Tłumaczenia na język polski:

  • obraz wzmocniony   
     
    filtrowanie danych w procesie obróbki obrazu mającego na celu podkreślanie zagadnień istonych w interpretacji wizualnej
     
    In remote sensing, the filtering of data and other processes to manipulate pixels to produce an image that accentuates features of interest or visual interpretation.

Przykładowe zdania z "image enhancement", pamięć tłumaczeniowa

add example
The extended vascular imaging window for gadofosveset is attributed to enhanced relaxivity and extended residence in vascular space resulting from its plasma protein bindingWydłużenie okresu obrazowania struktur naczyniowych z użyciem gadofoswesetu przypisuje się poprawie wartości relaksacji oraz wydłużeniu czasu przebywania w przestrzeni wewnątrznaczyniowej na skutek wiązania z białkami osocza
Moreover, the wording of the indication should also reflect the clinical context for which Gadovist has demonstrated to have the same diagnostic accuracy than its comparator, that is to correctly localise at least one malignant lesion of liver or kidney in an individual patient using combined pre-and post-contrast MR images. Contrast-enhanced magnetic resonance imaging (MRI) in patients with high suspicion or evidence of having a focal disease of liver or kidneys, obtained by other diagnostic tests or histopathology, to correctly localise malignant lesions of liver or kidneyPonadto, sformułowanie wskazania powinno także odzwierciedlać kontekst kliniczny, dla którego wykazano, że preparat Gadovist posiada taką samą dokładność diagnostyczną, jak preparat porównawczy, to jest umożliwia dokładne zlokalizowanie co najmniej jednej zmiany złośliwej w wątrobie lub nerkach u danego pacjenta na podstawie obrazów z badania MR przed podaniem i po podaniu kontrastu. ” Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) ze wzmocnieniem kontrastu u pacjentów z uzasadnionym podejrzeniem lub dowodami na ogniskową chorobę wątroby lub nerek uzyskanymi za pomocą innych badań diagnostycznych lub histopatologicznych, w celu prawidłowej lokalizacji zmian złośliwych w wątrobie lub nerkach ”
Can you enhance the image of his passport, please?Może pan powiększyć jego zdjęcie?
Likewise, certain kinds of benefits which are not always easy to measure- such as the green image enhanced by an environmental investment- are not taken into account in this context eitherNie uwzględnia się tutaj również pewnych korzyści, które trudno jest ująć liczbowo, na przykład tzw. zielony wizerunek, z jakim kojarzone jest przedsiębiorstwo inwestujące na rzecz ochrony środowiska
Auto Exposure: This option enhances the contrast and brightness of the RGB values of an image to calculate optimal exposition and black level using image histogram propertiesAutomatyczna ekspozycja: Opcja ta poprawia kontrast i jasność wartości RGB obrazu, aby obliczyć najlepsze poziomy czerni i naświetlenie używając histogramu
It is therefore particularly important to take action to enhance the professional image of entrepreneurs and to raise public awareness of their key role in innovation, economic progress and prosperity in generalA zatem jest szczególnie istotne, aby podjąć działania w celu poprawy profesjonalnego wizerunku przedsiębiorców oraz zwiększenia wiedzy obywateli o głównej roli, jaką odgrywają przedsiębiorcy w innowacji, postępie gospodarczym i ogólnym dobrobycie
My final point: I believe that it is also important to take steps on a social level to enhance the image of the profession among young people.Ostatnia sprawa: uważam, że należy również podjąć pewne kroki na szczeblu społecznym, aby przybliżyć młodym ludziom obraz tego zawodu.
These studies also looked at left ventricle image enhancementW tych badaniach oceniano również wzmocnienie obrazu lewej komory
Proposals are invited from law enforcement agencies, research institutions (public and private), technology suppliers and engineering companies within the fields of content-based information retrieval, computer vision, in particular facial recognition, age estimation based on pictures or videos, pattern recognition, geographic localisation techniques, image enhancement from distorted image/video etcDo składania wniosków zaprasza się organy ścigania, publiczne i prywatne ośrodki badawcze, dostawców technologii i przedsiębiorstwa zajmujące się wyszukiwaniem informacji na podstawie treści, komputerowym przetwarzaniem obrazu, w szczególności rozpoznawaniem twarzy, szacowaniem wieku na podstawie obrazu lub filmu, rozpoznawaniem wzorców, technikami lokalizacji geograficznej, poprawą jakości zniekształconych obrazów i filmów, itp
Procedure for restoring or enhancing images, often by computerSposób postępowania komputerowo przywracający lub poprawiajający obraz, wizerunek
Image EnhancementPowiększanie obrazka
Equalize: This option adjusts the brightness of colors across the active image so that the histogram for the value channel is as nearly as possible flat, that is, so that each possible brightness value appears at about the same number of pixels as each other value. Sometimes Equalize works wonderfully at enhancing the contrasts in an image. Other times it gives garbage. It is a very powerful operation, which can either work miracles on an image or destroy itWyrównaj: Opcja ta dostosowuje jasność kolorów w obrazie tak, że histogram dla kanału wartości jest jak najbardziej płaski to znaczy, że każda możliwa wartość jasności pojawia się w takiej samej ilości pikseli jak każda inna wartość. Czasami wyrównywanie działa cudownie na poprawę kontrastu obrazu. Czasami zaś w rezultacie powstają śmieci. Istotna operacja, która może zdziałać cuda albo zniszczyć obraz
Calls upon the Agencies to improve their cooperation and benchmarking with actors in the field; urges the Commission to adopt any measures it considers necessary to help the Agencies enhance their image and raise the profile of their activitieswzywa agencje do ściślejszej współpracy i lepszego stosowania kryteriów porównawczych w odniesieniu do podmiotów działających w terenie; zachęca Komisję do przyjmowania środków, które uzna ona za niezbędne do wspomożenia agencji w poprawie ich wizerunku i uwidocznieniu ich działalności
Efficient and successful international cooperation, especially on large-scale European Community projects, creates a feeling of team spirit between those involved, which enhances appreciation of the European Research Area and Europe's imageSkuteczna i efektywna współpraca międzynarodowa, w szczególności przy dużych europejskich projektach wspólnotowych, wzbudza w podmiotach uczestniczących poczucie wspólnoty, które wzmacnia wartość europejskiej przestrzeni badawczej oraz symbolikę europejską
Likewise, certain kinds of benefits which are not always easy to measure- such as the green image enhanced by an environmental investment- are not taken into account in this context eitherNie uwzględnia się tutaj również pewnych korzyści, które trudno jest ująć liczbowo, jak np. tzw. zielony wizerunek, z jakim kojarzone jest przedsiębiorstwo inwestujące na rzecz ochrony środowiska
Enhance the quality of an imageFiltry poprawiające jakość obrazkaComment
ability to adopt behaviour to help enhance the image of the companyzdolność zachowania sprzyjającego lepszemu wizerunkowi firmy: zachowanie kierowcy i wizerunek firmy
Three studies looked at its effectiveness in enhancing the image of the left ventricle, comparing the echocardiography scan before and after administration of LuminityW trzech badaniach oceniano skuteczność preparatu we wzmacnianiu obrazu lewej komory, porównując obraz echokardiograficzny przed wprowadzeniem preparatu Luminity i po jego wprowadzeniu
Another positive effect of non-compete obligations in the motor vehicle sector relates to the enhancement of the brand image and reputation of the distribution networkKolejnym pozytywnym skutkiem zakazów konkurowania w sektorze pojazdów silnikowych jest poprawa wizerunku marki i reputacji sieci dystrybucji
An open re-use policy at the Commission will support new economic activity, lead to a wider use and spread of Community information, enhance the image of openness and transparency of the Institutions, and avoid unnecessary administrative burden for users and Commission servicesOtwarta polityka Komisji w zakresie ponownego wykorzystywania wspiera nowe formy działalności gospodarczej, prowadzi do szerszego wykorzystania i upowszechnienia informacji Komisji, polepsza publiczny wizerunek otwartych i przejrzystych instytucji oraz zapobiega niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym zarówno dla użytkowników informacji, jak i dla służb Komisji
UEFA Euro 2012 as a media event which enhances evolution of the international image of Poland.UEFA EURO 2012 jako wydarzenie medialne determinujące ewolucję międzynarodowego wizerunku Polski
Gadograf contains gadobutrol, a neutral macrocyclic gadolinium complex with contrast-enhancing properties, which is used for magnetic resonance imaging (MRIPreparat Gadograf zawiera gadobutrol, neutralny makrocykliczny kompleks gadolinu o właściwościach wzmacniania kontrastu, stosowany w obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI
We' re sending this to image enhancementBill, co ty myślisz o tym wszystkim?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18711 zdań frazy image enhancement.Znalezione w 12,954 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.