Tłumaczenia na język polski:

  • sterownik wewnętrzny   
     
    A driver contained in the default Windows installation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

out-of-box driversterownik niedostarczony z systemem Windows

Przykładowe zdania z "in-box driver", pamięć tłumaczeniowa

add example
Casa was gonna be massacred.That was clear. And for me, like others at the time, the La Renta vs. Driver fight seemed the most mismatched in boxing historyWedług mnie walka Casa i La Renta była najbardziej nierówną w historii boksu
She packed her box quickly, paid her bill, took a cab in the yard, hurrying on the driver, urging him on, every moment inquiring about the time and the miles traversed. He succeeded in catching up the < Hirondelle > as it neared the first houses of Quincampoix.Spiesznie spakowała sakwojaż, wyrównała rachunek, najęła w podwórzu kabriolet i - to ponaglając, to chwaląc stangreta, dopytując się wciąż o godzinę i przebytą drogę - u pierwszych zabudowań Quincampoix dogoniła wreszcie < Jaskółkę >.
This box is set aside to provide space for any additional details required by administrations, such as name of driver, prescribed itinerary or time limitW polu tym zostało przewidziane miejsce na dodatkowe informacje wymagane przez administracje, takie jak nazwisko kierowcy, wyznaczona trasa lub termin
This professional enhancement to & CUPS; (the " Common & UNIX; Printing System ") is sold by the developers of & CUPS; complete with more than ‧ printer drivers for several commercial & UNIX; platforms. ESP PrintPro is supposed to work " out of the box " with little or no configuration for users or admins. ESP also sell support contracts for & CUPS; and PrintPro. These sales help to feed the programmers who develop the Free version of & CUPSTo profesjonalne usprawnienie & CUPS; (" Common & UNIX; Printing System ") jest sprzedawane przez deweloperów & CUPS;, wraz z ponad ‧, ‧ sterownikami drukarek dla wielu komercyjnych systemów & UNIX;. ESP PrintPro powinien działać od razu po zainstalowaniu, ewentualnie z niewielką interwencją konfiguracyjną ze strony użytkownika, czy administratora. ESP oferuje również kontrakty na obsługę & CUPS; i PrintPro. Dochód ze sprzedaży pozwala na pracę programistom, którzy zajmują się bezpłatnymi wersjami & CUPS
motor vehicles with a maximum authorised mass not exceeding ‧ kg and designed and constructed for the carriage of no more than eight passengers in addition to the driver; motor vehicles in this category may be combined with a trailer having a maximum authorised mass which does not exceed ‧ kgPojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej ‧ kg i konstrukcyjnie przystosowane do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów oprócz kierowcy; pojazdy silnikowe tej kategorii, mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej ‧ kg
adopting a creative approach towards innovative forward planning/identifying the key drivers of change that might impact on the future of development in Europe/examination of ideas, visions and plans for alternative long-term futures through innovative interdisciplinary analysis and critiquekreatywne podejście do innowacyjnego planowania/rozpoznanie kluczowych czynników zmian, które mogą wpłynąć na przyszły rozwój w Europie/rozpatrywanie pomysłów, wizji i planów alternatywnych przyszłości długoterminowych poprzez innowacyjną, interdyscyplinarną analizę i krytykę
The safety glazing through which the driver’s forwards field of vision as defined in paragraph ‧.‧.‧ of this Regulation is obtained, must have a regular light transmittance of at least ‧ per centOszklenie bezpieczne, przez które uzyskuje się pole widzenia kierowcy do przodu zgodnie z definicją w pkt ‧.‧.‧ niniejszego regulaminu, musi charakteryzować się przepuszczalnością światła widzialnego wynoszącą co najmniej ‧ %
the minimum age for categories C‧ and C‧E is fixed at the age of ‧ years, without prejudice to the provisions for the driving of such vehicles in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on the initial qualification and periodic training of drivers of certain road vehicles for the carriage of goods or passengersdolna granica wieku dla kategorii C‧ i C‧E zostaje ustalona na ‧ lat, bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, dotyczących kierowania takimi pojazdami
Emergency doors, during their use as such, shall not be of the power-operated type unless, once the control prescribed in paragraph ‧.‧.‧.‧. has been actuated and returned to its normal position, the doors do not close again until the driver subsequently operates a closing controlDrzwi awaryjne, w czasie ich wykorzystywania w tym charakterze, nie są drzwiami otwieranymi mechanicznie, chyba że, kiedy urządzenie sterujące określone w ppkt ‧.‧.‧.‧ zostało włączone i powróciło do swojego normalnego położenia, drzwi nie zamykają się ponownie do czasu uruchomienia przez kierowcę mechanizmu zamykania
Whereas in order to ensure effective checking and correct registration of driving time in particular, driving time should be recorded automatically and the other periods, when the driver is not driving the vehicle, should be recorded according to the sign indicated on the switch mechanismw celu zapewnienia skutecznego sprawdzania i prawidłowej rejestracji czasu prowadzenia pojazdu, w szczególności czas prowadzenia pojazdu powinien być rejestrowany automatycznie, a inne okresy, kiedy kierowca nie prowadzi pojazdu, powinny być rejestrowane zgodnie ze wskazaniami przełącznika
Where the driver drives a vehicle fitted with recording equipment in conformity with Annex IB, the driver must be able to produce, whenever an inspecting officer so requestsJeśli kierowca prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB, kierowca musi być w stanie okazać, na każde żądanie funkcjonariusza służb kontrolnych
The phased application of this Directive as regards the initial qualification for drivers of vehicles engaged in the carriage of goods and passengers should also make it possible for periodic training to be established in a phased mannerEtapowe zastosowanie niniejszej dyrektywy w zakresie wstępnej kwalifikacji kierowców zajmujących się przewozem rzeczy i osób powinno również umożliwić ustanowienie etapów w odniesieniu do szkolenia okresowego
For the purpose of this Annex, drivers are classified in two groupsDo celów niniejszego załącznika kierowców klasyfikuje się w dwóch grupach
This Directive lays down the conditions and procedures for the certification of train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the CommunityNiniejsza dyrektywa określa warunki i procedury przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi na systemie kolejowym na terytorium Wspólnoty
Since the existence of different requirements in different Member States may affect the principle of free movement the Council specifically asked for a review of the medical standards for driver licensing in its resolution of ‧ JunePonieważ istnienie różnych przepisów w poszczególnych państwach członkowskich może wpływać na swobodę przemieszczania się, Rada w swojej rezolucji z dnia ‧ czerwca ‧ r. wezwała w szczególności do przeglądu kryteriów medycznych obowiązujących przy wydawaniu praw jazdy
& kstars; will start the INDI server internally, and the INDI server will in turn start this device driver& kstars; uruchomi serwer INDI wewnętrznie, a serwer INDI z kolei uruchomi sterownik określonego urządzenia
This Directive shall apply to train drivers operating locomotives and trains on the railway system in the Community for a railway undertaking requiring a safety certificate or an infrastructure manager requiring a safety authorisationNiniejsza dyrektywa ma zastosowanie do maszynistów prowadzących lokomotywy lub pociągi w systemie kolejowym Wspólnoty z ramienia przedsiębiorstwa kolejowego, zobowiązanego do posiadania certyfikatu bezpieczeństwa, lub zarządcy infrastruktury, zobowiązanego do posiadania autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa
whereas deforestation accounts for some ‧ % of global greenhouse gas emissions, is a major driver of biodiversity loss and constitutes a serious threat to development and, in particular, to the livelihoods of the poormając na uwadze, że wylesianie odpowiada za około ‧ % całkowitych emisji gazów cieplarnianych, jest głównym powodem utraty różnorodności biologicznej oraz stanowi zagrożenie dla rozwoju, a zwłaszcza dla środków do życia ubogich
The EESC has recently addressed the issue of safe and secured parking places for professional drivers briefly in its Opinion TEN/‧ and in TENW ostatnim czasie Komitet zajął się pokrótce kwestią bezpiecznych parkingów dla kierowców zawodowych w swoich opiniach TEN/‧ oraz TEN
The training of drivers shall include a part relating to the licence and reflecting general professional knowledge as described in Annex IV, and a part relating to the certificate and reflecting specific professional knowledge, as described in Annexes V and VISzkolenie maszynistów obejmuje część dotyczącą licencji i odzwierciedlającą ogólną wiedzę zawodową według opisu zawartego w załączniku ‧ oraz część dotyczącą świadectwa i odzwierciedlającą szczegółową wiedzę zawodową według opisu zawartego w załącznikach V i VI
In addition, such an electrical failure in the control or break in the wiring external to the electronic control unit(s) and excluding the energy supply shall be signalled to the driver by flashing the red warning signal specified in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧ as long as the ignition (start) switch is in the on (run) position including a period of not less than ‧ seconds thereafter and the control is in the on (activated) positionPonadto takie przypadki awarii elektrycznej w zespole sterującym lub przerwania ciągłości przewodów, które nie są związane z elektroniczną jednostką sterującą i nie dotyczą układu zasilania w energię, muszą być sygnalizowane kierowcy za pomocą migającego czerwonego sygnału ostrzegawczego określonego w pkt ‧.‧.‧.‧.‧ i działającego przez cały czas, gdy zespół sterujący znajduje się w położeniu uruchamiającym układ hamulcowy, a wyłącznik zapłonu jest w pozycji włączonej (do jazdy), oraz przez co najmniej ‧ sekund po jego wyłączeniu
Assisted steering equipment, in which the steering power is provided both by the muscular power of the driver and by the special equipment referred to inWspomagane układy kierownicze, w których moc kierująca pochodzi zarówno z siły mięśni kierowcy, jak i ze specjalnych urządzeń wymienionych w
Train drivers and crews have key roles to play in the field of safetyMaszyniści oraz załogi mają odgrywać kluczową rolę w dziedzinie bezpieczeństwa
There is therefore no reason to introduce an additional three-year probationary period for drivers engaged in international traffic, which, as point ‧.‧.‧.‧ stands, would be on top of the two years which may be required for drivers to progress from the shunting locomotives category to the national mainline trains categories (passenger and goods trainsNie ma zatem powodu wprowadzać dodatkowego trzyletniego okresu próbnego dla maszynistów w ruchu międzynarodowym, który, zgodnie z obecnym brzmieniem punktu ‧.‧.‧.‧, sumowałby się z dwuletnim okresem praktyki przewidywanym dla przejścia z kategorii maszynistów na trasach zamkniętych do kategorii maszynistów na trasach głównych (w przewozach pasażerskich i towarowych
Mass of the vehicle with bodywork and, in the case of a towing vehicle of a category other than M‧, with coupling device, if fitted by the manufacturer, in running order, or mass of the chassis or chassis with cab, without bodywork and/or coupling device, if the manufacturer does not fit the bodywork and/or coupling device (including liquids, tools, spare wheel, if fitted, and driver and, for buses and coaches, a crew member if there is a crew seat in the vehicle) (o) (maximum and minimum for each variantMasa pojazdu z nadwoziem oraz, w przypadku pojazdu ciągnącego przyczepę należącego do kategorii innej niż M‧, masa ze sprzęgiem, jeżeli został zamontowany przez producenta, w stanie gotowym do jazdy, lub masa podwozia, lub podwozia z kabiną, bez nadwozia lub sprzęgu, jeśli producent nie dostarcza nadwozia lub sprzęgu (z płynami, narzędziami, kołem zapasowym, jeśli zostało dostarczone, oraz kierowcą, jak również, w przypadku autobusów i autokarów, członkiem załogi, jeżeli w pojeździe przewidziano dla niego miejsce) (o) (maksymalna i minimalna dla każdego wariantu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1787213 zdań frazy in-box driver.Znalezione w 261,949 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.