wymowa: IPA: /ɡɹʊuv/ ɡɹʊuv , SAMPA: /gru:v/ gru:v  

Tłumaczenia na język polski:

 • żłobić   
   
  wycinać rowki, wgłębienia
 • bruzda   
 • bruzdować   
 • bruździć   
 • dłubać   
 • falc   
 • falcować   
 • koleina   
 • przyzwyczajenie   
 • rowek   
 • rowkować   
 • rutyna   
 • szablon   
 • sztolnia   
 • szyb   
 • wpust   
 • wyżłobienie   
 • zryć   
 • żłobek   
 • żłobienie   

Pozostałe znaczenia:

 
wyżłobienie
 
szyb
 
sztolnia
 
rowek
 
rutyna
 
bruzda
 
rowkować
 
świetnie się bawić
 
żłobić
 
To create, dance to, or enjoy rhythmic music.
 
long, narrow channel
 
A fixed routine
 
fixed routine
 
The middle of the strike zone in baseball where a pitch is most easily hit
 
A long, narrow channel or depression; e.g., such a slot cut into a hard material to provide a location for an engineering component, a tyre groove, or a geological channel or depression.
 
A pronounced, enjoyable rhythm
 
pronounced, enjoyable rhythm
 
A settled and monotonous routine that is hard to escape.

Podobne frazy w słowniku angielski polski. (13)

Groove Calendar ToolNarzędzie kalendarza programu Groove
Groove Documents ToolNarzędzie programu Groove do pracy z dokumentami
Groove Meetings ToolNarzędzie spotkań programu Groove
Kronk’s New GrooveNowe szaty króla 2
Microsoft® Office Groove® 2007Microsoft® Office Groove® 2007
Microsoft® Office Groove® Enterprise ServicesMicrosoft® Office Groove® Enterprise Services
Microsoft® Office Groove® Server 2007Microsoft® Office Groove® Server 2007
Microsoft® Office Groove® Server 2007 Data BridgeMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Data Bridge
Microsoft® Office Groove® Server 2007 ManagerMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Manager
Microsoft® Office Groove® Server 2007 RelayMicrosoft® Office Groove® Server 2007 Relay
Microsoft® Office Live Groove®Microsoft® Office Live Groove®
The Emperor’s New GrooveNowe szaty króla
The Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious GroovesThe Plague That Makes Your Booty Move...It’s the Infectious Grooves

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "groove", pamięć tłumaczeniowa

add example
Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes, wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointedWyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami parkietowymi, dachówkami i gontami, drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo
The height of the tread wear indicators shall be determined by measuring the difference between the depth from the tread surface to the top of the tread wear indicators and the base of the tread grooves, close to the slope at the base of the tread wear indicatorsWskaźniki zużycia bieżnika wskazują, kiedy głębokość rowków bieżnika została zmniejszona do ‧,‧ mm z tolerancją + ‧,‧/- ‧,‧ mm
Tractor steering wheel tyre means a tyre designed to be fitted to non-driven axles of agricultural and forestry tractors (motor vehicles in category T); The tread pattern of the tyre generally consists of circumferential grooves and ribsOpona na sterujące koło ciągnika oznacza oponę przeznaczoną do montażu na nienapędzanej osi ciągników rolniczych i leśnych (pojazdów silnikowych z kategorii T). Wzór bieżnika obejmuje zwykle rowki obwodowe i ożebrowania
The plug is sealed by a lead cap driven into a circular groove cut out in the wider part of the cavityKorek jest zabezpieczony za pomocą ołowianej plomby wciśniętej do kołowego wyżłobienia wykonanego w szerszej części jamy
Are we talking about some kind of Karate Kid, Mr. Miyagi groove thing?Mówimy o jakiejś lokalnej odmianie Karate Kida, ucznia pana Miyagi?
Wood and timber coverings are wood floors or wall coverings made of one solid piece of wood that have tongue and groove sides or constructed from several wood plies that are glued together in a multilayer panelPokrycia drewniane to podłogi drewniane lub okładziny ścienne wytworzone z litego drewna mające z boku pióro i wpust lub zbudowane z kilku warstw drewna sklejonych razem w wielowarstwową płytę
You' ve gotta find a new grooveZnajdź inny feromon
Sawn timber against plywood / plyfa / wood Sawn timber against grooved aluminium Sawn timber against steel Sawn timber against shrink filmTarcica – sklejka / plyfa / drewno Tarcica – al uminium rowkowane Tarcica – stal Tarcica – folia termokurczliwa
Trying to get your groove on, girl?Dlatego lochy są najlepszymi poszukiwaczami
These products may have indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process (reinforcing bars and rodsWyroby te mogą posiadać wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, powstałe w procesie walcowania (pręty i sztaby zbrojeniowe
he seed has virtually no surface grooves and has a white, crunchy flesh with a pleasant, sweet taste, which remains firm after cookingnasiona prawie pozbawione żłobień na powierzchni, o białym miąższu, chrupiące i o przyjemnym, słodkim smaku, wymagają długiego gotowania
Case T-‧/‧: Judgment of the General Court of ‧ April ‧- Schunk v OHIM (Presentation of part of a chuck) (Community trade mark- Application for a Community trade mark in the form of a presentation of part of a chuck with three grooves- Absolute ground for refusal- Lack of distinctive character- Lack of distinctive character acquired by use- Article ‧(b) and of Regulation (EC) No ‧/‧ (now Article ‧(b) and of Regulation (EC) NoSprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ kwietnia ‧ r.- Schunk przeciwko OHIM (Przedstawienie części trzpienia) (Wspólnotowy znak towarowy- Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego część trzpienia z trzema rowkami- Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji- Brak charakteru odróżniającego- Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (obecnie art. ‧ ust. ‧ lit. b) i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
Shaping: the cheese mass is stretched into strands by hand or by using two grooved rolling pins rotated against each otherFormowanie: masa serowa jest wyciągana w nitki ręcznie lub przy użyciu dwóch umocowanych równolegle do siebie wałków wykrojowych
Principal grooves means the wide grooves positioned in the central zone of the tyre tread, which have the tread-wear indicators (see para. ‧.‧) located inside themRowki główne oznaczają szerokie rowki położone w środkowej części bieżnika opony, w których znajdują się wskaźniki zużycia bieżnika (zob. pkt
Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling processPosiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania
You' re getting your groove on, chugging alongDziałasz swoją magię
Horizontal bore parallel to the driving direction Stowed into the grooveOsią poziomo , poprzecznie do kierunku jazdy
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be ‧ mmPromień kół, mierzony od dna rowka, musi wynosić ‧ mm
The flaps in the grooves are folded inside and taped with a strong tapePłaty w rowkach zwija się do środka i przykleja mocną taśmą
The radius of the wheels, measured to the bottom of the groove, must be as indicated in paragraphPromień kół, mierzony od dna rowka, musi być zgodny z pkt
Eight wooden boxes are loaded on a semi- are loaded on a semi- trailer with a platform of grooved alumi-Na naczepę z platformą z aluminiumrowko- rowko- are loaded on a semi- wanego załadowano 8 drewnianych skrzyń .
sample separator, e.g. a conical or grooved apparatusrozdzielacz do próbek, np. stożkowy lub szczelinowy
Trabectedin binds to the minor groove of DNA, bending the helix to the major grooveTrabektedyna wiąże się z dużym rowkiem DNA zginając helisę do głównego rowka
" I' m gonna groove till the break of day" Będę szalaI do świtu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 151 zdań frazy groove.Znalezione w 0,992 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.