Tłumaczenia na język polski:

  • tekst ukryty   
     
    Text that does not display in the normal view of a document's content.

Przykładowe zdania z "hidden text", pamięć tłumaczeniowa

add example
If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is emptyJeśli otaczasz fragmenty tekstu, które zawierają znacznik, nawiasami wąsatymi to sekcja ta będzie niewidoczna, jeśli znacznik jest pusty
If you check this option, any files in your desktop directory that begin with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration information, and remain hidden from view. \ For example, files which are named \\ ". directory\\ " are plain text files which contain information for Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You should not change or delete these files unless you know what you are doingJeśli ta opcja jest włączona, wszystkie pliki w katalogu pulpitu, zaczynające się kropką (.) będą wyświetlane. Zazwyczaj takie pliki zawierają informacje konfiguracyjne i są ukryte. \ Na przykład pliki o nazwie \\ ". directory \\ " to zwykłe pliki tekstowe zawierające informacje dla Konquerora o sposobie wyświetlania danego katalogu (ikona katalogu, kolejność plików itd). Nie powinieneś modyfikować lub kasować tych plików, jeżeli nie jesteś pewien, co robisz
Tags Displayed in OSDYou can use the following tokens: Title-%‧Album-%‧Artist-%‧Genre-%‧Bitrate-%‧Year-%‧Track Length-%‧Track Number-%‧Filename-%‧Directory-%‧Type-%‧Comment-%‧Score-%‧Playcount-%‧Disc Number-%‧Rating-%‧Elapsed Time-%‧If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty, for example: %‧Will not show Score: %score if the track has no scoreZnaczniki wyświetlania w OSDMożesz użyć następujących znaczników: Tytuł-% ‧Album-% ‧Wykonawca-% ‧Gatunek-% ‧Szybkość transmisji-% ‧Rok-% ‧Długość utworu-% ‧Numer utworu-% ‧ Nazwa pliku-% ‧Katalog-% ‧Typ-% ‧ Komentarz-% ‧Punktacja-% ‧Licznik odtworzeń-% ‧ Numer płyty-% ‧ Notowanie-% ‧ Pasek nastroju-% ‧ Czas, który upłynął-% ‧ Jeśli otoczysz klamrami części tekstu zawierające znacznik, ta część będzie ukryta jeśli znacznik jest pusty, na przykład: % ‧ Nie pokaże Punktacja: % score, jeśli utwór nie ma punktacji. Miscellaneous settings
If you check this option, any files in your desktop directory that begin with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration information, and remain hidden from view. For example, files which are named ". directory " are plain text files which contain information for Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You should not change or delete these files unless you know what you are doingJeśli opcja jest włączona, wszystkie pliki w katalogu pulpitu, zaczynające się kropką (.), będą widoczne. Zwykle są to pliki konfiguracyjne i pozostawia się je ukryte. Na przykład, pliki o nazwie ". directory " są zwykłymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje dla Konquerora (takie jak rodzaj używanych ikon, porządek sortowania plików itd.). Nie powinno się zmieniać lub usuwać tych plików bez ważnego powodu
The texts shall be irremovably printed, indelible and shall in no way be hidden, obscured or interrupted by other written or pictorial matter or by the opening of the packetTekst jest nadrukowany w sposób nieusuwalny, nie jest w żaden sposób ukrywany, zasłaniany lub przysłaniany innymi tekstami lub obrazkami, lub przez otwarcie opakowania
Today, Europeana provides access to seven million 'digitised objects' (namely images, texts, sounds and videos), whether world-renowned works or small hidden treasures, at the click of a mouse.Dziś Europeana umożliwia dostęp do siedmiu milionów "zdigitalizowanych obiektów” (czyli obrazów, tekstów, dźwięków i materiałów wideo) - czy to światowej sławy dzieł, czy to małych ukrytych skarbów - wszystko za kliknięciem myszką.
I regret the fact that, while micro-businesses are taxable, the exemption of SMEs is hidden in the text.Żałuję, iż mikroprzedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu, bowiem zwolnienia MŚP są ukryte w tekście.
Gopher is an Internet information browsing service that uses a menu-driven interface. Users select information from menus, which may return another menu or display a text file. An item may reside on a Gopher server you originally queried, or it may be on another Gopher server (or another host). Gopher can tunnel from one Gopher to another without the user knowing that the server and/or host machine have changed. Gopher keeps the exact location of computers hidden from the user, providing the illusion of a single, large set of interconnected menusGopher jest Internetowym serwisem informacyjnym opartym na interfejsie rozwijanego menu. Użytkownicy wybierają pozycje w menu, które mogą się rozwinąć jako menu podrzędne lub jako odnośnik do pliku, który może znajdować sie na odwiedzanym serwerze Gopher, innym serwerze Gopher (lub w jeszcze innym miejscu w sieci). Protokół gopher może się automatycznie tunelować z jednego serwera na inny nawet bez wiedzy użytkownika, który nie musi wiedzieć iż serwer został zmieniony. Gopher zapamiętuje dokładną lokalizację komputerów jednocześnie chowając ją przed użytkownikiem, co wywołuje iluzje jednego wielkiego połączonego ze sobą menu
trust in that there is no small letter text (rules that are hiddenUfność, że żadne zasady nie zostały napisane małą czcionką (ukryte
Have you hidden it there?Ukryłeś go tam?
Their bodies are littered with hidden metal, and they never seem to appreciate how little time they have left on earthOni nie doceniają ile czasu zostało im jeszcze na Ziemi
Hidden advertisement prohibition in polish and community legal systemZakaz reklamy ukrytej w prawie polskim i unijnym
Often these things are hidden in foods.Składniki te bywają często ukryte w produktach.
So-called spyware, web bugs, hidden identifiers and other similar devices can enter the userProgramy określane mianem spyware, błędy sieciowe, ukryte identyfikatory i inne podobne narzędzia mogą się znaleźć w terminalu użytkownika bez jego wiedzy w celu uzyskania dostępu do informacji, przechowania ukrytych informacji lub śledzenia czynności użytkownika i mogą w poważny sposób naruszyć jego prywatność
We are not going to remain defenceless against the crimes that are still repeatedly committed on a daily basis in European countries, and remain hidden in the shadows of people's homes.Nie zamierzamy być bierni wobec zbrodni, nadal codziennie popełnianych w europejskich krajach, i nie będziemy się chowali w cieniu naszych domów.
The democratic legitimisation of certain political forces has helped dangerous ideas to spread into the body of European society, feeding reactionary leanings. A dangerous, and in some cases underestimated, disease which feeds on ethnocentric proclivities, often concealed and hidden, in some cases masked by seemingly democratic and legitimate acts.Demokratyczna legitymizacja niektórych sił politycznych przyczyniła się do rozprzestrzenienia się wśród społeczeństwa europejskiego niebezpiecznych idei, przyczyniając się z kolei do wzrostu popularności postaw reakcjonistycznych; niebezpieczna, a w niektórych przypadkach lekceważona choroba, żywiąca się skłonnościami etnocentrycznymi, często niewidocznymi i skrywanymi, kryjącymi się w niektórych przypadkach za pozornie demokratycznymi i zgodnymi z prawem działaniami.
Some of her companions brought < keepsakes > given them as new year’s gifts to the convent. These had to be hidden; it was quite an undertaking; they were read in the dormitory.Kilka jej koleżanek przynosiło do klasztoru noworoczniki, które dostawały na gwiazdkę. Musiały się z nimi ukrywać, a to wcale nie było łatwe; czytało się je w sypialni.
Show hidden (dot) filesPokazuje ukryte pliki
Whether files starting with a dot (convention for hidden files) should be shownOkreśla, czy pliki rozpoczynające się od kropki (zwyczajowo ukryte) mają być widoczne
We gotta have our hidden technic and a quick witMy gotta miej naszą schowaną technikę i szybki dowcip
I keep hidden a humble hope that is all the fortune of my heartI choć zapomnienie, co pochłania wszystko, zatarło skwapliwie złudzeń dawnych blask, ukrywam głęboko na samym dnie serca pokorną nadzieję, jedyny mój skarb
Night Vision is a particular way of working with hidden objects. When you have to move or change something in one or more object but without unhiding all the hidden objects you have, then the night vision mode will be of benefit to youNocny widok to szczególny sposób pracy z ukrytymi obiektami. Kiedy musisz przesunąć lub zmienić coś w jednym (lub większej liczbie) obiektów, ale bez odkrywania wszystkich ukrytych obiektów, tryb nocnego widoku będzie dobrodziejstwem dla Ciebie
Hidden programme. Gender stereotypization In prima education school book titled „Wesoła Szkoła i przyjaciele”Ukryty program Stereotypizacja płci w podręczniku nauczania początkowego pt.: „Wesoła Szkoła i przyjaciele”
Every muchacho has his venomI will announce to all the officials that there' s a treasure hidden in Sideroad TownKażdy muchacho ma jego jad ogłoszę do wszystkich urzędników to jest skarb schowany w Sideroad Mieście
awareness of and appropriate responses to passengers with physical, sensory (hearing and visual), hidden or learning disabilities, including how to distinguish between the different abilities of individuals whose mobility, orientation, or communication may be reducedodpowiednią wiedzę i umiejętność właściwego reagowania na pasażerów z upośledzeniami fizycznymi lub zmysłowymi (słuchu i wzroku), z niepełnosprawnością ukrytą lub z upośledzeniami umysłowymi, w tym umiejętność rozróżnienia pomiędzy różnymi możliwościami osób, których sprawność ruchowa, orientacja przestrzenna lub zdolności komunikacyjne mogą być ograniczone
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28801 zdań frazy hidden text.Znalezione w 9,381 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.