Tłumaczenia na język polski:

 
ikoniczny, obrazkowy
 
Relating to, or having the characteristics of, an icon.

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

filter iconikona filtru
iconikona; symbol; ikonka;
IconIkony
icon characterpostać symboliczna
Icon Source RootIcon Source Root
Icon viewWidok ikon
Live Iconikona z podglądem na żywo
mouse iconikona myszy
presence iconikona obecności
warning iconikona ostrzeżenia

Przykładowe zdania z "iconic", pamięć tłumaczeniowa

add example
You know religious icons are forbiddenSymbole religijne są zabronione
Activity Diagrams support sequential as well as parallel Activities. Parallel execution is represented via Fork/Wait icons, and for the Activities running in parallel, it is not important the order in which they are carried out (they can be executed at the same time or one after the otherDiagramy aktywności wspomagają aktywności sekwencyjne i równoległe. Równoległe wykonanie jest reprezentowane przez ikonę Fork/Wait, a dla działający równolegle aktywności nie jest ważna kolejność, w jakiej wykonywane (mogą być wykonane w tym samym czasie, lub po kolei
use of colours, icons, sounds, labels (to optimise a balance between similarity and differentiationstosowanie kolorów, ikon, dźwięków, etykiet (w celu optymalizacji równowagi między podobieństwami i rozróżnieniem
The pentacle is a pagan religious iconI co on oznacza?
assign effects to icons (for example make them semi-transparent or colorize themprzyporządkować efekty do ikon (na przykład, aby uczynić je półprzezroczystymi, lub aby je pokolorować
You can also configure individual components by activating the component by clicking on the corresponding icon in the side pane of the main window and then selecting the menu item Configure application name from the Settings menuMożesz także konfigurować oddzielnie wszystkie komponenty, aktywując je kliknięciem odpowiedniej ikony w panelu bocznym, a następnie wybierając polecenie Konfiguruj: nazwa programu z menu Ustawienia
Show all attachments as icons. Click to see themPokaż wszystkie załączniki jako ikony. Ich zawartość będzie wyświetlana po kliknięciu na ikonę. View-> attachments
To exit & kopete; you should use File Quit, Ctrl; Q, or the & kopete; System Tray icon 's context menu. If you just close the Contact List window, & kopete; will continue to run in the & kde; System TrayAby zamknąć & kopete; możesz użyć Plik Zakończ, Ctrl; Q lub menu kontekstowego ikony & kopete; w tacce systemowej. Jeśli po prostu zamkniesz okno Listy kontaktów, & kopete; pozostanie uruchomiony w tacce systemowej & kde
An activity of Museum - Zamek Gorkow in range of creating the own icon collectionDziałalność Muzeum- Zamek Górków w zakresie tworzenia własnej kolekcji ikon
Normal IconsŚrednie ikonki
Icon SourceŹródło ikony
If you click on the small protocol icon on the right of the menu item, instead of on the person 's name, you will always try to contact the person using that service!Jeśli zamiast na nazwę kontaktu klikniesz na małą ikonę protokołu po prawej stronie pozycji menu, zawsze będziesz starał się połączyć z tym kontaktem, korzystając z tego serwisu!
The file is not a valid icon theme archiveTen plik nie jest poprawnym motywem ikon
A description of the part: this is just an informational description of the part, much like the Subject is for the whole message; most mail agents will show this information in their message previews alongside the attachment 's iconOpis załącznika: dodatkowa informacja o załączniku, analogiczna do pola " Temat " wiadomości. Większość programów pocztowych pokazuje ten opis obok ikony załącznika
Edit the selected emoticon to change its icon or its textModyfikuj wybraną emotikonę, aby zmienić jej ikonę lub tekst
Flag the current session so it will show an alert if no activity occurs for ‧ seconds. An icon of a dark light bulb will appear in the session 's tab. Use this to alert you if a task stops while you are working in another session. The time before an alert can be modified in the & konsole; preferencesZnaczy bieżącą sesję tak aby wyświetliła komunikat w przypadku nieodnotowania zdarzenia w jej obrębie w ciągu ‧ sekund. Ikona zgaszonej żarówki pojawi się na karcie sesji. Skorzystaj z komunikatów alarmów gdy chcesz być informowany o zakończeniu zadania, pracując w innej sesji terminala. Czas przed wyświetleniem komunikatu może zostać ustawiony w ustawieniach & konsole-dopelniacz
General, which gives you some information about the item and lets you change its name and, for a folder, the associated iconOgólne, która zawiera część informacji o obiekcie i pozwala zmienić jego nazwę, a w przypadku katalogu również ikonę
Reflection of the icon. Culture as formative factor.Szklane odbicie ikony. Kultura jako czynnik kształtujący ikonę.
Following the command, you can have several place holders which will be replaced with the actual values when the actual program is run: %f-a single file name %F-a list of files; use for applications that can open several local files at once %u-a single URL %U-a list of URLs %d-the directory of the file to open %D-a list of directories %i-the icon %m-the mini-icon %c-the commentPo poleceniu możesz umieścić kilka atomów, które zostaną zmienione na właściwe wartości w czasie uruchomienia programu: % f-nazwa pojedynczego pliku % F-lista plików, użyj dla programów, które mogą otworzyć kilka lokalnych plików naraz % u-pojedynczy URL % U-lista URL-i % d-katalog pliku do otwarcia % D-lista katalogów % i-ikona % m-mała ikona % c-komentarz
Tragic pop icons. Marilyn Monroe - a case study of self-destructionTragiczne ikony popkultury Droga do autodestrukcji na przykładzie Marilyn Monroe
In addition, by clicking on the Configure... button, you can bring up a dialog that will allow you to select which components you want active from a list. By checking the box next to the component title you select the component to be put into the side bar and the summary view. The component is loaded and its main view is shown in the main window when clicking on its icon in the side pane for the first time. By unchecking the check box the component is removed from the side pane and summary view. Changes become effective by clicking the Apply or OK buttonDodatkowo, jeśli klikniesz przycisk Konfiguracja..., zostanie wyświetlone okno, które pozwoli Ci wybrać, które komponenty z listy mają być aktywne. Zaznaczenie pola obok komponentu, wybiera ten komponent do wyświetlania w panelu bocznym i oknie podsumowania programu. Komponent zostaje wczytany, a jego główny widok, po kliknięciu odpowiedniej ikony z panelu bocznego, pokazywany jest w głównym oknie programu. Po odznaczeniu komponentu jest on usuwany z panelu bocznego oraz widoku podsumowania. Zmiany zostaną wprowadzone po kliknięciu przycisku Zastosuj lub OK
If this option is not checked, icons/files will be opened with a single click of the left mouse-button. This default behavior is consistent with what you would expect when you click links in most web browsers. If checked however, icons/files will be opened with a double click, while a single click will only select the icon or file. This is the behavior you may know from other desktops or operating systemsJeśli ta opcja nie jest zaznaczona, ikony/pliki będą otwierane pojedynczym kliknięciem lewego klawisza myszy. Klikając na łącze w większości przeglądarek WWW oczekujesz podobnego działania. Po zaznaczeniu tej opcji, ikony/pliki będą otwierane dwukrotnym kliknięciem, podczas gdy pojedyncze kliknięcie jedynie zaznaczy ikonę lub plik. To zachowanie możesz znać z innych pulpitów czy systemów operacyjnych
Unable to find the icon theme archive %Nie można znaleźć motywu ikon %
The items are displayed one per line. Columns show if an alarm is set (a bell icon displayed in it means the alarm is set), if it repeats multiple times (a chasing-arrows icon means a repeating event), the start and end time information. Hovering the mouse over an item will bring up a tooltip with detailed information about the itemElementy są wyświetlane jeden w każdej linijce. Kolumny pokazują czy ustawiony jest alarm (ikonka dzwonka oznaczająca włączony alarm), czy wydarzenia się powtarza (ikonka z dwoma strzałkami) oraz informacje o początku i końcu wydarzenia. Jeśli najedziesz kursorem nad element pojawi się dymek z dokładną informacją
Here you can configure how icons on your desktop appearNa tej zakładce można skonfigurować sposób wyświetlania ikon na pulpicie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 886 zdań frazy iconic.Znalezione w 1,685 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.