Tłumaczenia na język polski:

  • fory   

Pozostałe znaczenia:

 
(idiomatic) An advantage given (or taken), for example, prior to the beginning of a race.
 
A factor conducive to superiority and success

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (1)

Head Start ProgramProgram Pilotażowy

Przykładowe zdania z "head start", pamięć tłumaczeniowa

add example
And so she starts pulling and pulling and all of a sudden a head popped outWięc znów zaczęła ciągnąć i ciągnąć, aż wyskoczyła mała główka
That' s your head startTaką będziesz mieć przewagę
Perhaps you' d better start by getting your head togetherMoże zaczniesz od uprządkowania swojej głowy
I know, I know he' s got a ‧- year head start on me, but, you know, I just figure, if I keep doing this, then sooner or laterWiem, wiem, że on ma ‧ lat przewagi, ale jeśli będę to robić, wtedy prędzej, czy później
and get a head start on training ' em-- That' s truei zacząć go tresować
Just give me a head start before you call your friends at the companyDaj mi fory, zanim zadzwonisz do przyjaciół z firmy
If I' m gonna work with a partner on this... we gotta start putting our heads together right awayJeśli mam pracować z partnerem, musimy zacząć natychmiast
Ms Rosita AGNeW , w ho is Irish and who started working for the Ombudsman in 2001 , is the Head of this Unit .Kierownikiem Dział ds . Mediów , Przedsiębiorstw i Społeczeństwa Obywatelskiego jest Rosita Agnew , która ma obywatelstwo irlandzkie i rozpoczęła pracę w biurze Rzecznika w 2001 r .
If you guys are gonna do this...... you have to stop making decisions a head- trauma patient would make...... and start making decisions that a parent would makeJeśli ma wam się udać, to musicie przestać podejmować decyzje, które podjąłby chory na głowę i zacząć podejmować decyzje, które podjąłby rodzic.Rozważymy to
So our guard interrupts their plans and they started to head out the way they came inWięc nasz strażnik przerwał im, a oni zaczęli kierować się do miejsca, przez które weszli
Might wanna get a head start, my friend, cos this girl' s gonna be comin ' for you big timeRadzę ci wykorzystać fory, przyjacielu, bo ona będzie cię teraz ścigać na całego
In about six minutes, your head will start to acheZa jakieś sześć minut zacznie boleć pana głowa
At least five working days before the start of deliveries or processing each marketing year, producer organisations or processors participating in the aid scheme shall notify the week in which contractual deliveries or processing are to commence to the competent authorities of the Member State in which their head office is situated and, where applicable, the competent authorities of the Member State in which processing is to take placeKażdego roku gospodarczego co najmniej pięć dni roboczych przed rozpoczęciem dostaw lub przetwarzania organizacje producentów lub przetwórcy uczestniczący w systemie pomocy powiadamiają właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się ich siedziba zarządu, oraz, gdzie stosowne, właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce przetwarzanie, o tygodniu, w którym rozpoczynają się zgodnie z umową dostawy lub przetwarzanie
But this was a decision that was taken by the Heads of State, and therefore the present situation, especially in some sectors where we see an increase in prices diverging from what we have seen throughout the last 30 years, namely that prices are now starting to increase, is a sound signal for those that are going to make a living out of it.Była to jednak decyzja podjęta przez szefów państw i dlatego obecna sytuacja, zwłaszcza w niektórych sektorach, gdzie obserwujemy wzrost cen odbiegający od stanu, jaki miał miejsce przez ostatnie 30 lat, gdyż ceny znowu zaczynają rosnąć, to sygnał dla tych, którzy zamierzają się utrzymać niezależnie od tego.
Tell them to head to their nearest hospital and start evac and searchMają iść do najbliższego szpitala i zacząć ewakuację i przeszukiwania
I started a new job, and it's been a struggle just to keep my head above the water.Zacząłem nową pracę, na razie z wielkim trudem daję sobie radę.
Loosen the adjustment nut until the head starts moving (see figurePoluzuj nakrętkę regulującą do chwili, gdy głowa zacznie się poruszać (patrz: rysunek
First and foremost, they expect a clear and immediate undertaking that the Commission wants to retain the current sites of the European semiconductor technology and nanotechnology industry, that this head start for the future is not to be allowed to be thrown away and that the statements made about future research spending, in particular, in relation to the Eighth Research Framework Programme, are true.Oczekują przede wszystkim podjęcia natychmiastowego i klarownego zobowiązania, że Komisja chce utrzymać obecne miejsca pracy w europejskim przemyśle technologii półprzewodnikowej i nanotechnologii, oraz że nie pozwoli na zaprzepaszczenie tej przyszłej przewagi, oraz że deklaracje dotyczące przyszłych wydatków na badania, w szczególności te związane z Ósmym Ramowym Programem Badawczym, pozostają w mocy.
Your mama has a long head start on me... and I don' t think anybody' s gonna overtake herTwojej mamy nigdy nie prześcignę... i myślę, że nikomu się to nie uda
If you give me a head start, we' il fix a matchJeśli dasz mi fory, ustawimy zawody
The sorcerer will cast the Gong Tau on himself to let his head separate from the body and start flyingCzarownik, rzuca Gong Tau na siebie, by oddzielić swoją głowę od ciała, i zaczyna latać
Moreover, it is very much the question whether a prior assessment of the market impact and a public evaluation of the new services will not give commercial competitors too much of a head start.Co więcej, należy zadać pytanie, czy uprzednia ocena skutków rynkowych i publiczna ocena nowych usług nie zapewni zbyt wielkiej przewagi konkurentom komercyjnym.
Indeed, at the start of this year, since when you have been High Representative and Vice-President, new Member States had just one head of delegation in the European Union.Na początku tego roku, kiedy objęła pani urząd wysokiego przedstawiciela i wiceprzewodniczącej, nowe państwa członkowskie miały tylko jednego szefa delegatury w Unii Europejskiej.
I have just looked through the headings under the Commission's annual policy strategy and it starts with 'growth and jobs'.Właśnie przejrzałem nagłówki w rocznej strategii politycznej Komisji. Zaczyna się ona od "wzrostu i miejsc pracy”.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 61813 zdań frazy head start.Znalezione w 25,624 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.