wymowa: IPA: ˈdʒɜː.nəɫ [ˈdʒɜː.nəɫ] [ˈdʒɝ.nɫ̩] /ˈdʒɜrnəl/ [ˈdʒɝ.nəɫ] ˈdʒɜrnəl ˈdʒɝ.nɫ̩ ˈdʒɝ.nəɫ , SAMPA: "dZ3rn@l "dZ3`.n5= "dZ3`.n@5 "dZ3:.n@5 /"dZ3rn@l/ ["dZ3`.n@5] ["dZ3:.n@5] 2=["dZ3`.n5=]  

Tłumaczenia na język polski:

 • dziennik   
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • czasopismo   
   
  druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, zwykle posiadający numerację ciągłą;
 • gazeta     
 • rewia   
 • arkusz     
   
  A chronological list of transactions, in the form of debits and credits, for a particular account or group of accounts, such as sales or cash disbursements.
 • pamiętnik   
 • żurnal   

Pozostałe znaczenia:

 
dziennik
 
part of a shaft or axle that rests on bearings
 
(obsolete) Daily.
 
A diary or daily record of a person, organization, vessel etc.
 
A newspaper or magazine dealing with a particular subject.
 
newspaper or magazine
 
To scrapbook.
 
To archive or record something.
 
diary or daily record
 
Print product for entertainment being informative, enjoyable and rich in pictures.
 
(computing) A chronological record of changes made to a database or other system; along with a backup or image copy that allows recovery after a failure or reinstatement to a previous time; a log.
 
(engineering) The part of a shaft or axle that rests on bearings.
 
computing: a chronological record of changes made to a database or other system

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (24)

Australian Journal of BotanyAustralian Journal of Botany
change journaldziennik zmian
citizen journalismdziennikarstwo obywatelskie
EU Official JournalDziennik Urzędowy UE
Global Media JournalGlobal Media Journal
intercompany payment journalmiędzyfirmowy arkusz płatności
Journaldziennik
journal entrypozycja dziennika
journal entry adjustmentdopasowanie pozycji dziennika
journal linewiersz arkusza
Journal of the American Mathematical SocietyJournal of the American Mathematical Society
Journal of the American Medical AssociationJAMA
journal quotaprzydział dziennika
journalingksięgowanie; rejestrowanie w dzienniku
journaling agentagent rejestrowania w dzienniku
journaling mailboxskrzynka pocztowa rejestrowania w dzienniku
journalismpublicystyka; dziennikarstwo;
New JournalismNowe Dziennikarstwo
North Africa JournalNorth Africa Journal
Official Journaldziennik urzędowy
Official Journal of the European UnionDziennik Urzędowy Unii Europejskiej
press (journalism)prasa (dziennikarstwo)
Windows JournalWindows Journal
yellow journalismżółte dziennikarstwo

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "journal", pamięć tłumaczeniowa

add example
This Regulation shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Not yet published in the Official JournalDotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym
The issue of the substantive law of marriage contained in the English-language articles published in the journal "Studia Canonica" in the years 1983 - 2008Problematyka materialnego prawa małżeńskiego zawarta w anglojęzycznych artykułach opublikowanych w periodyku "Studia Canonica" w latach 1983 - 2008
This Regulation shall enter into force on the third day following that of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
The registration shall be published in the Official Journal of the European UnionRejestracja jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Opinion delivered on ‧ April ‧ (not yet published in the Official JournalOpinia wydana dnia ‧ kwietnia ‧ r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
Parties that make themselves known within the above deadline may provide the Commission with information on whether the imposition of measures is in the Union interest within ‧ days of the date of publication of this notice in the Official Journal of the European Union, unless otherwise specifiedStrony, które zgłosiły się w powyższym terminie, mogą przekazać Komisji informacje dotyczące zgodności wprowadzenia środków z interesem Unii w terminie ‧ dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej
Opinion delivered on ‧ January ‧ (not yet published in the Official JournalOpinia wydana dnia ‧ stycznia ‧ r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
This Regulation shall enter into force on the third day following its publication in the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
This Regulation shall enter into force on the ‧th day following that of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
This Decision shall be published in the EEA section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
Once administrative cooperation has been established, and following any significant amendment of the information communicated by a third country concerned both within the framework of this administrative cooperation and as regards the names and addresses of the official correspondent and of the inspection bodies, the Commission shall publish a notice to this end in the Official Journal of the European Communities (C seriesPo ustanowieniu współpracy administracyjnej i po jakiejkolwiek istotnej zmianie informacji przekazanych przez zainteresowane państwo trzecie, zarówno w ramach tej współpracy administracyjnej, jak i w odniesieniu do nazw i adresów urzędowego korespondenta i organów kontroli, Komisja publikuje stosowne zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, seria C
The investigation will be concluded, according to Article ‧ of the basic Regulation, within nine months of the date of the publication of this regulation in the Official Journal of the European UnionDochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, w terminie dziewięciu miesięcy począwszy od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
agreements shall be published in the national official journal or an official document equally accessible to the public, and transmitted to the Commissionporozumienia są publikowane w krajowych dziennikach urzędowych lub w dokumentacji urzędowej, która jest w równym stopniu dostępna dla opinii publicznej i przekazywane Komisji
Bodies meeting the assessment criteria laid down in the relevant harmonised standards, the references of which shall be published in the Official Journal of the European Union, shall be presumed to fulfil the relevant criteriaDomniemywa się, że jednostki spełniające kryteria oceny ustanowione w odpowiednich normach zharmonizowanych, do których odniesienia publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, spełniają odpowiednie kryteria
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following its publication in the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
Instructs its President to forward this decision to the Council, the Commission, the Court of Auditors and the European Investment Bank and to have it published in the Official Journal of the European Union (L serieszobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz do zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European UnionNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
The members of the Advisory Committee recommend the publication of its opinion in the Official Journal of the European UnionCzłonkowie Komitetu Doradczego zalecają publikację swojej opinii w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Galician peasantry mentality in the age of autonomy based on memoris and journalism from this periodMentalnośc chłopów galicyjskich w dobie autonomii w świetle pamiętników i publicystyki z epoki
These public service obligations replace those previous published in Official Journal of the European Communities No C ‧, of ‧ December ‧, forNiniejsze zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych zastępują te opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr C ‧, z dnia ‧ grudnia ‧ r. dla
This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European CommunitiesNiniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
The text of Regulation (EC) No ‧/‧ in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authenticTeksty rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne
This Decision shall be published in the EEA Section of, and in the EEA Supplement to, the Official Journal of the European UnionNiniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
This Decision shall be published in the Official Journal of the European UnionNiniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 24852 zdań frazy journal.Znalezione w 4,948 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.