wymowa:    

Tłumaczenia na język polski:

 • wynalazek   
  (Noun  m)
   
  something invented
 • inwencja   
   
  pomysłowość, wynalazczość
 • fikcja   
 • wymysł   
 • wymyślenie   
 • wynalazczość   
 • wynalezienie   

Pozostałe znaczenia:

 
inwencja
 
pomysłowość
 
wymysł
 
wynalezienie
 
wynalazek
 
(music) A small, self-contained composition, particularly those in J.S. Bach’s Two- and Three-part Inventions .
 
capacity to invent, act of inventing
 
Something invented.
 
A small self-contained musical composition
 
The capacity to invent.
 
The act of creating something new, especially as a technical device.
 
(archaic) The act of discovering or finding; the act of finding out; discovery.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (8)

inventwymyślić; wynajdować; wydumać; sfabrykować; wymyślać; nawymyślać; zmyślać; ; zmyślić; wynaleźć; komponować; wymyśleć; wynajdywać
inventedzmyślony
inventionswynalazki
inventivepomysłowy; wynalazczy; ; zmyślny
inventivelypomysłowo
inventivenessinwencja; pomysłowość; ; wynalazczość; twórczość
necessity is the mother of invention; potrzeba jest matką wynalazków
to inventwymyślać; wymyślić; wynaleźć

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "invention", pamięć tłumaczeniowa

add example
My new inventionMój wynalazek
We' il invent an eXcuse for the searchWymyślimy uzasadnienie
The Carlotta story was part real, part invented...... to make you testify that Madeleine wanted to kill herselfHistoria Carlotty była tylko częściowo zmyślona.Chodziło o to, byś zeznał, że Madeleine chciała się zabić
Invented nameNazwa własna
Why' d they even invent caller ID?Mam pytanko
That is what would allow us to exit the crisis, to train workers to help them move towards the professions that have to be invented for tomorrow.Właśnie poprzez szkolenie pracowników i pomaganie im w przejściu do zawodów, które będą potrzebne w przyszłości, stworzymy sobie możliwości wyjścia z kryzysu.
Article ‧ of the Commission proposal (Computer-implemented inventions as a field of technologyArtykuł ‧ wniosku Komisji (Wynalazki realizowane za pomocą komputera jako dziedzina techniki
Declares that, by failing to adopt, within the prescribed period, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on the legal protection of biotechnological inventions, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directiveNie ustanawiając w wyznaczonym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy
People can invent the best and the worst for yo uLudzie dla ciebie przygotowują najlepsze i najgorsze
Products such as i-pods and laptop computers would be bulky and impractical without the invention made by Professor Peter Grünberg of Germany ’ s Jülich Research Centre .Gdyby nie wynalazek profesora Petera Griinberga z niemieckiego ośrodka badawczego Jülich , produkty takie jak 1 pody czy laptopy byłyby duże i niepraktyczne .
Do you know who invented the telegraph?Czy wiesz, kto wynalazł telegraf?
The legal protection of computer-implemented inventions does not necessitate the creation of a separate body of law in place of the rules of national patent lawOchrona prawna wynalazków realizowanych za pomocą komputera nie wymaga stworzenia osobnego zbioru prawa w miejsce przepisów krajowego prawa patentowego
Another remarkable invention will supersede itTylko patrzeć jak wyprze go kolejny wielki wynalazek
a statement setting out why the biotechnological invention constitutes significant technical progress of considerable economic interest compared with the protected variety, including details of facts, items of evidence and arguments in support of the claimstwierdzenie wymieniające powody, dla których dany wynalazek biotechnologiczny stanowi znaczący postęp techniczny oraz ma duże znaczenie gospodarcze w porównaniu z chronioną odmianą, łącznie z faktami, dowodami i argumentami przedstawionymi na poparcie zgłaszanego wniosku
I' ve invented a husband CDWynalazłam męża na CD
LIST OF THE INVENTED NAMES, PHARMACEUTICAL FORMS, STRENGTHS OF THE MEDICINAL PRODUCTS, ROUTE OF ADMINISTRATION AND MARKETING AUTHORISATION HOLDERS IN THE MEMBER STATESLISTA NAZW WŁASNYCH, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGI PODANIA I PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH
LIST OF THE INVENTED NAMES, PHARMACEUTICAL FORMS, STRENGTHS OF THE MEDICINAL PRODUCTS, ROUTES OF ADMINISTRATION AND MARKETING AUTHORISATION HOLDERS IN THE MEMBER STATES (EEAWYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DROGA PODANIA ORAZ PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH (EOG
Hey, look everybody, I just invented pantsPopatrzcie wszyscy, Właśnie wynalazłem spodnie!
Invented) NameNazwa własna Nazwa
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧ Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil its obligations- Directive ‧/‧/EC- Legal protection of biotechnological inventions- Failure to transpose within the prescribed periodWyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego- Dyrektywa ‧/‧/WE- Ochrona prawna wynalazków biotechnologicznych- Brak transpozycji w wyznaczonym terminie
" Thank God we invented the whatever device. "" Dzięki Bogu wynaleźliśmy... " no wiesz, jakieś tam urządzenie
Our new Member States may feel frustrated, and rightly so, because in most cases their NGOs, even though they are as good as the others, cannot work because they do not comply with the standards invented by Commission's procedures.Nasze nowe państwa członkowskie mogą czuć się sfrustrowane, ponieważ w większości przypadków ich organizacje pozarządowe, nawet jeśli są tak dobre jak wszystkie inne, nie mogą pracować, ponieważ nie odpowiadają standardom wymyślonym w ramach procedur Komisji.
Insists that the horizontal nature of ICT be taken into account, which requires cooperation and coordination between the EU's activities, and at Member State level, as well as incentives for actors in the sector to produce and exploit new inventionsnalega, by wzięto pod uwagę horyzontalny charakter ICT, który wymaga współpracy i koordynacji pomiędzy działaniami UE oraz na poziomie Państw Członkowskich, jak również bodźców dla uczestników sektora, w którym będą produkowane i wykorzystywane nowe wynalazki
The Agency may in appropriate cases award a bonus, the amount of which shall be determined by the Agency, to a member of temporary staff who is the author of a patented inventionAgencja może w odpowiednich przypadkach przyznać członkowi personelu tymczasowego, który jest autorem opatentowanego wynalazku, premię pieniężną, w ustalonej przez nią wysokości
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1506 zdań frazy invention.Znalezione w 1,402 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.