Tłumaczenia na język polski:

 • i     
   
  Spójnik używany do łączenia dwóch homogenicznych słów lub fraz.
   
  Used to connect two homogeneous words or phrases.
 • oprócz   
 • w dodatku do   

Pozostałe znaczenia:

 
(even) under normal circumstances
 
not only ... but also

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

income in addition to normal paydochód poza pensją

Przykładowe zdania z "in addition to", pamięć tłumaczeniowa

add example
Without prejudice to Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧, the particulars referred to in Article ‧(c), (d), (e) and (g) and Article ‧(b) of this Regulation shall not be mandatory for feed materials that do not contain feed additives, with the exception of preservatives or silage additives, and which are produced and delivered by a feed business operator in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to a feed user involved in primary production for use within his own holdingBez uszczerbku dla załącznika I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, dane szczegółowe, o których mowa w art. ‧ lit. c), d) e) i g) oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) niniejszego rozporządzenia, nie są obowiązkowe w odniesieniu do materiałów paszowych, które nie zawierają dodatków paszowych, z wyjątkiem konserwantów lub dodatków do kiszonki, i które są produkowane i dostarczane przez podmiot działający na rynku pasz zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ użytkownikowi pasz w ramach produkcji pierwotnej na potrzeby jego własnego gospodarstwa
In addition, Regulation (EC) No ‧/‧ provides that petfood, dogchews and technical products and those animal by-products referred to in Annex ‧ are to be placed on the market only if they meet the specific requirements set out in that AnnexPonadto rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ stanowi, że karma dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów oraz produkty techniczne i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w załączniku VIII, mogą być wprowadzane do obrotu tylko wówczas, jeżeli spełniają szczegółowe wymagania określone w tym załączniku
In accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, any revenue will be used to provide additional appropriations to finance the expenditure to which this revenue is assignedZgodnie z art. ‧ rozporządzenia finansowego wszelkie dochody zostaną wykorzystane do zapewnienia dodatkowych środków na sfinansowanie wydatków, do których przypisano ten dochód
In addition, where the same lens is used, the latter may bear the different approval marks relating to the different types of headlamps or units of lamps, provided that the main body of the headlamp, even if it cannot be separated from the lens, also comprises the space described in paragraph ‧.‧ above and bears the approval marks of the actual functionsPonadto, gdy zastosowana jest ta sama soczewka, to może ona nosić różne znaki homologacji odnoszące się do różnych typów świateł głównych lub zespołów świateł, pod warunkiem, że główny korpus światła głównego, nawet jeśli nie może zostać oddzielony od soczewki, również zawiera powierzchnię opisaną w pkt. ‧.‧. powyżej i nosi znaki homologacji faktycznych funkcji
motor vehicles with a maximum authorised mass not exceeding ‧ kg and designed and constructed for the carriage of no more than eight passengers in addition to the driver; motor vehicles in this category may be combined with a trailer having a maximum authorised mass which does not exceed ‧ kgPojazdy silnikowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej ‧ kg i konstrukcyjnie przystosowane do przewozu nie więcej niż ośmiu pasażerów oprócz kierowcy; pojazdy silnikowe tej kategorii, mogą być łączone z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej ‧ kg
whereas, under the existing Treaties, the means of redress for citizens of the Union in relation to AFSJ measures are still more limited than in other areas of EU activity, whereas the ECJ’s powers are limited, in particular in the area of police and judicial cooperation in criminal matters and whereas, in addition, some Member States still restrict dialogue between the EU courts and national courts in this area; whereas the Council should postpone the adoption of any measure which might affect fundamental rights until the Treaty of Lisbon has been ratifiedmając na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi traktatami obywatele Unii mają wciąż mniejsze możliwości dochodzenia odszkodowania w odniesieniu do środków związanych z PWBS niż w innych dziedzinach działalności UE, że uprawnienia ETS są ograniczone, zwłaszcza w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych, i mająca na uwadze, że niektóre państwa członkowskie nadal ograniczają dialog między sądami UE i krajowymi w tej dziedzinie; mając na uwadze, że Rada powinna odłożyć na okres po ratyfikacji Traktatu z Lizbony przyjmowanie wszelkich środków mogących mieć wpływ na prawa podstawowe
Any revenue from candidate countries' contribution for participation in Community programmes, entered in Item ‧ ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, may give rise to the provision of additional appropriations, according to the same ratio as between the amount authorised for expenditure on administrative management and the total appropriations entered for the programme, in accordance with Article ‧(d) of the Financial RegulationWszelkie dochody z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględnione w pozycji ‧ ‧ ‧ ‧ zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków według tego samego stosunku jak między kwotą zatwierdzoną na wydatki na administrację i zarządzanie a całkowitymi środkami przewidzianymi dla programu, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. d) rozporządzenia finansowego
In addition to other marking requirements given in section ‧ of Annex I and section ‧ of Annex II, the tyre must bear the following markingsDodatkowo w stosunku do innych wymagań, dotyczących oznakowania, podanych w pkt ‧ załącznika I i pkt ‧ załącznika II, opona musi posiadać następujące oznakowania
Following the agreement in Brussels, the amount of market-related expenditure and direct payments is to be stabilised until ‧ on the basis of the ceiling for sub-heading ‧.a foreseen for the EU-‧ in ‧, with the addition of the amount of the corresponding expenditure for the ‧ new Member StatesZgodnie z porozumieniem zawartym w Brukseli kwota wydatków związanych z rynkiem oraz płatnościami bezpośrednimi zostanie ustalona do ‧ r. na podstawie pułapów dla rozdziału ‧a przewidzianego dla UE-‧ w ‧ r. z powiększeniem o kwotę odpowiednich wydatków dla ‧ nowych Państw Członkowskich
Such additional DMLs may be reallocated by the individual Parties among qualified vessels under the jurisdiction of such Party, subject to limitations and conditions set forth in paragraphs ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of this section.In performing the reallocation, any vessels that may have lost or otherwise forfeited DMLs under this paragraph, and any vessels requesting second-semester DMLs after the deadline set forth in Section I, paragraph ‧, shall not be consideredTakie dodatkowe DML mogą być powtórnie rozdzielone przez poszczególne Strony pomiędzy kwalifikujące się statki objęte jurysdykcją danej Strony, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków określonych w ustępach ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ tej sekcji.Przy przeprowadzaniu powtórnego przydziału, nie są uwzględniane żadne statki, które utraciły DML lub którym przepadły one w inny sposób na mocy niniejszego ustępu, ani żadne statki wnioskujące o DML na drugi semestr roku, po terminie określonym w sekcji I ustęp
Any amounts paid in respect of additional duties under the provisional safeguard measures imposed by Commission Regulation (EC) No ‧ in relation to product Nos ‧ and ‧, more particularly described in Annex ‧, shall be refunded as soon as possibleWszelkie kwoty zapłacone w związku z dodatkowymi należnościami celnymi na podstawie tymczasowych środków ochronnych nałożonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ [‧] w odniesieniu do wyrobów nr ‧, ‧ i ‧, bardziej szczegółowo opisanych w załączniku I, zwraca się możliwie najszybciej
In addition, we need to create incentives to keep older people in work for as long as possible.Dodatkowo musimy stworzyć zachęty dla utrzymywania starszych wiekiem osób w zatrudnieniu przez możliwie najdłuższy czas.
During the ‧ management period, a Member State may re-allocate those additional numbers of days at sea to all the vessels remaining in fleet and qualified for the gears belonging to the grouping of fishing gears and special condition or to part of them by applying, mutatis mutandis, the provisions laid down in points ‧.‧ andW okresie zarządzania obejmującym ‧ r. państwo członkowskie może ponownie przyznać tę liczbę dodatkowych dni na morzu wszystkim statkom pozostającym w składzie floty, kwalifikującym się do narzędzi należących do grupy narzędzi połowowych i specjalnego warunku, lub części z nich, stosując mutatis mutandis przepisy określone w pkt ‧.‧ i
pointing out the need to finalise at an early date the strengthening of the NSG guidelines, in particular on strengthened export controls on enrichment and reprocessing technologies, and to work within the NSG towards making the adherence to the Additional Protocol a condition for nuclear supplywskazanie na konieczność szybkiego zakończenia prac nad poprawianiem wytycznych NSG, zwłaszcza w zakresie zwiększenia kontroli w zakresie eksportu technologii wzbogacania rudy i ponownego przerobu paliwa jądrowego, oraz konieczność takiego pokierowania pracami na forum NSG, aby przestrzeganie protokołu dodatkowego było traktowane jako warunek dostaw jądrowych
In addition the processing of personal data for the purposes of contact tracing should be considered as lawful in so far as it is necessary in order to protect the vital interests of the data subject, in accordance with Article ‧(d) of Directive ‧/‧/EC and with Article ‧(e) of Regulation (EC) No ‧/‧, and also for the performance of a task carried out in the public interest, in accordance with, respectively, Articles ‧(e) and ‧(a) of these Community actsDodatkowo przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ustalania kontaktów zakaźnych powinno zostać uznane za uprawnione, o ile jest konieczne dla ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. ‧ lit. d) dyrektywy ‧/‧/WE oraz art. ‧ lit. e) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a także dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym, zgodnie z, odpowiednio, art. ‧ lit. e) oraz art. ‧ lit. a) wyżej wymienionych aktów wspólnotowych
In addition, when the incomplete vehicle is laden to its mass M according to the situation described in ‧.‧.‧, or when the complete or completed vehicle in running order is laden to its mass M as described in the Appendix to Annex ‧ to Council Directive ‧/EEC, the mass corresponding to the load on each axle must not exceed the mass mi on this axle, and the mass corresponding to the load on each solo axle or on the group of axles must not exceed the mass μj on this group of axlesPonadto, kiedy niekompletny pojazd jest obciążony do masy M zgodnie z sytuacją opisaną w ppkt ‧.‧.‧, lub kiedy kompletny lub skompletowany pojazd w stanie gotowym do jazdy jest obciążony do masy M zgodnie z opisem w Dodatku do załącznika ‧ do dyrektywy Rady ‧/EWG[‧], masa odpowiadająca obciążeniu na każdą z osi nie może przekraczać masy mi na tej osi, a masa odpowiadająca obciążeniu na każdą oś pojedynczą lub grupę osi nie może przekraczać masy j na tej grupie osi
The preparation specified in the Annex, belonging to the additive category zootechnical additives and to the functional group gut flora stabilisers, is authorised as an additive in animal nutrition subject to the conditions laid down in that AnnexPreparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii dodatki zootechniczne i do grupy funkcjonalnej stabilizatory flory jelitowej, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku
In addition, domestic consumption in Russia is likely to stay at relatively low levels in the near futureCo więcej, konsumpcja krajowa w Rosji w najbliższej przyszłości prawdopodobnie pozostanie na stosunkowo niskim poziomie
A ‧ % reduction shall apply to the full and additional maximum residue limits (MRL) fees, as referred to in Article ‧ of Regulation (EC) NoZniżkę ‧ % w opłatach stosuje się w stosunku do stawek pełnych i dodatkowych związanych z ustanowieniem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
To ensure, in addition, respect for the international obligations of the Community, the Commission should have the right to give an opinion on certification in relation to a transmission system owner or a transmission system operator which is controlled by a person or persons from a third country or third countriesPonadto, a w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań międzynarodowych Wspólnoty, Komisja powinna mieć prawo do wydawania opinii w sprawie certyfikacji w odniesieniu do właściciela systemu przesyłowego lub operatora systemu przesyłowego kontrolowanego przez osobę lub osoby z kraju trzeciego lub z krajów trzecich
The proposed amendment, in addition to making the original regulation more specific in technical terms, again extends the period during which journeys with dogs and cats to Finland, Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom are subject to stricter requirements.Proponowana zmiana, oprócz uszczegółowienia pierwotnego rozporządzenia pod względem technicznym, po raz kolejny przedłuża okres, w którym podróżowanie z psem i kotem do Finlandii, Irlandii, Malty, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii podlega bardziej rygorystycznym warunkom.
In addition, in my opinion, we need to adopt a victim-based approach which incorporates the identification of all potential categories of victims and special measures aimed at protecting them, focusing, in particular, on children and other risk groups, as Edit Bauer mentioned in her report.Ponadto uważam, że musimy przyjąć stanowisko skoncentrowane na ofiarach, uwzględniając w nim identyfikację wszystkich potencjalnych kategorii pokrzywdzonych oraz specjalne środki służące ich ochronie, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i innych grup ryzyka, o czym wspomniała w swoim sprawozdaniu pani Edit Bauer.
Even though the Commission considers that the foregoing comments are sufficient to show that granting additional aid will not lead to new investments or to any incentive effect, it would like to expand on the concept of incentive effect in response to the comments submitted by Germany and KronoplyKomisja uważa wprawdzie, że powyższe uwagi w wystarczającym stopniu wykazały, iż przyznanie dalszej pomocy nie doprowadzi do nowej inwestycji oraz nie zaoferuje jakiejkolwiek zachęty, odpowiadając na uwagi Niemiec i spółki Kronoply pragnie jednak dokładniej wyjaśnić pojęcie efektu zachęty
In addition to the applicant organisation, proposals must involve ‧ partner organisations from different countries, ‧ of which must be established in the new Member States/Candidate countriesObok organizacji składającej wniosek, wnioski muszą angażować ‧ organizacji partnerskich z różnych krajów, spośród których trzy muszą mieć siedzibę w nowych Państwach Członkowskich/krajach kandydujących
In accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, any revenue will be used to provide additional appropriations under Title ‧ of the statement of expenditure in section ‧ CommissionZgodnie z art. ‧ Rozporządzenia Finansowego wszelkie dochody mogą zostać wykorzystane w celu udostępnienia dodatkowych środków w artykułach ‧ ‧ ‧, ‧ ‧ ‧, ‧ ‧ ‧ oraz rozdziałach ‧ ‧ i ‧ ‧ zestawienia wydatków w Sekcji ‧ Komisja
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2901322 zdań frazy in addition to.Znalezione w 507,076 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.