światowym UGW stoi przed wyzwaniami politycznymi i związanymi z konkurencją, którym powinna sprostać za pomocą programów wewnętrznej polityki budżetowej i lepszego zintegrowania reform strukturalnych, poprzez umocnienie międzynarodowej roli euro i, wreszcie, skuteczne kierowanie gospodarką
Lastly, I want to make a very specific request to the United Nations Human Rights Office: it should start investigations to find out whether this expulsion of NGOs can be added to the long list of war crimes for which the Sudanese authorities must, of course, be held answerable.Na zakończenie chciałbym przedstawić Radzie Praw Człowieka ONZ bardzo specyficzną prośbę: powinna ona rozpocząć dochodzenie mające na celu stwierdzenie, czy wydalenie organizacji pozarządowych może być dodane do długiej listy zbrodni wojennych, za które władze sudańskie muszą być bez wątpienia pociągnięte do odpowiedzialności.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1717 zdań frazy lastly.Znalezione w 2,133 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.