Tłumaczenia na język polski:

  • cukier puder   
     
    drobno granulowany cukier spożywczy poddany procesom rozdrabniania kryształków;
     
    Very finely ground sugar.
  • cukier-puder   

Pozostałe znaczenia:

 
(UK and Canada) powdered sugar

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

sugar icinglukier

Przykładowe zdania z "icing sugar", pamięć tłumaczeniowa

add example
CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA, EXCLUDING PRODUCTS OTHER THAN COCOA POWDER, NOT OTHERWISE SWEETENED THAN BY THE ADDITION OF SUCROSE, ICE-CREAM (NOT INCLUDING ICE-CREAM POWDER) AND OTHER ICES, CHOCOLATE AND CHOCOLATE GOODS, WHETHER OR NOT FILLED AND SUGAR CONFECTIONERY AND SUBSTITUTES THEREFOR MADE FROM SUGAR SUBSTITUTION PRODUCTS, CONTAINING COCOA, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A NET CAPACITY OF MORE THAN ‧ GCzekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, z wyjątkiem produktów innych niż proszek kakaowy z dodatkiem sacharozy, lody jadalne, czekolady i wyroby czekoladowe, także nadziewane oraz wyroby cukiernicze i ich surogaty wykonane z substytutów cukru zawierające kakao w bezpośrednich opakowaniach o zawartości powyżej ‧ g
However, this Directive shall not apply to the products defined in Part A of the Annex when they take the following forms: icing sugars, candy sugars, sugars in loaf formJednakże niniejszej dyrektywy nie stosuje się w odniesieniu do produktów określonych w części A Załącznika, jeżeli występują one w następujących formach: cukier puder, cukier kandyzowany, cukier w głowach
Compulsory ingredients: the ingredients used to prepare Ricciarelli di Siena are (quantities for ‧ kg of dough): sweet almonds: from ‧ % to ‧ %; caster sugar: from ‧ % to ‧ %; chickens’ egg white: from ‧ % to ‧ %; icing sugar: from ‧ % to ‧ %; raising agents (ammonium salts and/or sodium salts): as neededSkładniki obowiązkowe: składniki używane do wytworzenia Ricciarelli di Siena w przeliczeniu na ‧ kg mieszanki są następujące: migdały słodkie: od ‧ % do ‧ %; cukier rafinowany: od ‧ % do ‧ %; białko jaja kurzego: od ‧ % do ‧ %; cukier puder: od ‧ % do ‧ %; środki spulchniające (sole amonowe lub sole sodowe): w ilości zależnej od potrzeb
Stollen must contain at least the following ingredients: wheat flour (German flour type Nos ‧ or ‧), whole milk or dried whole-milk powder, granulated sugar, fresh butter or clarified butter, candied orange and/or lemon peel, sultanas, sweet and bitter almonds, lemon zest, table salt, icing sugar, spicesStollen muszą zawierać co najmniej następujące składniki: mąkę pszenną typ ‧ lub ‧, mleko pełne lub mleko pełne w proszku, cukier kryształ, świeże masło lub masło topione, kandyzowaną skórkę pomarańczową lub cytrynową, sułtanki, słodkie i gorzkie migdały, skórkę cytryny, sól kuchenną, cukier puder, przyprawy
where(D/H)IC = isotope ratio for the location I of the cane sugar or maize sugargdzie: = stosunek izotopów w cukrze trzcinowym dla pozycji I) lub w cukrze kukurydzianym
Keep in mind that Italian ice cream has about twice the sugar of American ice creamWeźcie pod uwagę, że włoskie lody...... zawierają dwa razy więcej cukru niż amerykańskie
Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snowWody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg
Iced champagne was poured out. Emma shivered all over as she felt it cold in her mouth. She had never seen pomegranates nor tasted pineapples. The powdered sugar even seemed to her whiter and finer than elsewhere. The ladies afterwards went to their rooms to prepare for the ball.Rozlano szampana z lodu. Emma zadrżała na całym ciele, poczuwszy w ustach jego chłód. Nie widziała nigdy granatów, nie jadła ananasów. Nawet cukier wydał jej się tu bielszy i drobniej sproszkowany. Potem damy weszły na górę przygotować się w swoich pokojach do balu.
You can get all hopped up on ice cream and sugar and cake and go crazyMożecie się wszyscy objeść lodami, cukierkami, ciastem i poszaleć
Put yourself on ice, sugar lips, because when I come back, I' m gonna lay claim to the prettiest pair of green eyes I' ve ever seenCzekaj na mnie, słodziutka, bo jak wrócę, to podkopsam do najpiękniejszych zielonych oczu, jakie w życiu widziałem
sugar icing (fondant), dark chocolate, milk chocolate or white chocolatelukier (pomada), czekolada gorzka, mleczna lub biała
Well, I hope you like lots of sugar in your iced teaFrank, pozwól mu mówić.Mam nadzieję, że lubi pan dużo cukru w herbacie mrożonej
Packaging must be carried out at the production site firstly because the product is a very fragile cake which is crumbly and has a coating of icing sugar, making it difficult to handle and transport the product without the protection provided by the packaging itselfKonieczność pakowania w tym samym zakładzie, w którym odbywa się produkcja, wynika po pierwsze z faktu, że jest to bardzo delikatny produkt cukierniczy (kruche ciasto, wierzch z lukru), co komplikuje jego przeładunek i transport bez ochrony, jaką daje opakowanie
The external layer of a kołocz śląski or kołacz śląski is typically golden in colour and is dusted with icing sugarWarstwa zewnętrza kołocza śląskiego lub kołacza śląskiego posiada charakterystyczny kolor złocisty i jest przysypana cukrem pudrem
When the product is placed on the market, it has the following characteristics: shape: oval lozenge; weight: between ‧ and ‧ g per unit; dimensions: longest diagonal between ‧ and ‧ mm; shortest diagonal between ‧ and ‧ mm; thickness: between ‧ and ‧ mm; external appearance: the surface is white because of a coating of icing sugar and there may be some slight crackling; the edge is light golden-coloured; internal appearance: the dough is a light golden beige colour; consistency: soft, spongy; relative moisture: between a minimum of ‧ % and a maximum of ‧,‧ %W momencie wprowadzenia do obrotu produkt ma następujące cechy: kształt: zbliżony do rombu o owalnych bokach; waga: od ‧ do ‧ g na sztukę; wymiary: dłuższa przekątna od ‧ do ‧ mm; krótsza przekątna od ‧ do ‧ mm; grubość: od ‧ do ‧ mm; wygląd zewnętrzny: powierzchnia o barwie białej ze względu na posypkę z cukru pudru z możliwymi nieregularnymi pęknięciami ciasta; brzeg lekko złotawy; wygląd wewnętrzny: ciasto ma barwę beżową, lekko złotawą; konsystencja: miękka, niekrusząca się; wilgotność względna: nie mniej niż ‧ % i nie więcej niż ‧,‧ %
lemon zest and icing sugar, sweet wine, brandy or grape marc, depending on the recipe usedStarta skórka cytryny i lukier, a także słodkie wino, brandy lub aguardiente de orujo, stosownie do zasad sztuki kulinarnej
Shape: round with a dusting of icing sugar showing, as a distinguishing mark, the Cross of the Order of SantiagoKształt: okrągły, z wierzchem wykonanym z lukru, na którym znajduje się Krzyż Zakonu Santiago jako charakterystyczny wyróżnik identyfikujący produkt
For each kilo of basic marzipan, ‧ g of ground toasted hazelnuts, ‧ g of icing sugar and ‧ g of egg are addedNa każdy kilogram podstawowego mazapanu dodaje się ‧ g proszku z pieczonych orzechów laskowych, ‧ g cukru pudru i ‧ g jajka
Colour: white on the surface, due to the decorative dusting of icing sugar and golden insideKolor: wierzch biały ze względu na dekorację z lukru; na przekroju kolor złocisty
Class ‧: Sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; confectionery, candyflossKlasa ‧: Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód do chłodzenia
Whereas the method of determining the colour type for sugar or white sugar and for extra-white sugar, the method of measuring the conductivity ash in extra-white sugar, in sugar solution, in invert sugar solution and in invert sugar syrup, and the method of determining the colour in solution of extra-white sugar and sugar solution are laid down in the Annex to Directive ‧/EECmetoda oznaczania rodzaju barwy dla cukru lub cukru białego oraz cukru rafinowanego; metoda pomiaru popiołu konduktometrycznego w cukrze rafinowanym, w roztworze cukru, roztworze cukru inwertowanego oraz syropie inwertowanym; metoda oznaczania barwy roztworu cukru rafinowanego i roztworu cukru zostały ustanowione w Załączniku do dyrektywy ‧/EWG
fillings: poppy seed (‧ g ground poppy seeds, ‧ g granulated sugar and ‧ sachet of vanilla sugar), cottage cheese (‧,‧ kg full-fat cottage cheese, ‧ g granulated sugar, ‧ sachets of vanilla sugar, ‧ eggs and a pinch of salt), walnut (‧ g ground walnuts, ‧ g granulated sugar, ‧ sachet of vanilla sugar), apple (‧,‧ kg of apples- fairly sour varieties, pinch of salt, ‧ g granulated sugar, ‧ sachets of vanilla sugar, pinch of cinnamonnadzienia: makowe (‧ g zmielonych ziaren maku, ‧ g cukru kryształu i ‧ torebka cukru waniliowego), serowe (‧,‧ kg sera twarogowego pełnotłustego, ‧ g cukru kryształu, ‧ torebki cukru waniliowego, ‧ jaja i szczypta soli), orzechowe (‧ g zmielonych orzechów włoskich, ‧ g cukru kryształu, ‧ torebka cukru waniliowego), jabłkowe (‧,‧ kg jabłek – dość kwaśnych odmian, szczypta soli, ‧ g cukru kryształu, ‧ torebki cukru waniliowego, szczypta cynamonu
With regard to Article ‧ and of Regulation No ‧/‧, the applicant argues that the Commission lacked competence and that there has been a breach of Article ‧, the first paragraph of Article ‧ and Part ‧ of Annex ‧ to the abovementioned Act of Accession, in conjunction with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the common organisation of the markets in the sugar sector- to the extent to which the contested provisions provide for account to be taken by the Commission of processed products containing sugar (sugar equivalent) when determining the existence of surplus quantities of sugar and isoglucose and impose a prohibition on the elimination of surplus quantities of sugar and isoglucose by way of exportation of processed products containing sugar (sugar equivalentW odniesieniu do art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ skarżąca podnosi zarzut braku kompetencji Komisji oraz naruszenia art. ‧, art. ‧ akapit pierwszy i części ‧ załącznika ‧ wyżej wymienionego Aktu przystąpienia w związku z rozporządzeniem (WE) Rady nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru – w zakresie, w jakim zaskarżone przepisy przewidują uwzględnienie produktów przetworzonych z zawartością cukru (ekwiwalentu cukru) przy ustalaniu przez Komisję istnienia nadmiernych zapasów cukru i izoglukozy oraz wprowadzają zakaz eliminacji nadmiernych zapasów cukru i izoglukozy poprzez eksport produktów przetworzonych z zawartością cukru (ekwiwalentu cukru
semi-white sugar, white sugar, refined white sugar, dextrose, fructose, glucose syrup, liquid sugar, invert liquid sugar, invert sugar syrup, rectified concentrated grape must, concentrated grape must, fresh grape must, burned sugar, honey, carob syrup, or other natural carbohydrate substances having a similar effect to the above productscukier półbiały, cukier biały, rafinowany cukier biały, dekstroza, fruktoza, syrop glukozowy, cukier płynny, inwertowany cukier płynny, inwertowany syrop cukrowy, rektyfikowany zagęszczony moszcz gronowy, zagęszczony moszcz gronowy, świeży moszcz gronowy, cukier palony, miód, syrop „carob” lub inne naturalne substancje węglowodanowe, dające rezultat podobny jak w przypadku wyżej podanych produktów
semi-white sugar, white sugar, refined white sugar, dextrose, fructose, glucose syrup, liquid sugar, invert liquid sugar, invert sugar syrup, rectified concentrated grape must, concentrated grape must, fresh grape must, burned sugar, honey, carob syrup, or using other natural carbohydrate substances having a similar effect to the above productscukier półbiały, cukier biały, cukier biały rafinowany, dekstroza, fruktoza, syrop glukozowy, cukier płynny, cukier płynny inwertowany, sfermentowany moszcz winogronowy, koncentrat moszczu winogronowego, świeży moszcz winogronowy, cukier palony, miód, syrop z chleba świętojańskiego, lub używanie innych naturalnych substancji węglowodanowych o skutku równoważnym do wymienionych wyżej wyrobów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16107 zdań frazy icing sugar.Znalezione w 13,615 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.