Tłumaczenia na język polski:

  • nowe technologie   

Pozostałe znaczenia:

 
high technology; the most advanced technology available

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

High Tech Computer CorporationHigh Tech Computer
high-tech

Przykładowe zdania z "high tech", pamięć tłumaczeniowa

add example
I represent Cambridge, which is home to the leading research cluster that has already seen great successes in high-tech, green-tech and bio-tech.Reprezentuję Cambridge, matecznik wiodącego klastera badawczego, który odniósł sukces w zaawansowanej technologii, ekotechnologii i biotechnologii.
The EU is highly dependent on imports of high-tech metals and will not master the shift towards sustainable production and green technologies, unless it is granted safe access to such high-tech metals and rare raw materials (in terms of competition, risks, geographic concentration of resources and production facilitiesUE jest w dużym stopniu uzależniona od przywozu metali stosowanych w zaawansowanych technologiach i nie uda jej się przejść na zrównoważoną produkcję i ekologiczne technologie, jeśli nie uzyska bezpiecznego dostępu do tego rodzaju metali i surowców rzadko występujących w przyrodzie (pod względem konkurencji, zagrożeń, geograficznej koncentracji zasobów i zakładów produkcyjnych
This price increase can be explained, on the one hand, as a result of the increased cost of raw material, which impacted the whole industry and, on the other hand, by a shift from low tech to high tech product types which incorporate more expensive raw materials and whose production is also more labour intensiveWzrost ten można przypisać z jednej strony zwiększonymi kosztami zakupu surowców, które miały wpływ na cały przemysł, a z drugiej strony coraz większym nastawieniem się na wytwarzanie zaawansowanych technologicznie rodzajów produktu, które wymagają bardziej kosztownych surowców oraz większego nakładu pracy
While innovation is a basic feature of all clusters, not all of them operate in high-tech sectors: some are medium- or low-techChociaż innowacje są podstawową cechą wszystkich klastrów, należy podkreślić, że nie wszystkie klastry działają w sektorach o wysokim poziomie technologii, ponieważ niektóre rozwijają się także w sektorach o średnim lub niskim poziomie technologii
Siemens/VA Tech’s high combined market share, the reduction in the number of credible bidders from four to three, bidding data indicating that Siemens/VA Tech supply close (or even the closest) substitutes and the large number of customer complaints lead the Commission to conclude that the transaction will lead to a significant impediment to effective competition (SIEC), through the creation of a dominant position, in the market for hydroelectric power equipmentW związku z wysokim łącznym udziałem w rynku przedsiębiorstw Siemens i VA Tech, spadkiem liczby wiarygodnych dostawców z ‧ do ‧, danymi oferentów, z których wynika, że Siemens i VA Tech dostarczają produkty będące bliskimi substytutami, a także w związku z licznymi skargami klientów Komisja doszła do wniosku, że koncentracja stworzyłaby pozycję dominującą na rynku urządzeń do elektrowni wodnych, w rezultacie czego wyraźnie osłabiona zostałaby skuteczna konkurencja
Research should not only focus on high-tech research, low-tech research can also be very important for innovation and development in regionsBadania powinny być skoncentrowane nie tylko na nowoczesnych technologiach- badania dotyczące mniej zaawansowanych technologii również mogą być niezwykle ważne dla innowacji i rozwoju w regionach
In its earlier opinions, the EESC has systematically stressed the importance of Europe's competitive and highly innovative pharmaceutical industry, which over the last ‧ years has been among the most high-tech, high-innovation and high-skill employment sectors, with a corresponding added value and growth rate for the modern industrial frameworkW swych poprzednich opiniach EKES zawsze podkreślał znaczenie konkurencyjnego i wysoce innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Europie, który w ciągu ostatnich ‧ lat był jednym z sektorów o najbardziej zaawansowanej technologii oraz o najwyższym wskaźniku innowacji i zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników, wnosząc tym samym wartość dodaną i stanowiąc wskaźnik wzrostu w kontekście nowoczesnego przemysłu
In order to preserve social, economic and territorial cohesion when setting up the new network infrastructures, particularly the new generation networks, public authorities need to promote economic and social progress and a high level of employment, in line with Community law and democratic principles, in order to create a high-tech electronic communications marketAby zachować spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną podczas wdrażania nowej infrastruktury sieciowej, zwłaszcza tak zwanych sieci nowej generacji, władze publiczne powinny krzewić, w poszanowaniu prawa wspólnotowego i jednocześnie zasad demokratycznych, postęp gospodarczy i społeczny i wysoki poziom zatrudnienia, osiągając trwały i zrównoważony rozwój, w celu rozwinięcia rynku wysoko zaawansowanej technicznie komunikacji elektronicznej
Moreover, the textile-clothing sector, to which footwear should be added, is a very diverse, composite industry, with a vast array of products ranging from high-tech synthetic fibres to wool processing; cotton to industrial filters; rags to high fashion; and from carpet slippers to footwear designed to protect against corrosive chemicalsPoza tym sektor tekstylno-odzieżowy, do którego należy też przemysł obuwniczy, jest niezwykle różnorodnym i złożonym sektorem przemysłu z szeroką paletą różnych produktów, takich jak syntetyczne włókna high-tech i wyroby z wełny, bawełna i filtry przemysłowe, ścierki do zmywania i haute couture, pantofle domowe i buty nowoczesnej technologii do ochrony przed żrącymi chemikaliami
The wide variety of specialised and often high-tech SMEs in the sector, places high demands on the organisation and management of production processesDuża różnorodność wyspecjalizowanych i niejednokrotnie operujących zaawansowanymi technologiami MSP w sektorze, nakłada duże wymagania na organizację i zarządzanie procesami produkcyjnymi
Whereas the European Council meeting in Amsterdam in June ‧ approved the action plan of the High-Level Group on Organised Crime, which, inter alia, contains proposals for strengthening the fight against high-tech crimew czerwcu ‧ r., podczas posiedzenia w Amsterdamie, Rada Europejska zatwierdziła plan działań grupy wysokiego szczebla w sprawie przestępczości zorganizowanej, który zawiera, między innymi, propozycje wzmocnienia zwalczania przestępczości związanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
GNSS is seen as a disruptive technology, with high potential to create innovations, build up a high-tech knowledge base and increase productivity in many sectors.GNSS postrzegany jest jako technologia przełomowa, o dużym potencjale innowacji i zmierzająca do utworzenia podstaw wiedzy w zakresie zaawansowanych technologii oraz zapewnienia przyrostu wydajności w wielu sektorach.
Although the subject of this opinion is value and supply chain development, the focus is primarily on innovative (high-tech and high-quality) IICs with the potential to grow and to operate internationally or those that are already present on the global marketJednak, jako że przedmiotem niniejszej opinii jest rozwój łańcuchów wartości i dostaw, akcent został głównie położony na innowacyjne (zaawansowane technologicznie i wysokiej jakości) IIC, które posiadają możliwości rozwoju i funkcjonowania na skalę międzynarodową bądź które już są obecne na rynku światowym
Stresses the direct link between the obvious Chinese interest in gaining access to European military high technology and the lifting of the arms embargo against the PRC, a connection with significant consequences for the cohesion of the transatlantic relationship and the market position of the high-tech weapons industry in Europepodkreśla, że istnieje bezpośredni związek między ewidentnym zainteresowaniem Chin uzyskaniem dostępu do zaawansowanych europejskich technologii militarnych oraz zniesieniem embarga na broń w stosunku do ChRL, który ma istotne konsekwencje dla spójności stosunków transatlantyckich oraz pozycji rynkowej sektora zaawansowanych technologii zbrojeniowych w Europie
The gap concerns, on one hand, high-tech innovative and mostly young firms with high growth potential and, on the other hand, a wide range of firms of different ages and sectors with smaller growth potential that cannot find financing for their expansion projects without external risk capitalLuka ta dotyczy, z jednej strony, wprowadzających innowacyjne rozwiązania i przeważnie młodych firm sektora wysokich technologii o dużym potencjale wzrostu oraz, z drugiej strony, wielu różnych firm w różnym wieku z różnych sektorów o mniejszym potencjale wzrostu, które nie mogą znaleźć źródeł finansowania projektów rozszerzania działalności bez korzystania z zewnętrznego kapitału podwyższonego ryzyka
In relation to human resources, the education and training available will have to be advanced in areas of high-tech – as is the case also in the fifteen Member StatesPracobiorcy w tych państwach muszę mieć szerszy dostęp do edukacji i szkolenia zawodowego w dziedzinie zaawansowanych technologii, tak, jak jest to w przypadku piętnastki dotychczasowych Państw Członkowskich
In accordance with the conclusions of the Lisbon European Council, the Council and Commission are to report by the end of ‧ on the ongoing review of EIB and EIF financial instruments in order to redirect funding towards business start-ups, high-tech firms and micro-enterprises, as well as other risk capital initiatives and guarantee arrangements proposed by the EIB and the EIFZgodnie z wnioskami Rady Europejskiej ze szczytu w Lizbonie, Rada oraz Komisja mają do końca ‧ r. złożyć sprawozdanie z trwającego obecnie przeglądu instrumentów finansowych EBI i EFI w celu przekierowania finansowania ku nowo otwieranym przedsiębiorstwom, firmom produkującym nowoczesne technologie i mikroprzedsiębiorstwom, jak również inicjatyw z kapitałem ryzyka i uzgodnień gwarancyjnych proponowanych przez EBI oraz EFI
We believe that the EU's Global Navigation Satellite System (GNSS), consisting of the Galileo and EGNOS programmes, is an important step for Europe, firstly, as it ensures its autonomy and independence from other global navigation systems and, secondly, as it enables it to claim a share of this booming worldwide high-tech market.Uważamy, że europejski system nawigacji satelitarnej (GNSS), złożony z programów Galileo i EGNOS, jest dla Europy ważnym krokiem, ponieważ po pierwsze, gwarantuje jej autonomię i niezależność względem innych globalnych systemów nawigacji, a po drugie, umożliwia jej uzyskanie udziału w prosperującym rynku zaawansowanych technologii.
I think we need, as we have already declared with the Lisbon Strategy, a genuine high-tech offensive for Europe, if we really want to build the path towards the knowledge-based society.Uważam, że jeżeli chcemy naprawdę budować drogę w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy to potrzebujemy, co już zadeklarowaliśmy w strategii lizbońskiej, prawdziwie zaawansowanej technologicznie ofensywy.
A commitment to risk capital was set out as a wider Community objective at the Lisbon European Council of ‧ March ‧, which set the date of ‧ for implementation of the risk capital action plan (RCAP) and encouraged the redirection of funding towards support for business start-ups, high-tech firms and micro-enterprises, as well as other risk-capital initiatives proposed by the European Investment Bank (EIBZainteresowanie kapitałem podwyższonego ryzyka zostało określone jako jeden z ogólniejszych celów Wspólnoty podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach ‧ marca ‧ r., kiedy to przyjęto rok ‧ jako termin wprowadzenia planu działania na rzecz kapitału podwyższonego ryzyka (RCAP – risk capital action plan), zachęcając do zmiany kierunków finansowania z myślą o udzieleniu wsparcia nowo powstającym firmom, firmom sektora wysokich technologii i mikroprzedsiębiorstw, jak również podejmowania innych inicjatyw opartych na kapitale podwyższonego ryzyka, proponowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI
We really must prevent Europe from becoming totally dependent on the current monopoly enjoyed by China, which today produces 97% of these metals and are indispensable for high-tech industries.Naprawdę musimy zapobiec temu, by Europa stała się całkowicie zależna od obecnego monopolu Chin, wytwarzających aktualnie 97 % tych metali niezbędnych dla zaawansowanych technologicznie sektorów przemysłu.
The first module will deliver general awareness and enforcement support actions to European SMEs, including high-tech SMEs, covering both IP usage and enforcement, based on local collaboration between IPR experts and innovation structures (Network in support of Business and Innovation, innovation and enforcement agencies, industry stakeholders etcPierwszy moduł obejmuje działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy ogólnej oraz wsparcie w egzekwowaniu praw sektora europejskich MŚP, włącznie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami zajmującymi się nowoczesnymi technologiami, obejmując zarówno korzystanie z praw własności intelektualnej oraz ich egzekwowanie w oparciu o współpracę między ekspertami w tej dziedzinie prawa i strukturami działającymi na rzecz innowacji (sieć na rzecz wsparcia działalności gospodarczej i innowacji, agencje zajmujące się innowacyjnością i egzekwowaniem praw, podmioty przemysłowe, itp
provide special support for women to set up and grow businesses in the telecommunications and high-tech sectorsszczególne wspieranie kobiet, które chcą założyć i rozbudować przedsiębiorstwo w branży telekomunikacyjnej czy zaawansowanych technologii
he significance of foreign direct investments and the improvement of investment situation in high-tech sector in the region of małopolskaznaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a poprawa klimatu inwestycyjnego w polsce sektora high-tech w małopolsce
Europe also lacks high-tech companies that invest in research and developmentW Europie brakuje także zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstw inwestujących w badania i rozwój
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 34598 zdań frazy high tech.Znalezione w 30,929 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.