Tłumaczenia na język polski:

  • tymczasem   
     
    w tym samym czasie, o którym była mowa

Przykładowe zdania z "in the mean time", pamięć tłumaczeniowa

add example
This means that we are wasting a lot of time over an uncertain outcome and we are missing the opportunity to do what is feasible now, to improve the working conditions of the office and to protect the office from criticism concerning those involved in the proceedings.Oznacza to, że tracimy wiele czasu na osiągnięcie niepewnego rezultatu i okazję, by zrobić to, co obecnie można zrealizować, poprawić warunki pracy urzędu i ochronić go przed krytyką dotyczącą osób uczestniczących w postępowaniach.
Finally , the national court explains that , in the course of the review which it is required to carry out under Paragraph 79 ( 2 ) of the IRG , it is called upon to ascertain whether Mr Kozłowski s habitual residence ’ ‘ ’ within the meaning of Article 83b ( 2 ) of that law was , at the time of the request for surrender , in Germany , and whether it is still there .Wreszcie sąd odsyłający wskazuje , że w ram ach rzeczywistej kontroli , do której jest zobowiązany na podstawie § 79 ust . 2 IRG , powinien ustalić , czy w dniu , w którym zwrócono się o przekazanie , „ pobyt zwyczajowy ” w rozumieniu § 83b ust . 2 tej samej ustawy S. Kozłowskiego miał miejsce na terytorium niemieckim i czy trwa nadal .
It should be recalled here that CWP was on the verge of insolvency in ‧ and that no private investor was willing at that time to provide CWP with the financial means it neededNależy przypomnieć, iż CWP stało w ‧ r. w obliczu niewypłacalności, a żaden prywatny inwestor nie był wówczas skłonny udostępnić CWP koniecznych środków finansowych
The political mouthpieces of capitalism are calling in their resolution for the bourgeois governments to continue to support the monopoly behemoths with hot public money and, at the same time, to 'establish healthy public finances', by which they mean even greater cutbacks in social spending, in health, in welfare, in education and so forth.Polityczni rzecznicy kapitalizmu wzywają w swojej rezolucji burżuazyjne rządy do dalszego wspierania monopolistycznych potworów za pomocą nowych strumieni pieniędzy publicznych i jednocześnie do "stworzenia zdrowego systemu finansów publicznych”, przez który rozumieją jeszcze większe cięcia wydatków na czele społeczne, ochronę zdrowia, dobrobyt, edukację itd.
national governments, national equality bodies and the social partners of all Member States have a clear obligation to ensure that the pay systems they put in place do not lead to pay discrimination between women and men; in this context, the EU guidelines should reinforce, both at national and company levels, objectives for equal pay between men and women, by means of specific indicators; consequently, targets should be introduced to reduce the gender gap as regards access to vocational and technological training, and reduce wage differences at the time of recruitmentna rządach państw członkowskich, krajowych organach odpowiedzialnych za zapewnienie równego statusu kobiet i mężczyzn oraz partnerach społecznych we wszystkich państwach członkowskich ciąży obowiązek zagwarantowania, by wprowadzane systemy płac nie powodowały dyskryminacji płacowej ze względu na płeć; w tym kontekście cele w dziedzinie równego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet powinny zostać wzmocnione zarówno na szczeblu krajowym jak i w przedsiębiorstwach przez wytyczne wspólnotowe, przy użyciu dokładnych wskaźników; w rezultacie należy wytyczyć cele z myślą o zmniejszeniu różnic w dostępie do kształcenia zawodowego i technicznego pomiędzy dziewczętami i chłopcami oraz zmniejszeniu różnic w wysokości uposażenia w chwili przyjęcia do pracy
physical congestion means a situation where the level of demand for actual deliveries exceeds the technical capacity at some point in timeograniczenia fizyczne oznaczają sytuację, w której poziom zapotrzebowania na faktyczne dostawy przekracza zdolność techniczną w określonym momencie
A planned interim analysis (with ‧ patients enrolled) showed a low likelihood of demonstrating a significant difference in the primary endpoint of Composite Time to Complete Organ Failure Resolution (CTCOFR score of ‧ versus ‧ mean days over ‧ daysPlanowana tymczasowa analiza danych (uzyskanych od ‧ pacjentów włączonych do badania) ustaliła niewielkie prawdopodobieństwo wykazania istotnej różnicy dotyczącej końcowego parametru pierwszorzędowego „ Łączny czas konieczny do uzyskania pełnego powrotu funkcji niewydolnych narządów ” (CTCOFR średnia ilości dni powyżej okresu ‧ dni wynosiła ‧, ‧ w porównaniu z
The expression free ‘ of charge ’ is to be interpreted in the light of Article 3 ( 1 ) of Directive 1999 / 44 , under which the seller is to be liable for any lack of conformity which existed at the time the goods were delivered ; however , that means that the seller must bear all the costs incurred for the purposes of bringing the goods into conformity .Interpretacji definicji bezpłatności należy dokonać w odniesieniu do art . 3 ust . 1 dyrektywy 1999 / 44 , który stanowi , że sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec konsumenta za brak zgodności , który istnieje w momencie dostawy towaru ; wynika z tego zatem , że sprzedawca ponosi wszelkie koszty dotyczące przywrócenia zgodności .
The principle of economy requires that resources should be made available in good time and as cost-effectively as possible, and that means should be appropriate in terms of quantity and qualityZasada oszczędności wymaga, by zasoby były udostępniane w odpowiednim czasie i w sposób najefektywniejszy z punktu widzenia kosztów oraz że środki powinny być odpowiednie pod względem ilości i jakości
To the extent that amendments to directives within the meaning of Article ‧ of the Treaty establishing the European Community and of Article ‧ of the EAEC Treaty introduced by this Protocol require a modification of the laws, regulations or administrative provisions of the present Member States, the present Member States shall put into effect the measures necessary to comply, from the date of accession, with the amended directives, unless another time limit is provided for in this ProtocolW zakresie, w jakim zmiany do dyrektyw w rozumieniu artykułu ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i artykułu ‧ Traktatu EWEA wprowadzone niniejszym Protokołem wymagają wprowadzenia zmian w przepisach ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych obecnych Państw Członkowskich, państwa te wprowadzą w życie środki niezbędne do osiągnięcia, od dnia przystąpienia, zgodności ze zmienionymi dyrektywami, chyba że w niniejszym Protokole przewidziano inny termin
Because Ryanair's share purchases and the public bid are closely connected in terms of timing and ultimate economic objective, the acquisition of shares before and during the public offer period and the public bid itself constitute a single concentration within the meaning of Article ‧ of the Merger RegulationPonieważ zakupy akcji przez przedsiębiorstwo Ryanair oraz jego publiczna oferta są ze sobą ściśle powiązane pod względem terminu oraz ostatecznego celu gospodarczego, nabycie akcji przed okresem obowiązywania publicznej oferty i w jego trakcie oraz sama publiczna oferta stanowią pojedynczą koncentrację w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw
At the moment, the different time intervals imposed by the various directives mean that evaluation exercises are carried out virtually continuously, resulting in disproportionately high administrative costsPonieważ obecnie dyrektywy przewidują różną częstotliwość składania sprawozdań, prace nad ich przygotowywaniem trwają praktycznie bezustannie, co pociąga za sobą nieproporcjonalnie wysokie koszty administracyjne
Must Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on air carrier liability in the event of accidents, in the version applicable at the time of the accident, namely ‧ December ‧, be interpreted as meaning that, with regard to issues for which no express provision is made, the provisions of the Warsaw Convention, in this case Article ‧, continue to apply to a flight between Member States of the Community?Czy rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnik[ów] lotnicz[ych] z tytułu wypadków lotniczych, w brzmieniu mającym zastosowanie w momencie, gdy miał miejsce wypadek, czyli w dniu ‧ grudnia ‧ r., należy interpretować w ten sposób, że w odniesieniu do kwestii bezpośrednio w nim nieuregulowanych, do lotu między państwami członkowskimi Wspólnoty nadal zastosowanie mają przepisy Konwencji Warszawskiej, w niniejszej sprawie jej art. ‧?
Even where a loss which is carried forward is subsequently offset , the company will in the mean time by definition have suffered a cash-flow disadvantage .Nawet jeśli strata , która przenoszona jest na przyszłe okresy , zostaje następnie wyrównana , w międzyczasie spółka z definicji poniesi e niekorzystne skutki w zakresie przepływów pieniężnych .
Where no comparable supply of goods or services can be ascertained, open market value shall mean, in respect of goods, an amount that is not less than the purchase price of the goods or of similar goods or, in the absence of a purchase price, the cost price, determined at the time of supply; in respect of services it shall mean not less than the full cost to the taxable person of providing the serviceW przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub usług, wartość wolnorynkowa oznacza, w odniesieniu do towarów, kwotę nie mniejszą niż cena zakupu towarów lub towarów podobnych lub, w przypadku braku ceny zakupu, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy; w odniesieniu do usług kwota ta jest nie mniejsza niż całkowita kwota wydatków poniesionych przez podatnika w związku z wykonaniem tych usług
In accordance with the requirements imposed in paragraph ‧, the competent authorities shall determine the form in which and the precise time within which the information is to be provided, as well as the means by which it is to be made available, having regard to the nature, size and needs of the market concerned and of the investors operating on that marketZgodnie z wymaganiami nałożonymi w ust. ‧ właściwe władze określą formę i dokładny termin przekazywania tych informacji, uwzględniając charakter, wielkość i potrzeby danego rynku oraz potrzeby inwestorów działających na tym rynku
If judges as a whole are workers who have an employment contract or employment relationship within the meaning of clause ‧.‧ of the Framework Agreement, is it permissible for national law to discriminate (a) between full-time and part-time judges, or (b) between different kinds of part-time judges in the provision of pensions?Jeżeli ogół sędziów to pracownicy będący stroną umowy o pracę lub pozostający w stosunku pracy w rozumieniu klauzuli ‧.‧. porozumienia ramowego, to czy dopuszczalne jest, by dla potrzeb ustalania uprawnień emerytalnych prawo krajowe w odmienny sposób traktowało: a) sędziów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin i sędziów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin; lub b) poszczególne kategorie sędziów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin
Must Article ‧ of the First Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ to approximate the laws of the Member States relating to trade marks be interpreted as meaning that the proprietor of a collective mark for a food product containing a geographical reference is not allowed to prevent producers of a product having the same characteristics from using to describe it a name similar to that contained in the collective mark, where those producers have used that name in good faith and uninterruptedly over a period of time considerably pre-dating the registration of that collective mark?Czy wykładni art. ‧ ust. ‧ dyrektywy EWG ‧/‧ dotyczącej zbliżenie krajowych przepisów odnoszących się do znaków towarowych, należy dokonywać w ten sposób, że podmiot uprawniony do stosowania na produkcie spożywczym znaku wspólnego, zawierającego odniesienie geograficzne, nie może zakazać producentom produktu, mającego takie same cechy, oznaczenia go nazwą podobną do nazwy występującej w znaku wspólnym, jeżeli wskazani producenci stosowali taką nazwę w dobrej wierze w sposób ciągły i przez długi okres czasu poprzedzający dzień zarejestrowania rzeczonego znaku wspólnego
employees (staff of contractors and self-employed contractors are included) means any person whose employment is in connection with a railway and is at work at the time of the accidentPracownicy (łącznie z personelem podwykonawców i samozatrudnionymi podwykonawcami) oznaczają wszystkie osoby, których zatrudnienie ma związek z koleją i które w czasie wypadku znajdują się w pracy
The fortunate element of this incident is that the observed levels of dioxin in food where EU limits were exceeded have not been very high, which means that no immediate health risk for the consumer is expected as a result of the consumption, if any, of the contaminated products during a short period of time.Szczęściem w tym przypadku jest fakt, że zaobserwowane poziomy dioksyn w żywności, w przypadku której stwierdzono przekroczenie unijnych norm, nie były zbyt wysokie, co oznacza, że w krótkim okresie nie spodziewamy się natychmiastowego zagrożenia dla zdrowia konsumentów w wyniku ewentualnego spożycia zanieczyszczonych produktów.
These included: dose-dependent adrenocortical toxicity (lipofuscin pigment accumulation and/or parenchymal cell loss) in rats after ‧ weeks at ‧ to ‧ mg/kg/day (‧ to ‧ times the mean steady-state AUC at the maximum recommended human dose) and increased adrenocortical carcinomas and combined adrenocortical adenomas/carcinomas in female rats at ‧ mg/kg/day (‧ times the mean steady-state AUC at the maximum recommended human doseObserwacje te obejmują: zależny od dawki toksyczny wpływ na nadnercza (gromadzenie barwnika lipofuscyny i (lub) obumieranie komórek miąższowych) stwierdzany u szczurów po ‧ tygodniach podawania arypiprazolu w dawce od ‧ do ‧ mg/kg mc./dobę (średnia wartość AUC w stanie stacjonarnym przekraczała ‧ do ‧ razy wartość występującą u ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki) i zwiększenie częstości występowania raków nadnerczy, a także skojarzonej częstości występowania gruczolaków lub raków nadnerczy u samic szczurów otrzymujących lek w dawce ‧ mg/kg mc./dobę (średnia wartość AUC w stanie stacjonarnym przekraczała ‧ razy wartość występującą u ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki
banknote recycling framework (BRF) means the framework for banknote recycling laid down in the document entitled Recycling of euro banknotes: framework for the detection of counterfeits and fitness sorting by credit institutions and other professional cash handlers adopted by the Governing Council on ‧ December ‧ and published on the ECB's website on ‧ January ‧, as modified from time to time, as well as the documents relating to the deadlines for its implementation at national levelramowe zasady postępowania z banknotami powracającymi z obiegu (ang. banknote recycling framework, BRF) oznaczają ramowe zasady postępowania z banknotami powracającymi z obiegu określone w dokumencie zatytułowanym Postępowanie z banknotami euro powracającymi z obiegu: ramowe zasady wykrywania fałszerstw oraz sortowania banknotów według jakości przez instytucje kredytowe i podmioty zawodowo zajmujące się obsługą gotówki przyjętym przez Radę Prezesów w dniu ‧ grudnia ‧ r. i opublikowane na stronie internetowej EBC w dniu ‧ stycznia ‧ r., z uwzględnieniem późniejszych zmian, oraz dokumenty odnoszące się do terminów ich implementacji na poziomie krajowym
Maintenance of the offer, delivery of the skimmed milk powder to the warehouse designated by the intervention agency within the time limit laid down in Article ‧ of this Regulation and compliance with the requirements of Article ‧ thereof shall constitute primary requirements within the meaning of Article ‧ of Regulation (EEC) NoPodtrzymanie oferty, dostarczenie odtłuszczonego mleka w proszku do magazynu wyznaczonego przez agencję interwencyjną w terminie określonym w art. ‧ ust. ‧ niniejszego rozporządzenia oraz zgodność z wymogami art. ‧ wymienionego rozporządzenia stanowią zobowiązania pierwotne w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr
However, any individual aid granted under the aid scheme under examination which, at the time it was granted, satisfied the conditions laid down in a Commission regulation adopted on the basis of Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ (the de minimis Regulation) is not considered to be State aid within the meaning of Article ‧ of the TreatyOprócz powyższego stwierdza się, że indywidualnej pomocy przyznanej w ramach analizowanego programu, która w momencie wypłacania spełnia warunki przewidziane w rozporządzeniu Komisji przyjętym na podstawie przepisów art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ (rozporządzenie de minimis), nie uznaje się za pomoc państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu
The time limit for lodging the entry summary declaration shall correspond to the time limit applicable to the active means of transport entering the customs territory of the Community, as specified in Article ‧aTermin złożenia przywozowej deklaracji skróconej odpowiada terminowi odnoszącemu się do aktywnego środka transportu wprowadzonego na obszar celny Wspólnoty, zgodnie z art. ‧a
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3826110 zdań frazy in the mean time.Znalezione w 1 290,979 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.