Tłumaczenia na język polski:

  • nowe technologie   

Pozostałe znaczenia:

 
high technology; the most advanced technology available

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

High Tech Computer CorporationHigh Tech Computer
high-tech

Przykładowe zdania z "high tech", pamięć tłumaczeniowa

add example
Isn' t this just a little high- tech?Dosyć to nowoczesne
believes that the same applies for the technology platforms; it is necessary to see the platforms as a vehicle to promote diverse high-tech business in various parts of Europewierzy, że to samo można zastosować w przypadku platform technologicznych; niezbędne jest, by postrzegać platformy jako mechanizmy wspierania zróżnicowanych przedsiębiorstw sektora zaawansowanych technologii w różnych częściach Europy
Moreover, the European fuel cell sector is not sufficiently coordinated between different countries and activity areas (academia, new industrial companies, high-tech SMEs, etc.) which restricts the exchange and pooling of knowledge and experience, and the technical breakthroughs needed to improve performance and materials and reduce system costs to meet the expectations of potential customersEuropejska branża ogniw paliwowych jest ponadto w niewystarczającym stopniu skoordynowana między różnymi krajami i obszarami działalności (ośrodki akademickie, nowe przedsiębiorstwa przemysłowe, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora high-tech), co utrudnia wspólne wykorzystanie wiedzy i doświadczeń, postęp technologiczny konieczny do poprawy wydajności materiałów i redukcji kosztów, co pozwoliłoby w lepszy sposób odpowiedzieć na oczekiwania nowych potencjalnych klientów
Taking into account the measures that have already been adopted by the European Union or are in the course of preparation or adoption relating to the fight against high-tech crimeuwzględniając środki odnoszące się do zwalczania przestępczości związanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, które zostały już przyjęte przez Unię Europejską lub są przygotowywane albo w trakcie przyjmowania
You mean a high- tech identity card?Coś jak karta identyfikacyjna?
Rare earth elements are critical to hundreds of high-tech applications and key to the development of green technologies.Metale ziem rzadkich mają kluczowe znaczenie dla setek rodzajów zaawansowanych technicznie zastosowań i dla rozwoju zielonych technologii.
In particular, they claimed that the majority of fasteners produced in the PRC: (i) are standard products (mainly ranging between ‧.‧ and ‧.‧ class of resistance) having no special characteristics regarding raw material, resistance, coating, or certification/safety related aspects; (ii) they are destined for lower-end applications (non-professional use and general distribution) as opposed to high-tech applications; and (iii) they do not meet the strict requirements of specific end-users such as the automotive, chemical or aerospace industryStwierdziły one w szczególności, że większość elementów złącznych produkowanych w ChRL: (i) to produkty standardowe (w większości w klasie wytrzymałości od ‧.‧ do ‧.‧), nieposiadające żadnych szczególnych właściwości, jeżeli chodzi o surowiec, wytrzymałość, powłokę czy kwestie związane z certyfikacją/bezpieczeństwem; (ii) przeznaczona jest do tańszych rozwiązań (zastosowania amatorskie i ogólna dystrybucja), w przeciwieństwie do zastosowań w nowoczesnej technologii; oraz (iii) nie spełnia rygorystycznych wymogów konkretnych odbiorców końcowych, takich jak przemysł motoryzacyjny, chemiczny lub lotniczy
Defendant: High Tech SrlStrona pozwana: High Tech Srl
Research should not only focus on high-tech research, low-tech research can also be very important for innovation and development in regionsBadania powinny być skoncentrowane nie tylko na nowoczesnych technologiach- badania dotyczące mniej zaawansowanych technologii również mogą być niezwykle ważne dla innowacji i rozwoju w regionach
I think we need, as we have already declared with the Lisbon Strategy, a genuine high-tech offensive for Europe, if we really want to build the path towards the knowledge-based society.Uważam, że jeżeli chcemy naprawdę budować drogę w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy to potrzebujemy, co już zadeklarowaliśmy w strategii lizbońskiej, prawdziwie zaawansowanej technologicznie ofensywy.
Development and demonstration of high-tech, eco-efficient processing and packaging systems, smart control applications and more efficient valorisation and management of by-products, wastes, water and energyRozwój i demonstracja zaawansowanych technologicznie i ekologicznych systemów przetwarzania i pakowania, rozsądnych zastosowań kontroli i skuteczniejszej waloryzacji i wykorzystania produktów ubocznych, odpadów, wody i energii
Let me remind you that Galileo is crucial to the future of high-tech industry in Europe.Chciałbym państwu przypomnieć, że projekt Galileo ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości europejskiego sektora wysokich technologii.
Many important innovations in this high-tech industry cannot be utilised, our armed forces do not get the best equipment and taxpayers' money is wasted.Wielu ważnych innowacji opracowanych przez przemysł zaawansowanych technologii nie można wykorzystać, nasze siły zbrojne nie otrzymują najlepszego sprzętu, a pieniądze podatników są marnowane.
Forecasts suggest that the country will have an even more dominant position in the high-tech sector in a decade's time.Prognozy wskazują, że w ciągu dziesięciu lat kraj ten będzie miał jeszcze bardziej dominującą pozycję w sektorze technologii zaawansowanych.
acknowledges that intermittent spectacular innovations in products and marketing are already beginning to happen in a number of sectors, as for example the food and pharmaceutical sectors (life sciences), biomedical technology, automotive and high-tech systemsUznaje, że w wielu sektorach zaczynają się już co pewien czas pojawiać spektakularne innowacje w zakresie produktów i marketingu, na przykład w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (nauki biologiczne), technologii biomedycznej, a także w przemyśle motoryzacyjnym i w systemach zaawansowanych technologii
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Tribunale di Milano (Italy) lodged on ‧ June ‧- Vitra Patente AG v High Tech SrlSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano (Włochy) w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Vitra Patente AG przeciwko High Tech Srl
This new system will be important for ensuring Europe's autonomy and independence from other global navigation systems and enabling it to claim a share of this booming worldwide high-tech market.Nowy system zagwarantuje autonomię i niezależność Europy względem innych globalnych systemów nawigacji i umożliwi jej uzyskanie udziału w tym prosperującym rynku zaawansowanych technologii.
for Plastic Omnium: active in the plastic industry, for the production of automobile components, environmental services and high tech productsW przypadku Plastic Omnium: przemysł tworzyw sztucznych- produkcja komponentów motoryzacyjnych, produktów zaawansowanych technologicznie oraz świadczenie usług środowiskowych
Secondly, as stated in recital ‧ of the provisional Regulation, CFL-i are high-tech products which necessitate important RPo drugie, jak stwierdzono w motywie ‧ rozporządzenia tymczasowego, świetlówki kompaktowe ze scaloną elektroniką są produktami nowoczesnymi, wymagającymi wytężonej pracy działów badawczo-rozwojowych
Promotion of the European Union by exploiting high-techPromocja Unii Europejskiej z wykorzystaniem nowych technologii
recognising that ACP Member States are committed, with the necessary support of the international community, to taking initiatives in such areas as access to and the use of Information and Communication Technology (ICT) in disaster risk reduction, and the continuing need for maintenance of low-tech communication solutions, such as high-frequency radio for rural and remote locationsuznając zobowiązanie państw członkowskich AKP, wraz z koniecznym wsparciem społeczności międzynarodowej, do podjęcia inicjatywy w takich obszarach jak dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz ich wykorzystanie w procesie ograniczania zagrożenia katastrofami, a także ciągłe zapotrzebowanie, by zachowywać tradycyjne rozwiązania techniczne w zakresie komunikacji, takie jak radiostacja o wysokiej częstotliwości w obszarach wiejskich lub odległych
This price increase can be explained, on the one hand, as a result of the increased cost of raw material, which impacted the whole industry and, on the other hand, by a shift from low tech to high tech product types which incorporate more expensive raw materials and whose production is also more labour intensiveWzrost ten można przypisać z jednej strony zwiększonymi kosztami zakupu surowców, które miały wpływ na cały przemysł, a z drugiej strony coraz większym nastawieniem się na wytwarzanie zaawansowanych technologicznie rodzajów produktu, które wymagają bardziej kosztownych surowców oraz większego nakładu pracy
You boys definitely get an A in High-techDaje wam szóstke z technologii
They also argued that high-tech textile machine suppliers in the Community would be affected because textile production in the PRC would decrease due to the dutiesUtrzymywali oni także, że ucierpieliby dostawcy najnowocześniejszych maszyn włókienniczych, ponieważ ze względu na cła zmniejszyłaby się produkcja w ChRL
The Commission pointed out in the opening decision (point that, in general, value figures are better adapted for signalling potentially declining sectors, but that growth rates calculated on the basis of value figures may not adequately reflect the relative dynamism of high-tech sectors, where significant unit price reductions occur principally due to strong competition and to technological changeW decyzji o wszczęciu postępowania Komisja wskazała (pkt ‧), że zasadniczo dane dotyczące wartości lepiej nadają się do wskazywania sektorów wykazujących potencjalną tendencję spadkową, jednak wskaźniki wzrostu obliczane na podstawie danych dotyczących wartości mogą nie odzwierciedlać dokładnie względnej dynamiki sektorów zaawansowanych technologii, gdzie dochodzi do istotnego obniżania cen produktów głównie ze względu na silną konkurencję i zmiany technologiczne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34598 zdań frazy high tech.Znalezione w 15,327 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.