Tłumaczenia na język polski:

 • kwas cyjanowodorowy   
   
  chemicals
 • kwas pruski   
  (Noun  m)
   
  prussic acid
 • cyjanowodór   

Pozostałe znaczenia:

 
(chemistry) a solution of hydrogen cyanide, HCN, in water; a weak poisonous acid, used as a fumigant

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hydrocyanic acid", pamięć tłumaczeniowa

add example
hydrocyanic acidkwas pruski
in the case of stone-fruit spirits, having a hydrocyanic acid content not exceeding ‧ grams per hectolitre of ‧ % vol alcoholw przypadku wódek z owoców pestkowych, o zawartości kwasu cyjanowodorowego nie przekraczającej ‧ gramów na hektolitr alkoholu ‧% obj
Hydrogen cyanide (hydrocyanic acidCyjanowodór (kwas cyjanowodorowy
In addition, certain stone fruits such as cherries, peaches and apricots naturally contain small amounts of hydrocyanic acid, yet we have been eating these fruits for thousands of years without any problems.Ponadto niektóre owoce pestkowe, takie jak wiśnie, brzoskwinie czy morele zawierają pewna ilość kwasu cyjanowodorowego; spożywamy jednak te owoce od tysięcy lat bez żadnych problemów.
The automatic rinsing devices will keep the stills cleaned while the copper catalytic converters will bind hydrocyanic acid before it passes into the distillateAutomatyczne urządzenie do płukania zapewni czystość destylatora, a miedziany katalizator wiąże kwas cyjanowodorowy, zanim ten przedostanie się do destylatu
A potential increase in ethyl carbamate formation has been associated with levels at or above ‧ mg/l hydrocyanic acid in the final distillatePotencjalnie większe wytwarzanie się karbaminianu etylu powiązano z poziomem kwasu cyjanowodorowego równym lub przekraczającym ‧ mg/l w destylacie końcowym
Ethyl carbamate can be formed from various substances inherent in food and beverages, including hydrogen cyanide (or hydrocyanic acid), urea, citrulline, and other N-carbamyl compoundsKarbaminian etylu może tworzyć się z różnych substancji występujących w produktach spożywczych i napojach, w tym z cyjanowodoru (lub kwasu cyjanowodorowego), mocznika, cytruliny i innych związków N-karbamylu
Hydrocyanic acid (CASkwas cyjanowodorowy (CAS
Hydrocyanic acidKwas cyjanowodorowy
Having established the concentration of the KCN according to the procedure set out in ‧, prepare a standard solution containing ‧ ml/l hydrocyanic acid (‧ ml HCN ‧ ml KCNUstaliwszy stężenie KCN zgodnie z procedurą określoną w ppkt ‧, przygotować roztwór mianowany zawierający ‧ mg/l kwasu cyjanowodorowego (‧ mg HCN ‧ mg KCN
Argentometric determination of the total hydrocyanic acid liberated by acid hydrolysis and separated by distillationOznaczanie argentometryczne kwasu cyjanowodorowego ogółem uwolnionego w wyniku hydrolizy kwasowej i wydzielonego metodą destylacji
Hydrocyanic acid may also be released from intact stones during a longer storage of the fermented mashPodczas długotrwałego przechowywania sfermentowanego zacieru z nieuszkodzonych pestek może również uwolnić się kwas cyjanowodorowy
This Regulation stipulates that the maximum hydrocyanic acid content in stone fruit spirits and stone fruit marc spirits shall be ‧ grams per hectolitre of ‧ % vol. alcohol (‧ mg/lW rozporządzeniu tym przewidziano, iż maksymalna zawartość kwasu cyjanowodorowego w okowitach z owoców pestkowych i w okowitach z wytłoków z owoców pestkowych wynosi ‧ gramów w hektolitrze alkoholu ‧ % obj. (‧ mg/l
The values obtained for absorbance with regard to the standard solutions as a function of the corresponding hydrocyanic acid content should produce a straight line passing through the originWartości uzyskane dla absorpcji w stosunku do roztworów standardowych jako funkcja odpowiadająca zawartości kwasu cyjanowodorowego, która powinna utworzyć prostą linię, przechodzącą przez początek układu współrzędnych
Distillates with hydrocyanic acid levels close to ‧ mg/l should ideally also be re-distilled or, where this is not possible, be stored in lightproof bottles or covering boxes with storage times as short as possible in order to avoid ethyl carbamate formation during storageDestylaty, w których poziom kwasu cyjanowodorowego jest zbliżony do ‧ mg/l, również najlepiej jest poddać redestylacji, a jeśli to nie jest możliwe, przechowywać w nieprzepuszczających światła butelkach lub zabezpieczonych pojemnikach, możliwie najkrócej, aby zapobiec tworzeniu się karbaminianu etylu podczas przechowywania
The main influencing factors are the concentration of precursors (e.g. hydrocyanic acid and cyanides) and storage conditions, such as light exposure and temperatureCzynnikami mającymi na to największy wpływ są stężenie prekursorów (np. kwasu cyjanowodorowego i cyjanków) oraz warunki składowania, takie jak wystawienie na działanie światła i temperatura
DETERMINATION OF HYDROCYANIC ACIDOZNACZANIE KWASU WODOROCYJANOWEGO
The maximum hydrocyanic acid content shall be ‧ g per hectolitre of alcohol at ‧ % vol. in the case of stone-fruit marc spiritMaksymalna zawartość kwasu wodorocjanowego wynosi ‧ gramów na hektolitr w alkoholu o mocy ‧% vol w wypadku spirytusu z wytłoków z owoców pestkowych
The total free hydrocyanic acid in the wine is released by acid hydrolysis and separated by distillationCałkowity wolny kwas cyjanowodorowy w winie wydziela się na drodze hydrolizy kwasowej i ulega oddzieleniu przez destylację
The provisions in (a), (c) and (e) are not applicable to activities entailing the professional use of certain highly toxic products given below:-Hydrocyanic acid and its soluble saltsPrzepisy lit. a), c) i e) nie dotyczą działalności obejmującej profesjonalne wykorzystywanie niektórych wysoko toksycznych produktów wyszczególnionych poniżej: kwas cyjanowodorowy i jego rozpuszczalne sole
hydrocyanic acid (CASkwasu cyjanowodorowego (CAS
The fermented fruit mash should be stored as short as possible before distillation since hydrocyanic acid may also be released from intact stones during longer storage of the mashPrzed destylacją sfermentowany zacier z owoców należy przechowywać możliwie najkrócej, ponieważ kwas cyjanowodorowy może również uwalniać się z nienaruszonych pestek przy dłuższym przechowywaniu zacieru
The hydrocyanic acid is released by the action of enzymes, entrained by steam distillation and collected in a specific volume of acidified silver nitrate solutionKwas wodorocyjanowy jest uwalniany poprzez działanie enzymów, porywany podczas destylacji z parą wodną i zbierany w określonej objętości kwaśnego roztworu azotanu srebra
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10081 zdań frazy hydrocyanic acid.Znalezione w 4,862 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.