wymowa: IPA: ˈdʒɜː.nəɫ [ˈdʒɜː.nəɫ] [ˈdʒɝ.nɫ̩] /ˈdʒɜrnəl/ [ˈdʒɝ.nəɫ] ˈdʒɜrnəl ˈdʒɝ.nɫ̩ ˈdʒɝ.nəɫ , SAMPA: "dZ3rn@l "dZ3`.n5= "dZ3`.n@5 "dZ3:.n@5 /"dZ3rn@l/ ["dZ3`.n@5] ["dZ3:.n@5] 2=["dZ3`.n5=]  

Tłumaczenia na język polski:

 • dziennik   
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • czasopismo   
   
  druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, zwykle posiadający numerację ciągłą;
 • gazeta     
 • rewia   
 • arkusz     
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • pamiętnik   
 • żurnal   

Pozostałe znaczenia:

 
dziennik
 
part of a shaft or axle that rests on bearings
 
(obsolete) Daily.
 
A diary or daily record of a person, organization, vessel etc.
 
A newspaper or magazine dealing with a particular subject.
 
newspaper or magazine
 
To scrapbook.
 
To archive or record something.
 
diary or daily record
 
Print product for entertainment being informative, enjoyable and rich in pictures.
 
(computing) A chronological record of changes made to a database or other system; along with a backup or image copy that allows recovery after a failure or reinstatement to a previous time; a log.
 
(engineering) The part of a shaft or axle that rests on bearings.
 
computing: a chronological record of changes made to a database or other system

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (24)

Australian Journal of BotanyAustralian Journal of Botany
change journaldziennik zmian
citizen journalismdziennikarstwo obywatelskie
EU Official JournalDziennik Urzędowy UE
Global Media JournalGlobal Media Journal
intercompany payment journalmiędzyfirmowy arkusz płatności
Journaldziennik
journal entrypozycja dziennika
journal entry adjustmentdopasowanie pozycji dziennika
journal linewiersz arkusza
Journal of the American Mathematical SocietyJournal of the American Mathematical Society
Journal of the American Medical AssociationJAMA
journal quotaprzydział dziennika
journalingksięgowanie; rejestrowanie w dzienniku
journaling agentagent rejestrowania w dzienniku
journaling mailboxskrzynka pocztowa rejestrowania w dzienniku
journalismpublicystyka; dziennikarstwo;
New JournalismNowe Dziennikarstwo
North Africa JournalNorth Africa Journal
Official Journaldziennik urzędowy
Official Journal of the European UnionDziennik Urzędowy Unii Europejskiej
press (journalism)prasa (dziennikarstwo)
Windows JournalWindows Journal
yellow journalismżółte dziennikarstwo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "journal", pamięć tłumaczeniowa

add example
This Decision shall be published in the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
Before applying, you should carefully read the guide published in Official Journal C ‧ A of ‧ July ‧ and on the EPSO websitePrzed zgłoszeniem kandydatury należy dokładnie zapoznać się z przewodnikiem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym C ‧ A z dnia ‧ lipca ‧ r., a także na stronie internetowej EPSO
This Directive shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Decision shall be published in the EEA Section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European UnionNiniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
This Directive shall enter into force on the ‧th day following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
The investigation will be concluded, according to Article ‧ of the basic Regulation within ‧ months of the date of the publication of this notice in the Official Journal of the European UnionDochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, w terminie ‧ miesięcy, począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
Official Journal of the European UnionDziennik Urzędowy Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
The Advisory Committee recommends the publication of its opinion in the Official Journal of the European UnionKomitet doradczy zaleca opublikowanie niniejszej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the seventh day following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the third day following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Regulation shall enter into force on the ‧th day following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
The Advisory Committee recommends the publication of its opinion in the Official Journal of the European UnionKomitet Doradczy zaleca publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Official Journal of the European Union L ‧ of ‧ JanuaryDziennik Urzędowy Unii Europejskiej L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r
This Decision shall be published in the EEA section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
The texts of Decisions ‧/‧/EC, ‧/‧/EC, ‧/‧/EC, ‧/‧/EC, ‧/‧/EC and ‧/‧/EC in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authenticTeksty decyzji ‧/‧/WE, ‧/‧/WE, ‧/‧/WE, ‧/‧/WE, ‧/‧/WE i ‧/‧/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne
Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) requires the European Commission to draw up and publish a list in the Official Journal of all credit institutions to which authorisation has been granted as outlined in the DirectiveArtykuł ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana) nakłada na Komisję Europejską wymóg sporządzenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym wykazu wszystkich instytucji kredytowych, którym udzielono zezwolenia zgodnie z dyrektywą
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 26249 zdań frazy journal.Znalezione w 6,04 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.