Tłumaczenia na język polski:

  • fory   

Pozostałe znaczenia:

 
(idiomatic) An advantage given (or taken), for example, prior to the beginning of a race.
 
A factor conducive to superiority and success

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Head Start ProgramProgram Pilotażowy

Przykładowe zdania z "head start", pamięć tłumaczeniowa

add example
That' s a good head startDobry początek
He' s got a two- day head start on youMa dwa dni przewagi
In ‧ a Guianese business started production of foam mattresses and polystyrene products (headings ‧ and ‧ according to the classification of the Common Customs Tariff nomenclaturePrzedsiębiorstwo z Gujany Francuskiej rozpoczęło w ‧ r. działalność w zakresie produkcji materaców z pianki i wyrobów z polistyrenu (pozycje ‧ i ‧ według klasyfikacji nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej
With regard to edible oils falling within HS heading ‧, ‧ and ‧, Israel will start the necessary internal legislative procedures in order to extend the CommunityW odniesieniu do olejów jadalnych ujętych w kodach HS pod pozycjami ‧, ‧ i ‧ Izrael rozpocznie niezbędne wewnętrzne procedury legislacyjne w celu rozszerzenia preferencji Wspólnoty do wielkości procentowej, o której zadecyduje Kneset w wyniku prowadzonych rozmów
The EESC calls on the Commission to take the necessary steps to further enhance the ETF Start-up Facility, since it is an essential instrument for creating innovative SMEs and supporting high-risk business ventures, which are necessary for developing research and technology, as well as other SME investment schemes that do not come under the high-technology heading but are of substantial business interest and must have access to all types of funding means and instrumentsEKES wzywa Komisję do podjęcia koniecznych kroków w celu dalszej rozbudowy ETF Start-up Facility, gdyż jest to kluczowe narzędzie wspierające tworzenie innowacyjnych MSP oraz przedsięwzięcia wysokiego ryzyka, które są niezbędne dla rozwoju badań i technologii, oraz innych programów inwestycyjnych MSP, które nie mieszczą się w kategorii high-tech, ale mają istotne znaczenie gospodarcze i muszą mieć dostęp do wszystkich rodzajów środków i instrumentów finansowania
But this was a decision that was taken by the Heads of State, and therefore the present situation, especially in some sectors where we see an increase in prices diverging from what we have seen throughout the last 30 years, namely that prices are now starting to increase, is a sound signal for those that are going to make a living out of it.Była to jednak decyzja podjęta przez szefów państw i dlatego obecna sytuacja, zwłaszcza w niektórych sektorach, gdzie obserwujemy wzrost cen odbiegający od stanu, jaki miał miejsce przez ostatnie 30 lat, gdyż ceny znowu zaczynają rosnąć, to sygnał dla tych, którzy zamierzają się utrzymać niezależnie od tego.
Ms Rosita AGNeW , w ho is Irish and who started working for the Ombudsman in 2001 , is the Head of this Unit .Kierownikiem Dział ds . Mediów , Przedsiębiorstw i Społeczeństwa Obywatelskiego jest Rosita Agnew , która ma obywatelstwo irlandzkie i rozpoczęła pracę w biurze Rzecznika w 2001 r .
Dad Iikes to get a head start on the sunTata lubi jak zaczyna się o świcie słońca
I' m just getting a head startAle zaczynam już teraz
It' s like a constant thing in my head...... and it' s just starting to move to the background...... so keep goingTen uporczywy ból... zaczyna właśnie ustępować, więc mów dalej
The EU has a head start in recognising the need to consider transport, energy and the environment together as three parts of the same policyUE zdecydowanie przoduje w świecie, jeśli chodzi o świadomość konieczności łącznego traktowania trzech rozdziałów: transportu, energii i środowiska naturalnego- jako elementów jednej polityki
Other birds have not even arrived. but the Emperors by enduring the long black winter have given their chicks a head startInne ptaki jeszcze nie przybyły, ale pingwiny, znosząc długą, ciemną zimę dały swoim pisklętom przewagę
I see a head start to rise, violence is going to ensueZobaczę podniesioną głowę, to przemoc dojdzie do głosu
This security involves a huge number of separate headings, such as social cohesion, job seeking and cohesion, and - unfortunately as was mentioned at the start of this sitting - it is also necessary to step up security and the fight against terrorism.Bezpieczeństwo to dotyczy ogromu odrębnych działów, takich jak spójność społeczna, poszukiwanie pracy i spójność oraz niestety, jak już wspomniano na początku tego posiedzenia, zachodzi również konieczność podniesienia poziomu bezpieczeństwa i walki z terroryzmem.
In the field of energy efficiency, in particular, an intensive programme can be started immediately to enable us to launch a major offensive against the looming, extreme unemployment heading our way next year, and thereby preserve employment.Szczególnie w dziedzinie efektywności energetycznej można natychmiast uruchomić intensywny program, który umożliwi nam rozpoczęcie wielkiej ofensywy przeciwko nadchodzącemu wielkiemu bezrobociu w przyszłym roku i w ten sposób pozwoli zachować miejsca pracy.
From the start of the preparatory work for this own-initiative opinion, it was deemed essential to secure the cooperation and involvement of members of the Restatement of European Insurance Contract Law Group, headed and coordinated by Fritz Reichert-Facilides, ProfOd momentu rozpoczęcia prac przygotowawczych do opracowania niniejszej opinii z inicjatywy własnej, za niezwykle istotne uznano zapewnienie współpracy i zaangażowania członków grupy Restatement of European Insurance Contract Law, kierowanej i koordynowanej przez Fritza Reichert-Facilidesa, emerytowanego profesora prawa na Uniwersytecie w Insbrucku
This is to be determined as a line perpendicular to the seat back through the eye line, the point of intersection shall be at least ‧ mm below the start of radius of such a head supportPowyższe określamy jako linię prostopadłą do oparcia siedzenia przebiegającą wzdłuż linii wzroku; punkt przecięcia powinien znajdować się co najmniej ‧ mm poniżej początku promienia takiej podpórki pod głowę
Started off the window, hear the music, nab my headPatrzyłem przez okno.Włączyła się muzyka
At the bottom of the hill Rodolphe gave his horse its head; they started together at a bound, then at the top suddenly the horses stopped, and her large blue veil fell about her.U stóp wzniesienia Rudolf popuścił wodze; ruszyli razem z kopyta; potem, na szczycie, konie stanęły nagle i jej wielki niebieski woal znów opadł.
< I can’t imagine where we are heading. I haven’t been down this way for years. There seem to be so many new hotels. > They proceeded in fits and starts down the Brompton Road.– Nie wiem, dokąd jedziemy. Nie byłem w tej okolicy od lat. Tyle tu nowych hoteli...
In ‧, a Guianese business started production of PVC shower cubicles (heading ‧ according to the classification of the Common Customs Tariff nomenclaturePrzedsiębiorstwo z Gujany Francuskiej rozpoczęło w ‧ r. produkcję kabin prysznicowych z PCV (pozycja ‧ według klasyfikacji nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej
You get into the rhythm, you start playing tunes in your head to go along with itWpadasz w rytm, zaczynasz nucić melodię w swojej głowie razem z nim
Tell them to head to their nearest... hospital and start evac and searchMają iść do najbliższego szpitala i zacząć ewakuację i przeszukiwania
You' re wasting a good head startTracisz dobry start
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 61813 zdań frazy head start.Znalezione w 12,758 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.