Tłumaczenia na język polski:

  • obraz wzmocniony   
     
    filtrowanie danych w procesie obróbki obrazu mającego na celu podkreślanie zagadnień istonych w interpretacji wizualnej
     
    In remote sensing, the filtering of data and other processes to manipulate pixels to produce an image that accentuates features of interest or visual interpretation.

Przykładowe zdania z "image enhancement", pamięć tłumaczeniowa

add example
BACKGROUND INFORMATION* Gadovist/Gadograf ‧ mmol/ml contains gadobutrol, a neutral macrocyclic gadolinium (Gd) complex with contrast-enhancing properties, which is used for magnetic resonance imaging (MRIINFORMACJE OGÓLNE * Preparat Gadovist/Gadograf ‧. ‧ mmol/ml zawiera gadobutrol, neutralny makrocykliczny kompleks gadolinu (Gd) o właściwościach wzmacniania kontrastu, stosowany w obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI
Image EnhancementPowiększanie obrazka
Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activitieswzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; nalega, by Komisja przyjęła środki, które uzna ona za niezbędne, by pomóc agencjom poprawić swój wizerunek i wyeksponować swoją działalność
Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activitieswzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności
If this box is checked, Konqueror will automatically load any images that are embedded in a web page. Otherwise, it will display placeholders for the images, and you can then manually load the images by clicking on the image button. Unless you have a very slow network connection, you will probably want to check this box to enhance your browsing experienceJeśli ta opcja jest wybrana, Konqueror będzie automatycznie ściągał obrazki na stronach WWW. W przeciwnym razie zamiast obrazków wyświetlone zostaną odpowiednie ramki. Możesz wtedy ręcznie ściągnąć obrazki, klikając na ikonce Obrazki. Jeśli nie masz bardzo wolnego połączenia sieciowego, lepiej włączyć tę opcję, by ułatwić przeglądanie stron WWW
Promoting them will enhance the territory s image ’ and its distinctive ness , and this will be of benefit to all products and services from the area .Ich promocja przyczyni się do poprawy wizerunku terytorium i jego cech wyróżniających , co z kolei będzie korzystne dla wszystkich produktów i usług wywodzących się z danego obszaru .
A tactical traffic image contains position information and specific vessel information of all targets detected by a radar presented on an Electronic Navigational Chart and- if available- enhanced by external Traffic Information, such as the information delivered by an AIS. TTI may be provided on board of a vessel or on shore, e.g. in a VTS Centre. (Source: RIS guidelinesTaktyczny obraz ruchu zawiera informacje na temat położenia i wszystkich statków wykrytych przez radar wyświetlane na elektronicznej mapie nawigacyjnej oraz – o ile są dostępne – zewnętrzne informacje na temat ruchu, jak dane pochodzące z systemu AIS. TTI są dostępne na pokładzie statku lub na lądzie, np. w centrum VTS. (Źródło: Wytyczne RIS
Its image in the world would be enhanced as a result, and I must say in passing that this comment is also true for countries such as Pakistan, North Korea and Israel.W konsekwencji poprawiłby się ich wizerunek w świecie, i muszę przy okazji powiedzieć, że ta uwaga stosuje się również do takich państwa jak Pakistan, Korea Północna i Izrael.
It is therefore particularly important to take action to enhance the professional image of entrepreneurs and to raise public awareness of their key role in innovation, economic progress and prosperity in generalA zatem jest szczególnie istotne, aby podjąć działania w celu poprawy profesjonalnego wizerunku przedsiębiorców oraz zwiększenia wiedzy obywateli o głównej roli, jaką odgrywają przedsiębiorcy w innowacji, postępie gospodarczym i ogólnym dobrobycie
We' re sending this to image enhancementBill, co ty myślisz o tym wszystkim?
Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission and to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activitieswzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności
This Action aims at promoting European higher education through measures enhancing the attractiveness, profile, image and visibility of, and accessibility to, European higher education in the world and provides support to transnational initiatives, studies, projects, events and other activities related to the international dimension of all aspects of higher education, such as promotion, accessibility, quality assurance, credit recognition, recognition of European qualifications abroad and mutual recognition of qualifications with third countries, curriculum development, mobility, quality of services, etcCelem tego działania jest promowanie europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez środki zmierzające do zwiększenia atrakcyjności, profilu oraz wizerunku tego szkolnictwa na świecie, jak również możliwości dostępu do niego, a także wspieranie transnarodowych inicjatyw, badań, projektów, wydarzeń i innych działań nawiązujących do międzynarodowego wymiaru wszystkich aspektów szkolnictwa wyższego, takich jak: promocja, dostępność, zapewnienie jakości, uznawanie punktów kredytowych, uznawanie europejskich kwalifikacji za granicą oraz wzajemne uznawanie kwalifikacji z krajami trzecimi, opracowanie programów nauczania, mobilność, jakość usług itd
Another positive effect of non-compete obligations in the motor vehicle sector relates to the enhancement of the brand image and reputation of the distribution networkKolejnym pozytywnym skutkiem zakazów konkurowania w sektorze pojazdów silnikowych jest poprawa wizerunku marki i reputacji sieci dystrybucji
• projects aim ed at enhancing the attractive ness , profile , visibility and image of European highereducation worldwide .• projekty mające na celu poprawienie atrakcyjności , statusu , widoczności i wizerunku europejskiego szkolnict wa wyższego na świecie .
An open re-use policy at the Commission will support new economic activity, lead to a wider use and spread of Community information, enhance the image of openness and transparency of the Institutions, and avoid unnecessary administrative burden for users and Commission servicesOtwarta polityka Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania wspiera nowe formy działalności gospodarczej, prowadzi do szerszego wykorzystania i upowszechnienia informacji Komisji, polepsza publiczny wizerunek otwartych i przejrzystych instytucji oraz zapobiega niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym zarówno dla użytkowników informacji, jak i dla służb Komisji
Moreover, the wording of the indication should also reflect the clinical context for which Gadovist has demonstrated to have the same diagnostic accuracy than its comparator, that is to correctly localise at least one malignant lesion of liver or kidney in an individual patient using combined pre-and post-contrast MR images. Contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) in patients with high suspicion or evidence of having a focal disease of liver or kidneys, obtained by other diagnostic tests or histopathology, to correctly localise malignant lesions of liver or kidneyPonadto, sformułowanie wskazania powinno także odzwierciedlać kontekst kliniczny, dla którego wykazano, że preparat Gadovist posiada taką samą dokładność diagnostyczną, jak preparat porównawczy, to jest umożliwia dokładne zlokalizowanie co najmniej jednej zmiany złośliwej w wątrobie lub nerkach u danego pacjenta na podstawie obrazów z badania MR przed podaniem i po podaniu kontrastu. ” Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) ze wzmocnieniem kontrastu u pacjentów z uzasadnionym podejrzeniem lub dowodami na ogniskową chorobę wątroby lub nerek uzyskanymi za pomocą innych badań diagnostycznych lub histopatologicznych, w celu prawidłowej lokalizacji zmian złośliwych w wątrobie lub nerkach ”
This Decision determines the conditions for the re-use of documents held by the Commission or on its behalf by the Office for Official Publications of the European Communities (Publications Office) with the aim of facilitating a wider re-use of information, enhancing the image of openness of the Commission, and avoiding unnecessary administrative burden for re-users and the Commission services alikeNiniejsza decyzja określa warunki ponownego wykorzystywania dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Komisji lub – w jej imieniu – w posiadaniu Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dalej Urzędu Publikacji), celem ułatwienia szerszego ponownego wykorzystywania informacji, polepszenia publicznego wizerunku Komisji oraz zapobiegania niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym zarówno dla użytkowników informacji, jak i dla służb Komisji
Equalize: This option adjusts the brightness of colors across the active image so that the histogram for the value channel is as nearly as possible flat, that is, so that each possible brightness value appears at about the same number of pixels as each other value. Sometimes Equalize works wonderfully at enhancing the contrasts in an image. Other times it gives garbage. It is a very powerful operation, which can either work miracles on an image or destroy itWyrównaj: Opcja ta dostosowuje jasność kolorów w obrazie tak, że histogram dla kanału wartości jest jak najbardziej płaski to znaczy, że każda możliwa wartość jasności pojawia się w takiej samej ilości pikseli jak każda inna wartość. Czasami wyrównywanie działa cudownie na poprawę kontrastu obrazu. Czasami zaś w rezultacie powstają śmieci. Istotna operacja, która może zdziałać cuda albo zniszczyć obraz
On the internal market, eligible measures may also take the form of participation in events, fairs and exhibitions of national and European importance, by means of stands aimed at enhancing the image of Community productsNa rynku wewnętrznym środki kwalifikujące się do wsparcia mogą również przybierać formę uczestnictwa w imprezach, targach i wystawach o znaczeniu krajowym i ogólnoeuropejskim poprzez organizację stoisk wystawienniczych mających na celu poprawę pozycji handlowej produktów wspólnotowych
ability to adopt behaviour to help enhance the image of the companyzdolność zachowania sprzyjającego lepszemu wizerunkowi firmy: zachowanie kierowcy i wizerunek firmy
On the internal market, the measures referred to in Article ‧ may also take the form of participation in events, fairs and exhibitions of national or European importance, by means of stands aimed at enhancing the image of Community productsNa rynku wewnętrznym działania, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, mogą również przyjąć formę uczestnictwa w pokazach, targach i wystawach o znaczeniu krajowym lub europejskim, poprzez organizację stoisk mających na celu polepszenie wizerunku produktów wspólnotowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 20175 zdań frazy image enhancement.Znalezione w 6,593 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.