Przykładowe zdania z "hosting process", pamięć tłumaczeniowa

add example
data processing, data storage, data hosting or database services; orprzetwarzanie danych, przechowywanie danych, składowanie danych lub usługi w zakresie baz danych; lub
The competent authorities of the host and home Member States shall exchange information regarding disciplinary action or criminal sanctions taken or any other serious, specific circumstances which are likely to have consequences for the pursuit of activities under this Directive, respecting personal data protection legislation provided for in Directives ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communicationsWłaściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego i rodzimego Państwa Członkowskiego wymieniają między sobą, przy poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przewidzianych w dyrektywach ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych albo innych, poważnych okoliczności szczególnych, które najprawdopodobniej mogą wywierać skutki na wykonywanie zawodu na podstawie niniejszej dyrektywy
recalls that integration is a two-way process, involving both the host communities and migrant women, both as individuals and as members of their national communities and that awareness raising is necessary for both immigrant and host communitiesPowtarza, że integracja jest procesem dwukierunkowym, gdyż obejmuje społeczność krajów przyjmujących i same kobiety migrujące, postrzegane zarówno jako indywidualne jednostki, jak i członkowie społeczności danego kraju oraz że konieczne jest podnoszenie świadomości zarówno imigrantów, jak i społeczności miejscowych
whereas FDI plays an important role in the development process of host countries, in particular by providing both the capital and technology, and thereby bringing skills, know-how and market access that contributes to improved efficiency in the use of resources and to increased productivitymając na uwadze, że BIZ odgrywają ważną rolę w procesie rozwoju krajów przyjmujących, w szczególności dzięki jednoczesnemu zapewnieniu kapitału i technologii oraz- tym samym- umiejętności, wiedzy praktycznej i dostępu do rynku, co przyczynia się do bardziej wydajnego korzystania z zasobów i zwiększonej produktywności
Believes that integration is a fundamental part of any efficient asylum system and EU-wide resettlement schemes and that integration is a two-way process involving both the asylum-seeker and/or refugee and the host societywierzy, że integracja stanowi podstawowy element skutecznego systemu azylowego i unijnych programów przesiedleń, i że integracja to dwukierunkowy proces, w który zaangażowana jest zarówno osoba ubiegająca się o azyl i/lub uchodźca oraz społeczeństwo przyjmujące
for surface water (including liquid waste discharges from industrial processing or packaging premises handling listed plant material) and associated wild solanaceous host plants, where production of the listed plant material is identified at risk through irrigation, spraying, or flooding of the surface waterw przypadku wód powierzchniowych (łącznie z odpadami płynnymi z przetwórstwa przemysłowego lub czyszczeniem, sortowaniem pakowaniem wyszczególnionego materiału roślinnego) oraz dzikorosnących roślin żywicielskich, gdy produkcja wyszczególnionego materiału roślinnego zostanie uznana za ryzykowną, w związku z nawadnianiem, zraszaniem lub zalaniem wodami powierzchniowymi
whereas the principles highlighted in that Declaration include full coverage, independence and impartiality, transparency and publicity, professionalism, analysis and advice, respect for the sovereignty of the host country including the need to receive an invitation to observe, cooperation between the different observer organisations, and the non-legitimatisation of clearly undemocratic electoral processesmając na uwadze, że zasady zapisane w tej deklaracji obejmują pełne relacjonowanie, niezależność i bezstronność, przejrzystość i jawność, profesjonalizm, analizy i doradztwo, poszanowanie suwerenności kraju goszczącego, w tym konieczność otrzymania zaproszenia do obserwacji, współpracę między poszczególnymi organizacjami obserwatorów oraz nieuznawanie wyraźnie niedemokratycznych procesów wyborczych
The Commission shall be responsible for developing, hosting, managing and maintaining the IT resources needed to receive, store and carry out any processing of the data provided in the statistical summaries, all other information submitted by Member States or gathered by the Commission pursuant to this Directive and any data on oil stocks gathered pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ and needed for the purpose of drawing up the summaries required by this DirectiveKomisja jest odpowiedzialna za opracowanie, utrzymywanie, zarządzanie i obsługę zasobów informatycznych niezbędnych do gromadzenia, przechowywania i wszelkiego rodzaju przetwarzania danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych, wszystkich informacji przekazanych przez państwa członkowskie lub zebranych przez służby Komisji na mocy niniejszej dyrektywy oraz wszelkich danych dotyczących zapasów naftowych zgromadzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ niezbędnych do sporządzania sprawozdań wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy
The political measures that can help the process of migrant integration obviously differ and must be put together in a correct way, depending on the circumstances of each host country receiving immigrants.Środki w dziedzinie polityki, które mogą wspomóc proces integracji migrantów oczywiście różnią się i należy je dobrze połączyć, w zależności od sytuacji każdego kraju przyjmującego, do którego przybywają imigranci.
Strongly recommends that steps be taken for decisive engagement when implementing the EU-Africa strategy beyond the traditional development and aid policies, in view of the forthcoming Portuguese Presidency which is due to host the next EU-Africa Summit, and to boost the Latin American regional integration processes by concluding the EU-Mercosur Association Agreement and commencing negotiations for similar agreements with the Central American countries and the Andean Communityz naciskiem zaleca podjęcie zdecydowanych kroków w celu zaangażowania się we wdrażanie strategii UE-Afryka, poprzez wyjście poza zakres tradycyjnych strategii na rzecz rozwoju i pomocy w kontekście nadchodzącej prezydencji portugalskiej, która gościć będzie następne spotkanie na szczycie UE-Afryka, a także przyspieszenia procesów integracji regionów Ameryki Łacińskiej poprzez zawarcie umowy o stowarzyszeniu UE-Mercosur oraz rozpoczęcie negocjacji w sprawie podobnych umów z krajami Ameryki Środkowej i Wspólnotą Andyjską
Calls on the Council Presidency to host the ‧rd Verona Conference in ‧ and initiate the Verona Process, incorporating it into the proposed EU road safety framework; expects the Verona Process to help create the necessary political leadership, as did the Cardiff or Lisbon processes, by encouraging top-level political decision makers to strongly commit themselves to reducing road accidents; furthermore, considers that performance indicators and peer reviews conducted by Member States can be efficient if used to name, shame and fame and thus create political pressure to reach targeted safety levelswzywa Prezydencję UE, by stała się gospodarzem trzeciej Konferencji w Weronie w ‧ r., oraz by zainicjowała proces weroński, włączając go do proponowanych ram UE ds. bezpieczeństwa drogowego; liczy, że, na podobieństwo procesu lizbońskiego i cardiffskiego, proces weroński pomoże stworzyć konieczne polityczne przywództwo, poprzez zachęcanie polityków najwyższej rangi odpowiedzialnych za procesy decyzyjne, by podjęli solenne zobowiązanie zmniejszenia liczby wypadków drogowych; ponadto uważa, że wskaźniki wyników oraz niezależne oceny dokonywane przez Państwa Członkowskie mogą być skuteczne, jeśli wykorzystane będą wedle zasady name, shame and fame, wywołując tym samym polityczny nacisk w celu osiągnięcia wyznaczonych poziomów bezpieczeństwa
The host server for the exchange and processing of messages and other data must be operational by ‧ April ‧ at the latestSerwer macierzysty do wymiany i przetwarzania wiadomości oraz innych danych musi zostać uruchomiony nie później niż dnia ‧ kwietnia ‧ r
Integration is a dynamic, two-way process of mutual interaction, requiring not only efforts by national, regional and local authorities but also a greater commitment by the host community and immigrantsIntegracja jest dynamicznym, dwutorowym procesem wzajemnego oddziaływania, który wymaga nie tylko działań ze strony organów krajowych, regionalnych i lokalnych, ale również większego zaangażowania społeczności przyjmującej i imigrantów
If official or officially supervised laboratory testing, using, for the listed plant material, the relevant method set out in Annex ‧ or, in all other cases, any other officially approved method, confirms the presence of the organism in a sample taken pursuant to this Directive, the responsible official bodies of a Member State, having regard to sound scientific principles, the biology of the organism and the particular production, marketing and processing systems of the host plants of the organism in that Member State, shallJeżeli urzędowe lub urzędowo nadzorowane badania wyszczególnionego materiału roślinnego, wykonane z zastosowaniem właściwych metod, podanych w załączniku ‧ lub w innych przypadkach przy użyciu innych urzędowo uznanych metod, potwierdzą obecność organizmu w próbce pobranej zgodnie z niniejszą dyrektywą, to upoważnione organy Państwa Członkowskiego, działające w oparciu o zdrowe zasady naukowe, biologię organizmu, odpowiednio do specyfiki poszczególnych systemów produkcji, wprowadzania do obrotu i przetwarzania roślin żywicielskich organizmu w tym Państwie Członkowskim
notes that integration is a two-way process that requires mutual commitment and comprises rights and duties for both the host society and migrantsOdnotowuje, że integracja jest procesem dwukierunkowym, który wymaga obopólnego zaangażowania i który obejmuje prawa i obowiązki zarówno społeczeństwa przyjmującego, jak i imigrantów
In order to identify other possible sources of contamination threatening the production of the listed plant material, Member States shall carry out a risk assessment and, unless no risk of spread of the organism has been identified during that assessment, they shall, in production areas of the listed plant material, conduct targeted official surveys for the organism on plants other than the listed plant material, including wild solanaceous host plants, as well as on surface water which is used for irrigation or spraying of listed plant material and on liquid waste discharged from industrial processing or packaging premises handling listed plant material and used for irrigation or spraying of listed plant materialW celu identyfikacji innych możliwych źródeł skażenia zagrażającego produkcji wyszczególnionego materiału roślinnego, Państwa Członkowskie oceniają występujące ryzyko i jeżeli stwierdzą ryzyko rozprzestrzeniania się organizmu, prowadzią na obszarach produkcji wyszczególnionego materiału roślinnego docelowe kontrole urzędowe występowania organizmu na roślinach innych niż wyszczególniony materiał roślinny, łącznie z dzikorosnącymi roślinami żywicielskimi tego organizmu z rodziny psiankowatych, kontrole jego obecności w wodach powierzchniowych, używanych do nawadniania lub zraszania wyszczególnionego materiału roślinnego oraz w odpadach płynnych pochodzących z przetwórstwa przemysłowego wyszczególnionego materiału roślinnego, a także w sortowniach i pakowalniach wyszczególnionego materiału roślinnego i na obiektach służących do nawadniania i zraszania wyszczególnionego materiału roślinnego
whereas integration is a two-way process that presupposes both the immigrants' willingness to, and responsibility in, integrating into their host society and EU citizens' willingness to accept and include migrants, and consists in integrated actions aimed at influencing the behaviour of both immigrants and host societies on all relevant levels and mobilising resources on both sides in order to implement policies; whereas this two-way process involves a mutual commitment, with both rights and obligations, for the host society and immigrantsmając na uwadze, że integracja jest procesem dwutorowym, który zakłada zarówno chęć imigrantów do zintegrowania się ze społeczeństwem przyjmującym, jak i ich odpowiedzialność za to oraz gotowość obywateli UE do zaakceptowania i zintegrowania migrantów, oraz że polega ona na zintegrowanych działaniach zorientowanych na wpływanie na zachowania zarówno społeczności imigrantów, jak i społeczności przyjmującej na wszystkich zaangażowanych poziomach, oraz na mobilizację środków po obu stronach w celu wdrażania polityk; ten dwutorowy proces zakłada wzajemne zobowiązanie oparte na prawach i obowiązkach obowiązujących społeczność przyjmującą i imigrantów
A concluding seminar will be organised after all six regional seminars have been hosted to present the discussions, recommendations and ideas on the ATT process to the international communitySeminarium końcowe zostanie zorganizowane po przeprowadzeniu sześciu seminariów regionalnych, a jego celem będzie przedstawienie społeczności międzynarodowej wyników dyskusji, zaleceń i pomysłów dotyczących procesu opracowywania traktatu o handlu bronią
towards the identification of joint practices and European modules to support the integration process, including essential elements such as introductory courses and language classes, a strong commitment by the host community and the active participation of immigrants in all aspects of collective lifena rzecz określania wspólnych praktyk i europejskich modułów wspierających proces integracji, na które składają się takie istotne elementy, jak kursy wprowadzające i kursy językowe, silne zaangażowanie społeczeństwa przyjmującego i aktywny udział imigrantów we wszystkich aspektach życia zbiorowego
At the same time, the report rejects the use in trade agreements of the 'MODE4 process', which allows international companies to import their own labour force, thereby circumventing the host country's social and working conditions.Jednocześnie w sprawozdaniu odrzuca się koncepcję stosowania w umowach handlowych procesów typu MODE4, które umożliwiają przedsiębiorstwom międzynarodowym sprowadzanie własnej siły roboczą, dzięki czemu omijają one socjalne i pracownicze uwarunkowania w krajach przyjmujących.
whereas integration is a two-way process which presupposes both a willingness on the part of immigrant women to take responsibility for integration into their host society and a willingness among EU citizens to accept and integrate immigrant women; whereas in this connection integrated measures to influence patterns of behaviour both of immigrants and of the host societies at all relevant levels and to mobilise resources on both sides must be planned and implemented; whereas this two-way process requires mutual commitment, consisting of rights and obligations for the host society and for immigrantsmając na uwadze, że integracja jest procesem dwukierunkowym, który wymaga zarówno gotowości imigrantek do przyjęcia odpowiedzialności za integrację ze społeczeństwem państwa przyjmującego, jak i gotowości obywateli UE do zaakceptowania obecności imigrantek i umożliwienia im integracji; mając na uwadze, że należy zatem opracować i wdrożyć na wszystkich właściwych szczeblach zintegrowane działania mające na celu wpływanie na wzorce zachowań zarówno imigrantek, jak i społeczeństw państw przyjmujących, a także uruchomić środki po obu stronach; ten dwukierunkowy proces wymaga zaangażowania obu stron, opartego na prawach i obowiązkach dla społeczeństwa państwa przyjmującego i imigrantek
Integration is a two-way process between the host society and immigrantsIntegracja jest procesem dwukierunkowym, w którym uczestniczy społeczeństwo przyjmujące oraz imigranci
Go we in procession to the village... and be it death proclaimed through our host... to boast of this... or take that praise from God which is his onlyA niech obwieszczą to pośród wojsk naszych, że ten, kto będzie chełpił się i skradnie Bogu, co tylko do Boga należy, zapłaci gardłem
The Commission shall be responsible for developing, hosting, managing and maintaining the IT resources needed to receive, store and carry out any processing of the data or information on energy infrastructure notified to the Commission pursuant to this RegulationKomisja jest odpowiedzialna za opracowanie, hosting, utrzymanie zasobów informatycznych i zarządzanie zasobami informatycznymi, które są potrzebne do odbierania, przechowywania i przetwarzania wszelkich danych oraz informacji dotyczących infrastruktury energetycznej zgłaszanych Komisji na mocy niniejszego rozporządzenia
To that end , I carried out a host of discussions with all sections , went over the various processes with those in charge and talked to each and every one of the staff in groups and in private .Aby jej dokonać , przeprowadziłam szereg rozmów ze wszystkimi sekcjami , omówiłam poszczególne procedury z osobami odpowiedzialnymi oraz rozmawiałam ze wszystkimi pracownikami na forum grupy i prywatnie .
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 71847 zdań frazy hosting process.Znalezione w 24,748 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.