Tłumaczenia na język polski:

 • kwas cyjanowodorowy   
   
  chemicals
 • kwas pruski   
  (Noun  m)
   
  prussic acid
 • cyjanowodór   

Pozostałe znaczenia:

 
(chemistry) a solution of hydrogen cyanide, HCN, in water; a weak poisonous acid, used as a fumigant

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "hydrocyanic acid", pamięć tłumaczeniowa

add example
Although no strong correlation between the level of hydrocyanic acid and ethyl carbamate has been established so far, it is evident that under certain conditions high concentrations of hydrocyanic acid lead to higher levels of ethyl carbamateChoć nie stwierdzono jak dotąd wyraźnego związku między poziomem kwasu cyjanowodorowego i karbaminianu etylu, nie ulega wątpliwości, że w pewnych warunkach wysokie stężenie kwasu cyjanowodorowego prowadzi do podniesienia poziomu karbaminianu etylu
Argentometric determination of the total hydrocyanic acid liberated by acid hydrolysis and separated by distillationOznaczanie argentometryczne kwasu cyjanowodorowego ogółem uwolnionego w wyniku hydrolizy kwasowej i wydzielonego metodą destylacji
Introduce ‧ ml of filtered wine (or in the unfiltered state if the determination of hydrocyanic acid contained in any blue turbidity is also required), add approximately ‧ mg of copper (II) chloride and ‧ ml of dilute sulphuric acidDo ‧ ml filtrowanego wina (lub nie filtrowanego, o ile wymagane jest również oznaczanie kwasu cyjanowodorowego obecnego w osadzie wykazującym barwę niebieską) wprowadzić około ‧ mg chlorku miedzi (II) (‧.‧) i ‧ ml rozcieńczonego kwasu siarkowego
The total free hydrocyanic acid in the wine is released by acid hydrolysis and separated by distillationCałkowity wolny kwas cyjanowodorowy w winie wydziela się na drodze hydrolizy kwasowej i ulega oddzieleniu przez destylację
Introduce ‧ ml of filtered wine (or in the unfiltered state if the determination of hydrocyanic acid contained in any blue turbidity is also required), add approximately ‧ mg of copper (II) chloride (‧.‧) and ‧ ml of dilute sulphuric acidDo ‧ ml filtrowanego wina (lub nie filtrowanego, o ile wymagane jest również oznaczanie kwasu cyjanowodorowego obecnego w osadzie wykazującym barwę niebieską) wprowadzić około ‧ mg chlorku miedzi (II) (‧.‧) i ‧ ml rozcieńczonego kwasu siarkowego
Hydrocyanic acid (CASkwasu cyjanowodorowego (CAS
The hydrocyanic acid is released by the action of enzymes, entrained by steam distillation and collected in a specific volume of acidified silver nitrate solutionKwas wodorocyjanowy jest uwalniany poprzez działanie enzymów, porywany podczas destylacji z parą wodną i zbierany w określonej objętości kwaśnego roztworu azotanu srebra
The total hydrocyanic acid contained in one litre of wine is therefore ‧ (n-n‧) mgStąd zawartość kwasu cyjanowodorowego ogółem w litrze wina wynosi ‧ (n-n
hydrocyanic acid (CASkwasu cyjanowodorowego (CAS
As regards apricots (Prunus armeniaca L.) and bitter almond (Prunus dulcis var. amara or Prunus amygdalus Batsch var: amara), it may be concluded from the EFSA opinion of ‧ November ‧ that the requirement for absence of quantifiable amounts of apricots and bitter almond is not necessary for the protection of animal and public health and that it is sufficient to apply the general maximum levels for hydrocyanic acid, as set out in row ‧ of Annex I to Directive ‧/‧/ECW przypadku moreli (Prunus armeniaca L.) oraz gorzkich migdałów (Prunus dulcis var. amara lub Prunus amygdalus Batsch var. amara), z opinii EFSA z dnia ‧ listopada ‧ r. można wnioskować, że wymóg nieobecności moreli i gorzkich migdałów w wymiernej ilości nie jest konieczny ze względów ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, wystarczające byłoby zastosowanie ogólnych maksymalnych poziomów kwasu pruskiego – zgodnie z wierszem ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/WE
The provisions in (a), (c) and (e) are not applicable to activities entailing the professional use of certain highly toxic products given below:-Hydrocyanic acid and its soluble saltsPrzepisy lit. a), c) i e) nie dotyczą działalności obejmującej profesjonalne wykorzystywanie niektórych wysoko toksycznych produktów wyszczególnionych poniżej: kwas cyjanowodorowy i jego rozpuszczalne sole
Hydrocyanic acidKwas cyjanowodorowy
Read off the hydrocyanic acid content on the calibration curveOdczytać zawartość kwasu cyjanowodorowego na krzywej kalibracyjnej
Caution with hydrocyanic acid released during the distillation of acidified wineZachować ostrożność w związku z kwasem cyjanowodorowym wydzielającym się podczas destylacji wina zakwaszonego
ml of the ‧ M silver nitrate solution corresponds to ‧ μg of hydrocyanic acid, HCNml ‧ M roztworu azotanu srebra odpowiada ‧ g kwasu cyjanowodorowego, HCN
In addition, certain stone fruits such as cherries, peaches and apricots naturally contain small amounts of hydrocyanic acid, yet we have been eating these fruits for thousands of years without any problems.Ponadto niektóre owoce pestkowe, takie jak wiśnie, brzoskwinie czy morele zawierają pewna ilość kwasu cyjanowodorowego; spożywamy jednak te owoce od tysięcy lat bez żadnych problemów.
hydrocyanic acidkwas pruski
Hydrocyanic acid (CASkwas cyjanowodorowy (CAS
If the concentration of hydrocyanic acid in the distillate exceeds a level of ‧ mg/l, re-distillation with catalytic converters or copper agents (cf. points ‧ and ‧) is recommended, where appropriateJeśli stężenie kwasu cyjanowodorowego w destylacie przekracza poziom ‧ mg/l, w stosownych przypadkach zaleca się przeprowadzenie redestylacji z katalizatorami lub związkami miedzi (zob. pkt ‧ i
The main influencing factors are the concentration of precursors (e.g. hydrocyanic acid and cyanides) and storage conditions, such as light exposure and temperatureCzynnikami mającymi na to największy wpływ są stężenie prekursorów (np. kwasu cyjanowodorowego i cyjanków) oraz warunki składowania, takie jak wystawienie na działanie światła i temperatura
The hydrocyanic acid is expressed in micrograms per litre (g/l) with no decimal placesZawartość kwasu cyjanowodorowego przedstawia się w mikrogramach na litr (g/l) bez miejsc liczb dziesiętnych
The maximum hydrocyanic acid content shall be ‧ g per hectolitre of alcohol at ‧ % vol. in the case of stone-fruit marc spiritMaksymalna zawartość kwasu wodorocjanowego wynosi ‧ gramów na hektolitr w alkoholu o mocy ‧% vol w wypadku spirytusu z wytłoków z owoców pestkowych
Having established the concentration of the KCN according to the procedure set out in ‧, prepare a standard solution containing ‧ ml/l hydrocyanic acid (‧ ml HCN ‧ ml KCNUstaliwszy stężenie KCN zgodnie z procedurą określoną w ppkt ‧, przygotować roztwór mianowany zawierający ‧ mg/l kwasu cyjanowodorowego (‧ mg HCN ‧ mg KCN
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9929 zdań frazy hydrocyanic acid.Znalezione w 3,044 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.