Tłumaczenia na język polski:

  • tymczasem   
     
    w tym samym czasie, o którym była mowa

Przykładowe zdania z "in the mean time", pamięć tłumaczeniowa

add example
This Article shall not be applicable to the time limits laid down in Article ‧), Article ‧, Article ‧), Article ‧), Article ‧), Article ‧, Article ‧, Article ‧), Article ‧, Article ‧a, Article ‧), Article ‧, Article ‧, or to the time limits laid down in this Article or the time limits laid down by the Implementing Regulation referred to in Article ‧) for claiming priority within the meaning of Article ‧, exhibition priority within the meaning of Article ‧ or seniority within the meaning of Article ‧ after the application has been filedPowyższy przepis nie ma zastosowania do terminów określonych w art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧a, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ oraz terminów określonych w niniejszym artykule, a także terminów określonych w rozporządzeniu wykonawczym przewidzianym w art. ‧ ust. ‧ dla zastrzeżenia pierwszeństwa w rozumieniu art. ‧, pierwszeństwa z wystawy w rozumieniu art. ‧ lub starszeństwa w rozumieniu art
This Article shall not be applicable to the time limits laid down in Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, Article ‧, or to the time limits laid down in this Article or the time limits laid down by the Implementing Regulation for claiming, after the application has been filed, priority within the meaning of Article ‧, exhibition priority within the meaning of Article ‧ or seniority within the meaning of ArticlePowyższy przepis nie ma zastosowania do terminów określonych w art. ‧ ust. ‧, art. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ i ‧ oraz terminów określonych w niniejszym artykule, a także terminów określonych w rozporządzeniu wykonawczym dla zastrzeżenia pierwszeństwa w rozumieniu art. ‧, pierwszeństwa z wystawy w rozumieniu art. ‧ lub starszeństwa w rozumieniu art
Sidereal Time literally means star time. The time we are used to using in our everyday lives is Solar Time. The fundamental unit of Solar Time is a Day: the time it takes the Sun to travel ‧ degrees around the sky, due to the rotation of the Earth. Smaller units of Solar Time are just divisions of a DayCzas gwiazdowy jest to czas ciągle wykorzystywany na w astronomii. Czas jaki wykorzystujemy w codziennym życiu to czas słoneczny. Podstawą czasu słonecznego jest doba: czas w jakim Słońce przemierza niebo w trakcie obrotu Ziemi. Mniejsze jednostki czasu słonecznego wynikają z podziału doby
We all know what that means: mass redundancies, spiralling unemployment, drastic wage and pension cuts, new oppressive tax measures, the abolition of the eight-hour day, the division of working time into active and inactive time, an increase in unpaid working time and a 78-hour working week and the general application of flexicurity, which means minimal industrial relations, part-time temporary employment, revolving unemployment, an attack on collective agreements and further privatisation of insurance and pensions systems, health, welfare and education, on the one hand, and subsidy and tax exemption packages for the monopolies, on the other.Wszyscy wiemy, że oznacza to: masowe zwolnienia, spiralę bezrobocia, drastyczne cięcia wynagrodzeń i emerytur, nowe uciążliwe podatki, zniesienie ośmiogodzinnego wymiaru czasu pracy, podział czasu pracy na aktywny i bierny, zwiększenie niepłatnego wymiaru czasu pracy, 78-godzinny tydzień pracy oraz powszechne zastosowanie zasady flexicurity, która z jednej strony oznacza ograniczone stosunki pracownicze, tymczasowe zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, powracające bezrobocie, ataki na umowy zbiorowe i dalszą prywatyzację systemu ubezpieczeń, systemu emerytalnego, służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji, a z drugiej strony dotacje i pakiety zwolnień podatkowych dla monopoli.
accident means an occurrence associated with the operation of an aircraft which, in the case of a manned aircraft, takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such persons have disembarked, or in the case of an unmanned aircraft, takes place between the time the aircraft is ready to move with the purpose of flight until such time it comes to rest at the end of the flight and the primary propulsion system is shut down, in whichwypadek oznacza zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, który w przypadku załogowego statku powietrznego odbywa się od momentu wejścia na pokład statku powietrznego jakiejkolwiek osoby z zamiarem odbycia lotu aż do opuszczenia pokładu przez te osoby, lub, w przypadku bezzałogowego statku powietrznego, odbywa się od momentu, gdy statek powietrzny jest gotowy do ruchu w celu wykonania lotu aż do czasu jego zatrzymania na koniec lotu i wyłączenia układu napędowego, w którym
If question three (point ‧.‧) is answered in the affirmative, is the first indent of Article ‧A point ‧(d)(ii) of Directive ‧/‧/EEC to be understood as meaning that the staff in charge of the transport are required to state in the route plan the times at which the animals transported were fed and watered during the ferry journey and that a pre-typed statement indicating that 'during the ferry journey, animals are fed and watered in the evenings and mornings, at midday, and in the evenings and mornings' does not meet the requirements of Directive ‧/‧/EEC, with the effect in law that the failure to sate the measures actually taken to care for the animals leads to a loss of the right to an export refund in so far as the proof required cannot by provided by any other means?Jeżeli na pytanie trzecie udzielona zostanie odpowiedź twierdząca, powstaje pytanie, czy art. ‧ część A pkt ‧ lit. d) ii) tiret pierwsze dyrektywy ‧/‧/EWG należy rozumieć w ten sposób, że pracownicy odpowiedzialni za transport zobowiązani są do zapisania w planie trasy, kiedy transportowane zwierzęta były karmione i pojone w czasie transportu promem, a dokonany z góry maszyną do pisania wpis Podczas transportu promem zwierzęta są karmione i pojone wieczorem, rano, w południe, wieczorem, rano nie odpowiada wymogom dyrektywy ‧/‧/EWG, ze skutkiem prawnym w postaci utraty roszczenia o refundację wywozową w wyniku braku zapisów nt. przeprowadzonych czynności oporządzenia zwierząt, o ile wymagany dowód nie zostanie dostarczony w inny sposób?
serious incident means an incident involving circumstances indicating that there was a high probability of an accident and is associated with the operation of an aircraft, which in the case of a manned aircraft, takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such persons have disembarked, or in the case of an unmanned aircraft, takes place between the time the aircraft is ready to move with the purpose of flight until such time it comes to rest at the end of the flight and the primary propulsion system is shut downpoważny incydent oznacza incydent obejmujący okoliczności wskazujące, że wystąpiło duże prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku, związany z eksploatacją statku powietrznego oraz który, w przypadku załogowego statku powietrznego, odbywa się od momentu wejścia na pokład statku powietrznego jakiejkolwiek osoby z zamiarem odbycia lotu aż do opuszczenia pokładu przez te osoby, lub, w przypadku bezzałogowego statku powietrznego, odbywa się od momentu, gdy statek powietrzny jest gotowy do ruchu w celu wykonania lotu aż do czasu jego zatrzymania na koniec lotu i wyłączenia głównego układu napędowego
Does the time during which a forester, who works eight hours a day under his individual contract of employment, is required to carry out wardenship duties in respect of a certain section of the forest for which he is liable to disciplinary action, the payment of compensation and civil or criminal sanctions, as the case may be, for any damage ascertained in the area under his control, regardless of the time when the damage occurs, constitute working time within the meaning of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council concerning certain aspects of the organisation of working time?Czy okres, w którym strażnik leśny, pracujący zgodnie z umową o pracę w wymiarze ośmiu godzinny na dobę, ma obowiązek zagwarantowania ochrony określonego obrębu leśnego, za który stosownie do okoliczności ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, majątkową, administracyjną lub karną, w zakresie szkód powstałych w podlegającym mu obrębie leśnym, niezależnie od chwili ich powstania, stanowi czas pracy w rozumieniu art. ‧ pkt ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy
Except in the case of a time limit set by mutual agreement in accordance with paragraph ‧(b), time limits for the receipt of tenders in open, restricted and negotiated procedures may be further reduced by five days where the contracting entity offers unrestricted and full direct access to the contract documents and any supplementary documents by electronic means from the date on which the notice used as a means of calling for competition is published, in accordance with AnnexZ wyjątkiem sytuacji, kiedy termin został ustalony w drodze wzajemnych ustaleń zgodnie z ust. ‧ lit. b), terminy na składanie ofert w procedurze otwartej, ograniczonej i negocjacyjnej mogą zostać skrócone o dalsze pięć dni w przypadku gdy podmiot zamawiający oferuje nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp drogą elektroniczną do dokumentów związanych z zamówieniem oraz do wszelkich dokumentów uzupełniających począwszy od daty opublikowania ogłoszenia stanowiącego zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem
the time limit for the receipt of requests to participate, in response to a notice published under Article ‧)(c), or in response to an invitation by the contracting entities under Article ‧), shall, as a general rule, be fixed at no less than ‧ days from the date on which the notice or invitation was sent and may in no case be less than ‧ days if the notice is sent for publication by means other than electronic means or fax, and at no less than ‧ days if the notice is transmitted by such meanstermin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. c) lub w odpowiedzi na zaproszenie podmiotu zamawiającego zgodnie z art. ‧ ust. ‧, co do zasady nie może być krótszy niż ‧ dni od daty wysłania ogłoszenia lub zaproszenia, a w żadnym przypadku nie może być krótszy niż ‧ dni w przypadku przesłania ogłoszenia do publikacji innymi środkami niż elektroniczne lub faksem. Jeżeli ogłoszenie zostało wysłane drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, termin ten nie może być krótszy niż ‧ dni
for the purposes of paragraph ‧ of Annex I, long position shall mean a position in which an institution has fixed the interest rate it will receive at some time in the future, and short position shall mean a position in which it has fixed the interest rate it will pay at some time in the futuredo celów ust. ‧ załącznika I
For the purposes of this point, long position means a position in which an institution has fixed the interest rate it will receive at some time in the future, and short position means a position in which it has fixed the interest rate it will pay at some time in the futureDo celów niniejszego ustępu pozycja długa oznacza pozycję, w którą wchodzi instytucja poprzez ustalenie stawki oprocentowania, którą otrzyma w danym przyszłym okresie, natomiast pozycja krótka oznacza pozycję, w którą wchodzi instytucja poprzez ustalenie stawki oprocentowania, którą zapłaci w danym przyszłym okresie
The second subparagraph of Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧, must be interpreted as meaning that, in order to be entitled to refuse to grant the authorisation referred to in Article ‧(c)(i) of that regulation on the ground that there is a waiting time for hospital treatment, the competent institution is required to establish that that time does not exceed the period which is acceptable on the basis of an objective medical assessment of the clinical needs of the person concerned in the light of all of the factors characterising his medical condition at the time when the request for authorisation is made or renewed, as the case may beWykładni art. ‧ ust. ‧ akapit drugi rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie w brzmieniu zmienionym i zaktualizowanym rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. należy dokonywać w ten sposób, że aby móc odmówić zgody, o której mowa w ust. ‧ lit. c), i) tego przepisu z uwagi na termin oczekiwania na leczenie szpitalne, instytucja właściwa jest zobowiązana ustalić, czy termin ten nie przekracza terminu możliwego do przyjęcia w świetle obiektywnej oceny medycznej potrzeb klinicznych zainteresowanego uwzględniającej wszystkie parametry składające się na jego stan chorobowy w chwili złożenia lub ewentualnie ponowienia wniosku o udzielenie zgody
competing undertaking means an actual or potential competitor; actual competitor means an undertaking that is active on the same relevant market; potential competitor means an undertaking that, in the absence of the vertical agreement, would, on realistic grounds and not just as a mere theoretical possibility, in case of a small but permanent increase in relative prices be likely to undertake, within a short period of time, the necessary additional investments or other necessary switching costs to enter the relevant marketprzedsiębiorstwo konkurujące oznacza rzeczywistego lub potencjalnego konkurenta; rzeczywisty konkurent oznacza przedsiębiorstwo działające na tym samym rynku właściwym; potencjalny konkurent oznacza przedsiębiorstwo, co do którego można realnie, a nie tylko teoretycznie zakładać, że gdyby porozumienie wertykalne nie istniało, to w odpowiedzi na niewielki, lecz trwały wzrost cen względnych takie przedsiębiorstwo zdecydowałoby się przeprowadzić w krótkim czasie konieczne dodatkowe inwestycje lub ponieść inne niezbędne koszty dostosowawcze, aby wejść na rynek właściwy
Is Article ‧(d) of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States to be interpreted as meaning that there is no exchange of shares within the meaning of that directive where the persons involved in the exchange of shares, at the same time as agreeing to exchange the shares in a non-legally binding manner, declare it to be their common intention to vote, at the first general meeting of the acquiring company after the exchange, in favour of distributing a profit in excess of ‧ % of the nominal value of the security which was transferred in connection with the exchange of shares and such a profit is in fact distributed?Czy art. ‧ lit. d) dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich należy interpretować w ten sposób, że nie ma miejsca wymiana udziałów w rozumieniu tej dyrektywy, jeżeli podmioty uczestniczące w wymianie równocześnie wraz z porozumieniem w sprawie wymiany, nie zobowiązując się prawnie, wyrażają wspólną wolę głosowania podczas następującego po wymianie walnego zgromadzenia spółki nabywającej za wypłatą zysku, który przekracza ‧ % wartości nominalnej papierów wartościowych przekazanych przy wymianie i jeżeli zysk ten rzeczywiście zostanie wypłacony?
a description of the means and procedures by which the depositary will transmit to the management company all relevant information that the management company needs to perform its duties including a description of the means and procedures related to the exercise of any rights attached to financial instruments, and the means and procedures applied in order to allow the management company and the UCITS to have timely and accurate access to information relating to the accounts of the UCITSopis środków i procedur określających sposób przekazania spółce zarządzającej przez depozytariusza wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jej obowiązków, w tym opis środków i procedur dotyczących wykonywania wszelkich praw związanych z instrumentami finansowymi, oraz środków i procedur stosowanych w celu terminowego udostępnienia spółce zarządzającej i UCITS dokładnych informacji na temat rachunków UCITS
Means of transport by road must be equipped as from ‧ January ‧ for means of transport by road for the first time in service and as from ‧ January ‧ onwards for all means of transport, with the appropriate Navigation System allowing for recording and providing information equivalent to those mentioned in the journey log as referred to in Annex II, Section ‧, and information concerning opening/closing of the loading flapŚrodki transportu drogowego od ‧ stycznia ‧ r. w przypadku środków transportu, które po raz pierwszy wprowadzono do użytku, oraz od ‧ stycznia ‧ r. w przypadku wszystkich środków transportu są wyposażone w odpowiedni system nawigacji umożliwiający określonych w dzienniku podróży znajdującym się w załączniku ‧ sekcja ‧ oraz informacje dotyczące otwarcia/zamknięcia klapy załadunkowej
Enter the identity of the means of transport on which the goods are directly loaded at the time of export or transit formalities, followed by the nationality of the means of transport (or that of the vehicle propelling the others if there are several means of transport) in the form of the relevant Community code from AnnexPodać znaki środka transportu, na który towar jest bezpośrednio ładowany w chwili dokonywania formalności wywozowych lub tranzytowych, a następnie podać przynależność państwową środka transportu (lub pojazdu napędzającego pozostałe, jeżeli istnieje kilka środków transportu) w formie odpowiedniego kodu Wspólnoty z załącznika
Reference for a preliminary ruling- Raad van State- Interpretation of Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport (OJ ‧ L ‧, p. ‧) and of Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on recording equipment in road transport (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Breaks from driving, daily rest periods and working time- Meaning- Obligation to record- Time spent in travelling to the place where the vehicle is taken over and which is at a distance from the operating centre of the undertaking- Operating centre- Meaning- Driver brought to the place by a third partyWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Raad van State- Wykładnia art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L ‧, s. ‧).oraz art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Przerwy w prowadzeniu pojazdu, okresy dziennego odpoczynku i czas pracy- Pojęcie- Obowiązek rejestracji- Czas udania się do miejsca przejęcia pojazdu poza centrum operacyjnym przedsiębiorstwa- Centrum operacyjne przedsiębiorstwa- Pojęcie- Odwiezienie kierowcy przez osobę trzecią
if the applicant who does not hold any diploma, certificate or other evidence of education and training within the meaning of Article ‧ (b) or of point (b) of this Article has pursued the profession in question full-time for three consecutive years, or for an equivalent period on a part-time basis, during the previous ‧ years in another Member State which does not regulate that profession within the meaning of Article ‧ (e) and the first subparagraph of Article ‧ (fjeśli wnioskodawca, który nie posiada żadnego dyplomu, świadectwa czy innego dowodu kształcenia i szkolenia, w rozumieniu art. ‧ akapit pierwszy lit. b) lub lit. b) niniejszego artykułu, wykonywał dany zawód w pełnym wymiarze godzin przez trzy kolejne lata lub odpowiedni okres czasu w niepełnym wymiarze godzin, w ciągu ostatnich ‧ lat w innym Państwie Członkowskim, w którym nie podlega on regulacjom w rozumieniu art. ‧ lit. e) i art. ‧ lit. f) akapit pierwszy
In 1998, when the Council and Parliament first debated the directive on the working time of mobile workers, the situation in the road transport sector was totally different from what it is today, as the rapporteur, Mrs Panayotopoulos-Cassiotou, said: at the time it was common practice to dodge the rules in force on driving time, meaning that professional drivers spent far too long at the wheel.W 1998 roku, kiedy Rada i Parlament po raz pierwszy debatowały nad dyrektywą o czasie pracy pracowników wykonujących czynności w trasie, sytuacja w sektorze transportu drogowego była zupełnie inna niż dziś, jak to ujęła sprawozdawczyni, pani Panayotopoulos-Cassiotou: w owym czasie powszechną praktyką było obchodzenie obowiązujących przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, co oznacza, że zawodowi kierowcy spędzają stanowczo zbyt wiele czasu za kierownicą.
These included: dose-dependent adrenocortical toxicity (lipofuscin pigment accumulation and/or parenchymal cell loss) in rats after ‧ weeks at ‧ to ‧ mg/kg/day (‧ to ‧ times the mean steady-state AUC at the maximum recommended human dose) and increased adrenocortical carcinomas and combined adrenocortical adenomas/carcinomas in female rats at ‧ mg/kg/day (‧ times the mean steady-state AUC at the maximum recommended human doseObserwacje te obejmują: zależny od dawki toksyczny wpływ na nadnercza (gromadzenie barwnika lipofuscyny i (lub) obumieranie komórek miąższowych) stwierdzany u szczurów po ‧ tygodniach podawania arypiprazolu w dawce od ‧ do ‧ mg/kg mc./dobę (średnia wartość AUC w stanie stacjonarnym przekraczała ‧ do ‧ razy wartość występującą u ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki) i zwiększenie częstości występowania raków nadnerczy, a także skojarzonej częstości występowania gruczolaków lub raków nadnerczy u samic szczurów otrzymujących lek w dawce ‧ mg/kg mc./dobę (średnia wartość AUC w stanie stacjonarnym przekraczała ‧ razy wartość występującą u ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3614686 zdań frazy in the mean time.Znalezione w 1 420,849 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.