Tłumaczenia na język polski:

  • tymczasem   
     
    w tym samym czasie, o którym była mowa

Przykładowe zdania z "in the mean time", pamięć tłumaczeniowa

add example
A full-time refiner who, on ‧ June ‧, was a refiner within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ may apply for the transitional aid provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, to be granted by the Member State on whose territory it is situatedRafineria przemysłowa, która dnia ‧ czerwca ‧ r. była rafinerią przemysłową w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, może złożyć wniosek o pomoc przejściową przewidzianą art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, którą przyznaje państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się rafineria
Finally , the national court explains that , in the course of the review which it is required to carry out under Paragraph 79 ( 2 ) of the IRG , it is called upon to ascertain whether Mr Kozłowski s habitual residence ’ ‘ ’ within the meaning of Article 83b ( 2 ) of that law was , at the time of the request for surrender , in Germany , and whether it is still there .Wreszcie sąd odsyłający wskazuje , że w ram ach rzeczywistej kontroli , do której jest zobowiązany na podstawie § 79 ust . 2 IRG , powinien ustalić , czy w dniu , w którym zwrócono się o przekazanie , „ pobyt zwyczajowy ” w rozumieniu § 83b ust . 2 tej samej ustawy S. Kozłowskiego miał miejsce na terytorium niemieckim i czy trwa nadal .
capacity means the maximum flow, expressed in normal cubic meters per time unit or in energy unit per time unit, to which the network user is entitled in accordance with the provisions of the transportation contractzdolność przesyłowa oznacza maksymalny przepływ, wyrażony w normalnych metrach sześciennych na jednostkę czasu lub w jednostkach energii na jednostkę czasu, do którego użytkownik sieci jest uprawniony zgodnie z postanowieniami umowy przesyłowej
either a training course not forming part of a certificate or diploma within the meaning of points (b), (c), (d) or (e), or a specific examination without prior training, or full-time pursuit of the profession in a Member State for three consecutive years or for an equivalent duration on a part-time basis during the previous ‧ yearsukończenia szkolenia nie stanowiącego elementu kształcenia prowadzącego do uzyskania świadectwa lub dyplomu w rozumieniu lit. b), c), d) lub e) lub specjalnego egzaminu niepoprzedzonego kształceniem lub wykonywania w Państwie Członkowskim zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trzech kolejnych lat lub przez równoważny okres w niepełnym wymiarze czasu pracy w okresie ostatnich dziesięciu lat
summary declaration (entry summary declaration and exit summary declaration) means the act whereby, before or at the time of the event, a person informs the customs authorities, in the prescribed form and manner, that goods are to be brought into or out of the customs territory of the Communitydeklaracja skrócona (przywozowa deklaracja skrócona i wywozowa deklaracja skrócona) oznacza czynność, przez którą dana osoba powiadamia organy celne- w wymaganej formie i w określony sposób- przed lub w trakcie zdarzenia o zamiarze wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub ich wyprowadzenia z tego obszaru
That means it' d be the Charity Shield at Wembley...... in a month' s timeZa miesiąc będzie Tarcza Wspólnoty na Wembley
At the same time, however, the Committee points out that joblessness in ‧ lagging regions has risen by more than two percent, while average unemployment in the same period in the more developed regions was just ‧ %, which means that the gap in average unemployment rates between the two categories of region remains greater than ‧ %Zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że w ‧ takich regionach stopa bezrobocia wzrosła o ponad ‧ punkty procentowe, natomiast w bardziej rozwiniętych regionach w porównywalnym okresie stopa bezrobocia wynosiła średnio niecałe ‧ %, co oznacza, że różnica w średniej stopie bezrobocia między tymi dwiema grupami regionów wciąż przekracza ‧ %
I mean, I think it' s important that when our primitive security precautions are lifted, that the first time you say anything in public, you should talk to what we primitively call the right peopleTo istotne, abyście po uchyleniu naszych prymitywnych środków bezpieczeństwa i podczas waszego pierwszego publicznego wystąpienia rozmawiali, w prymitywnym znaczeniu tego słowa, z odpowiednimi ludźmi
in writing. - (DE) Facilitation of cross-border trade by means of uniform rules and at the same time a strengthening of consumer rights, above all in connection with purchasing goods in another Member State, are the reasons why I expressly welcome the 'new' Consumer Protection Directive.na piśmie - (DE) Poprawa warunków handlu transgranicznego za pomocą jednorodnych zasad i równoczesnego wzmocnienia praw konsumentów, przede wszystkim w kontekście zakupu towarów w innym państwie członkowskim, to powody, dla których bardzo cieszy mnie "nowa” dyrektywa w sprawie ochrony praw konsumentów.
The expression free ‘ of charge ’ is to be interpreted in the light of Article 3 ( 1 ) of Directive 1999 / 44 , under which the seller is to be liable for any lack of conformity which existed at the time the goods were delivered ; however , that means that the seller must bear all the costs incurred for the purposes of bringing the goods into conformity .Interpretacji definicji bezpłatności należy dokonać w odniesieniu do art . 3 ust . 1 dyrektywy 1999 / 44 , który stanowi , że sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec konsumenta za brak zgodności , który istnieje w momencie dostawy towaru ; wynika z tego zatem , że sprzedawca ponosi wszelkie koszty dotyczące przywrócenia zgodności .
Reasons for non completion of the case assigned to one (or more) of the following criteria: significant resources were allocated but even so the volume of investigative work means that more time is needed; tactical hold in investigation; lack of resources; low priority combined with limited resource allocation; lack of cooperationpowody nieukończenia sprawy związane z jednym (lub kilkoma) z następujących kryteriów: przydzielono znaczne zasoby, jednak ze względu na ilość pracy dochodzeniowej potrzeba więcej czasu; taktyczne wstrzymanie dochodzenia; brak zasobów; małe znaczenie w połączeniu z przydzieleniem ograniczonych zasobów; brak współpracy
The Preparatory Commission of the CTBTO pursues the same objectives as those referred to in recitals ‧ and ‧ and is already engaged in identifying by what means its verification system could best be strengthened through the timely provision of expertise and training to personnel from the States Signatories involved in the implementation of the verification regimeKomisja Przygotowawcza CTBTO dąży do realizacji tych samych celów, co określone w motywach ‧ i ‧, i jest już zaangażowana w określanie środków, za pomocą których najlepiej można by wzmocnić system oceny poprzez terminowe zapewnienie wiedzy fachowej i szkoleń personelowi z państw sygnatariuszy uczestniczącemu we wdrażaniu tego systemu oceny
value of materials means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the Community or in Icelandwartość materiałów oznacza wartość celną w czasie przywozu użytych materiałów niepochodzących lub, jeśli nie jest znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za materiały we Wspólnocie lub w Islandii
Must Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on air carrier liability in the event of accidents, in the version applicable at the time of the accident, namely ‧ December ‧, be interpreted as meaning that, with regard to issues for which no express provision is made, the provisions of the Warsaw Convention, in this case Article ‧, continue to apply to a flight between Member States of the Community?Czy rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnik[ów] lotnicz[ych] z tytułu wypadków lotniczych, w brzmieniu mającym zastosowanie w momencie, gdy miał miejsce wypadek, czyli w dniu ‧ grudnia ‧ r., należy interpretować w ten sposób, że w odniesieniu do kwestii bezpośrednio w nim nieuregulowanych, do lotu między państwami członkowskimi Wspólnoty nadal zastosowanie mają przepisy Konwencji Warszawskiej, w niniejszej sprawie jej art. ‧?
energy efficiency/demand-side management means a global or integrated approach aimed at influencing the amount and timing of electricity consumption in order to reduce primary energy consumption and peak loads by giving precedence to investments in energy efficiency measures, or other measures, such as interruptible supply contracts, over investments to increase generation capacity, if the former are the most effective and economical option, taking into account the positive environmental impact of reduced energy consumption and the security of supply and distribution cost aspects related to itefektywność energetyczna/zarządzanie popytem oznacza globalne lub zintegrowane podejście zmierzające do oddziaływania na ilość i harmonogram zużycia energii elektrycznej w celu zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i zmniejszenia obciążeń szczytowych przez przyznawanie pierwszeństwa inwestycjom w środki poprawiające efektywność energetyczną lub inne środki, takie jak przerywalne umowy dostaw, pierwszeństwa przed inwestycjami zwiększającymi zdolność wytwórczą, jeżeli te pierwsze działania są najbardziej skuteczną i opłacalną opcją, z uwzględnieniem pozytywnego wpływu na środowisko wynikającego ze zmniejszonego zużycia energii oraz kwestii dotyczących bezpieczeństwa dostaw i związanych z tym kosztów dystrybucji energii
Even where a loss which is carried forward is subsequently offset , the company will in the mean time by definition have suffered a cash-flow disadvantage .Nawet jeśli strata , która przenoszona jest na przyszłe okresy , zostaje następnie wyrównana , w międzyczasie spółka z definicji poniesi e niekorzystne skutki w zakresie przepływów pieniężnych .
at the time of early retirement, the age of the beneficiaries of the measure must be not more than ‧ years from the legal retirement age within the meaning of the legislation in force in the Member State, or the beneficiaries must be aged at leastw czasie wcześniejszego przejścia na emeryturę, wiek beneficjantów obejmowanych tym środkiem nie może różnić się o więcej niż ‧ lat od prawnego wieku emerytalnego w rozumieniu ustawodawstwa obowiązującego w danym Państwie Członkowskim, bądź beneficjanci muszą być w wieku co najmniej ‧ lat
if the applicant has pursued the same profession full-time for two years during the previous ‧ years in another Member State which does not regulate that profession, within the meaning of Article ‧ (e) and the first subparagraph of Article ‧ (f), and possesses evidence of education and trainingjeżeli wnioskodawca wykonywał dany zawód w pełnym wymiarze godzin przez okres dwóch lat w ciągu ostatnich ‧ lat w innym Państwie Członkowskim, w którym nie podlega on regulacjom w rozumieniu art. ‧ lit. e) i akapitu pierwszego art. ‧ lit. f), i posiada jeden lub kilka dowodów wykształcenia i szkolenia
Copies shall be sent at the same time by electronic means or by fax to the flag Member State and the Ministry responsible for fisheries in GabonRównocześnie drogą elektroniczną lub faksem przekazywane są kopie państwu członkowskiemu bandery oraz ministerstwu Gabonu odpowiedzialnemu za rybołówstwo
Ancillary systems that require liquidity in the early morning need to have established means to cope with cases where the daytime processing cannot be started in time due to an SSP failure on the previous daySystemy zewnętrzne mające zapotrzebowanie na płynność we wczesnych godzinach porannych powinny posiadać ustalone sposoby działania na wypadek sytuacji, w której terminowe rozpoczęcie przetwarzania dziennego jest niemożliwe z uwagi na awarię SSP w dniu poprzednim
The time at which there is an extraction, within the meaning of Article ‧, from a protected database, accessible electronically, is when the materials which are the subject of the act of transfer are stored in a medium other than that databaseChwila, w której doszło do pobrania w rozumieniu wspomnianego art. ‧ z chronionej bazy danych dostępnej drogą elektroniczną, odpowiada chwili zapisania elementów, których dotyczy akt przeniesienia, na innym nośniku niż nośnik tej bazy danych
For the purposes of this Directive, open market value shall mean the full amount that, in order to obtain the goods or services in question at that time, a customer at the same marketing stage at which the supply of goods or services takes place, would have to pay, under conditions of fair competition, to a supplier at arm's length within the territory of the Member State in which the supply is subject to taxDo celów niniejszej dyrektywy wartość wolnorynkowa oznacza całkowitą kwotę jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium państwa członkowskiego, w którym transakcja podlega opodatkowaniu
The Contracting Parties specify that at the time of signing the Agreement on the Accession of the Portuguese Republic to the ‧ Convention, the common visa arrangements referred to in Article ‧) of the ‧ Convention shall be taken to mean the common arrangements applied by the Signatory Parties to the said Convention since ‧ JuneUmawiające się Strony określają, że w momencie podpisania Umowy w sprawie przystąpienia Republiki Portugalskiej do Konwencji z ‧ roku jako wspólne regulacje wizowe zgodnie z artykułem ‧ ustęp ‧ Konwencji z ‧ roku obowiązują wspólne regulacje wizowe stosowane przez państwa sygnatariuszy do wspomnianej Konwencji od dnia ‧ czerwca ‧ roku
Where, in accordance with Article ‧, import goods are released for free circulation without being presented to customs and before the corresponding declaration is lodged, and the rules of assessment relating to those goods were ascertained or accepted at the time when the goods were placed under the customs warehousing arrangements, the said rules shall be considered to be those to be taken into account for the purposes of Article ‧, without prejudice to a post-clearance examination within the meaning of ArticleJeżeli zgodnie z art. ‧ przywożony towar jest dopuszczany do swobodnego obrotu bez przedstawiania go organom celnym i przed złożeniem odpowiedniego zgłoszenia, a elementy kalkulacyjne dotyczące tego towaru zostały zaakceptowane lub dopuszczone w chwili objęcia go procedurą składu celnego, elementy te uważa się za te, które należy uwzględnić zgodnie z art. ‧, bez uszczerbku dla zasad kontroli po zwolnieniu towarów w rozumieniu art
At a time when the Lisbon Strategy is the subject of a mid-term review, there is a need to give greater prominence to the importance of social policy as a means of achieving the objectives set out in LisbonW czasie, gdy strategia lizbońska poddawana jest ocenie średniookresowej, dla osiągnięcia celów z Lizbony na pierwszym planie musi się znaleźć polityka społeczna
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3826110 zdań frazy in the mean time.Znalezione w 932,794 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.