Tłumaczenia na język polski:

  • tekst ukryty   
     
    Text that does not display in the normal view of a document's content.

Przykładowe zdania z "hidden text", pamięć tłumaczeniowa

add example
If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is emptyJeśli otaczasz fragmenty tekstu, które zawierają znacznik, nawiasami wąsatymi to sekcja ta będzie niewidoczna, jeśli znacznik jest pusty
The texts shall be irremovably printed, indelible and shall in no way be hidden, obscured or interrupted by other written or pictorial matter or by the opening of the packetTekst jest nadrukowany w sposób nieusuwalny, nie jest w żaden sposób ukrywany, zasłaniany lub przysłaniany innymi tekstami lub obrazkami, lub przez otwarcie opakowania
Today, Europeana provides access to seven million 'digitised objects' (namely images, texts, sounds and videos), whether world-renowned works or small hidden treasures, at the click of a mouse.Dziś Europeana umożliwia dostęp do siedmiu milionów "zdigitalizowanych obiektów” (czyli obrazów, tekstów, dźwięków i materiałów wideo) - czy to światowej sławy dzieł, czy to małych ukrytych skarbów - wszystko za kliknięciem myszką.
If you check this option, any files in your desktop directory that begin with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration information, and remain hidden from view. For example, files which are named ". directory " are plain text files which contain information for Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You should not change or delete these files unless you know what you are doingJeśli opcja jest włączona, wszystkie pliki w katalogu pulpitu, zaczynające się kropką (.), będą widoczne. Zwykle są to pliki konfiguracyjne i pozostawia się je ukryte. Na przykład, pliki o nazwie ". directory " są zwykłymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje dla Konquerora (takie jak rodzaj używanych ikon, porządek sortowania plików itd.). Nie powinno się zmieniać lub usuwać tych plików bez ważnego powodu
Gopher is an Internet information browsing service that uses a menu-driven interface. Users select information from menus, which may return another menu or display a text file. An item may reside on a Gopher server you originally queried, or it may be on another Gopher server (or another host). Gopher can tunnel from one Gopher to another without the user knowing that the server and/or host machine have changed. Gopher keeps the exact location of computers hidden from the user, providing the illusion of a single, large set of interconnected menusGopher jest Internetowym serwisem informacyjnym opartym na interfejsie rozwijanego menu. Użytkownicy wybierają pozycje w menu, które mogą się rozwinąć jako menu podrzędne lub jako odnośnik do pliku, który może znajdować sie na odwiedzanym serwerze Gopher, innym serwerze Gopher (lub w jeszcze innym miejscu w sieci). Protokół gopher może się automatycznie tunelować z jednego serwera na inny nawet bez wiedzy użytkownika, który nie musi wiedzieć iż serwer został zmieniony. Gopher zapamiętuje dokładną lokalizację komputerów jednocześnie chowając ją przed użytkownikiem, co wywołuje iluzje jednego wielkiego połączonego ze sobą menu
If you check this option, any files in your desktop directory that begin with a period (.) will be shown. Usually, such files contain configuration information, and remain hidden from view. \ For example, files which are named \\ ". directory\\ " are plain text files which contain information for Konqueror, such as the icon to use in displaying a directory, the order in which files should be sorted, etc. You should not change or delete these files unless you know what you are doingJeśli ta opcja jest włączona, wszystkie pliki w katalogu pulpitu, zaczynające się kropką (.) będą wyświetlane. Zazwyczaj takie pliki zawierają informacje konfiguracyjne i są ukryte. \ Na przykład pliki o nazwie \\ ". directory \\ " to zwykłe pliki tekstowe zawierające informacje dla Konquerora o sposobie wyświetlania danego katalogu (ikona katalogu, kolejność plików itd). Nie powinieneś modyfikować lub kasować tych plików, jeżeli nie jesteś pewien, co robisz
I regret the fact that, while micro-businesses are taxable, the exemption of SMEs is hidden in the text.Żałuję, iż mikroprzedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu, bowiem zwolnienia MŚP są ukryte w tekście.
Tags Displayed in OSDYou can use the following tokens: Title-%‧Album-%‧Artist-%‧Genre-%‧Bitrate-%‧Year-%‧Track Length-%‧Track Number-%‧Filename-%‧Directory-%‧Type-%‧Comment-%‧Score-%‧Playcount-%‧Disc Number-%‧Rating-%‧Elapsed Time-%‧If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty, for example: %‧Will not show Score: %score if the track has no scoreZnaczniki wyświetlania w OSDMożesz użyć następujących znaczników: Tytuł-% ‧Album-% ‧Wykonawca-% ‧Gatunek-% ‧Szybkość transmisji-% ‧Rok-% ‧Długość utworu-% ‧Numer utworu-% ‧ Nazwa pliku-% ‧Katalog-% ‧Typ-% ‧ Komentarz-% ‧Punktacja-% ‧Licznik odtworzeń-% ‧ Numer płyty-% ‧ Notowanie-% ‧ Pasek nastroju-% ‧ Czas, który upłynął-% ‧ Jeśli otoczysz klamrami części tekstu zawierające znacznik, ta część będzie ukryta jeśli znacznik jest pusty, na przykład: % ‧ Nie pokaże Punktacja: % score, jeśli utwór nie ma punktacji. Miscellaneous settings
trust in that there is no small letter text (rules that are hiddenUfność, że żadne zasady nie zostały napisane małą czcionką (ukryte
Now you stay hidden... and you hold onZaczekasz w ukryciu
Despite this, I recommend caution in view of the hidden costs which will arise for the Member States.Mimo to jednak zalecam ostrożność z uwagi na ukryte koszty, które państwa członkowskie będą musiały ponieść.
We' ve found the hidden roomZnaleźliśmy ukryte pomieszczenie
The knowledge of our civilization was encoded in three stones...... brought to Earth and hidden at the far reaches of the worldCała wiedza naszej cywilizacji została zakodowana w trzech kamieniach, zostały one ukryte w najdalszych zakątkach świata
It has already been proved during the last few days that facts which might be uncomfortable for Russia have been hidden, and the whole report is targeted in such a way that Poland has been held responsible for the tragic incident at Smolensk.Zostało już udowodnione w ciągu ostatnich kilku dni, że w tym raporcie zostały ukryte niewygodne dla Rosji fakty, a cały raport nakierowany jest na to, by winę za to tragiczne wydarzenie, do którego doszło w Smoleńsku, obarczyć stronę polską.
Student's hidden verbal agression towards teachersUkryta agresja słowna uczniów wobec nauczycieli
“ Some can be as much as 30 % lower than the highest bid , but then you have to be aware of potential hidden costs .„ Niektóre oferty są o 30 % tańsze od najwyższych podawanych kwot , ale trzeba mieć świadomość potencjalnych kosztów ukrytych .
Hidden programme. Gender stereotypization In prima education school book titled „Wesoła Szkoła i przyjaciele”Ukryty program Stereotypizacja płci w podręczniku nauczania początkowego pt.: „Wesoła Szkoła i przyjaciele”
As the European Court of Justice has decided , this applies not only toforms of clear direct discrimination ‘ ’ but also to all forms of hidden ( ‘ indirect ’ ) discrimination where , in theory , a provision of national legislation applies equally to nationals and for eigners , but , in practice , isfound to be disadvantageous for foreigners .Z zasady osoby takie są ubezpieczone w kraju , w którym są zatrudnione jakopracownicy najemni.Niemniej jednak , jak już wspomniano powyżej , wwyjątkowych przypadkach możliwe jest ubezpieczenie w obu krajach.Wtym celu zainteresowana osoba powinna skontaktować się z instytucjamizabezpieczenia społecznego w państwach członkowskich , w których pracuje .
Right-clicking on the document (ie; not on an object) will present a popup that you can use to start constructing a new object, change the coordinate system used, show hidden objects, and even zoom in and zoom out of the documentKliknięcie prawym klawiszem myszy na dokumencie (ie; nie na obiekcie) wyświetli okno, które można użyć do rozpoczęcia tworzenia nowego obiektu, zmiany używanego układu współrzędnych, pokazania ukrytych obiektów, a nawet przybliżania i oddalania widoku dokumentu
I tried " something different and ns and discovered hidden talentsZaryzykowałem i odkryłem w sobie nowy talent
Any hidden agenda has the potential to distort, if not destroy, these relations.Wszelkie ukryte plany mogą te relacje zaburzyć, jeśli nie zniszczyć.
The power of the hidden message - television and its methods of manipulationSiła ukrytego przekazu – telewizja i jej metody psychomanipulacji
Should this event appear, the vehicle could be checked for hidden devicesJeżeli wywołane zostanie takie zdarzenie, pojazd mógłby zostać skontrolowany pod kątem obecności ukrytych urządzeń
the promotion of sustainability on the global market without creating hidden barriers to international tradepromowania zrównoważonego rozwoju na rynku światowym, bez tworzenia ukrytych barier przed handlem międzynarodowym
Teacher was stabbed with a hidden dirkMistrz został pchnięty sztyletem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29440 zdań frazy hidden text.Znalezione w 10,556 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.