wymowa: IPA: /ɡɹʊuv/ ɡɹʊuv , SAMPA: /gru:v/ gru:v  

Tłumaczenia na język polski:

 • żłobić   
   
  wycinać rowki, wgłębienia
 • bruzda   
 • bruzdować   
 • bruździć   
 • dłubać   
 • falc   
 • falcować   
 • koleina   
 • przyzwyczajenie   
 • rowek   
 • rowkować   
 • rutyna   
 • szablon   
 • sztolnia   
 • szyb   
 • wpust   
 • wyżłobienie   
 • zryć   
 • żłobek   
 • żłobienie   

Pozostałe znaczenia:

 
wyżłobienie
 
szyb
 
sztolnia
 
rowek
 
rutyna
 
bruzda
 
rowkować
 
świetnie się bawić
 
żłobić
 
To create, dance to, or enjoy rhythmic music.
 
long, narrow channel
 
A fixed routine
 
fixed routine
 
The middle of the strike zone in baseball where a pitch is most easily hit
 
A long, narrow channel or depression; e.g., such a slot cut into a hard material to provide a location for an engineering component, a tyre groove, or a geological channel or depression.
 
A pronounced, enjoyable rhythm
 
pronounced, enjoyable rhythm
 
A settled and monotonous routine that is hard to escape.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

Groove Calendar ToolNarzędzie kalendarza programu Groove
Groove Documents ToolNarzędzie programu Groove do pracy z dokumentami
Groove Meetings ToolNarzędzie spotkań programu Groove
Kronk’s New GrooveNowe szaty króla 2
Microsoft® Office Groove® 2007Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® Enterprise ServicesMicrosoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Server 2007Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data BridgeMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 ManagerMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 RelayMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office Live Groove®Microsoft® Office Live Groove®
The Emperor’s New GrooveNowe szaty króla
The Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious GroovesThe Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious Grooves

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "groove", pamięć tłumaczeniowa

add example
Now, these tiny little vibrations... are caused by dozens of grooves which are cut into the disc... and they go all the way up the arm to a great big horn which amplifies itI teraz, te malenkie wibracje... sa powodowane dziesiadkami rowkow ktore sa pociete w dysk... i wszystkie one ida ku gorze do wielkiego rogu ktory je wzmacnia
When any replacement step is secured to the side ropes of the boarding ladder by means of grooves in the side of the step, such grooves shall be in the longer sides of the stepsJeśli jakikolwiek zamienny szczebel jest zamocowany do bocznych lin drabinki wejściowej poprzez wyżłobienia na krawędzi szczebla, to wyżłobienia te powinny znajdować się na dłuższej krawędzi szczebla
positioning grooverowek ustalający
The circumference of the wheels must be grooved for the guidance of the hoseKoła powinny być rowkowane na obwodzie do prowadzenia przewodu
Superstructure, in particular: rails, grooved rails and check railsnadbudowy, w tym tory, szyny z rowkiem i szyny ochronne
The tyres used for the test are selected by the vehicle manufacturer and shall comply with commercial practice and be available on the market; they shall correspond to one of the tyre sizes designated for the vehicle by the vehicle manufacturer and meet the minimum tread depth of ‧,‧ mm in the main grooves of the tread surfaceOpony użyte do badania są wybrane przez producenta pojazdu i muszą być zgodne z praktyką przemysłową i być dostępne na rynku; muszą one odpowiadać jednemu z rozmiarów opon wyznaczonych dla pojazdu przez producenta pojazdu i spełniać wymóg minimalnej głębokości bieżnika wynoszącej ‧,‧ mm w głównych rowkach powierzchni bieżnika
At times the cross-section appears slightly grooved with three or four edges at the extreme tipPrzekrój poprzeczny bywa lekko wcięty, z wierzchołkiem o trzech lub czterech kantach
Excuse me, Mr " I spent the ' ‧s in an electric Kool- Aid funky Satan groove "Proszę o wybaczenie, panie " Spędziłem lata ‧- te w satanistycznej grupie electric Kool- Aid "
Groove on, baby!Rusz się, mała!
Does cuddy have her groove back?Czy Cuddy ma znowu ten rowek?
Girl' s got no instincts for getting the groove on, you know, she' s a rhythm killerWogóle nie ma instynktu do bzykania, jakby waliła w bęben
A very shallow groove (‧,‧ to ‧,‧ mm) shall be provided, so that the end of the inner bearing ring does not cause any notch effect on the journalNależy przewidzieć wykonanie bardzo płytkiego wcięcia w czopie osi (‧,‧ do ‧,‧ mm), aby koniec wewnętrznego pierścienia łożyska nie powodował efektu działania karbu na czopie osi
It' s got groove, it' s got meaningBrylantyna to słowo, Które słyszałeś
Heading ‧ applies, inter alia, to plates, sheets, strip and foil with patterns (for example, grooves, ribs, chequers, tears, buttons, lozenges) and to such products which have been perforated, corrugated, polished or coated, provided that they do not thereby assume the character of articles or products of other headingsPozycja ‧ obejmuje, między innymi, blachy grube, blachy cienkie, taśmę i folię z wzorami (na przykład w rowki, żeberka, w szachownicę z wzorem kropkowanym, kolistym lub rombowym) oraz wyroby perforowane, faliste, polerowane lub powlekane, pod warunkiem że nie przyjęły podczas obróbki charakteru artykułów lub wyrobów objętych innymi pozycjami
Injecting Humira With one hand, gently grasp the cleaned areas of skin and hold firmly With the other hand, hold syringe at ‧-degree angle to skin, with the grooved side upWstrzykiwanie leku Humira Jedną ręką delikatnie uchwycić oczyszczoną powierzchnię skóry i mocno przytrzymać. • Drugą ręką chwycić strzykawkę, trzymając ją pod kątem ‧o do powierzchni ciała, stroną z • wyrytym rowkiem do góry
' Cause it make you groove right when you feel the feelin '' Ponieważ rusza cie kiedy czujesz to
Move in close and groove his buffness??" Zbliż się, rozbudź jego męskość "
The car' s a groove machineTen samochód lubi dobrą zabawę
The height of the tread wear indicators shall be determined by measuring the difference between the depth from the tread surface to the top of the tread wear indicators and the base of the tread grooves, close to the slope at the base of the tread wear indicatorsWskaźniki zużycia bieżnika wskazują, kiedy głębokość rowków bieżnika została zmniejszona do ‧,‧ mm z tolerancją + ‧,‧/- ‧,‧ mm
The plug is sealed by a lead pellet driven into an internal circular groove or into the thread of the tubeKorek jest zabezpieczony za pomocą ołowianej plomby wciśniętej do kołowego wyżłobienia wewnątrz otworu lub do gwintowanego otworu w rurze
I mean, man, he' s out there burning, feeling, grooving on life!On płonie, czuje, smakuje życie!
Tractor steering wheel tyre means a tyre designed to be fitted to non-driven axles of agricultural and forestry tractors (motor vehicles in category T); The tread pattern of the tyre generally consists of circumferential grooves and ribsOpona na sterujące koło ciągnika oznacza oponę przeznaczoną do montażu na nienapędzanej osi ciągników rolniczych i leśnych (pojazdów silnikowych z kategorii T). Wzór bieżnika obejmuje zwykle rowki obwodowe i ożebrowania
Hate to mess with your groove, New York...... but we' re about two years ahead of you on the coastNienawidzę zadzierać z waszą pewnością siebie, New York...... ale jesteśmy jakieś ‧ lata do przodu niż wy tutaj na wybrzeżu
Tread-wear indicators means the projections within the tread grooves designed to give a visual indication of the degree of wear of the treadWskaźniki zużycia bieżnika oznaczają wystające elementy w obrębie rowków bieżnika, które mają naocznie wskazywać stopień zużycia bieżnika
The height of tread-wear indicators is determined by measuring the difference between the depth, from the tread's surface, to the top of the tread-wear indicator and to the bottom of the tread groove close to the slope at the base of the tread-wear indicatorWysokość wskaźników zużycia bieżnika ustala się mierząc różnicę między głębokością mierzoną od powierzchni bieżnika do szczytu wskaźnika zużycia bieżnika i do podstawy rowka bieżnika, w pobliżu nachylenia przy podstawie wskaźnika zużycia bieżnika
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137 zdań frazy groove.Znalezione w 0,532 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.