Tłumaczenia na język polski:

 • i     
   
  Spójnik używany do łączenia dwóch homogenicznych słów lub fraz.
   
  Used to connect two homogeneous words or phrases.
 • oprócz   
 • w dodatku do   

Pozostałe znaczenia:

 
(even) under normal circumstances
 
not only ... but also

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

income in addition to normal paydochód poza pensją

Przykładowe zdania z "in addition to", pamięć tłumaczeniowa

add example
Minimum conditions which must be fulfilled by establishments and intermediaries referred to in Article ‧ (a) and (b) and Article ‧, (additives for which a prescribed maximum level is set and which are not referred to in Chapter I.‧ (a), premixtures of additives referred to in Chapter ‧ (a)) and establishments referred to in Article ‧ (c) and (d), (compound feedingstuffs containing premixtures of additives referred to in Chapter ‧ (b) or additives referred to in Chapter ‧ (aMinimalne warunki, jakie muszą spełniać zakłady i pośrednicy, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. a) i b) i art. ‧ ust. ‧, (dodatki, dla których został ustalony zalecany maksymalny poziom i nieokreślone w rozdziale I.‧ a), premiksy dodatków określonych w rozdziale ‧ a)), oraz zakłady określone w art. ‧ ust. ‧ lit. c) i d), (mieszanki paszowe zawierające premiksy dodatków określonych w rozdziale ‧ b) lub dodatków określonych w rozdziale ‧ a
Following the approach outlined above, examples of costs which would be included in the termination service increment would include additional network capacity needed to transport additional wholesale termination traffic (e.g. additional network infrastructure to the extent that it is driven by the need to increase capacity for the purposes of carrying the additional wholesale termination traffic) as well as additional wholesale commercial costs directly related to the provision of the wholesale termination service to third partiesZgodnie z określonym powyżej podejściem koszty, które zostałyby włączone do przyrostu usługi zakańczania połączeń, obejmowałyby koszty dodatkowej pojemności sieci koniecznej do przesyłania dodatkowego hurtowego natężenia zakańczania połączeń (tzn. dodatkowej infrastruktury sieci w zakresie, w jakim wynika to z potrzeby zwiększenia pojemności dla celów przesyłania dodatkowego natężenia hurtowego zakańczania połączeń), a także dodatkowe hurtowe koszty handlowe bezpośrednio związane ze świadczeniem hurtowych usług zakańczania połączeń na rzecz stron trzecich
The model documents E ‧ with additional pages ‧ to ‧, E ‧ with additional pages ‧ to ‧, E ‧ with additional pages ‧ to ‧, E ‧(BE), (CZ), (DK), (DE), (EE), (GR), (ES), (FR), (IE), (IT), (CY), (LV), (LT), (LU), (HU), (MT), (NL), (AT), (PL), (PT), (SI), (SK), (FI), (SE), (UK), (IS), (LI), (NO), (CH), E ‧, E ‧, E ‧, E ‧ with additional pages ‧ to ‧, and E ‧ with an additional page are adopted in accordance with the forms attached to this decisionPrzyjmuje się wzory dokumentów E ‧ zawierające dodatkowe strony ‧–‧, E ‧ zawierające dodatkowe strony ‧–‧, E ‧ zawierające dodatkowe strony ‧–‧, E ‧ (BE), (CZ), (DK), (DE), (EE), (GR), (ES), (FR), (IE), (IT), (CY), (LV), (LT), (LU), (HU), (MT), (NL), (AT), (PL), (PT), (SI), (SK), (FI), (SE), (UK), (IS), (LI), (NO), (CH), E ‧, E ‧, E ‧, E ‧ zawierające dodatkowe strony ‧–‧ i E ‧ zawierające dodatkowe strony, zgodnie z formularzami załączonymi do niniejszej decyzji
The Italian authorities have undertaken to improve the reliability of the database ensuring in particular that (i) additional measures, including inspections, shall be implemented to improve the respect of the seven days deadline for notification by the keeper of births, movements and deaths, (ii) additional measures shall be implemented to ensure proper follow-up of errors or omissions detected automatically or during on-the-spot inspections, (iii) additional measures shall be implemented to ensure that all movements, in particular to and from markets, are recorded in the database, (iv) additional measures shall be implemented to ensure that controls on identification and registration of bovine animals are carried out in accordance with Commission Regulation (EC) NoWładze włoskie podjęły się podniesienia niezawodności tej bazy danych, gwarantując przede wszystkim, że: i) wdraża się dodatkowe środki, w tym inspekcje, w celu poprawy przestrzegania terminu zawiadomienia przez hodowcę o narodzinach, przemieszczeniu i śmierci wynoszącego ‧ dni; ii) wdraża się dodatkowe środki w celu umożliwienia szybkiej korekty błędów lub zaniedbań wykrytych automatycznie lub w czasie inspekcji na miejscu; iii) wdraża się dodatkowe środki, aby zagwarantować, że wszelkie przemieszczenia, zwłaszcza z rynku i na rynek, zostaną zapisane w bazie danych; iv) wdraża się dodatkowe środki, aby zagwarantować, że prowadzona jest kontrola identyfikacji i rejestracji bydła zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr
For the use of the alternative chemical name of the substance in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ in additional mixtures, an additional fee shall be levied for up toadditional mixtures and the same additional fee shall be levied for every further ‧ additional mixtures, as set out in Section ‧ of Annex IZa stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej substancji w dodatkowych mieszaninach zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ pobiera się dodatkową opłatę za ‧ lub mniej dodatkowych mieszanin oraz taką samą dodatkową opłatę za każde następne ‧ dodatkowych mieszanin, jak określono w sekcji ‧ załącznika I
other additives belonging to the groups referred to in (b) to (g) for which no maximum level is laid down and additives belonging to other groups provided for in Annexes I or II: specific name of the additive in accordance with Annexes I or II, and active substance level, provided that these additives fulfil a function in the feedingstuff as such and the amounts present can be determined by official methods of analysis or, failing this, by valid scientific methodsinne dodatki należące do grup, określonych w lit. b)-g), dla których nie ustalono najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości, oraz dodatki należące do innych grup przewidzianych w załączniku I lub II: nazwa szczegółowa dodatku zgodnie z załącznikiem I lub ‧ oraz poziom zawartości substancji czynnej, pod warunkiem że dodatki te spełniają swą funkcję w paszy jako takiej, a ilości obecne można określić urzędowymi metodami analizy lub w przypadku niepowodzenia tego sposobu, ważnymi metodami naukowymi
Where a food additive in a food flavouring, food additive or food enzyme is added to a food and has a technological function in that food, it shall be considered a food additive of that food and not a food additive of the added flavouring, food additive or food enzyme, and must then comply with the conditions of use for that food as provided forJeżeli do środka spożywczego dodany jest dodatek do żywności zawarty w środku aromatyzującym, dodatku do żywności lub enzymie spożywczym, pełniący w tym środku spożywczym funkcję technologiczną, dodatek ten uważany jest za dodatek do żywności zawarty w tym środku spożywczym, a nie za dodatek do żywności zawarty w środku aromatyzującym, dodatku do żywności lub enzymie spożywczym, musi zatem spełniać warunki stosowania w danym środku spożywczym
Where a food additive in a food flavouring, food additive or food enzyme is added to a food and has a technological function in that food, it shall be considered a food additive of that food and not a food additive of the added flavouring, food additive or food enzyme, and must then comply with the conditions of use for that food as provided forJeżeli do środka spożywczego dodany jest dodatek do żywności zawarty w środku aromatyzującym, dodatku do żywności lub enzymie spożywczym, pełniący w tym środku spożywczym funkcję technologiczną, dodatek ten uważany jest za dodatek do żywności zawarty w tym środku spożywczym, a nie za dodatek do żywności zawarty w środku aromatyzującym, dodatku do żywności lub enzymie spożywczym, musi zatem spełniać warunki stosowania określone przepisami
Where a food additive in a flavouring, food additive or food enzyme is added to a food and has a technological function in that food, then it shall be considered a food additive of that food and not a food additive of the added flavouring, food additive or food enzymeJeżeli do środka spożywczego dodany jest dodatek do żywności zawarty w środku aromatyzującym, dodatku do żywności lub enzymie spożywczym, pełniący w tym środku spożywczym funkcję technologiczną, dodatek ten uważany jest za dodatek do żywności zawarty w tym środku spożywczym, a nie za dodatek do żywności zawarty w środku aromatyzującym, dodatku do żywności lub enzymie spożywczym
The order of priorities for the re-evaluation of the currently approved food additives should be set on the basis of the following criteria: the time since the last evaluation of a food additive by the SCF or by EFSA, the availability of new scientific evidence, the extent of use of a food additive in food and the human exposure to the food additive taking also into account the outcome of the Report from the Commission on Dietary Food Additive Intake in the EU ofKolejność priorytetów w zakresie ponownej oceny obecnie dopuszczonych dodatków do żywności powinna być ustalona na podstawie następujących kryteriów: czasu, jaki upłynął od ostatniej oceny dodatków do żywności przeprowadzonej przez KNŻ lub EFSA, dostępności nowych dowodów naukowych, zakresu stosowania w żywności danego dodatku do żywności oraz narażenia ludzi na spożycie danego dodatku do żywności, uwzględniając również wyniki sprawozdania Komisji na temat spożycia dodatków do żywności w Unii Europejskiej z ‧ r
Whereas there should be drawn up in the form of an Annex to this Directive, first a list of additives for which authorization to put them into circulation is granted to persons responsible who alone are entitled to put the additives in question into circulation, second, a list of other additives which may be put into circulation by any person provided that they are additives which meet the specifications in the dossiers on the basis of which they have been authorizedPowinien zostać sporządzony dokument, w formie załącznika do niniejszej dyrektywy, który przedstawi, po pierwsze, wykaz dodatków, odnośnie do których zezwolenie na wprowadzenie do obiegu uzyskała osoba odpowiedzialna za wprowadzenie ich do obiegu, po drugie, należy stworzyć listę innych dodatków, które mogą być wprowadzane do obiegu przez jakąkolwiek osobę, zakładając, że są to dodatki spełniające warunki określone w dokumentach, na podstawie których wydane zostało zezwolenie na ich stosowanie
As it is impossible to know if the evaluations for all the additives included in the provisional list will be completed by the date when the list of additives becomes a positive list, it should be possible to continue to use those additives, in accordance with national law, until their evaluation is completed and a decision is taken on their inclusion in the positive list of additivesPonieważ nie jest możliwe ustalenie, czy oceny dla wszystkich substancji dodatkowych zawartych w tymczasowym wykazie zostaną uzupełnione odpowiednimi danymi do czasu, gdy wykaz substancji dodatkowych stanie się listą pozytywną, powinna istnieć możliwość dalszego używania tych substancji dodatkowych, zgodnie z prawem krajowym, do czasu zakończenia ich oceny i podjęcia decyzji w sprawie ich włączenia na listę pozytywną substancji dodatkowych
The preparation specified in the Annex, belonging to the additive category zootechnical additives and to the functional group other zootechnical additives, is authorised as an additive in animal nutrition subject to the conditions laid down in that AnnexPreparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii dodatki zootechniczne i do grupy funkcjonalnej inne dodatki zootechniczne, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku
The preparation specified in the Annex, belonging to the additive category zootechnical additives and to the functional group other zootechnical additives, is authorised as an additive in animal nutrition subject to the conditions laid down in that AnnexPreparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii dodatku dodatek zootechniczny i do grupy funkcjonalnej inne dodatki zootechniczne, jest dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt przy zachowaniu warunków określonych w załączniku
The preparation specified in the Annex, belonging to the additive category zootechnical additives and to the functional group other zootechnical additives, is authorised as an additive in animal nutrition subject to the conditions laid down in that AnnexPreparat wyszczególniony w załączniku, zaliczany do kategorii dodatki zootechniczne i do grupy funkcjonalnej inne dodatki zootechniczne, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt, przy zachowaniu warunków określonych w załączniku
The preparation specified in the Annex, belonging to the additive category technological additives and to the functional group silage additives, is authorised as an additive in animal nutrition subject to the conditions laid down in that AnnexPreparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii dodatki technologiczne i do grupy funkcjonalnej dodatki do kiszonki, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku
If, be it in relation to a Capacity Expansion or otherwise, VentureCo requests in writing from both E and Q additional financing in addition to the Aggregate Equity Funding or Alternative Funding (an Additional Financing), and the Shareholders approve the corresponding capital increase in accordance with the Articles of Association (an Additional Financing Request), the following shall applyW przypadku, gdyby VentureCo, na przykład w związku ze zwiększeniem mocy produkcyjnych lub też z innych powodów, zwróciło się z pisemną prośbą do E oraz Q o przyznanie Aggregate Equity Funding (całkowite wyposażenie w kapitał własny) oraz Alternative Funding(alternatywne finansowanie) wykraczających poza całkowite wyposażenie w kapitał własny (dodatkowe środki finansowe), a udziałowcy wyraziliby zgodę na odpowiednie podwyższenie kapitału z uwzględnieniem przepisów zawartych w umowie spółki (Wniosek o dodatkowe środki finansowe), to obowiązują następujące zasady postępowania
other additives belonging to the groups referred to in (b) or (i) for which no maximum level is laid down and additives belonging to other groups authorized: specific name given to the additive upon authorization and active substance level, provided that these additives fulfil a function in the feedingstuff as such and the amounts present can be determined by official methods of analysis or, failing this, by valid scientific methodsinne dodatki należące do grup wymienionych w lit. b) lub i), dla których nie został określony maksymalny poziom, oraz dodatków należących do innych grup podlegających zezwoleniu: specyficzna nazwa nadana dodatkowi przy udzielaniu zezwolenia na jego stosowanie oraz poziom substancji aktywnej, zakładając, że dodatki te spełniają funkcję, jako takie, w paszy, i ilość, w jakiej występują, może być określona poprzez zastosowanie oficjalnych metod analizy lub, gdy te zawiodą, poprzez odpowiednie metody naukowe
In the case of additives referred to in Part ‧ of Annex C to Directive ‧/EEC, which include micro-organisms, provisional authorisation of a new additive or new use of an additive already authorised in feedingstuffs, may be given if the conditions laid down in that Directive are satisfied and, if it is reasonable to assume, in view of the available results, that when used in animal nutrition, it has one of the effects referred to in Article ‧(a) of that DirectiveW przypadku dodatków, o których mowa w części ‧ załącznika C do dyrektywy ‧/EWG, obejmujących mikroorganizmy, można tymczasowo zezwolić na stosowanie nowego dodatku paszowego lub na nowe zastosowanie dodatku już zatwierdzonego, po spełnieniu warunków określonych w tej dyrektywie oraz jeżeli w świetle dostępnych wyników uzasadnione jest założenie, że dodatek zastosowany w żywieniu zwierząt wywoła jeden ze skutków, o których mowa w art. ‧ lit. a) tej dyrektywy
However, if under certain circumstances the additive does have a technological function in the compound foodstuff, it should be considered as an additive of the compound foodstuff and not as an additive of the flavouring, and the relevant rules relating to the additive in the particular foodstuff should apply, including the labelling rules laid down in Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffsJednak jeśli w pewnych okolicznościach dodatek pełni funkcję technologiczną w złożonym środku spożywczym, powinien być uważany za dodatek do wieloskładnikowego środka spożywczego, a nie za dodatek do środka aromatyzującego; wówczas powinny mieć zastosowanie właściwe przepisy odnoszące się do dodatku w szczególnym środku spożywczym, włączając przepisy dotyczące etykietowania ustanowione dyrektywą ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych [‧]
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2901321 zdań frazy in addition to.Znalezione w 1 265,254 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.