Tłumaczenia na język polski:

  • HFC   
  • fluorowęglowodory   

Pozostałe znaczenia:

 
Plural form of hydrofluorocarbon.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

charge with hydrofluorocarbonsnapełnianie fluorowęglowodorami

Przykładowe zdania z "hydrofluorocarbons", pamięć tłumaczeniowa

add example
fluorinated greenhouse gases means hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧) as listed in Annex I and preparations containing those substances, but excludes substances controlled under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on substances that deplete the ozone layerfluorowane gazy cieplarniane oznaczają wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF‧), wyszczególnione w załączniku I, oraz preparaty zawierające te substancje, z wyłączeniem substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
refrigeration and air conditioning products and equipment (other than those contained in motor vehicles), heat pumps, fire protection systems and fire extinguishers, if the respective type of product or equipment contains hydrofluorocarbons or preparations containing hydrofluorocarbonsprodukty i urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (inne niż te w pojazdach silnikowych), pompy ciepła, systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice, jeżeli dany typ produktów lub urządzeń zawiera wodorofluorowęglowodory lub preparaty zawierające wodorofluorowęglowodory
chlorofluorocarbons (CFC), hydrochlorofluorocarbons (HCFC) or hydrofluorocarbons (HFC), hydrocarbons (HCgazowe lampy wyładowcze
Cost-effective and safe alternatives to hydrofluorocarbon‐‧a (HFC-‧a) are expected to be available in the near futurePrzewiduje się, że opłacalne i bezpieczne alternatywy dla wodorufluorowęglowodoru-‧a (HFC-‧a) będą dostępne w niedalekiej przyszłości
hydrofluorocarbon means an organic compound consisting of carbon, hydrogen and fluorine, and where no more than six carbon atoms are contained in the moleculewodorofluorowęglowodór oznacza związek organiczny złożony z węgla, wodoru i fluoru, którego cząsteczka zawiera nie więcej niż sześć atomów węgla
Containing hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), whether or not containing perfluorocarbons (PFCs) or hydrofluorocarbons (HFCs), but not containing chlorofluorocarbons (CFCsZawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), nawet zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC
fluorinated greenhouse gases means hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧) as listed in Annex I and preparations containing those substances, but excludes substances controlled under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on substances that deplete the ozone layerfluorowane gazy cieplarniane oznaczają wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF‧), wyszczególnione w załączniku I, oraz preparaty zawierające te substancje, z wyłączeniem substancji kontrolowanych na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
Cost-effective and safe alternatives to hydrofluorocarbon-‧a (HFC-‧a) are expected to be available in the near futurePrzewiduje się, że opłacalne i bezpieczne alternatywy dla wodorufluorowęglowodoru-‧a (HFC-‧a) będą dostępne w niedalekiej przyszłości
Fluorinated greenhouse gases: hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧) as listed in Annex I of Regulation (EC) No ‧/‧ and preparations containing those substances, but excluding substances controlled under Regulation (EC) No ‧/‧ on substances that deplete the ozone layerFluorowane gazy cieplarniane: fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF‧), wyszczególnione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz preparaty zawierające te substancje, z wyłączeniem substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
Hydrofluorocarbons (HFCsPerfluorowęglowodory (HFCs
Emissions of hydrofluorocarbon-‧a (HFC-‧a), which has a global warming potential of ‧, from air conditioning systems in motor vehicles are of growing concern because of their impact on climate changeEmisje wodorofluorowęglowodoru-‧a (HFC-‧a), którego współczynnik ocieplenia globalnego wynosi ‧, z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych stanowią coraz poważniejszy problem ze względu na ich wpływ na zmiany klimatyczne
Hydrofluorocarbons (HFCsFluorowęglowodory (HFCs
The Order concerns three greenhouse gases classified under the Kyoto Protocol, most of which have high global warming potentials: hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SFZarządzenie to dotyczy trzech gazów cieplarnianych sklasyfikowanych na podstawie Protokołu z Kioto, z których większość wywiera znaczny wpływ na ocieplenie globalne: wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz heksafluorek siarki (SF
their anthropogenic emissions of greenhouse gases listed in Annex A to the Kyoto Protocol (carbon dioxide (CO‧), methane (CH‧), nitrous oxide (N‧O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧)) during the year before last (year Xswoje antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A do Protokołu z Kioto (dwutlenku węgla (CO‧), metanu (CH‧), podtlenku azotu (N‧O), fluoropochodnych węglowodorów (HFCs,), perfluoropochodnych związków węgla, (PFCs) i sześciofluorku siarki (SF‧)) zaistniałe w ciągu roku przed rokiem ubiegłym (rok X
Containing perfluorocarbons (PFCs) or hydrofluorocarbons (HFCs), but not containing chlorofluorocarbons (CFCs) or hydrochlorofluorocarbons (HCFCsZawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC) lub chlorofluorowęglowodorów (HCFC
Greenhouse gas emissions means the emission of carbon dioxide (CO‧), methane (CH‧), nitrous oxide (N‧O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧) from the categories listed in Annex I, expressed in terms of tonnes of carbon dioxide equivalent, as determined pursuant to Decision No ‧/‧/EC, excluding greenhouse gases emissions covered under Directive ‧/‧/ECemisje gazów cieplarnianych oznaczają emisje dwutlenku węgla (CO‧), metanu (CH‧), podtlenku azotu (N‧O), fluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) i sześciofluorku siarki (SF‧) wyrażone jako tony ekwiwalentu dwutlenku węgla, z kategorii wymienionych w załączniku I, zgodnie z decyzją nr ‧/‧/WE, z wyłączeniem emisji gazów cieplarnianych objętych dyrektywą ‧/‧/WE
Containing chlorofluorocarbons (CFCs), whether or not containing hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) or hydrofluorocarbons (HFCsZawierające związki węgla z chlorem i fluorem (CFC), nawet zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC
the identification of its selected base year for hydrofluorocarbons, perfluorocarbons and sulphur hexafluoride as reported to the UNFCCCokreślenie wybranego przez siebie roku bazowego dla fluorowanych węglowodorów, nadfluorowych pochodnych węglowodorów i sześciofluorku siarki, zgłoszonego do UNFCCC
Order No ‧ (hereafter the Order) concerns three greenhouse gases classified under the Kyoto Protocol to the United Nations Convention on Climate Change, most of which have high global warming potentials: hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SFZarządzenie nr ‧ (dalej zwane zarządzeniem) dotyczy trzech gazów cieplarnianych sklasyfikowanych na podstawie Protokołu z Kioto do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, z których większość wywiera znaczny wpływ na ocieplenie globalne: fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), perfluoropochodnych związków węgla (PFCs) i sześciofluorku siarki (SF
fluorinated greenhouse gases means hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF‧) as referred to in Annex A of the Kyoto Protocol and preparations containing these substances, but excludes substances controlled under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on substances that deplete the ozone layerfluorowane gazy cieplarniane oznaczają wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF‧), określone w załączniku A do Protokołu z Kioto oraz preparaty zawierające te substancje, z wyłączeniem substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
hydrofluorocarbon means an organic compound consisting of carbon, hydrogen and fluorine, and where no more than six carbon atoms are contained in the moleculewodorofluorowęglowodór oznacza zawiązek organiczny złożony z węgla, wodoru i fluoru, którego cząsteczka zawiera nie więcej niż sześć atomów węgla
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39 zdań frazy hydrofluorocarbons.Znalezione w 1,428 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.