Tłumaczenia na język polski:

 • i     
   
  Spójnik używany do łączenia dwóch homogenicznych słów lub fraz.
   
  Used to connect two homogeneous words or phrases.
 • oprócz   
 • w dodatku do   

Pozostałe znaczenia:

 
(even) under normal circumstances
 
not only ... but also

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

income in addition to normal paydochód poza pensją

Przykładowe zdania z "in addition to", pamięć tłumaczeniowa

add example
An examination of the full notification, additional information provided by the notifier, specific objections raised by the Member States and the opinion of EFSA, discloses no reason to believe that the placing on the market of cut flowers of the genetically modified carnation (Dianthus caryophyllus L., line ‧.‧.‧) will adversely affect human or animal health or the environment in the context of its proposed ornamental usePo zbadaniu pełnego zgłoszenia, dodatkowych informacji dostarczonych przez zgłaszającego, konkretnych zastrzeżeń zgłoszonych przez państwa członkowskie oraz opinii EFSA stwierdzono, że nie ma powodów, aby przypuszczać, że wprowadzenie do obrotu ciętych kwiatów zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia ‧.‧.‧) mogłoby mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt bądź na środowisko, biorąc pod uwagę planowane wykorzystanie produktu do celów ozdobnych
In addition, a derogation to Regulation (EC) No ‧/‧ on shipment of waste allows Member States to limit incoming shipments under certain conditionsPonadto odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w sprawie przemieszczania odpadów umożliwia państwom członkowskim- pod pewnymi warunkami- ograniczenie transportów przychodzących
In order to obtain the information it deems necessary for the selection of the sample of Union producers, the Commission will, in addition, contact any known associations of Union producersPonadto, w celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla doboru próby producentów unijnych, Komisja skontaktuje się ze wszystkimi znanymi zrzeszeniami producentów unijnych
In addition to long-term management, route coordination and information, another major task is of course the further development of the networkPoza zarządzaniem długoterminowym, ustaleniem tras i działalnością informacyjną, istotnym zadaniem jest oczywiście dalsze rozwijanie sieci
Provided it has been requested in good time, additional information relating to the contract documents must be supplied by the contracting authorities not less than four days before the final date fixed for the receipt of tendersPod warunkiem, że w odpowiednim czasie o to wnioskowano, dodatkowe informacje dotyczące dokumentów zamówienia muszą być przekazane przez instytucje zamawiające nie później niż cztery dni przed ostatecznym terminem składania ofert
In order to ensure that importers respect the provisions of this Regulation security should be required from them additional to that pertaining to licencesW celu zapewnienia poszanowania przez importerów przepisów niniejszego rozporządzenia należy żądać od nich dodatkowego zabezpieczenia oprócz tego, które wiąże się z otrzymaniem pozwolenia
In addition, States that have concluded an Additional Protocol need to ensure that their national implementing legislation has been enhanced to enable the State concerned to comply with the additional obligations under the Additional ProtocolDodatkowo państwa, które zawarły protokół dodatkowy muszą zapewnić ulepszenie krajowych przepisów wykonawczych w celu wywiązania się z dodatkowych zobowiązań w ramach protokołu dodatkowego
Whereas it also appears desirable to enlarge the scope of Annex I to Directive ‧/EEC to include husked rice and semi-milled or wholly milled rice in addition to paddy or rough rice, since a significant proportion of rice is put into circulation as suchpożądane jest także rozszerzenie zakresu załącznika I do dyrektywy ‧/EWG, aby włączyć ryż łuskany i całkowicie lub częściowo bielony ryż w uzupełnieniu ryżu niełuskanego, ponieważ do obrotu wprowadza się znaczącą część takiego ryżu
In addition to the maximum amount provided for in paragraph ‧, the Community grants financial aid to Spain for the organisation of a workshop by the laboratory referred to in paragraphOprócz maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. ‧ Wspólnota udziela pomocy finansowej Hiszpanii na rzecz organizacji przez laboratorium warsztatów określonych w ust
If that aim is to be achieved, national provisions must be harmonised, in addition to repealing unnecessary provisions further to the two options proposed by the Commission.Środkiem prowadzącym do tego celu jest nie tylko uchylenie zbędnych przepisów, w dwóch wariantach proponowanych przez Komisję, ale także harmonizacja przepisów krajowych.
Whereas the Additional Protocols to the Association or Cooperation Agreements between the European Economic Community and Cyprus, Israel, Jordan and Morocco provide for preferential customs duties on roses and carnations imported into the Community within the limit of tariff quotas opened for all fresh cut flowers of Combined Nomenclature subheading ‧ originating in these countriesprotokoły dodatkowe do Układów o Stowarzyszeniu lub Umów o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Cyprem, Izraelem, Jordanią i Marokiem przewidują preferencyjne stawki celne dla róż i goździków przywożonych do Wspólnoty w ramach limitu kontyngentów taryfowych otwartych dla wszystkich świeżych kwiatów ciętych z podpozycji ‧ Nomenklatury Scalonej pochodzących z tych krajów
There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET‧ directory of EUR ‧ per accountOd uczestników bezpośrednich, którzy nie życzą sobie publikacji BIC ich rachunków w TARGET‧ directory, pobierana będzie dodatkowa miesięczna opłata w wysokości ‧ EUR od każdego rachunku
In addition, women need this legislative support to protect their health and children.Ponadto kobiety potrzebują tego wsparcia legislacyjnego, aby chronić zdrowie swoje i dzieci.
In addition , more than half of EU citizens associate innovation with new products and services , while only four in ten relate it to the improvement of existing ones .Ponadto ponad połowa obywateli Unii wiąże innowacje z nowymi produktami i usługami , a tylko jednej osobie na cztery kojarzy się ona z poprawą wyrobów już istniejących .
Since the Commission did not consider the legislative amendments introduced after 19 June 2001 by Laws 2001 : 517 and 2001 : 822 to be satisfactory and since the Kingdom of Sweden took the view that it was not required to accept the argument set out by the Commission in the additional reasoned opinion , the Commission decided to bring the present action .Gdy zmiany legislacyjne dokonane po dniu 19 czerwca 2001 r. wprowadzone ustawą 2001 : 517 i ustawą 2001 : 822 nie zostały uznane przez Komisję za wystarczające , a Królestwo Szwecji uznało , że nie może przyjąć tezy sformułowanej przez nią w dodatkowej uzasadnionej opinii , Komisja podjęła decyzję o wniesieniu niniejszej skargi .
Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ adapting Decision ‧/‧/EC as regards the additions to be made to the list of units in the Traces computer network as a result of the accession of Bulgaria and Romania is to be incorporated into the AgreementW Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dostosowującą decyzję ‧/‧/WE co do uzupełnienia wykazu jednostek zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego TRACES w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii
In that perspective, and taking into account that imports of molasses within this quantitative limit are unlikely to lead to disturbances of the Community market, it is considered inappropriate to impose additional duties on such imports, as this would be contrary to the very purpose of facilitating imports of agricultural products from the African, Caribbean and Pacific States (ACP States) into the CommunityW tym kontekście- ponieważ mało prawdopodobne jest, że przywóz melasy w takiej ograniczonej ilości doprowadzi do zakłóceń na wspólnotowym rynku- nie uważa się za stosowne nakładania dodatkowego cła na taki przywóz, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadniczym celem, jakim jest ułatwienie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP
This might be the case where additional fodder crops are to be authorized which leads to an increased intake of residues of livestock for which data were not submitted in the framework of inclusion of the active substance in Annex I or were not necessary for amending the conditions of its inclusion in Annex IMoże tak być w przypadku, gdy dodatkowe rośliny pastewne muszą uzyskać zezwolenie, co prowadzi do zwiększonego spożycia pozostałości przez zwierzęta gospodarskie, dla których dane nie zostały przedłożone w ramach włączenia substancji czynnej do załącznika I lub nie były konieczne dla zmiany warunków jej włączenia do załącznika I
It is important that gas supply be maintained particularly as regards household customers, as well as a limited number of additional customers, especially customers delivering essential social services, which can be defined by the Member States concerned, in cases in which the market cannot continue to supply themW przypadku gdy rynek nie jest w stanie dostarczać gazu, istotne jest utrzymanie ciągłości jego dostaw, zwłaszcza do gospodarstw domowych i ograniczonej grupy innych odbiorców, zwłaszcza odbiorców świadczących podstawowe usługi publiczne, którą to grupę mogą określić zainteresowane państwa członkowskie
In addition to terminal-based measures to remedy this in the port itself (including expansion), efficient pre- and post-transport procedures are also needed, both at sea and on landPoza działaniami podejmowanymi w samych terminalach portowych w celu rozwiązania tego problemu (m.in. powiększania portów) potrzebne są również efektywne procedury skomunikowania tego transportu z transportem poprzedzającym i następującym, zarówno drogą morską jak i lądową
On the other hand, it is not proposed that the ad valorem duty should be applied in addition to the MIP, but instead of the MIPZ drugiej strony, nie wnioskuje się, aby cło ad valorem było stosowane dodatkowo do MCI, ale zamiast MCI
how the definitions and the additional guidance in IAS ‧ are to be interpreted and applied in classifying a business combinationw jaki sposób definicje i dodatkowe wytyczne zawarte w MSR ‧ należy interpretować oraz stosować przy klasyfikacji połączenia jednostek gospodarczych
In addition, such State interference, relating to the day-to-day management of the company, meant that the risk of circumvention could not be excluded, if this exporter was to be given an individual duty ratePonadto tego rodzaju wpływ państwa dotyczący codziennego zarządzania przedsiębiorstwem oznaczał, że nie można było wykluczyć ryzyka obchodzenia, jeżeli temu eksporterowi miano by przyznać indywidualną stawkę celną
In that case, the invoice or transport document shall include, in addition to the information set out in paragraph ‧, the particulars of the competent officeW tym przypadku na fakturze lub dokumencie przewozowym musi być podana, oprócz danych określonych w ust. ‧, nazwa właściwego urzędu
all other ovine and caprine animals on the holding of the animal in which the disease was confirmed in addition to those mentioned in the second and third indentswszystkie pozostałe owce i kozy w gospodarstwie zwierzęcia, u której stwierdzono chorobę poza wskazanymi w tiret drugie i trzecie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3062842 zdań frazy in addition to.Znalezione w 1 326,869 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.