Tłumaczenia na język polski:

 
ikoniczny, obrazkowy
 
Relating to, or having the characteristics of, an icon.

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (10)

filter iconikona filtru
iconikona; symbol; ikonka;
IconIkony
icon characterpostać symboliczna
Icon Source RootIcon Source Root
Icon viewWidok ikon
Live Iconikona z podglądem na żywo
mouse iconikona myszy
presence iconikona obecności
warning iconikona ostrzeżenia

Przykładowe zdania z "iconic", pamięć tłumaczeniowa

add example
An emoticon consists in two parts: an icon (typically a. png,. mng or. gif picture) and a text describing the emoticon. The text can be some ASCII symbols like ]:-> or the emoticon short description enclosed within * like *FRIEND*. The user types the symbol or the text and the emoticon icon replaces itKażda emotikona zawiera dwa elementy: ikonę (najczęściej w formacie. png,. mng lub. gif) i tekst, będący opisem emotikony. Tekst może zawierać niektóre znaki ASCII, jak ]:-> lub krótki opis emotikony ujęty w *, np. * PRZYJACIEL *. Użytkownik wpisuje znak lub tekst, a ikona zastępuje go
The file is not a valid icon theme archiveTen plik nie jest poprawnym motywem ikon
Traditional & kde; launch notification has taken another form, which you can also enable and disable here. Normally when you start an application, it gets an immediate entry in the taskbar, with the icon replaced by a spinning hourglass to let you know something is happening. You can toggle this behavior on and off with the Enable taskbar notification checkbox, and when it 's enabled, you can set a time in the Startup indication timeout: spinboxTradycyjnie w środowisku & kde; powiadamianie o uruchomieniu programu odbywa się za pomocą wyświetlenia nowej pozycji na pasku zadań, wraz z ikoną symbolizującą obracającą się klepsydrę informującą o wykonywaniu jakiegoś zadania. Można włączyć lub wyłączyć to zachowanie zaznaczając opcję Włącz informację na pasku zadań. Kiedy ta opcja jest aktywna to możliwe jest zmiana ustawienia suwaka dla określenia Maksymalnego czasu powiadamiania. Domyślnie jest to ‧ sekund
New Create a new icon, either from a template or by specifying the sizeNowy Utwórz nową ikonę ze wzorca lub podając jej rozmiar
Icon Placeholder, not in GUIZamiennik ikony; nie w GUI
The Navigation Panel configuration can be changed by right clicking on the empty area below the bottom tab icon or by left clicking on the Configuration Button icon (the top icon in the previous screenshot, it may not be present in your setup). Doing this brings up a menu with the following optionsKonfiguracja panelu nawigacyjnego może zostać zmieniona po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na puste pole poniżej ikon kart lub po kliknięciu lewym przyciskiem na ikonę Przycisku konfiguracji (górna ikona na poprzednim zrzucie ekranu, może nie być widoczna w Twoim widoku). Po kliknięciu na ten przycisk zostanie wyświetlone menu z następującymi opcjami
The taskbar is very powerful. In the default configuration, if you have more than one window from the same application open, they will be grouped, so that you see one icon per application in the taskbarPasek zadań jest bogaty w funkcje. W domyślnej konfiguracji, jeśli masz otwartych więcej okien tego samego programu, zostaną one pogrupowane, dzięki czemu zobaczysz tylko jedną pozycję dla jednego programu
When that' s all spread out, it becomes an iconic imageWszystkie lądy są wiernie odwzorowane
Icon freshly reconsidered. Reconstruction of Jerzy Nowosielski theory of art in the light of his paintings.Ikona na nowo odczytana. Rekonstrukcja teorii sztuki Jerzego Nowosielskiego w świetle jego twórczości.
This is how the icon will look when the mouse cursor is over the iconEfekt zastosowany dla ikony nad którą znajduje się kursor myszy
This is the preferences menu for the file dialog. Various options can be accessed from this menu including: how files are sorted in the list types of view, including icon and list showing of hidden files the Places navigation panel file previews separating folders from filesTo jest menu konfiguracji okna wyboru plików. W menu dostępne m. in. opcje określające: sposób sortowania plików typ widoku (ikony/lista) wyświetlanie ukrytych plików panel szybkiego dostępu podgląd plików oddzielanie katalogów od plików
In order to make it as easy as possible, the & kde; & systemsettings; has organized options into General and Advanced categories. In the main window, under each category, there are icons grouped together under subcategories. Each icon is called a module. When you click on a module icon, you will be presented with the options of the module in the main windowAby uczynić to tak łatwym, jak to jest możliwe, & systemsettings; & kde; podzielone zostały na dwie kategorie: Ogólne i Zaawansowane. W oknie głównym, w każdej kategorii znajdują się ikony pogrupowane razem w podkategoriach. Każda ikona to osobny moduł. Kiedy klikniesz na ikonę modułu, w oknie głównym wyświetlone zostaną jego ustawienia
Behavior This module allows you to choose various options for your desktop, including the way in which icons are arranged and the pop-up menus associated when clicking on the desktop using the middle and right mouse buttons. Use the " What 's This? " (Shift+F‧) to get help on specific optionsZachowanie Ten moduł pozwala na konfigurację różnych opcji pulpitu np. sposobu ułożenia ikon oraz menu kontekstowych wywoływanych wciśnięciem prawego i środkowego klawisza myszy. Użyj funkcji " Co to jest? " (Shift+F‧), by uzyskać pomoc o konkretnych opcjach
You can add any of these items to the desktop by & RMB; clicking where you want the icon, and choosing Create New and selecting the item you want to link toMożesz dodać każdą z tych pozycji na pulpit przez kliknięcie na nim prawym przyciskiem myszy (w miejscu, w którym powinna pojawić się ikona) i wybranie z menu Utwórz nowe elementu, który Cię interesuje
Check this option if you want to see your icons automatically aligned to the grid when you move themJeśli ta opcja jest włączona, ikony będą automatycznie wyrównywane po przeniesieniu
This feature only ignores regular text when you have clicked on the Expert Mode icon. If the Expert Mode is not used then the text file must contain only & URL; 'sTa funkcja ignoruje zwykły tekst, tylko w przypadku, gdy wybrałeś tryb eksperta. Jeżeli tryb eksperta nie jest używany, plik musi zawierać same adresy & URL
Below the list of icon states there are two options: you can configure an effect and you can select the Semi-transparent option, which will make the background shine through the icon. To the right of the effects list box there is a slider button to pass additional parameters to a filter for colours and AmountPoniżej listy są dwie opcje do wyboru: efekt dla danego stanu ikony oraz Półprzezroczystość, która spowoduje przenikanie tła przez ikonę. Po prawej stronie listy efektów znajdują się przyciski pozwalający na ustawienie kolorów dla filtru oraz suwak Ilości
pop culture icon buzz marketing art music literature.droga do gwiazd. o mechanizmach kreowania ikon popkultury
Take this, and may the icon of the Iong- suffering Job give you strengthProszę to przyjąć.Niech ikona męczennika Jowy pana umocni
Icons and pictures. Art and its exponents in chosen works of Jordan Jovkov and Emiliyan StanevIkony i obrazy. Sztuka i jej przedstawiciele w wybranych utworach Jordana Jowkowa oraz Emiliana Stanewa
Clicking on the icon with the & RMB; will bring up a menu. At the top of the menu there are three menu items. Here, you can select what kind of tea you are preparing to drink. There are: Black Tea, Earl Grey, and Fruit Tea. These teas are preconfigured with a default time. Many people have complained that the times are not correct. Please be aware that the amount of time it takes to steep a cup of tea is based on personal preference. The times chosen are approximations. If you read on, you will learn how to change or delete these predefined times and to set your own time. A quick-and-easy way to set a custom time is to choose Anonymous... from the menuPo kliknięciu na ikonę prawym przyciskiem myszy wyświetli się lista opcji. Na górze listy znajdują się trzy pozycje. To właśnie tutaj możesz wybrać rodzaj herbaty którą chcesz zaparzyć. Do wyboru mamy: Herbatę czarną, Earl Grey, oraz Herbatę owocową. Wszystkie herbaty maja preferowany czas parzenia. Wielu ludzi skarży się na to, że ten czas nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Informujemy, iż czasy parzenia tych herbat zostały przypisane na podstawie własnych doświadczeń. Wraz z używaniem programu, nauczysz się szybko zmieniać poszczególne czasy parzenia herbat. Najprostszym sposobem by to osiągnąć jest wybranie opcji Anonimowa... w menu
The diversity of Europe is also reflected on the national sides of the euro coins, which depict national icons and symbols representing the heritage and culture of each euro area countryZ kolei różnorodność Europy jest odzwierciedlona na monetach euro-- ich strony narodowe przedstawiają symbole dziedzictwa kulturowego poszczególnych krajów strefy euro
Michael Jackson as the icon of the pop cultureMichael Jackson jako ikona popkultury
Some icons, for example the Up and Back icons in the previous screenshot, have a small black triangle at their bottom right corner. If you hold the & LMB; pressed while the cursor is over this type of icon a small dropdown menu will appearNiektóre ikony, na przykład ikony ' Do góry ' i ' W tył ' na zdjęciu poprzednim, posiadają mały czarny trójkąt u dołu po prawej stronie. Jeśli przytrzymasz nad nim wciśnięty lewy przycisk myszy, to wyświetlone zostanie małe menu rozwijane
choose different icon sizeswybrać różne rozmiary ikon
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 893 zdań frazy iconic.Znalezione w 1,398 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.