wymowa: IPA: dʒɔɪnt /dʒɔɪnt/    

Tłumaczenia na język polski:

 • staw   
  (Noun  m) [anatomia]
   
  part of the body where bones join
   
  anat. anatomia ruchome połączenie kości;
   
  Any part of the body where two bones join.
 • joint   
   
  slang. slangowo rodzaj skręta zawierający marihuanę;
   
  A cigarette rolled using cannabis.
 • złącze   
  (Noun  n)
   
  point of a rigid joint, means of joining in carpentry
   
  miejsce połączenia, złączenia, kontaktu
 • dżoint   
  (Noun  m)
   
  marijuana cigarette
 • skręt   
  (Noun  m)
   
  marijuana cigarette
 • areszt   
 • cios     
 • fuga   
 • fugować   
 • gromadny   
 • knajpa   
 • kolanko   
 • kolegialny   
 • kolektywny   
 • pieczeń   
 • pieczyste   
 • połączenie   
 • połączyć   
 • przegub   
 • spajać   
 • spelunka   
 • spoina   
 • spojenie   
 • stawowy   
 • styk   
 • trójnik   
 • udziałowy   
 • udziec   
 • wspólny   
 • współwłasność   
 • węzeł   
 • zbiorowy   
 • zespołowy   
 • złączka   
 • łączny   
 • łączyć   

Pozostałe znaczenia:

 
slang. slangowo joint, skręt
 
połączenie, złącze, styk
 
anat. anatomia staw
 
złączony, połączony
 
(transitive) To unite by a joint or joints; to fit together; to prepare so as to fit together; as, to joint boards.
 
(geology) A fracture in which the strata are not offset; a geologic joint.
 
(transitive) To join; to connect; to unite; to combine.
 
(intransitive) To fit as if by joints; to coalesce as joints do; as, the stones joint, neatly.
 
A cut of meat.
 
rigid joint
 
(transitive) To separate the joints; of; to divide at the joint or joints; to disjoint; to cut up into joints, as meat.
 
The point where two components of a structure join rigidly.
 
(carpentry) A means of joining two pieces of wood together so that they interlock.
 
(slang) A marijuana cigarette.
 
prison
 
business
 
a verse (e.g. in the Bible)
 
joint (esp. an anatomical joint)
 
(transitive) To provide with a joint or joints; to articulate.
 
joint with freedom to rotate
 
The point where two components of a structure merge rigidly.
 
The point where two components of a structure join, but are still able to rotate.
 
(slang) A restaurant, bar, nightclub or similar business.
 
doing together (as equals)
 
(slang) ( always with the) prison
 
done by two or more people or organisations working together
 
(anatomy) Any part of the body where two bones join, in most cases allowing that part of the body to be bent or straightened.
 
Done by two or more people or organisations working together.

Picture dictionary

staw
staw

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (55)

ACP-EC Joint AssemblyWspólne Zgromadzenie AKP-WE
ACP-EC Joint CommitteeWspólny Komitet AKP-WE
AGM-154 Joint Standoff WeaponAGM-154 JSOW
American Jewish Joint Distribution CommitteeAmerican Jewish Joint Distribution Committee
branch-jointrozgałęźnik; rozwidlacz
Chairman of the Joint Chiefs of StaffPrzewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów
EAEC Joint Undertakingwspólne przedsięwzięcie Euratomu
EC joint bodywspólny organ WE
EC joint committeewspólny komitet WE
EEA Joint CommitteeWspólny Komitet EOG
EEA Joint Consultative CommitteeWspólny Komitet Konsultacyjny EOG
EEA joint institutionwspólna instytucja EOG
EEA joint parliamentary committeewspólny komitet parlamentarny EOG
Eurostars Joint Programmewspólny program Eurostars
Innovative Medicines Initiative (IMI) Joint Undertakingwspólne przedsiębiorstwo na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI)
joint actionwspólne działanie
Joint Advisory CommitteeWspólny Komitet Doradczy
Joint Advisory Committee for professional incompetenceWspólny Komitet Doradczy ds. Nienależytego Wykonywania Obowiązków
joint and several guaranteesolidarna gwarancja
Joint Assistance in Supporting Projects in European RegionsJASPERS; Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions; wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich
joint authoritykomunalny związek celowy
Joint Baltic Sea Research and Development programmeWspólny Program Badawczo-Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego
joint buyingwspólne zakupy
Joint Chiefs of StaffKolegium Szefów Połączonych Sztabów
joint commercialisationwspólna komercjalizacja
Joint Commission on the Accreditation of HospitalsKolegium Akredytacji Szpitali
Joint CommitteeWspólny Komitet
joint committee on EC matterskomitet wspólny WE
Joint Committee on Financial ConglomeratesWspólny Komitet ds. Konglomeratów Finansowych
joint competencekompetencje wspólne
joint controlwspólna kontrola
joint debtorzbiorowy dłużnik
Joint Direct Attack MunitionJDAM
joint diseaseschoroba stawów
Joint European Resources for Micro to Medium Enterpriseswspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises; JEREMIE
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areaswspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich; JESSICA; Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
Joint European TorusJoint European Torus
joint farmingwspólne gospodarowanie
joint implementationwprowadzenie w życie postanowień
joint implementation projectprojekt wspólnych wdrożeń
Joint Institute for Nuclear ResearchZjednoczony Instytut Badań Jądrowych
joint investigationswspólne dochodzenia
Joint List ViewWidok listy wspólnej
joint managementzarządzanie wspólne
Joint Monitoring CommitteeWspólny Komitet Monitorujący
joint offerwspólna oferta
Joint Photographic Experts GroupJoint Photographic Experts Group
Joint Research CentreWspólnotowe Centrum Badawcze; Wspólne Centrum Badawcze
Joint stock companySpółka akcyjna
Joint Test Action GroupJTAG
Joint War Committee (JWC)Wspólny Komitet ds. Ubezpieczeń od Działań Wojennych
Mixing Bullets and Firing JointsMixing Bullets and Firing Joints
Quest Joint AirlockŚluza powietrzna Quest
Rockin’ the JointRockin’ The Joint
United States Congress Joint Committee on the Conduct of the WarUnited States Congress Joint Committee on the Conduct of the War

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "joint", pamięć tłumaczeniowa

add example
Based on the best scientific advice, the Parties shall consult each other within the Joint Committee and thereafter Greenland shall adopt such conservation and management measures as it deems necessary to achieve the objectives of the Greenland Fisheries PolicyStrony konsultują się ze sobą w ramach Wspólnego Komitetu uwzględniając opinie naukowe, po czym Grenlandia zobowiązana jest przyjąć takie środki w zakresie ochrony i zarządzania, jakie uzna za konieczne dla realizacji celów swojej polityki w dziedzinie rybactwa
This Decision shall enter into force on the day following the last notification to the EEA Joint Committee under Article ‧ of the AgreementNiniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu Wspólnemu Komitetowi EOG ostatniej notyfikacji na mocy art. ‧ ust. ‧ Porozumienia
JOINT DECLARATIONWSPÓLNA DEKLARACJA
This amendment, in line with Rule 47 of the Rules of Procedure, was the joint work of the associated committee and the Committee on Budgets.Poprawka, zgodnie z art. 47 naszego Regulaminu, to wspólne dzieło odpowiedniej komisji oraz Komisji Budżetowej.
developing collaboration, capacity and joint use of infrastructures in particular in sectors such as health, culture, sport and educationrozwój współpracy, zdolności oraz wspólnego wykorzystywania infrastruktur, w szczególności w sektorach takich jak opieka zdrowotna, kultura, sport i edukacja
Urges the Commission to come forward with a proposal to ensure Parliamentary control over joint and coordinated intelligence activities at EU levelzwraca się do Komisji, by przedłożyła wniosek dotyczący zapewnienia kontroli parlamentarnej na poziomie unijnym nad wspólnymi i koordynowanymi działaniami służb wywiadowczych
We voted against it in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and submitted a written minority opinion, because the agreement contains numerous ambiguities which might be clarified in the Joint Readmission Committee.Głosowaliśmy przeciwko niej na forum Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a ponadto zgłosiliśmy pisemną opinię mniejszości, jako że umowa zawiera wiele niejasności, które mogą być rozstrzygane przez Wspólny Komitet ds. Readmisji.
Report on the joint text approved by the Conciliation Committee on ‧ July ‧ with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on rail passengers' rights and obligations [PE-CONS ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Parliament's delegation to the Conciliation CommitteeSprawozdanie w sprawie wspólnego tekstu, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym [PE-CONS ‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego
On ‧ November ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings APM Terminals China Company Limited (APMT China), belonging to the AP Møller-Maersk A/S group (APMM, Denmark), DP World (POSN) BV (DPW POSN, the Netherlands) and DP World Red BV (DPW Red, the Netherlands), both belonging to the DP World group (DPW, UAE), COSCO Ports (Qianwan) Limited (COSCO Qianwan, China), belonging to the China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) group, and Qingdao Port Group (QPGL, China), acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Merger Regulation joint control of the undertaking Qingdao Qianwan Container Terminal Co. Ltd (QQCT, China) by way purchase of sharesW dniu ‧ listopada ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo APM Terminals China Company Limited (APMT China), należące do grupy AP Møller-Maersk A/S (APMM, Dania), przedsiębiorstwa DP World (POSN) BV (DPW POSN, Niderlandy) i DP World Red BV (DPW Red, Niderlandy), oba należące do grupy DP World (DPW, Zjednoczone Emiraty Arabskie), przedsiębiorstwo COSCO Ports (Qianwan) Limited (COSCO Qianwan, Chiny), należące do grupy China Ocean Shipping (Group) Company (COSCO) oraz przedsiębiorstwo Qingdao Port Group (QPGL, Chiny), przejmują, w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Qingdao Qianwan Container Terminal Co. Ltd (QQCT, Chiny) w drodze zakupu udziałów
Council Decision ‧/‧/CFSP of ‧ April ‧ implementing Joint Action ‧/‧/CFSP on the European Union civilian-military supporting action to the African Union mission in the Darfur region of SudanDecyzja Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ kwietnia ‧ r. wprowadzająca w życie wspólne działanie ‧/‧/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie
This Decision shall enter into force ‧ days after its adoption, provided that all the notifications under Article ‧ of the Agreement have been made to the EEA Joint CommitteeNiniejsza decyzja wchodzi w życie ‧ dni po jej przyjęciu, pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. ‧ ust. ‧ porozumienia
In the case of cross–border programmes among themselves, the participating beneficiary countries shall set up a joint monitoring committee for each cross-border programmeW przypadku programów transgranicznych pomiędzy krajami beneficjentami kraje uczestniczące powołują wspólny komitet monitorujący dla programu transgranicznego
The PSE Group withdrew its signature from the joint motion for a resolution and had also signed motion for a resolution BGrupa PSE wycofała swoje popisy pod wspólnym projektem rezolucji oraz wycofała swój projekt rezolucji B
Whereas Annex ‧ to the Agreement was amended by Decision of the EEA Joint Committee Nozałącznik ‧ do Porozumienia zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr ‧ [‧]
On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which AREVA NP (AREVA NP, France), jointly controlled by AREVA (AREVA, France) and Siemens AG (Siemens, Deutschland) and Mitsubishi Heavy Industries (MHI, Japan) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking ATMEA (ATMEA, France) by way of purchase of shares in a newly created company constituting a joint ventureDnia ‧ września ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo AREVA NP (AREVA NP, Francja), wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwa AREVA (AREVA, Francja), Siemens AG (Siemens, Niemcy) i Mitsubishi Heavy Industries (MHI, Japonia), przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem ATMEA (ATMEA, Francja) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo
On ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Arcelor Profil Luxembourg S.A. (Arcelor Profil, Luxembourg) belonging to the Arcelor group and the Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (SNCFL, Luxembourg) acquire within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking CFL Cargo S.A. (CFL Cargo, Luxembourg) by way of purchase of shares in a newly created company constituting a joint ventureW dniu ‧ sierpnia ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Arcelor Profil Luxembourg S.A. (Arcelor Profil, Luksemburg), należące do grupy Arcelor, i przedsiębiorstwo Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (SNCFL, Luksemburg) przejmują w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem CFL Cargo S.A. (CFL Cargo, Luksemburg), w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo
In order to encourage action by trade and joint trade organizations to facilitate the adjustment of supply to market requirements, the following Community measures may be taken in respect of the products listed in ArticleW celu wsparcia inicjatyw podejmowanych przez organizacje handlowe i wspólne organizacje handlowe dla ułatwienia dostosowania dostaw do wymagań rynku, można przyjąć następujące środki wspólnotowe w odniesieniu do produktów wyszczególnionych w art. ‧ ust
DECISION OF THE EEA JOINT COMMITTEE No ‧ of ‧ July ‧ amending Protocol ‧ to the EEA Agreement on the abolition of technical barriers to trade in wineDecyzja Wspólnego Komitetu EOG nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniająca protokół ‧ w sprawie zniesienia technicznych barier w handlu winem do Porozumienia EOG
Work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly inPrace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP- UE w ‧ r
The European Parliament and the Council acknowledged the Community contribution to the Artemis, the Clean Sky, the ENIAC and the IMI Joint Undertakings, stemming from the ‧th Framework Programme (EUR ‧ million) for the period ‧-‧ as a maximum) as proposed by the Commission with the corresponding amount for the current Multiannual Financial Framework period foreseen in the financial programmingParlament Europejski i Rada przyjęły do wiadomości wspólnotowy wkład na rzecz wspólnych przedsięwzięć: ARTEMIS, Czyste niebo, ENIAC oraz na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI), wywodzących się z siódmego programu ramowego (‧ mln EUR na lata ‧-‧ jako kwota maksymalna) zgodnie z wnioskiem Komisji wraz z odpowiednią kwotą na obecny okres wieloletnich ram finansowych przewidziany w programowaniu finansowym
As regards the specific quantitative restrictions not contained in Annexes I and II, the Contracting Parties shall examine, before ‧ June ‧, in the framework of the joint committee referred to in Article ‧, the further changes which can be made in the then existing import arrangementsW odniesieniu do szczegółowych ograniczeń ilościowych, które nie zostały zawarte w załącznikach I i II, Umawiające się Strony zbadają, przed dniem ‧ czerwca ‧ roku, w ramach Wspólnego Komitetu, określonego w artykule ‧, dalsze zmiany, które mogą zostać dokonane w istniejących wtedy uzgodnieniach dotyczących przywozu
This Decision shall enter into force on ‧ September ‧, provided that all the notifications under Article ‧) of the Agreement have been made to the EEA Joint CommitteeNiniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ‧ września ‧ r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. ‧ ust. ‧ Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG [‧]
Decision of the EEA Joint Committee No ‧/‧ of ‧ April ‧ amending Protocol ‧ to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedomsDecyzja Wspólnego Komitetu EOG nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniająca Protokół ‧ do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami
Article ‧ of the Treaty calls for the indication of a financial reference amount for the whole period of implementation of the Joint ActionArtykuł ‧ ust. ‧ Traktatu wymaga określenia kwoty referencyjnej dla całego okresu wprowadzania w życie wspólnego działania
Without prejudice to application of Swiss criminal law, administrative measures and penalties may be imposed by the Joint Undertaking or the Commission in accordance with Regulations (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ June ‧ and (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ December ‧ and with Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the protection of the European Communities’ financial interestsBez uszczerbku dla zastosowania szwajcarskiego prawa karnego wspólne przedsięwzięcie lub Komisja mogą nakładać środki i kary administracyjne zgodnie z rozporządzeniami (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. i (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. oraz z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ochrony finansowych interesów Wspólnot Europejskich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 36221 zdań frazy joint.Znalezione w 5,784 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.