Tłumaczenia na język polski:

  • nowe technologie   

Pozostałe znaczenia:

 
high technology; the most advanced technology available

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (2)

High Tech Computer CorporationHigh Tech Computer
high-tech

Przykładowe zdania z "high tech", pamięć tłumaczeniowa

add example
Instead of high- tech weapons... rifles and machetesZamiast nowoczesnej broni... strzelby i maczety
The plan assumed that by ‧ the yard would expand its product range in three market segments, namely chemical tankers, ro-ro (including con-ro and ro-pax) and high-tech multipurpose shipsPlan zakłada, że do ‧ r. stocznia poszerzy swoją ofertę produktów w trzech segmentach rynku, tj. chemikaliowce, statki ro-ro (w tym statki con-ro i ro-pax) oraz zaawansowane technologicznie statki wielozadaniowe
he significance of foreign direct investments and the improvement of investment situation in high-tech sector in the region of małopolskaznaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a poprawa klimatu inwestycyjnego w polsce sektora high-tech w małopolsce
believes that the same applies for the technology platforms; it is necessary to see the platforms as a vehicle to promote diverse high-tech business in various parts of Europewierzy, że to samo można zastosować w przypadku platform technologicznych; niezbędne jest, by postrzegać platformy jako mechanizmy wspierania zróżnicowanych przedsiębiorstw sektora zaawansowanych technologii w różnych częściach Europy
one big market and similar conditions for high tech SMEs across the continentjednego wspólnego rynku i zbliżonych warunków dla średnich i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie zaawansowanych technologii na całym kontynencie
Of concern is the purchase of Western high-tech security equipment by the Chinese authorities, obviously intended to step up security during the games.Niepokoi zakup zachodniego zaawansowanego technicznie sprzętu bezpieczeństwa przez władze chińskie, z oczywistym zamiarem użycia go podczas igrzysk.
It should drive and be driven by innovative high-tech applications in the area of communication and computing, transport, health care and wellness, energy and environmental management, security and safety, and entertainmentInicjatywa powinna stanowić czynnik rozwoju nowatorskich zastosowań nowoczesnych technologii w dziedzinie telekomunikacji i informatyki, transportu, opieki zdrowotnej, zarządzania energią i środowiskiem, bezpieczeństwa i ochrony oraz rozrywki, a także podążać za ich potrzebami
Isn' t this just a little high- tech?Dosyć to nowoczesne
You mean a high- tech identity card?Coś jak karta identyfikacyjna?
This has consequences particularly for lagging investment in the so-called new high-tech sectorsNiesie to ze sobą konsekwencje w postaci opóźnień w inwestowaniu w tak zwane nowe sektory zaawansowanych technologii
Does your business activity focus on high-tech civil engineering , manufacturing or the supply of services ?Twoja działalność gospodarcza związana jest zzaawansowanymi technologiami inżynieryjnymi , produkcją lub dostarczaniem usług ?
The high-tech edge Europe has will enable us to enjoy to the full the potential and benefits of the 'green' economy in the future.Przewaga wynikająca z posiadania i stosowania zaawansowanych technologii, którą cieszy się Europa, umożliwi nam w przyszłości korzystanie w pełni z potencjału i korzyści gospodarki przyjaznej dla środowiska.
The difference is not only in the resources directed towards research and development in the public and private sectors; Europe has fewer researchers, fewer scientific publications, and a lower incidence of high tech products on the international market, and it registers fewer patents and spawns fewer new successful start-ups than the USARóżnica ta nie przejawia się tylko w zasobach przeznaczonych na badania i rozwój przez sektor publiczny i prywatny, ale Europa w porównaniu do USA posiada również mniej naukowców, mniej publikacji naukowych, mniejszy udział w handlu międzynarodowym produktów zaawansowanej technologii, zgłasza mniej patentów i jest miejscem, gdzie powstaje mniej nowych udanych przedsiębiorstw (tzw. start-ups
As well as high-tech projects , it had some to improve the technology used by artisan sectors such as woodworking and leather manufacture . ”Podobnie jak projekty zaawansowanych technologii , miały udoskonalić technologię stosowaną przez sektory rzemieślnicze , takie jak stolarstwo i produkcja skór ” .
Six of the projects are focused on specific groups , such as ‘ women as innovators and small non-high-tech micro-enterprises ’ .Promowanie ponadnarodowego transferu technologii ( TTT ) jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej w dążeniu do wspierania innowacji .
The EU is highly dependent on imports of high-tech metals and will not master the shift towards sustainable production and green technologies, unless it is granted safe access to such high-tech metals and rare raw materials (in terms of competition, risks, geographic concentration of resources and production facilitiesUE jest w dużym stopniu uzależniona od przywozu metali stosowanych w zaawansowanych technologiach i nie uda jej się przejść na zrównoważoną produkcję i ekologiczne technologie, jeśli nie uzyska bezpiecznego dostępu do tego rodzaju metali i surowców rzadko występujących w przyrodzie (pod względem konkurencji, zagrożeń, geograficznej koncentracji zasobów i zakładów produkcyjnych
Stresses the direct link between the obvious Chinese interest in gaining access to European military high technology and the lifting of the arms embargo against the PRC, a connection with significant consequences for the cohesion of the transatlantic relationship and the market position of the high-tech weapons industry in Europepodkreśla, że istnieje bezpośredni związek między ewidentnym zainteresowaniem Chin uzyskaniem dostępu do zaawansowanych europejskich technologii militarnych oraz zniesieniem embarga na broń w stosunku do ChRL, który ma istotne konsekwencje dla spójności stosunków transatlantyckich oraz pozycji rynkowej sektora zaawansowanych technologii zbrojeniowych w Europie
I thought my hospital was high- techMyślałam, że mój szpital jest nowoczesny
To win, SMEs set up specifically to develop and market innovative high-tech products above all need enough start capital and venture capital to be able to bridge the first five to ten years of operations successfullyMŚP, które zostały założone dla rozwinięcia i wprowadzenia na rynek nowych produktów zaawansowanych technologii, potrzebują przede wszystkim wystarczającego kapitału na start oraz venture capital, aby przetrwać pierwsze ‧-‧ lat działalności
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Tribunale di Milano (Italy) lodged on ‧ June ‧- Vitra Patente AG v High Tech SrlSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Milano (Włochy) w dniu ‧ czerwca ‧ r.- Vitra Patente AG przeciwko High Tech Srl
Other factors liable to increase the production of salmon are for example favourable biological and meteorological factors and the improvement of the fish farming processes with high-tech equipmentInne okoliczności, które mogą przyczynić się do wzrostu produkcji łososia, to np. korzystne czynniki biologiczne i meteorologiczne oraz usprawnienie procesu hodowli ryb dzięki nowoczesnym urządzeniom
Also according to the OECD, the High-Tech Sector is defined as industries with an R&D share in turnover of more than ‧ %Również według OECD, sektor zaawansowanych technologii jest określony jako branże, których udział obrotów przeznaczany na działalność badawczo-rozwojową wynosi ponad ‧ %
Stresses the importance of innovation for SMEs and the difficulties in taking advantage of research opportunities; considers that national academies of science and research institutes could play a role in driving innovation and reducing barriers to research for SMEs; believes that the focus should not only be on high-tech innovation, but that low and middle level of technology and informal innovation should also be considered; considers that the European Institute for Innovation and Technology could have an important role in boosting R&D and innovation for SMEs; calls upon Member States to multiply initiatives that lower the threshold for SMEs to have access to research; is convinced that all Community research and technological programmes should be designed in a way that facilitates the cross-border participation of SMEspodkreśla wagę innowacji dla MŚP i trudności w korzystaniu z możliwości badań naukowych; uważa, że krajowe akademie naukowe i instytuty badawcze mogłyby odgrywać rolę w napędzaniu innowacji i ograniczaniu barier dla MŚP w odniesieniu do badań; uważa, że nie należy skupiać się wyłącznie na innowacjach uwzględniających najnowsze zdobycze techniki, ale należy również uwzględniać innowacje rozwinięte technicznie w niewielkim lub średnim stopniu oraz nieformalne innowacje; sądzi, że Europejski Instytut Innowacji i Technologii może odegrać ważną rolę w pobudzaniu badań i rozwoju oraz innowacyjności w odniesieniu do MŚP; wzywa państwa członkowskie do zwiększenia liczby inicjatyw obniżających próg, od którego MŚP uzyskują dostęp do badań; wyraża przekonanie, że wspólnotowe programy w zakresie badań i technologii powinny być opracowane w sposób ułatwiający transgraniczne uczestnictwo MŚP
You boys definitely get an A in High- techDaje wam szóstke z technologii
This still does not take into consideration high-tech researchNie uwzględniono tu jeszcze badań nad zaawansowaną technologią
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37328 zdań frazy high tech.Znalezione w 10,462 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.