wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

 • wynalazek   
  (Noun  m)
   
  something invented
 • inwencja   
   
  pomysłowość, wynalazczość
 • fikcja   
 • wymysł   
 • wymyślenie   
 • wynalazczość   
 • wynalezienie   

Pozostałe znaczenia:

 
inwencja
 
pomysłowość
 
wymysł
 
wynalezienie
 
wynalazek
 
(music) A small, self-contained composition, particularly those in J.S. Bach’s Two- and Three-part Inventions .
 
capacity to invent, act of inventing
 
Something invented.
 
A small self-contained musical composition
 
The capacity to invent.
 
The act of creating something new, especially as a technical device.
 
(archaic) The act of discovering or finding; the act of finding out; discovery.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (8)

inventwymyślić; wynajdować; wydumać; sfabrykować; wymyślać; nawymyślać; zmyślać; ; zmyślić; wynaleźć; komponować; wymyśleć; wynajdywać
inventedzmyślony
inventionswynalazki
inventivepomysłowy; wynalazczy; ; zmyślny
inventivelypomysłowo
inventivenessinwencja; pomysłowość; ; wynalazczość; twórczość
necessity is the mother of invention; potrzeba jest matką wynalazków
to inventwymyślać; wymyślić; wynaleźć

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "invention", pamięć tłumaczeniowa

add example
Invented name Remicade Remicade Remicade Remicade RemicadeRemicade Remicade Remicade Remicade Remicade
Products such as i-pods and laptop computers would be bulky and impractical without the invention made by Professor Peter Grünberg of Germany ’ s Jülich Research Centre .Gdyby nie wynalazek profesora Petera Griinberga z niemieckiego ośrodka badawczego Jülich , produkty takie jak 1 pody czy laptopy byłyby duże i niepraktyczne .
HOW TO TAKE (Invented name)®JAK STOSOWAĆ LEK (nazwa własna) ®
You have invented new rules - your own rules - as a chairman.Jako przewodniczący wymyśla Pan nowe zasady - własne zasady.
Inventions which concern plants or animals shall be patentable if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal varietyWynalazki, które dotyczą roślin lub zwierząt mają zdolność patentową, jeśli możliwość technicznego wykonania wynalazku nie ogranicza się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt
Invented name Hepsera HepseraNazwa własna Hepsera Hepsera
If you are taking [ Invented name ] and other medicines that affect your heart there is anW razie stosowania leku [ Nazwa własna ] z innymi lekami wpływającymi na czynność serca
Invented nameNazwa własna
Well, I' ve done a lot of different things.I invented this thing called the SnapperRobiłem wiele różnych rzeczy
Political parties are banned, as in Belgium, or their ban is sought on invented evidence, as in Germany, or a backdoor ban is sought, as in the United Kingdom, where my own party has been banned, by a court order sought by the government, from accepting new members for an indefinite period.Zakazywana jest działalność partii politycznych, tak jak to ma miejsce w Belgii, lub próbuje się jej zakazać na podstawie zmyślonych dowodów, jak w Niemczech, albo też próbuje się zakazać tego skrycie, jak w Zjednoczonym Królestwie, gdzie mojej własnej partii zakazano na czas nieokreślony - nakazem sądowym z powództwa rządu - przyjmowania nowych członków.
[ Invented name ] tablets are for oral useTabletki leku [ Nazwa własna ] stosuje się doustnie
Marketing Authorisation Invented name HolderPodmiot odpowiedzialny
We' il invent an eXcuse for the searchWymyślimy uzasadnienie
We cannot reach an agreement with the Council, however, because in our view, this is, in fact, a new task which is not included in the preliminary draft budget, and we invented an instrument called the flexibility instrument for precisely this type of situation.Nie możemy osiągnąć jednak porozumienia z Radą, ponieważ w naszej ocenie tak naprawdę jest to nowe zadanie, które nie zostało ujęte we wstępnym projekcie budżetu, a na potrzeby sytuacji tego typu opracowaliśmy instrument o nazwie instrument elastyczności.
The manufacturing process for ReFacto has been modified to eliminate any exogenous human-or animal-derived protein in the cell culture process, purification, or final formulation; and at the same time the invented name has been changed to ReFacto AFWytwarzanie produktu ReFacto zostało zmodyfikowane w celu wyeliminowania jakiegokolwiek zewnątrzpochodnego białka ludzkiego lub zwierzęcego z procesu hodowli komórek, oczyszczania lub końcowej formulacji: równocześnie nazwa produktu leczniczego została zmieniona na ReFacto AF
Like all my inventions, Memnon will use it for warMemnon wykorzysta go, jak zwykle, w celach wojennych
The Greeks invented it.It' s like mustaches on womenGrecy wymyślili to. które To jest jak wąsy na kobietach
The people who have run the monetary paradigm, the economic paradigm, since money was first invented have wanted to mystify it and to make everybody believe that only some expert could understand the mumbo jumbo of the priesthood of moneyWieć mamy kurs waluty.Mamy też coś, zwane ułamkiem rezerwy bankowowej. Jeśli złożysz u mnie w depozycie ‧ dolarów, mógłbym z tego uczynić ‧ dolarów pożyczek
In the 1990s, Mr Klein invented an inhaler for asthma sufferers and a disputed sales ban was twice imposed on this product.W latach 90. ubiegłego wieku pan Klein wynalazł inhalator dla osób chorych na astmę, a sporny zakaz sprzedaży tego produktu został wydany dwukrotnie.
Not only do nanotechnology and nanoscience constitute a new approach to materials science and engineering, they are, above all, among the most promising and important multidisciplinary tools for coming up with production systems, highly innovative inventions and far-reaching applications, for the various sectors of societyNanotechnologia i nanonauka wyznaczają nie tylko nowy sposób podejścia do materiałoznawstwa i inżynierii, są one przede wszystkim najbardziej obiecującymi i najważniejszymi wielokierunkowymi narzędziami, oferującymi systemy produkcyjne, wysoce nowatorskie rozwiązania i dalekosiężne zastosowania dla różnych sfer społecznych
We think it' s possible that he wanted to... profit off of your inventionsUważamy za prawdopodobne, że chciał... profitów z twoich wynalazków
I' m not a Iawyer, I' m just a guy, TelI me, you invented it?Nie jestem prawnikiem, tylko zwykłym gościem.Powiedz, sam to wymyśliłeś?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1506 zdań frazy invention.Znalezione w 3,22 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.