Tłumaczenia na język polski:

  • sterownik wewnętrzny   
     
    A driver contained in the default Windows installation.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

out-of-box driversterownik niedostarczony z systemem Windows

Przykładowe zdania z "in-box driver", pamięć tłumaczeniowa

add example
INDI is the Instrument-Neutral-Distributed-Interface control protocol developed by Elwood C. Downey of ClearSky Institute. & kstars; employs device drivers that are compatible with the INDI protocol. INDI has many advantages including loose coupling between hardware devices and software drivers. Clients that use the device drivers (like & kstars;) are completely unaware of the device capabilities. In run time, & kstars; communicates with the device drivers and builds a completely dynamical GUI based on services provided by the device. Therefore, new device drivers can be written or updated and KStars can take full advantage of them without any changes on the client sideINDI to skrót od angielskiej nazwy Instrument-Neutral-Distributed-Interface. Toprotokół sterowania stworzony przez Elwooda C. Downey' a z ClearSky Institute. & kstars; używa sterowników urządzeń kompatybilnych z protokołem INDI. INDI posiada wiele zalet, łącznie z małymi zależnościami pomiędzy sprzętemi sterownikami. Programy używające sterowników urządzeń (np. & kstars;) są nieświadome właściwości urządzeń. Podczas pracy, & kstars; komunikuje się ze sterownikami urządzeń i buduje całkowiecie dynamiczny interfejs użytkownika bazując na usługach udostępnianych przez urządzenie. Dlatego sterowniki nowych urządzeń mogą być napisane samodzielnie bądź zaktualizowane, a KStars może w pełni z nich korzystać bez żadnych zmian po stronie klienta
In the case where the information related to the driver and the co-driver cannot be displayed at the same time, the recording equipment shall display by default the information related to the driver and shall allow the user to display the information related to the co-driverW przypadku gdy informacji odnoszących się do kierowcy i współkierowcy nie można wyświetlić w tym samym czasie, urządzenie rejestrujące pokazuje domyślnie informacje odnoszące się do kierowcy i pozwala użytkownikowi wyświetlić informacje odnoszące się do współkierowcy
She packed her box quickly, paid her bill, took a cab in the yard, hurrying on the driver, urging him on, every moment inquiring about the time and the miles traversed. He succeeded in catching up the < Hirondelle > as it neared the first houses of Quincampoix.Spiesznie spakowała sakwojaż, wyrównała rachunek, najęła w podwórzu kabriolet i - to ponaglając, to chwaląc stangreta, dopytując się wciąż o godzinę i przebytą drogę - u pierwszych zabudowań Quincampoix dogoniła wreszcie < Jaskółkę >.
Casa was gonna be massacred.That was clear. And for me, like others at the time, the La Renta vs. Driver fight seemed the most mismatched in boxing historyWedług mnie walka Casa i La Renta była najbardziej nierówną w historii boksu
Such Systems can incorporate an Automatically Commanded Steering Function, for example, using passive infrastructure features to assist the driver in keeping the vehicle on an ideal path (Lane Guidance, Lane Keeping or Heading Control), to assist the driver in manoeuvring the vehicle at low speed in confined spaces or to assist the driver in coming to rest at a pre-defined point (Bus Stop GuidanceUkłady takie mogą zawierać Funkcję automatycznie kontrolowanego kierowania, wykorzystującą, na przykład, elementy infrastruktury biernej do utrzymywania pojazdu na idealnym torze ruchu (Funkcja prowadzenia po właściwym pasie, Funkcja utrzymania pasa ruchu lub Kontrola zadanego kursu), wspomagania kierowcy w manewrowaniu z niewielką prędkością na ograniczonej przestrzeni lub wspomagania kierowcy w zatrzymaniu w określonym miejscu (Układ zatrzymania na przystanku autobusowym
A driver attestation shall be issued by the Member State at the request of the holder of the Community authorisation for each driver who is a national of a non-member country whom he lawfully employs or who is lawfully put at his disposal in accordance with the laws, regulations or administrative provisions and, as appropriate, the collective agreements, in accordance with the rules applicable in that Member State, on the conditions of employment and of vocational training of drivers applicable in that same Member StateZaświadczenie dla kierowcy jest wydawane przez Państwo Członkowskie na wniosek posiadacza licencji wspólnotowej każdemu kierowcy będącemu obywatelem państwa trzeciego, którego posiadacz licencji legalnie zatrudnia lub który legalnie pozostaje do jego dyspozycji zgodnie z, przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi oraz odpowiednio, układami zbiorowymi, zgodnie z regułami stosowanymi w tym Państwie Członkowskim i na warunkach zatrudnienia i kształcenia zawodowego kierowców stosowanych w tym samym Państwie Członkowskim
Advanced Driver Assistance Steering System means a system, additional to the main steering system, that provides assistance to the driver in steering the vehicle but in which the driver remains at all times in primary control of the vehicleZaawansowany układ kierowniczy ze wspomaganiem kierowcy oznacza układ dodatkowy w stosunku do głównego układu kierowniczego, który zapewnia wspomaganie kierowcy w kierowaniu pojazdem, ale w którym kierowca zawsze sprawuje zasadniczą kontrolę nad pojazdem
The connector shall be located in the driver's side foot-well region of the vehicle interior in the area bound by the driver's side of the vehicle and the driver's side edge of the centre console (or the vehicle centreline if the vehicle does not have a centre console) and at a location no higher than the bottom of the steering wheel when in the lowest adjustable positionZłącze należy zlokalizować wewnątrz pojazdu z boku siedzenia kierowcy, w przestrzeni przeznaczonej na nogi ograniczonej z jednej strony drzwiami kierowcy, a z drugiej konsolą środkową (lub osią pojazdu jeżeli nie posiada on konsoli środkowej) w miejscu nie wyższym niż dół kierownicy przy najniższej jej regulacji
Shall be displayed in direct and clear view of the driver, while in the driver’s designated seating position with the driver’s seat belt fastenedmusi być bezpośrednio i wyraźnie widoczny dla kierowcy siedzącego z zapiętym pasem bezpieczeństwa na miejscu przeznaczonym dla kierowcy pojazdu
driving time means the duration of the activity in which a driver controls a vehicle and is an active road user, according to the tachograph, and the time taken by the driver to make his way to the place of assignment or the vehicle, if that journey is made in a vehicle driven by the driver himself and the distance thus travelled is more than ‧ kilometresczas prowadzenia pojazdu oznacza czas wykonywania czynności, podczas których kierowca sprawuje kontrolę nad pojazdem i aktywnie uczestniczy w ruchu drogowym, zgodnie z tachografem, łącznie z czasem potrzebnym kierowcy na dojazd do miejsca pracy lub do pojazdu, jeżeli dojazd ten odbywa się pojazdem kierowanym przez samego kierowcę, a odległość w ten sposób pokonana przekracza ‧ km
The term " printer drivers ", used in the same sense as on the & Microsoft; & Windows; platform, is not entirely applicable to a Linux or & UNIX; platform. A " driver " functionality is supplied on & UNIX; by different modular components working together. At the core of the printer drivers are " filters ". Filters convert print files from a given input format to another format that is acceptable to the target printer. In many cases filters may be connected to a whole filter " chain ", where only the result of the last conversion is sent to the printer. The actual transfer of the print data to the device is performed by a " backend "Termin " sterowniki drukarek ", używany w takim samym kontekście jak na platformie & Microsoft; & Windows;, niezupełnie stosuje się do Linuksa lub Uniksa. Funkcjonalność sterownika w Uniksie jest dostarczana przez różne, współpracujące ze sobą, modularne komponenty. Rdzeniem sterowników drukarki są " filtry ". Filtry konwertują drukowane pliki z formatu wstępnego na format akceptowany przez drukarkę docelową. W wielu przypadkach filtry mogą być połączone w całe " łańcuchy filtrów ", gdzie tylko wynik ostatniej konwersji jest wysyłany do drukarki. Właściwe przesłanie danych wydruku do urządzenia jest przeprowadzane przez odpowiednią wtyczkę wyjściową
A railway undertaking or infrastructure manager employing a train driver whose training has been funded in whole or in part by another railway undertaking or infrastructure manager which the train driver has left voluntarily after less than five years' employment shall refund to that undertaking or infrastructure manager the cost of that training; the amount refunded shall be inversely proportional to the duration of the train driver's employment with the railway undertaking or infrastructure manager which financed his trainingPrzedsiębiorstwo kolejowe lub zarządca infrastruktury zatrudniający maszynistę, którego szkolenie zostało sfinansowane w całości lub częściowo przez inne przedsiębiorstwo kolejowe lub zarządcę infrastruktury, w którym maszynista przerwał zatrudnienie na własną prośbę po okresie zatrudnienia krótszym niż pięć lat, zwraca temu przedsiębiorstwu lub zarządcy infrastruktury koszt tego szkolenia: wysokość zwrotu jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia maszynisty w przedsiębiorstwie kolejowym lub u zarządcy infrastruktury finansującego szkolenie
A Member State which receives notification from another Member State that a driver card has been issued to a driver holding a driving licence issued in the notified Member State, should register this information in his driver card registryPaństwo członkowskie, które otrzyma od innego państwa członkowskiego powiadomienie o wydaniu karty kierowcy osobie, która jest posiadaczem prawa jazdy wydanego w powiadamianym państwie członkowskim, powinno wprowadzić tę informację do prowadzonego przez nie rejestru kart kierowcy
Where there is more than one driver on board the vehicle fitted with recording equipment in conformity with Annex IB, each driver shall ensure that his driver card is inserted into the correct slot in the tachographJeśli pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB jedzie więcej niż jeden kierowca, kierowcy ci upewniają się, że ich karty kierowcy zostały włożone w odpowiednie otwory tachografu
Shall be displayed in direct and clear view of the driver while in the driver’s designated seating position with the driver’s seat belt fastenedmusi być bezpośrednio i wyraźnie widoczny dla kierowcy siedzącego z zapiętym pasem bezpieczeństwa na miejscu przeznaczonym dla kierowcy pojazdu
The Committee also wishes to point out that a number of States with different road transport operator market structures, such as Estonia (which has few self-employed drivers) and Slovakia (where ‧ % of drivers are self-employed) have chosen to include self-employed drivers in Directive ‧/‧/ECPonadto, EKES pragnie wskazać, że wiele państw członkowskich posiadających różne struktury rynku operatorów transportu drogowego, takie jak Estonia (mało osób pracujących na własny rachunek) i Słowacja (licząca ‧ % osób pracujących na własny rachunek) zdecydowało się na objęcie osób pracujących na własny rachunek zakresem stosowania dyrektywy ‧/‧/WE
Where a driver card is damaged, malfunctions, or is not in the possession of the driver, the driver shallGdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna lub nie jest w posiadaniu kierowcy, kierowca
The Commission proposes to amend Directive ‧/‧/EC by excluding self-employed drivers from its scope and to clarify the scope of the directive, which will apply to all mobile workers, including the so called false self-employed drivers, i.e. those drivers who are officially self-employed, but in fact are not free to organise their working activitiesKomisja proponuje zmianę dyrektywy ‧/‧/WE polegającą na wyłączeniu z zakresu jej stosowania kierowców pracujących na własny rachunek i jaśniej określa zakres stosowania dyrektywy, która dotyczyć będzie wszystkich pracowników wykonujących czynności w trasie, w tym tak zwanych kierowców pozornie pracujących na własny rachunek czyli kierowców, którzy oficjalnie pracują na własny rachunek, lecz w rzeczywistości nie mogą samodzielnie organizować odnośnych czynności pracowniczych
The driver attestation shall belong to the haulier, who puts it at the disposal of the driver designated therein when that driver drives a vehicle engaged in carriage using a Community licence issued to that haulierZaświadczenie dla kierowcy należy do przewoźnika, który przekazuje je do dyspozycji kierowcy wskazanemu w zaświadczeniu, podczas gdy kierowca prowadzi pojazd korzystając z licencji wspólnotowej wydanej temu przewoźnikowi
If the driver has taken part in driver training pursuant to Annex V, without prejudice to the provisions regarding type-approval of the vehicles concerned, they may be combined with a trailer provided that the maximum authorised mass of the vehicle combination does not exceed ‧ kg and the vehicle combination is not used for commercial purposes; the additional driver training is not mandatory if the weight of the trailer does not exceed ‧ kgjeśli kierowca uczestniczył w kursie zgodnie z załącznikiem V, wówczas bez uszczerbku dla przepisów odnoszących się do dopuszczenia przedmiotowych pojazdów mogą one być połączone z przyczepą, o ile dopuszczalna masa takiego zespołu pojazdów nie przekracza ‧ kg, a zespół pojazdów nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych; dodatkowe szkolenie kierowcy nie jest obowiązkowe, jeśli waga przyczepy nie przekracza ‧ kg
manual gearbox means a gearbox that can be operated in a mode where the shift between all or some of the gears is always an immediate consequence of an action of the driver, regardless of its physical implementation; this does not cover systems where the driver can only preselect a certain gear shift strategy or limit the number of gears available for driving, and where the actual gear shifts are initiated independently of the decision of the driver according to certain driving patternsręcznie sterowana skrzynia biegów oznacza skrzynię biegów, którą można obsługiwać w taki sposób, że zmiana dowolnego biegu lub niektórych biegów jest zawsze bezpośrednią konsekwencją działania kierowcy, niezależnie od sposobu fizycznego wykonania tej czynności; definicja ta nie obejmuje systemów, w których kierowca może wyłącznie dokonać preselekcji danej strategii zmiany biegów lub ograniczyć liczbę biegów dostępnych w czasie jazdy, a sama zmiana biegów jest inicjowana niezależnie od decyzji kierowcy, zgodnie z określonymi schematami kierowania pojazdem
The driver shall be protected from standing passengers and from passengers seated immediately behind the driver’s compartment who may be projected into the driver’s compartment in the event of braking or corneringKierowca musi być osłonięty od stojących pasażerów i od pasażerów siedzących bezpośrednio za kabiną kierowcy, którzy mogą zostać rzuceni na kabinę kierowcy w przypadku hamowania lub skrętu
The driver attestation shall belong to the haulier, who puts it at the disposal of the driver designated therein when that driver drives a vehicle engaged in carriage using a Community licence issued to that haulierŚwiadectwo dla kierowcy należy do przewoźnika, który przekazuje je do dyspozycji kierowcy wskazanemu w świadectwie, podczas gdy kierowca prowadzi pojazd, korzystając z licencji wspólnotowej wydanej temu przewoźnikowi
And as far as the alcohol content limit is concerned, someone is equally dangerous whether they are a young driver, an old driver or a professional driver if they have been drinking and are out in traffic.Jeśli chodzi o limit zawartości alkoholu we krwi, to ktoś jest równie niebezpieczny - niezależnie od tego, czy jest młodym, starszym czy zawodowym kierowcą - jeśli pił alkohol i jeździ samochodem.
Where the lift is at a service door situated within the direct field of vision of the driver of the vehicle, the lift may be operated by the driver when in the driver's seatW przypadku gdy podnośnik znajduje się przy drzwiach głównych położonych w bezpośrednim polu widzenia kierowcy pojazdu, podnośnik może być obsługiwany przez kierowcę siedzącego na swoim miejscu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1787213 zdań frazy in-box driver.Znalezione w 219,794 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.