Tłumaczenia na język polski:

  • sterownik wewnętrzny   
     
    A driver contained in the default Windows installation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

out-of-box driversterownik niedostarczony z systemem Windows

Przykładowe zdania z "in-box driver", pamięć tłumaczeniowa

add example
She packed her box quickly, paid her bill, took a cab in the yard, hurrying on the driver, urging him on, every moment inquiring about the time and the miles traversed. He succeeded in catching up the < Hirondelle > as it neared the first houses of Quincampoix.Spiesznie spakowała sakwojaż, wyrównała rachunek, najęła w podwórzu kabriolet i - to ponaglając, to chwaląc stangreta, dopytując się wciąż o godzinę i przebytą drogę - u pierwszych zabudowań Quincampoix dogoniła wreszcie < Jaskółkę >.
On top of the gains to be made by using the right tyres at the right pressure , it is estimated that the average driver can save some EUR 100 on her / his annual fuel bill by driving in a more ecological way ( see also box ) .Oprócz znacznych korzyści , jakie może przynieść używanie dobrych opon z prawidłowym ciśnieniem , przeciętny kierowca może bez trudu zaoszczędzić na paliwie 100 euro rocznie , prowadząc samochód w sposób bardziej ekologiczny ( patrz ramka ) .
Drivers are paid for each box delivered and thus have an interest in trying to increase sales from their rounds by publicising the products through advertising in surround neighbourhoods .Mogą to osiągnąć , reklamując produkty w sąsiedztwie .
Casa was gonna be massacred.That was clear. And for me, like others at the time, the La Renta vs. Driver fight seemed the most mismatched in boxing historyWedług mnie walka Casa i La Renta była najbardziej nierówną w historii boksu
This professional enhancement to & CUPS; (the " Common & UNIX; Printing System ") is sold by the developers of & CUPS; complete with more than ‧ printer drivers for several commercial & UNIX; platforms. ESP PrintPro is supposed to work " out of the box " with little or no configuration for users or admins. ESP also sell support contracts for & CUPS; and PrintPro. These sales help to feed the programmers who develop the Free version of & CUPSTo profesjonalne usprawnienie & CUPS; (" Common & UNIX; Printing System ") jest sprzedawane przez deweloperów & CUPS;, wraz z ponad ‧, ‧ sterownikami drukarek dla wielu komercyjnych systemów & UNIX;. ESP PrintPro powinien działać od razu po zainstalowaniu, ewentualnie z niewielką interwencją konfiguracyjną ze strony użytkownika, czy administratora. ESP oferuje również kontrakty na obsługę & CUPS; i PrintPro. Dochód ze sprzedaży pozwala na pracę programistom, którzy zajmują się bezpłatnymi wersjami & CUPS
This box is set aside to provide space for any additional details required by administrations, such as name of driver, prescribed itinerary or time limitW polu tym zostało przewidziane miejsce na dodatkowe informacje wymagane przez administracje, takie jak nazwisko kierowcy, wyznaczona trasa lub termin
Staff at the cooperative act as a conduit , taking orders from consumers and providing transport drivers who deliver the boxes .Pracownicyspółdzielni odgrywająrol ę pośredników , przyjmujączamówieniaodklientówizapewniając kierowców , którzy dostarczają paczki .
I am pleased, therefore, that we can finally adopt a directive codifying Council Directive 87/402/EEC of 25 June 1987 on roll-over protection structures mounted in front of the driver's seat on narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors.Dlatego cieszy mnie, że możemy wreszcie przyjąć dyrektywę ujednolicającą dyrektywę Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół.
Mass of the vehicle with bodywork in running order (including coolant, oils, fuel, tools, spare wheel and driver) (o) (maximum and minimum for each versionMasa pojazdu z nadwoziem w stanie gotowości do jazdy (z płynem chłodzącym, olejami, narzędziami, kołem zapasowym i kierowcą)o (maksimum i minimum dla każdej wersji
where retro-reflectivity is employed, the reflective properties of the material used are in compliance with appropriate specifications and that they are fabricated so as to allow train headlights to allow the driver to read the informationczy tam, gdzie stosowana jest odblaskowość, właściwości odblaskowe użytego materiału są zgodne z odpowiednimi specyfikacjami i czy wskaźniki są wykonane w taki sposób, by maszynista mógł bez problemu przeczytać informację, korzystając ze świateł czoła pociągu
class A M‧ or M‧ vehicle means an M‧ or M‧ vehicle with a capacity not exceeding ‧ passengers, in addition to the driver, designed to carry standing passengers and having seats and provision for standing passengerspojazd M‧ lub M‧ klasy A oznacza pojazd M‧ lub M‧ mogący przewozić nie więcej niż ‧ pasażerów, nie licząc kierowcy, zaprojektowany do przewożenia stojących pasażerów i posiadający miejsca siedzące oraz umożliwiający przewożenie pasażerów stojących
A failure within the electric control transmission, not including its energy reserve, that affects the function and performance of systems addressed in this Regulation shall be indicated to the driver by the red or yellow warning signal specified in paragraphs ‧.‧.‧.‧.‧ and ‧.‧.‧.‧.‧, respectively, as appropriateUszkodzenie w obrębie elektrycznego przenoszenia sterowania, z wyłączeniem jego zapasu energii, które ma wpływ na funkcję i skuteczność układów będących przedmiotem niniejszego regulaminu, musi być sygnalizowane kierowcy za pomocą czerwonego lub żółtego sygnału ostrzegawczego określonego odpowiednio w pkt ‧.‧.‧.‧.‧ i
The workshop card shall be able to store events and faults data records in the same manner as a driver cardKarta warsztatowa umożliwia przechowywanie danych dotyczących zdarzeń i danych dotyczących zapisów usterek, w taki sam sposób jak karta kierowcy
Where a driver card is damaged, malfunctions or is not in the possession of the driver, the driver shallGdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna, lub nie jest w posiadaniu kierowcy, kierowca
In this context, it is necessary, however, to take measures to ensure that investments made by a railway undertaking or an infrastructure manager for the training of a driver do not unduly benefit another railway undertaking or infrastructure manager in the case where that driver voluntarily leaves the former for the latter railway undertaking or infrastructure managerW tym kontekście jest jednak konieczne podjęcie środków w celu zapewnienia, by wskutek inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury w celu przeszkolenia maszynisty nie odnosiło nienależnych korzyści inne przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca infrastruktury w przypadku gdy maszynista dobrowolnie przeniesie się z tego pierwszego do tego drugiego przedsiębiorstwa lub zarządcy
driverIdentification is the unique identification of a driver in a Member StateDriverIdentification jest jednoznaczną identyfikacją kierowcy w Państwie Członkowskim
However, in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, drivers shall be entitled to obtain a certified copyJednakże zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE maszyniści mają prawo do uzyskania uwierzytelnionej kopii
So you think he faked the crash with a different body in the driver' s seat?Sądzisz, że upozorował kraksę i podstawił czyjeś ciało?
Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ relating to special provisions for vehicles used for the carriage of passengers comprising more than eight seats in addition to the driver’s seat, and amending Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/ECdyrektywę ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. odnoszącą się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniającą dyrektywy ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE
a warning, at least audible, additional to the mandatory tell-tale (paragraph ‧.‧.‧.) shall be given if the ignition is switched off or the ignition key is withdrawn and the driver's door is opened, whether the lamps in (paragraph ‧.‧.‧.‧.) are on or off, whilst the rear fog lamp switch is in the on positionwyłączenie zapłonu lub wyciągnięcie kluczyka z wyłącznika zapłonu i otwarcie drzwi kierowcy, przy włączonych lub wyłączonych światłach z (pkt ‧.‧.‧.‧.), jeżeli przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego jest włączony, musi uruchamiać sygnał ostrzegawczy, przynajmniej słyszalny, poza obowiązkowym wskaźnikiem kontrolnym (pkt
The driver card shall be able to store, for each calendar day where the card has been used, and for each period of use of a given vehicle that day (a period of use includes all consecutive insertion/withdrawal cycle of the card in the vehicle, as seen from the card point of view), the following dataKarta kierowcy umożliwia przechowywanie, dla każdego dnia kalendarzowego, w którym karta jest użyta, i dla każdego okresu używania danego pojazdu w tym dniu (okres używania obejmuje cały okres włożenia wyjęcia karty w danym pojeździe z punktu widzenia karty), następujących danych
Different types of steering equipment ‧.‧ Depending on the source of power which is necessary for the deflection of the steered wheels, the following types of steering equipment are distinguished: ‧.‧ manual steering equipment in which the steering power is provided solely by the muscular power of the driverW zależności od pochodzenia energii, jaka jest konieczna do skręcania kół kierowanych, rozróżnia się następujące kategorie układów kierowniczych: kierowanie ręczne, w którym energia ta dostarczana jest wyłącznie przez energię mięśni kierowcy
Unladen vehicle means a vehicle the mass of which is described in point ‧.‧ of Appendix ‧ of Annex I to this Directive, without drivernieobciążony pojazd oznacza pojazd gotowy do jazdy, zgodnie z definicją określoną w pkt ‧.‧ dodatku ‧ do załącznika I do niniejszej dyrektywy, ale bez kierowcy
The exemption for self-employed persons only serves the monopoly companies in the transport sector; it damages the interests of the workers and self-employed drivers and creates huge dangers for road safety.Wyjątek dla osób pracujących na własny rachunek przyniesie korzyść tylko monopolistycznym przedsiębiorstwom transportowym. Zaszkodzi on natomiast interesom pracowników i kierowców pracujących na własny rachunek oraz wywoła ogromne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach.
or provide a command to select the source card or select the card in the driver slot if two of these cards are inserted in the recording equipmentalbo umożliwia wybór karty źródłowej albo wybiera kartę znajdującą się w szczelinie karty kierowcy, jeżeli obie te karty włożone są do urządzenia rejestrującego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1895554 zdań frazy in-box driver.Znalezione w 762,117 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.