Przykładowe zdania z "hosting process", pamięć tłumaczeniowa

add example
Integration is a dynamic, two-way process of mutual interaction, requiring not only efforts by national, regional and local authorities but also a greater commitment by the host community and immigrantsIntegracja jest dynamicznym, dwutorowym procesem wzajemnego oddziaływania, który wymaga nie tylko działań ze strony organów krajowych, regionalnych i lokalnych, ale również większego zaangażowania społeczności przyjmującej i imigrantów
The competent authorities of the host and home Member States shall exchange information regarding disciplinary action or criminal sanctions taken or any other serious, specific circumstances which are likely to have consequences for the pursuit of activities under this Directive, respecting personal data protection legislation provided for in Directives ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communicationsWłaściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego i rodzimego Państwa Członkowskiego wymieniają między sobą, przy poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przewidzianych w dyrektywach ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych i ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej), informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych albo innych, poważnych okoliczności szczególnych, które najprawdopodobniej mogą wywierać skutki na wykonywanie zawodu na podstawie niniejszej dyrektywy
Emphasises that home-host supervisory cooperation is the most significant building- block in the setup of the single financial market; notes in particular that, in the field of the supervisory approval process for mergers and acquisitions, there is much to do to facilitate the creation of efficiently functioning financial conglomerates with wider economies of scale; maintains that the banking market landscape of the country where the acquired financial entity is domiciled must be taken into due considerationpodkreśla, że współpraca organów nadzoru kraju pochodzenia i kraju przyjmującego stanowi najważniejszy element struktury jednolitego rynku finansowego; w szczególności wiele pozostaje do zrobienia w odniesieniu do procesu zatwierdzania fuzji i przejęć przez organy nadzoru, co ma ułatwić tworzenie skutecznie funkcjonujących konglomeratów finansowych o większej ekonomii skali; podkreśla, że trzeba należycie uwzględnić krajobraz rynku bankowego kraju, w którym ma siedzibę nabywany podmiot finansowy
whereas FDI plays an important role in the development process of host countries, in particular by providing both the capital and technology, and thereby bringing skills, know-how and market access that contributes to improved efficiency in the use of resources and to increased productivitymając na uwadze, że BIZ odgrywają ważną rolę w procesie rozwoju krajów przyjmujących, w szczególności dzięki jednoczesnemu zapewnieniu kapitału i technologii oraz- tym samym- umiejętności, wiedzy praktycznej i dostępu do rynku, co przyczynia się do bardziej wydajnego korzystania z zasobów i zwiększonej produktywności
recalls that integration is a two-way process, involving both the host communities and migrant women, both as individuals and as members of their national communities and that awareness raising is necessary for both immigrant and host communitiesPowtarza, że integracja jest procesem dwukierunkowym, gdyż obejmuje społeczność krajów przyjmujących i same kobiety migrujące, postrzegane zarówno jako indywidualne jednostki, jak i członkowie społeczności danego kraju oraz że konieczne jest podnoszenie świadomości zarówno imigrantów, jak i społeczności miejscowych
whereas the principles highlighted in that Declaration include full coverage, independence and impartiality, transparency and publicity, professionalism, analysis and advice, respect for the sovereignty of the host country including the need to receive an invitation to observe, cooperation between the different observer organisations, and the non-legitimatisation of clearly undemocratic electoral processesmając na uwadze, że zasady zapisane w tej deklaracji obejmują pełne relacjonowanie, niezależność i bezstronność, przejrzystość i jawność, profesjonalizm, analizy i doradztwo, poszanowanie suwerenności kraju goszczącego, w tym konieczność otrzymania zaproszenia do obserwacji, współpracę między poszczególnymi organizacjami obserwatorów oraz nieuznawanie wyraźnie niedemokratycznych procesów wyborczych
The Commission shall be responsible for developing, hosting, managing and maintaining the IT resources needed to receive, store and carry out any processing of the data provided in the statistical summaries, all other information submitted by Member States or gathered by the Commission pursuant to this Directive and any data on oil stocks gathered pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ and needed for the purpose of drawing up the summaries required by this DirectiveKomisja jest odpowiedzialna za opracowanie, utrzymywanie, zarządzanie i obsługę zasobów informatycznych niezbędnych do gromadzenia, przechowywania i wszelkiego rodzaju przetwarzania danych zawartych w sprawozdaniach statystycznych, wszystkich informacji przekazanych przez państwa członkowskie lub zebranych przez służby Komisji na mocy niniejszej dyrektywy oraz wszelkich danych dotyczących zapasów naftowych zgromadzonych na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ niezbędnych do sporządzania sprawozdań wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy
is a continuous two-way process involving both legally resident third-country nationals and the host societyjest ciągłym dwustronnym procesem zachodzącym między legalnie osiadłymi obywatelami krajów trzecich a społeczeństwem przyjmującym
Strongly recommends that steps be taken for decisive engagement when implementing the EU-Africa strategy beyond the traditional development and aid policies, in view of the forthcoming Portuguese Presidency which is due to host the next EU-Africa Summit, and to boost the Latin American regional integration processes by concluding the EU-Mercosur Association Agreement and commencing negotiations for similar agreements with the Central American countries and the Andean Communityz naciskiem zaleca podjęcie zdecydowanych kroków w celu zaangażowania się we wdrażanie strategii UE-Afryka, poprzez wyjście poza zakres tradycyjnych strategii na rzecz rozwoju i pomocy w kontekście nadchodzącej prezydencji portugalskiej, która gościć będzie następne spotkanie na szczycie UE-Afryka, a także przyspieszenia procesów integracji regionów Ameryki Łacińskiej poprzez zawarcie umowy o stowarzyszeniu UE-Mercosur oraz rozpoczęcie negocjacji w sprawie podobnych umów z krajami Ameryki Środkowej i Wspólnotą Andyjską
is a continuous, two-way process involving both legally resident third-country nationals and the host societyjest ciągłym, dwukierunkowym procesem obejmującym zarówno obywateli państw trzecich zamieszkujących legalnie, jak i społeczeństwo, które ich przyjmuje
whereas international election observation is aimed at strengthening the legitimacy of the electoral process, increasing public confidence in elections, deterring electoral fraud and exposing it where it occurs and analysing, reporting and making recommendations for the improvement of all aspects of the electoral process in full cooperation with the host country, the settlement of any disputes and the protection of human rights and democracy in generalmając na uwadze, że celem międzynarodowej obserwacji wyborów jest zwiększenie zgodności procesu wyborczego z prawem, zwiększenie zaufania obywateli do wyborów, zwalczanie oszustw wyborczych i ich piętnowanie, a także dokonywanie analiz, sporządzanie sprawozdań i wydawanie zaleceń w celu poprawy wszystkich aspektów procesu wyborczego w pełnej współpracy z krajem goszczącym, rozwiązywania potencjalnych konfliktów i ochrony praw człowieka
Considers that immigration policies which seek to promote the sustainable economic, social and legal integration of migrants are vital in order to achieve a balance between the respective rights and responsibilities of migrants and host societies, and that admission mechanisms for third country nationals must be managed effectively and transparently; prerequisites of the integration process are equal treatment through the elimination of all discrimination against migrants and their offspring and a close alignment with employment and social affairs policies; such policies should be encouraged in a bid to alleviate certain democratic challenges; recognises however that immigration in itself will not resolve all the problems associated with demographic change and also creates its own challengesuważa, że polityka imigracyjna mająca na celu propagowanie trwałej integracji imigrantów pod względem ekonomicznym, społecznym i prawnym ma podstawowe znaczenie w kwestii osiągania równowagi pomiędzy prawami i obowiązkami osób migrujących i przyjmujących je społeczeństw, a także że konieczne jest efektywne i przejrzyste kierowanie mechanizmami przyjmowania obywateli krajów trzecich; warunkiem procesu integracyjnego jest równe traktowanie poprzez eliminację wszelkich form dyskryminacji imigrantów oraz ich dzieci, a także zbliżenie do siebie polityk zatrudnienia oraz spraw społecznych; należy wspierać tego rodzaju polityki, aby sprostać pewnym wyzwaniom demograficznym; uznaje jednak fakt, że imigracja sama w sobie nie rozwiąże wszystkich problemów wynikających ze zmian demograficznych, a także że przyczynia się ona do pojawiania się nowych wyzwań
Calls, however, on the Council and the Commission to require the host country of the secretariat to be committed to the democratic and human rights values of the Barcelona Processwzywa jednak Radę i Komisję do domagania się od kraju przyjmującego sekretariat podjęcia zobowiązania w zakresie przestrzegania wartości procesu barcelońskiego dotyczących demokracji i praw człowieka
whereas integration is a two-way process that presupposes both the immigrants' willingness to, and responsibility in, integrating into their host society and EU citizens' willingness to accept and include migrants, and consists in integrated actions aimed at influencing the behaviour of both immigrants and host societies on all relevant levels and mobilising resources on both sides in order to implement policies; whereas this two-way process involves a mutual commitment, with both rights and obligations, for the host society and immigrantsmając na uwadze, że integracja jest procesem dwutorowym, który zakłada zarówno chęć imigrantów do zintegrowania się ze społeczeństwem przyjmującym, jak i ich odpowiedzialność za to oraz gotowość obywateli UE do zaakceptowania i zintegrowania migrantów, oraz że polega ona na zintegrowanych działaniach zorientowanych na wpływanie na zachowania zarówno społeczności imigrantów, jak i społeczności przyjmującej na wszystkich zaangażowanych poziomach, oraz na mobilizację środków po obu stronach w celu wdrażania polityk; ten dwutorowy proces zakłada wzajemne zobowiązanie oparte na prawach i obowiązkach obowiązujących społeczność przyjmującą i imigrantów
There is a need to amend columns ‧/‧ of Annex ‧ to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ implementing Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the organisation of a labour force sample survey in the Community concerning the codification to be used for data transmission from ‧ onwards and the use of a sub-sample for the collection of data on structural variables in order to increase the relevance of the analysis of the labour market situation of migrants by obtaining information on the year of arrival in the host country and on age at the time of arrival, which remain two key explanatory variables for analysing the process of integration into the labour marketKonieczna jest zmiana kolumn ‧/‧ załącznika ‧ do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od ‧ r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych, w celu zwiększenia przydatności analizy sytuacji migrantów na rynku pracy poprzez uzyskanie informacji o roku przybycia do kraju przyjmującego oraz o wieku w momencie przybycia, jako że są to nadal dwie zmienne wyjaśniające o kluczowym znaczeniu dla analizy procesu integracji na rynku pracy
whereas FDI enhances growth by incorporating new inputs and technologies into the production process of the host country and can enhance supply capacities in ACP States and contribute to building a dynamic investment-export nexus that could help these countries achieve their economic growth and development objectives, including the MDGsmając na uwadze, że BIZ stymulują wzrost gospodarczy kraju przyjmującego dzięki włączeniu do procesu produkcyjnego nowych środków i nowych technologii, BIZ mogą zwiększyć możliwości podażowe państw AKP oraz przyczynić się do powstania dynamicznego związku między inwestycjami a eksportem, który mógłby pomóc tym krajom w osiągnięciu celów wzrostu i rozwoju gospodarczego, w tym milenijnych celów rozwoju
Agrees with the need to define a post-Bonn process' and supports the holding of a donors conference to be hosted by the UN in London in January ‧ in order to assess the political and financial support needed for the interim Afghanistan National Development Strategy that the Afghan government will submit; considers that this strategy should emphasise sustainability and specific targets, such aszgadza się z potrzebą określenia kontynuacji procesu bońskiego i popiera zorganizowanie przez UE konferencji ofiarodawców, w styczniu ‧ r. w Londynie, w celu dokonania oceny finansowego wsparcia niezbędnego dla tymczasowej krajowej strategii rozwoju Afganistanu, która zostanie przedstawiona przez afgański rząd; uważa, że strategia ta powinna kłaść nacisk na kwestię trwałości oraz konkretne cele, takie jak
Although still in the process of being developed, the internal market has already given EU citizens a host of tangible benefits, and itself represents the principal achievement of the European integration processRynek wewnętrzny, stanowiący podstawowe osiągnięcie integracji europejskiej, choć jest nadal w budowie, przyniósł już wiele wymiernych korzyści obywatelom Unii Europejskiej
Integration is a two-way process of rights and duties for both parties, and active participation by immigrants in the economic, social and political life of the host country is of the essence.Integracja jest procesem dwustronnym, określającym prawa i obowiązki obu stron, a aktywne uczestnictwo imigrantów w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym kraju przyjmującego ma kluczowe znaczenie.
A concluding seminar will be organised after all six regional seminars have been hosted to present the discussions, recommendations and ideas on the ATT process to the international communitySeminarium końcowe zostanie zorganizowane po przeprowadzeniu sześciu seminariów regionalnych, a jego celem będzie przedstawienie społeczności międzynarodowej wyników dyskusji, zaleceń i pomysłów dotyczących procesu opracowywania traktatu o handlu bronią
Therefore, the documents presented should create a legal framework to manage two main processes: firstly, to harmonise the free pro-cyclical movement of capital within a financial group with the necessity to ensure the liquidity of the real economy and macroeconomic stability during the economic recession; secondly, to help share responsibility between home and host supervisory institutions, to ensure that a financial group's activities are appropriate, and to clarify who will cover losses if mistakes are made.Dlatego też przedstawione dokumenty powinny stworzyć ramy prawne pozwalające zarządzać dwoma procesami: po pierwsze, umożliwić harmonizację swobodnego procyklicznego przepływu kapitału z koniecznością zapewnienia płynności realnej gospodarki i stabilności makroekonomicznej podczas recesji gospodarczej; po drugie, pomóc w podziale odpowiedzialności między macierzystymi i przyjmującymi instytucjami nadzoru, celem zapewnienia, że działalność grupy finansowej będzie właściwa i wyjaśnienia, kto pokryje straty, jeśli zostaną popełnione błędy.
Integration is a two-way process between the host society and immigrantsIntegracja jest procesem dwukierunkowym, w którym uczestniczy społeczeństwo przyjmujące oraz imigranci
Integration is a social process that takes place within a single society, between immigrants and the host society, and between the host society and immigrantsIntegracja jest procesem społecznym, który zachodzi wewnątrz społeczeństwa, ze strony imigrantów ku społeczeństwu przyjmującemu i ze strony społeczeństwa przyjmującego ku imigrantom
data processing, data storage, data hosting or database services; orprzetwarzanie danych, przechowywanie danych, składowanie danych lub usługi w zakresie baz danych; lub
In order to facilitate access by the competent authorities of the UCITS host Member States to the information or documents referred to in Article ‧, and of Directive ‧/‧/EC, for the purpose of Article ‧ of that Directive, competent authorities of Member States may coordinate the establishment of sophisticated electronic data processing and central storage systems common to all Member StatesW celu ułatwienia dostępu właściwych organów państw członkowskich goszczących UCITS do informacji lub dokumentów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, ‧ i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, do celów art. ‧ ust. ‧ tej dyrektywy, właściwe organy państw członkowskich mogą koordynować tworzenie zaawansowanych systemów elektronicznego przetwarzania danych i ich centralnego przechowywania, które byłyby wspólne dla wszystkich państw członkowskich
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 67248 zdań frazy hosting process.Znalezione w 19,844 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.