wymowa: IPA: hɔː(r)s /hɔː(r)s/ hɔː(r)siz , SAMPA: /hO:(r)s/        

Tłumaczenia na język polski:

 • koń       
  (Noun  m)
   
  large hoofed animal
   
  zool. zoologia zwierzę z gatunku Equus caballus L., hodowane jako pociągowe lub do jazdy wierzchem;
   
  Equus caballus, ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych, roślinożerny; hodowany jako zwierzę domowe, pociągowe lub wierzchowe; żyje także w stanie dzikim
   
  A large animal with four legs of the Equus caballus species which people ride on or use for carrying things or pulling vehicles.
 • koñ   
 • klacz   
  (Noun  f)
   
  large hoofed animal
 • jazda   
 • kawaleria   
 • konik   
 • konina   
 • ogier   
 • trzepak   

Pozostałe znaczenia:

 
sport. termin sportowy kozioł gimnastyczny
 
zool. zoologia koń
 
to frolic
 
(zoology) Any current or extinct animal of the family Equidae , including the zebra or the ass.
 
(intransitive) To frolic, to act mischieviously. Usually followed by "around".
 
gymnastic equipment
 
(chess) The chess piece representing a knight, depicted as a man in a suit of armor and often on a horse, hence the nickname.
 
to provide with a horse
 
animal of the same family as the horse
 
In gymnastics, a piece of equipment with a body on two or four legs, approximately four feet high with two handles on top.
 
(nautical) A rope stretching along a yard, upon which men stand when reefing or furling the sails; foot ropes.
 
the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
 
slang: heroin
 
(uncountable) Cavalry soldiers (often capitalized).
 
knight in chess
 
A hoofed mammal (scientific name Equus caballus).
 
cavalry soldiers
 
(slang) A large person.
 
(uncountable, slang) Heroin.
 
(transitive) To provide with a horse.

Picture dictionary

koń
koń

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (71)

african horse sicknessafrykański pomór koni
African horse sicknessafrykański pomór koni
african horse sickness viruswirus afrykańskiego pomoru koni
American HorseWasechun-Tashunka
American Quarter HorseQuarter Horse
Arabian horsearab
better lose the saddle than the horse
Captain of Horse
colic of horsemorzysko u konia; kolka u konia
Crazy HorseSzalony Koń; Crazy Horse de Paris
Crazy Horse MemorialPomnik Szalonego Konia
Dead Horse Point State ParkPark stanowy Dead Horse Point
deputy Master of the Horsepodkoniuszy
don't change horses in midstream
don't look a gift horse in the mouthdarowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
don't put the cart before the horse
don't shut the gate after the horse has bolted
draft horseskoń zaprzęgowy; koń roboczy
draught horseskoń pociągowy
enough to make a horse laughkoń by się uśmiał
entire horsesogier reproduktor; ogier
Eugon agar with 10% chocolated horse bloodagar czekoladowy Eugon z 10% krwi końskiej
grass mud horsekoń trawiasto-błotny
Groningen HorseGroningen
Half HorseHalf Horse
horse bean; bób
horse bean (canavalia)kanawalia mieczokształtna
horse botsgziki
horse chestnutkasztan; kasztanowiec zwyczajny; kasztanowiec
horse collarchomąto
horse gramwspięga (warzywo)
horse mackerelostrobok; ostrobok śródziemnomorski
horse meatmięso końskie; konina
Horse meatkonina
horse musselsomułek; omułek modiolus
horse racingwyścigi konne
Horse racingJeździectwo
horse sensezdrowy rozsądek; rozwaga
horse stablesstajnia; pomieszczenia dla koni
horse-breakerujeżdżacz
horse-chestnutkasztanowiec;
horse-collarchomąto
horse-combzgrzebło
horse-flybąkowate
horse-millkierat
horse-racegonitwa
horse-radishchrzan
horse-radish bowl
horse-ridingjeździectwo; jazda konna
horse's tailkoński ogon
horseskoń
horsingdosiadanie
I could eat a horsezjadłbym konia z kopytami; jestem głodny jak wilk;
Irish HorseHunter
it is a good horse that never stumbles
List of Masters of the HorseKoniuszy Królewski
Little HorseŹrebię
Master of the HorseMagister equitum; koniuszy wielki; koniuszy
never look a gift horse in the mouthdarowanemu koniowi w zęby się nie zagląda
pack horsekoń juczny
Przewalski’s HorseKoń Przewalskiego
Tennessee Walking HorseTennessee Walker
The Horse WhispererZaklinacz koni
The Iron HorseŻelazny koń
The Little White HorseTajemnica Rajskiego Wzgórza
The Pale HorseTajemnica bladego konia
Trojan horse; koń trojański
Trojan HorseKoń trojański
Uffington White HorseBiały Koń z Uffington
Winged HorsePegaz
Young Man Afraid Of His HorsesBoją Się Nawet Jego Koni

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "horse", pamięć tłumaczeniowa

add example
Alleviation of pain and inflammation associated with osteoarthritis and reduction of associated lameness in horsesŁagodzenie bólu i stanu zapalnego spowodowanego zapaleniem stawów i kości oraz ograniczenie związanych z nimi kulawizn u koni
There is now overwhelming evidence showing that EU rules meant to protect the welfare of horses during long-distance transport are being flouted, resulting in inhumane conditions and needless suffering.Istnieją przytłaczające dowody lekceważenia przepisów UE mających chronić dobrostan koni podczas transportu na duże odległości, co skutkuje niehumanitarnymi warunkami i zbędnym cierpieniem.
mg of combined active ingredients per kg bodyweight ‧ times daily, which correspond to ‧ g paste (one tube) per os to a ‧ kg horse ‧ times dailymg połączenia substancji czynnych na kg masy ciała ‧– ‧ razy na dobę, co odpowiada ‧, ‧ g pasty (jedna tubka) doustnie dla konia o masie ciała ‧ kg ‧– ‧ razy na dobę
Get this up to the horses as fast as you can and stay out of sightBiegnij do koni.I nie pokazuj się
Someday, I' m going to get on a horse and ride over there... until I can see the other sidePewnego dnia dosiądę konia i będę galopowała, póki nie zobaczę, co jest po tamtej stronie
I won' t be around this weekend, tell Frank I want the one horse in every race, both tracksTak.Nie będzie mnie w ten weekend, powiedz Frank' owi, że chcę jednego konia w każdym wyścigu, oba tory
Driver, hitch up the horse, we' re going home!Woźnica, proszę zaprzęgać, wracamy do domu!
It' s a man on a white horse!Mężczyzna na białym koniu!
In view of the current budgetary constraints, Parliament ultimately decided to agree to scale back this increase to 2.91%, provided that certain political conditions were met (debate on the granting of own resources to the European Union with a view to ending the horse trading between Member States, budget flexibility and funding for key strategic priorities).W związku z obecnymi ograniczeniami budżetowymi Parlament ostatecznie zgodził się na zejście do poziomu 2,91 %, pod warunkiem że zostaną spełnione pewne warunki polityczne (przeprowadzenie debaty w sprawie przyznania zasobów własnych Unii Europejskiej w celu zakończenia targów między państwa członkowskimi, zapewnienie elastyczności budżetu i finansowania głównych priorytetów strategicznych).
Livestock sector/horse-breedingSektor produkcji zwierzęcej/hodowli koni
They give these horses saliva testsBadają ślinę koni
II.‧.‧. on the day of collection have been located in premises situated on the territory or in the case of regionalisation in a part of the territory of a Member State which is not considered to be infected with African horse sickness in accordance with Article ‧(a) and (b) of Directive ‧/‧/ECII.‧.‧. w dniu pozyskiwania znajdowały się w miejscu usytuowanym na terytorium lub, w przypadku regionalizacji, części terytorium państwa członkowskiego, które nie jest uważane za zakażone afrykańskim pomorem koni zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) i b) dyrektywy ‧/‧/WE
Can you feel the strength of the horse?Czujesz jego siłę?
EN ‧:‧- Gymnastic equipment- Horses and bucks- Functional and safety requirements, test methodsEN ‧:‧ – Sprzęt gimnastyczny – Konie i kozły – Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badań
Quadrisol ‧ mg/ml oral gel for horsesQuadrisol ‧ mg/ml żel doustny dla koni
Chiswick, fresh horses!Chiswick, świeże konie
It was Phaeton' s, Sally' s horseNależała do Faeton, klaczy Sally
The horse is to be sent fromKoń zostaje wysłany z
The metabolism in horses was not investigatedMetabolizm u koni nie był badany
Being worthy of Lord Byron' s poetry, you shall have the horseMiałbym pani pożyczyć konia?
I' m not on my horse!Nie jestem na mój koń!
Metacam ‧ mg/ml oral suspension for horsesMetacam ‧ mg/ml zawiesina doustna dla koni
Whereas the Scientific Veterinary Committee has recommended that certain technical adaptations and additions be made to the methods of examination for trichinae currently applied, in particular for the examination of horse meat, and as regards the conditions with which laboratories engaged in the detection of trichinae must complyNaukowy Komitet Weterynaryjny zalecił przeprowadzenie pewnych technicznych dostosowań i uzupełnienie stosowanych obecnie metod badań na obecność włosieni, w szczególności w odniesieniu do badania mięsa końskiego oraz w zakresie warunków, które spełnić muszą laboratoria zajmujące się wykrywaniem włosieni
Your colleague from Black Horse is already hereTwój kolega z " Czerwonego Konia " już tu jest
The last time you spoke to me like this...... you were ‧ years old, and you' d just stolen Father' s horseOstatnio, kiedy o to pytałeś, miałeś dziesięć lat i właśnie wykradłeś ojcowego konia
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3873 zdań frazy horse.Znalezione w 4,072 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.